Bai Thanh Ca Buon

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Bài thánh ca bu?n Nh?c: Nguy?n Van Ðông Ca si: Elvis Phuong Th?c hi?n: Phu?ng

Bài thánh ca dó còn nh? không em Noel nam nào chúng mình có nhau

Long lanh sao tr?i d?p thêm môi m?t

Slide 4: 

Áo tr?ng em bay nhu cánh thiên th?n Gi?t môi hôn du?i tháp chuông ngân

Cùng nhau qùi du?i chân Chúa cao sang Xin cho dôi mình su?t d?i có nhau

Slide 6: 

Vang trong dêm l?nh bài ca Thiên chúa Kh? hát theo câu dêm thánh vô cùng Ôi gi?ng hát em mênh mang bu?n

Slide 7: 

R?i mùa giá bu?t cung qua mau L?i h?n d?u ai nh? dài lâu

Slide 8: 

R?i m?t chi?u áo tr?ng thay màu Em qua c?u xác pháo bay sau

L?i nguy?n mình Chúa có nghe không Sao bây gi? mình hoài xa v?ng

Bao nhiêu dêm Chúa xu?ng duong gian B?y nhiêu l?n anh nh? ngu?i yêu

Slide 11: 

R?i nh?ng dêm thánh du?ng dón noel Lang thang qua mi?n giáo du?ng d?u yêu

Ti?ng thánh ca ngày xua vang dêm t?i Nh? qua di thôi gi?ng hát ai bu?n Ðêm thánh vô cùng l?nh giá h?n tôi


Slide 16: 

R?i mùa giá bu?t cung qua mau L?i h?n d?u ai nh? dài lâu

Slide 17: 

R?i m?t chi?u áo tr?ng thay màu Em qua c?u xác pháo bay sau

L?i nguy?n mình Chúa có nghe không Sao bây gi? mình hoài xa v?ng

Bao nhiêu dêm Chúa xu?ng duong gian B?y nhiêu l?n anh nh? ngu?i yêu

Slide 20: 

R?i nh?ng dêm thánh du?ng dón noel Lang thang qua mi?n giáo du?ng d?u yêu

Ti?ng thánh ca ngày xua vang dêm t?i Nh? qua di thôi gi?ng hát ai bu?n Ðêm thánh vô cùng l?nh giá h?n tôi

Bài thánh ca bu?n

authorStream Live Help