Treball cooperatiu

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: SanchezAlonso (75 month(s) ago)

Perfecte per fer entendre el Treball Cooperatiu

By: Itxeh (91 month(s) ago)

Muy interesante

Presentation Transcript

Slide 1: 

Vies per avançar cap a una escola per a tothom: L’aprenentatge cooperatiu a l’aula Cooperar per aprendre i aprendre a cooperar

Què és el treball cooperatiu? : 

Què és el treball cooperatiu? Es tracta de treballar al voltant de la informació i la comunicació de la mateixa, sobre algun tema determinat, entre tots els components d’un grup i amb l’objectiu de resoldre alguna pregunta o elaborar i produir un producte final. Cal fomentar la interacció i la interdependència dels components, així podrem distingir entre treballar en grup o treballar en grup de manera cooperativa.

Quina és la funció del professor? : 

Quina és la funció del professor? És l’encarregat/ada d’acompanyar el grup, ajudar-lo a organitzar-se i fer el seguiment del procés, orientant, animant, suggerint i alhora vetllant que els alumnes facin la feina i hi hagi comunicació fluïda i correcta.

Slide 4: 

1. La implantació de l’aprenentatge cooperatiu Gran grup, equips reduïts, parelles… esporàdics o esta- bles Dinàmiques de grup o d’equip per a la co- hesió, jocs de coneixement, coopera- ció, distensió i reso- lució de conflictes… Equips esporà- dics o estables, homogenis o heterogenis Estructures cooperati- ves simples Estructures cooperati- ves complexes (Tèc- niques cooperatives) Equips estables heterogenis (Equips de Base) Recursos per or- ganitzar els equips, planificar el treball en equip i ensenyar les ha- bilitats socials

Slide 5: 

2. Recursos didàctics per a l’aula cooperativa

Slide 6: 

Dinàmiques de Grup per afavorir la relació entre els alumnes i el coneixement mutu: 2. Recursos didàctics per a l'aula cooperativa 1. La pilota 2. L'entrevista 3. La maleta 4. El blanc i la diana 5. Cercles d'amics 6. Les pàgines grogues 2.1 La cohesió del grup (Àmbit d’intervenció A)

LA PILOTA : 

LA PILOTA Es tracta d’un joc en el qual els estudiants aprenen el nom dels seus companys Un estudiant es col·loca dins del cercle amb una pilota. En veu alta diu el seu nom i a continuació el d’un company de classe, al qual li haurà de passar la pilota i seure al terra. Si no sap el nom, la resta no el pot ajudar i ha d’anar dient noms fins que ho endevini. Aquesta operació es repeteix fins que tothom quedi assegut al terra. El mestre pot anar controlant el temps que es tarda en realitzar l’activitat

ENTREVISTA : 

ENTREVISTA Cada estudiant té un número el qual es treu a l’atzar de dins una bossa, de dos en dos de tal manera que la classe queda repartida per parelles. Els alumnes han de respondre un qüestionari el qual fa referència a les seves habilitats, aptituds..., el qual s’ha realitzat anteriorment de forma conjunta Al final cada alumne ha d’escriure amb una frase resumint les característiques bàsiques del seu soci. S’ha de comunicar mútuament i pot ser corregida si és el cas. Aquesta frase es pot donar a conèixer al grup.

LA MALETA : 

LA MALETA És una activitat per conèixer les habilitats i interessos dels alumnes. Cada alumne ha de portar una maleta, en la qual hi hagin objectes que donin a conèixer els seus interessos i gustos personals que hauran de mostrar a la resta dels seus companys

EL BLANC I LA DIANA : 

EL BLANC I LA DIANA Els estudiants estan dividits en grup base. En una cartolina gran es dibuixen una sèrie de cercles concèntrics en tants aspectes de la vida personal i la manera de ser dels alumnes es vulguin donar a conèixer . A cada cercle i en les diferents parts cada alumne hi va escrivint els aspectes plantejats. Al final els alumnes han de buscar els aspectes que tenen en comú i posar un nom a l’equip.

