Trái cây chữa bệnh

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Xin cám ơn tài liệu hay nhận được từ email

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Ng?u nhiên hay trùng h?p? Các lý gi?i d?u th?c s? lý thú và có th? cho ta d?t v?n d?. Nh?ng gì sau dây không ch? riêng rau qu?… ng?u nhiên !!! (Lý thú d? d?c và d? nh? : m?t cái hình b?ng nghìn l?i nói) 8Click

Slide 2: 

C?t ngang m?t c? cà-r?t ta th?y gi?ng hình tròng m?t con ngu?i: Tròng den và l?n tia m?t hoàn toàn gi?ng m?t con ngu?i. Khoa h?c bây gi? ch?ng minh cà-r?t nâng cao luu thông máu huy?t và ch?c nang tang cu?ng th? l?c. Mr. Carrot

Slide 3: 

C?t dôi m?t qu? CÀ CHUA ta th?y bên trong phân b?n bu?ng ngan và m?u d?. QU? TIM cung d? và có b?n ngan. T?t c? các cu?c nghiên c?u cho th?y r?ng cà chua là ch?t ph? li?u quan tr?ng cho s? v?n hành c?a qu? tim và cho máu huy?t.

Slide 4: 

Qu? NHO treo t?ng chùm gi?ng hình qu? tim, m?i qu? nho gi?ng nhu m?t t? bào máu và các cu?c nghiên c?u c?n d?i cho bi?t nho cung là lo?i dinh du?ng t?t b?c ti?p s?c cho tim và máu.

Slide 5: 

Bên trong trái h? dào trông gi?ng nhu m?t b? óc nh?, phân ra hai bán c?u não trái và ph?i, ti?u não thu?ng và h?. Ngay c? các l?n n?p d?c ngang trên trái h? dào gi?ng nhu l?p v? b?c m?i. Ngày nay ta bi?t r?ng trái h? dào giúp phát tri?n hon ba muoi sáu l?n các th?n kinh truy?n l?nh cho ch?c nang c?a não b?.

Slide 6: 

Ð?U H?T Giúp chóng lành các v?t thuong và b?o t?n ch?c nang t?t cho th?n và vâng, chúng gi?ng h?t qu? th?n c?a con ngu?i.

Slide 7: 

C?N TÂY, C?I ÐÀI LOAN, RHUBARBE ( ) và các lo?i cây gi?ng nhu xuong. Các lo?i rau nh?m vào dích d?c bi?t b? xuong. XUONG du?c c?u t?o v?i 23% na-tri và các th?c an này cung có hàm lu?ng dúng 23% na-tri. N?u b?n không có d? hàm lu?ng na-tri trong th?c an thì co th? s? rút na-tri t? xuong và làm cho xuong y?u di. Các th?c an này b? sung các nhu c?u c?a b? xuong trong co th?.

Slide 8: 

RHUBARBE

Slide 9: 

CÀ TÍM, TRÁI BO VÀ TRÁI LÊ Nh?m vào s?c kh?e và ch?c nang c?a d? con và c? t? cung c?a ph? n?. Chúng gi?ng hình dáng c?a các b? ph?n này. Ngày nay, các cu?c nghiên c?u cho th?y khi m?t ph? n? hàng tu?n an m?t qu? bo thì quân bình du?c các hormons trong ngu?i và ngan ng?a du?c ung thu t? cung. So sánh b?ng cách nào? Sinh tru?ng c?a m?t qu? bo kéo dài dúng 9 tháng k? t? khi ra hoa cho d?n khi trái chín. Có hon 14.000 thành ph?n ch?t dinh du?ng hóa h?c trong t?ng th? th?c an này (khoa h?c ngày nay ch? m?i nghiên c?u du?c g?n kho?ng 141 ch?t)

Slide 10: 

TRÁI V? Có d?y h?t bên trong và chúng c? t?ng hai h?t c?p l?i v?i nhau khi tang tru?ng. TRÁI V? tang cu?ng tính di d?ng và s? lu?ng tinh trùng cung nhu ngan ng?a tình tr?ng b?t l?c noi dàn ông.

Slide 11: 

KHOAI LANG gi?ng t?y t?ng (lá lách) và quân bình th?c t? ch? s? du?ng trong máu c?a các b?nh nhân ti?u du?ng. TRÁI Ô-LIU Giúp cho bu?ng tr?ng ho?t d?ng kh?e

Slide 12: 

BU?I, CAM, và các lo?i trái cùng h? cam chanh gi?ng các h?ch s?a ? vú c?a ph? n? giúp ng?c kh?e và giúp cho ho?t d?ng c?a b?ch huy?t bên trong cung nhu bên ngoài B? NG?C.

Slide 13: 

HÀNH TÂY gi?ng các t? bào c?a co th?. Các cu?c nghiên c?u ngày nay cho th?y hành tây giúp làm s?ch các c?n bã c?a các t? bào trong co th? con ngu?i. Chúng còn t?o ra nu?c m?t d? làm s?ch các l?p bi?u mô trong con m?t.

Slide 14: 

Montage: Suzanne Landry Le 7 septembre 2008 Vietnamien : nvh BONNE SANTÉ !

authorStream Live Help