scanogeraphy shootshot

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Scanography, or scanner photography or the art of scanning, is a new way of representing the world around us. source: shootshot.com

Comments

Presentation Transcript

Scanography in shootshot:

Scanography in shootshot

Slide3:

اسکنوگرافی: عکاسی شگفت‌انگیز و بدون دوربین اسکنوگرافی، یا عکاسی با اسکنر یا هنرِ اسکن،  روشی جدید برای بازنمایی جهان پیرامون ما است. اسکنوگرافی نزدیک به عکاسی است اما در بسیاری از جهات نیز با آن بسیار متفاوت است. یکی از این تفاوت‌ها، نبود پرسپکتیو، عمق میدان و منظم و یک‌دست بودن نوری است که توسط هزاران پیکسل یا گیرنده ثبت می‌شود. بعضی از این موارد از یک هنرمند به هنرمند دیگر متفاوت هستند. شی اسکن شده هم در ایجاد این تفاوت‌ها دخیل است. جالب‌ترین موارد مربوط به اسکنوگرافی این است که این یک روش جدید برای دیدن چیزهای اطراف ماست. اسکنوگرافی، عکاسی ماکرو نیست اما می‌تواند باشد! طراحی نیست، اما چیزی شبیه به آن طراحی‌های مستند است که برای ثبت عین‌به‌عین گیاهان یا حیوانات انجام شده است! اسکنوگرافی عکاسی نیست اما واقعیت را با دقت فوق‌العاده‌ای بازتولید می‌کند!

authorStream Live Help