CERCLE D’AMICS : 

CERCLE D’AMICS Els alumnes estan distribuïts en grups base. Cada estudiant té un full amb tres cercles dibuixats. Al cercle central hi escriuen el nom dels seus millors amics. Al centre exterior el nom de les persones o amics amb les quals s’hi relacionen menys. Finalment al cercle intermig hi posen el nom de les persones amb les quals hi tenen una bona relació. Seguidament es comenten els resultats dels seus “cercles” i entren en una reflexió.

PÀGINES GROGUES : 

PÀGINES GROGUES Consisteix en confeccionar unes “pàgines grogues” de la classe, en les quals cada estudiant posa un anunci sobre alguna cosa que pot ensenyar a la resta dels seus companys. Pot tractar-se de procediments o d’aprenentatges. Les dades que han d’incloure són: -Títol del servei que ofereixen -Descripció del servei -Un petit dibuix o il.lustració -El nom de l’estudiant que ofereix el servei Cal deixar temps a la classe perquè els alumnes exposin el seu servei

Slide 13: 

Formació dels Equips: 2. Recursos didàctics per a l'aula cooperativa 2.2 El Treball en equip com a recurs per ensenyar: introduir i fomentar el treball en equip (Àmbit d’intervenció B)

Slide 14: 

Distribució dels equips

Slide 15: 

Grup classe distribuït en equips esporàdics més homogenis: 2. Recursos didàctics per a l'aula cooperativa 2.2 El Treball en equip com a recurs per ensenyar: introduir i fomentar el treball en equip (Àmbit d’intervenció B)

Slide 16: 

1. 1-2-4 2. Parada de tres minuts 3. Llapis al mig 4. El número 5. Els quatre savis 6. Lectura compartida 7. Mapa conceptual a quatre bandes 8. Mapa conceptual mut (mini trencaclosques) 9. El joc de les paraules 10. El joc de la veritat i la mentida Estructures (de l'activitat) cooperatives simples: 2. Recursos didàctics per a l'aula cooperativa 2.2 El Treball en equip com a recurs per ensenyar: introduir i fomentar el treball en equip (Àmbit d’intervenció B)

1-2-4 : 

1-2-4 Dins d’un equip base: 1)Pensar de manera individual sobre un tema o pregunta plantejat pel mestre/a 2)Posar en comú el tema a nivell de parelles 3)Arribar a un consens a nivell de grup

PARADA DE TRES MINUTS : 

PARADA DE TRES MINUTS Quan el mestre/a fa una explicació a tot el grup classe, fa una parada de tres minuts perquè cada equip base pensi i reflexioni sobre el que els hi ha explicat. Pensaran tres preguntes sobre el tema, on després n’hauran de plantejar una. Després el mestre/a seguirà amb la seva explicació.

LLAPIS AL CENTRE : 

LLAPIS AL CENTRE El mestre reparteix a cada equip unes preguntes. Cada estudiant haurà de respondre algun exercici o pregunta. Cada alumne llegeix en veu alta el seu exercici i entre tots parlen de com es realitza i quina és la resposta correcta. Els llapis de tots els alumnes es col·loquen sobre la taula, i quan es té clar el que s’ha de fer agafen el llapis i escriuen el seu exercici en qüestió. En aquest moment no es pot parlar sinó escriure

EL NOMBRE : 

EL NOMBRE Es realitzen grups base A cada membre se li dóna un nombre de 1-4. El grup ha de buscar una informació en comú. Seguidament el mestre es pot dirigir a un grup i cridar a un nombre el qual haurà de contestar la pregunta a nivell d’aula. Es possible fer-ho també amb els nombres de la llista i escollir un sol infant.

ELS QUATRE SAVIS : 

ELS QUATRE SAVIS El mestre selecciona 4 alumnes, els quals tinguin una habilitat concreta o aspecte a ensenyar als altres. A cada alumne se li assigna un espai a l’aula. La resta d’alumnes es posen per equips de 4 i cada un va a escoltar una habilitat diferent. Després aquesta habilitat que hagin après l’hauran d’anar a explicar a la resta de l’equip

LECTURA COMPARTIDA : 

LECTURA COMPARTIDA Es tracta de realitzar una lectura compartida en el moment de llegir un text. Consta de que un membre de l’equip comença a llegir un paràgraf del text. Mentre la resta han d’estar atents. El company que ve a continuació (seguint les agulles del rellotge), haurà d’explicar o bé fer un resum del que ha llegit el seu company. Els altres companys han de dir si és correcta o no el que ha explicat el seu company. El mateix alumne que ha elaborat el resum o ha fet l’explicació haurà de seguir llegint el paràgraf següent, i el company que ve a continuació n’haurà de fer el resum, i així successivament fins que s’hagi llegit tot el text. Si hi ha alguna paraula que no entenen el portaveu del grup ho ha de dir al mestre/a, i per resoldre el problema es demana la col·laboració dels altres equips

MAPA CONCEPTUAL “mut” (Mini trencaclosques) : 

MAPA CONCEPTUAL “mut” (Mini trencaclosques) Es parla d’un tema i els alumnes en equips de 4, cada un haurà de fer un llistat sobre les coses que li agradaria saber sobre el tema. Es posa en comú i el mestre/a elabora una llista a la pissarra amb els diferents aspectes (mitjançant la tècnica del grup nominal es tria el tema que més interessa). L’endemà el mestre dóna una tarja a cada alumne especificant l’aspecte que haurà de treballar en relació al tema i a les seves capacitats personals. Els alumnes s’hauran d’agrupar per grups homogenis i segons el tema de la tarja.Quan tinguin la informació l’hauran de traspassar al grup base i omplir un esquema peredeterminat pel mestre/a

MAPA CONCEPTUAL A QUATRE BANDES : 

MAPA CONCEPTUAL A QUATRE BANDES A l’acabar un tema cada equip pot elaborar un mapa conceptual o esquema en el que e resumeixi tot el que s’ha treballat a la classe sobre el tema en concret. Dins el grup base es repartiran les parts de l’esquema o mapa de manera que cada alumne o bé per parelles ha de portar pensat i preparat de casa la part que li ha tocat. Seguidament s’han d’ajuntar les diverses parts que ha realitzat cada membre de l’equip i posteriorment plantejar-ho a la classe.

EL JOC DE LES PARAULES : 

EL JOC DE LES PARAULES Es realitzen equips de 4 persones. Es dóna als equips una llista de paraules soltes o idees sobre un tema en les quals els alumnes han de formar junts una frase o trobar la idea que generen les paraules... Les paraules poden ser les mateixes per tots els grups o no. Aquestes poden representar una síntesi del tema treballat

EL JOC DE LA VERITAT I LA MENTIDA : 

EL JOC DE LA VERITAT I LA MENTIDA Cada equip ha de pensar una pregunta amb tres respostes; dues de falses i una de vertadera. Aquestes seran contestades per altres grups. Guanya el grup que endevina més respostes. Els grups han de ser de tres de tal manera que els alumnes elaborin una resposta cadascú.

Slide 27: 

Estructures cooperatives complexes: Tècniques cooperatives 2. Recursos didàctics per a l'aula cooperativa 2.2 El Treball en equip com a recurs per ensenyar: introduir i fomentar el treball en equip (Àmbit d’intervenció B) 1. Els Grups d'Investigació (“Group-Investigation”) 2. El Trencaclosques (“Jigsaw”) 3. La tècnica Studient Team-Achievement Divisions (STAD) 4. La tècnica Co-op Co-op 5. La tècnica TAI 6. La tutoria entre iguals 7. La tècnica del TGT

Slide 28: 

Estructures cooperatives complexes: Tècniques cooperatives 2. Recursos didàctics per a l'aula cooperativa 2.2 El Treball en equip com a recurs per ensenyar: introduir i fomentar el treball en equip (Àmbit d’intervenció B) 1. Els grups d’Investigació (GI) Constitució dels equips de Base. Distribució dels subtemes a cadascun dels equips Planificació de l’estudi del subtema: Primera Fase: Recollida d’informació Segona Fase: Síntesi de la informació Tercera Fase: Presentació del tema a la resta de la classe Avaluació: dels companys dels altres equips i del professor per mitjà d’una plantilla.

Slide 29: 

Exemple d’aplicació de la tècnica dels “Grups d’Investigació” 1ª FASE: Recerca d’informació. Responsable: Maria Data límit:

Slide 30: 

2ª FASE: Síntesi de la informació. Responsable: Antoni Data límit: Exemple d’aplicació de la tècnica dels “Grups d’Investigació”

Slide 31: 

3ª FASE: Presentació del tema. Responsable: Joan i Isabel Data límit: Exemple d’aplicació de la tècnica dels “Grups d’Investigació”

Slide 34: 

Estructures cooperatives complexes: Tècniques cooperatives 2. Recursos didàctics per a l'aula cooperativa 2.2 El Treball en equip com a recurs per ensenyar: introduir i fomentar el treball en equip (Àmbit d’intervenció B) 2. El Trencaclosques (Jigsaw) Es parteix dels Equips de Base Es fan tantes parts o subtemes com membres té cada equip, de manera que cada un dels membres rep una part de la informació del tema que, en conjunt ha d’estudiar tot l’equip Cada membre de l’equip prepara la seva part del tema, amb el material que li ha facilitat el professor o amb el que ell ha hagut de buscar Tot seguit es reuneix amb els membres dels altres equips que han estudiat el mateix subtema que ell, formant un Equip d’experts, i l’estudien fins que, n’esdevenen experts. Després cadascú retorna al seu Equip de Base i “ensenya” als seus companys allò sobre el qual se n’ha tornat un expert. Paral.lelament ha anat seguint les explicacions dels altres companys de l’equip per tal de tenir una informació completa del tema.

Slide 35: 

Exemple d’aplicació de la tècnica del “Trencaclosques”

Slide 36: 

La tècnica Co-op Co-op: Discussió dels estudiants a la classe per tal de seleccionar el tema que més interessa Treball d’una part del tema per part de cada equip de base Dins l’equip de base, treballar per subtemes Organització, planificació i presentació dels subtemes dins l’equip de base Presentació de cada part del tema que ha treballat cada equip de base davant el grup classe. Avaluació

Slide 37: 

La tècnica TAI: Es parteix dels equips de base Es concreta per a cada alumne el seu Pla de Treball Personalitzat, en el qual consten els objectius que ha d’assolir al llarg de la seqüència didàctica i les activitats que ha de realitzar. Tots treballen sobre els mateixos continguts, però no necessàriament amb els mateixos objectius ni les mateixes activitats Cada membre es responsabilitza de dur a terme el seu Pla de Treball i es compromet a ajudar als seus companys a dur a terme el seu propi pla. Al mateix temps, cada equip elabora – per a un període de temps determinat- el seu propi Pla de Treball de l’Equip, amb els objectius que es proposen com a equip i amb els compromisos que pren cadascú per millorar el seu funcionament com a equip. Si a més d’aconseguir els objectius d’aprenentatge personals, aconsegueixen millorar com a equip, cada alumne obté una “recompensa”

Slide 38: 

La tutoria entre iguals: Fase de preparació: selecció dels alumnes tutors i dels alumnes tutoritzats Disseny de les sessions de tutoria (continguts, estructura bàsica, sistema d’avaluació.) Constitució de les “parelles”: alumne tutor i alumne tutoritzat Formació dels tutors Inici de les sessions, sota la supervisió d’un professor durant les primeres sessions Manteniment de la implicació dels tutors ( per mitjà de reunions formals i de contactes informals amb els professors de suport)

Slide 39: 

La tècnica del TGT: Es parteix dels equips de base, els membres de l’equip de base estudien junts el material assignat, a partir de les preguntes que entraran en el “joc de preguntes i respostes” Cada alumne juga una partida en grups de tres, formats per alumnes de diferents equips d’un rendiment similar. El professor dona a cada “trio”un joc de targetes amb una pregunta a cada una, i un full amb les respostes correctes. Les van agafant una a una, per ordre, i, si encerten la resposta , es queden amb la targeta. Un company de joc pot refutar la resposta d’un altre, però si s’equivoca, ha de tornar una de les targetes que havia guanyat, la qual s’afegeix a sota del pilot de targetes que encara queden per respondre. Guanya la partida l’alumne que al final té més targetes. El guanyador aporta 6 punts al seu Equip de Base, el segon, 4 i el tercer, 2. Per tal d’aplicar la tècnica del TGT mitjançant un suport informàtic podem utilitzar el programa del JET- UVic. www.uvic.cat (facultat d’educació/recerca/laboratori de psicopedagogia/JET-UVic)

Slide 40: 

Característiques dels Equips de Base: Estables Heterogenis Elements essencials: Interdependència positiva de finalitats Interdependència positiva de rols Interdependència positiva de tasques Interacció estimulant cara a cara Responsabilitat individual Dels equips esporàdics heterogenis als Equips de Base… 2. Recursos didàctics per a l'aula cooperativa 2.3 El treball en equip com a contingut a ensenyar: aprendre a treballar en equip (Àmbit d’intervenció C)

Slide 41: 

Pere Pujolàs. Universitat de Vic (2007) 41 Organització Interna dels Equips de Base: Càrrecs i funcions 2. Recursos didàctics per a l'aula cooperativa 2.3 Per ensenyar a treballar en equip (Àmbit d'intervenció C)

Slide 42: 

Pere Pujolàs. Universitat de Vic (2007) 42 2.3 Per ensenyar a treballar en equip (Àmbit d’intervenció C) 1. El Quadern de l'Equip 2. Els Plans de l'Equip Instruments per afavorir l'organització interna dels equips 2. Recursos didàctics per a l'aula cooperativa

Slide 43: 

Pere Pujolàs. Universitat de Vic (2007) 43 2.3 Per ensenyar a treballar en equip (Àmbit d'intervenció C) Organització Interna dels Equips de Base: El Quadern de l'Equip 2. Recursos didàctics per a l'aula cooperativa 7. Revisions periòdiques de l’Equip 6. “Diari de Sessions” 5. ”Plans de l’Equip” 1. Nom de l’equip Es tracta d’una “declaració d’intencions” de l’equip per a un període de temps determinat (un mes, per exemple), en la qual fan constar: El càrrec que exercirà cadascú durant aquest període. Els objectius de l’equip Els compromisos personals (a què es compromet cadascú per al bé de l’equip, perquè l’equip funcioni millor) 2. Nom dels membres de l’equip 3. Càrrecs i funcions 4. Normes de funcionament

Slide 44: 

Pere Pujolàs. Universitat de Vic (2007) 44 2. Recursos didàctics per a l’aula cooperativa Organizatció Interna dels Equips de Base: Normes de funcionament 2.3 Per ensenyar a treballar en equip (Àmbit d'intervenció C)

Slide 45: 

Pere Pujolàs. Universitat de Vic (2007) 45 2. Recursos didàctics per a l'aula cooperativa Organització Interna dels Equips de Base: El Pla de l’Equip 2.3 Per ensenyar a treballar en equip (Àmbit d'intervenció C)

Slide 46: 

Pere Pujolàs. Universitat de Vic (2007) 46 2. Recursos didàctics per a l'aula cooperativa Organització Interna dels Equips de Base: El Pla de l’Equip 2.3 Per ensenyar a treballar en equip (Àmbit d'intervenció C)

Slide 47: 

Pere Pujolàs. Universitat de Vic (2007) 47 2. Recursos didàctics per a l'aula cooperativa Organització Interna dels Equips de Base: Diari de Sessions 2.3 Per ensenyar a treballar en equip (Àmbit d'intervenció C)

Slide 48: 

Pere Pujolàs. Universitat de Vic (2007) 48 2. Recursos didàctics per a l'aula cooperativa Organització Interna dels Equips de Base: Revisió del funcionament de l’equip 2.3 Per ensenyar a treballar en equip (Àmbit d'intervenció C)

Slide 49: 

Pere Pujolàs. Universitat de Vic (2007) 49 2. Recursos didàctics per a l'aula cooperativa Organització Interna dels Equips de Base: Revisió del funcionament de l’equip 2.3 Per ensenyar a treballar en equip (Àmbit d'intervenció C)

Slide 50: 

Pere Pujolàs. Universitat de Vic (2007) 50 2. Recursos didàctics per a l'aula cooperativa Organització Interna dels Equips de Base: Revisió del funcionament de l’equip 2.3 Per ensenyar a treballar en equip (Àmbit d'intervenció C)

Slide 51: 

Vies per avançar cap a una escola per a tothom: L’aprenentatge cooperatiu a l’aula Cooperar per aprendre i aprendre a cooperar

authorStream Live Help