Структура на курс за електронно обучение

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

курс, дистанционно, обечение, структура

Comments

Presentation Transcript

Структура на модул за ЕО:

Структура на модул за ЕО БСУ

Цели на презентацията:

Цели на презентацията Да определи основните характеристики на модул за ЕО Да представи общата схема на модула Да дефинира елементите на модула Да покаже действието на съставните части на модула

Определение за модул:

Определение за модул Модулът е сбор от обучителни ситуации, организирани последователно в едно цяло . Тази последователност се дължи на : Поставените цели Приетата педагогическа стратегия .

Основни характеристики:

Основни характеристики Автономност или независимост Поливалетност или възможност за ре-употреба Кохерентност/последователност За да бъде квалифициран като модул, сборът от обучителни ситуации трябва да има 3 основни характеристики :

Съставни части на модула:

Съставни части на модула Входяща система , която се занимава с управлението на потока на студенти на входа на модула , Изходна система , която се занимава с управлението на потока на студенти на изхода на модула . Обучителна система , която съдържа обучителните дейности ,

Входяща система:

Входяща система Съдържа 3 етапа : Представяне на целите Претест Входящ тест

Представянето на целите на входа на обучителния модул има за цел да информира студента за това какво ще научи благодарение на този модул. :

Представянето на целите на входа на обучителния модул има за цел да информира студента за това какво ще научи благодарение на този модул. Представяне на целите

PowerPoint Presentation:

точни са по отношение на компетентностите, които покриват , направени са под формата на очаквани резултати , разбираеми са от потенциалните студенти . Представяне на целите Става въпрос за цели които са специфични :

PowerPoint Presentation:

предвиждам , асоциирам , преценям , различавам , резюмирам , описвам , интерпретирам , ... Разбирам Определям , назовавам , отделям , повтарям , ... Познавам интегрирам , преподреждам , замествам , планирам , създавам , ... Обобщавам решавам , оценявам , тествам , измервам , препоръчвам , ... Оценявам Разпределям , подреждам , обяснявам , устано-вявам отношения , разделям , сравнявам , ... Анализирам Доказвам , допълвам , илюстрирам , показвам , преглеждам , ... Прилагам Глаголи, изразяващи действия Глагол

Функции на целите:

Ориентираща функция Функции на целите Потенциалният студент се ориентира за да избере или да не избере да следва този модул .

Функции на целите:

Директното представяне на очакваните компетентности спомага на обучението . Когато студентът знае какво се очаква от него, той се съсредоточава върху важните точки и организира обучението си спрямо тях. Обучаваща функция Функции на целите

Претест:

Този изпит цели да провери степента на владеене на компетентностите, които модулът цели да развие в студента . Внимание : претестът се отнася само до целите на модула . Претест

Функция на претеста:

Или към други обучителни модули, тогава когато студентът показва пълно владеене на въпросните цели , Или вътре в самия модул , към обучения, които отговарят на компетентностите, които студентът не владее . Функция на претеста Претестът гарантира точна ориентация на студентите :

PowerPoint Presentation:

Претест Отнася се само до целите на модула, а не до съдържанието му Напълно успешен Всички цели са предварително постигнати от студента Частично успешен Някои от целите са постигнати от студента , а други още не Неуспешен никоя от целите не е постигната Студентът се ориентира към друг различен модул В самия модул студентът да се ориентира към частта, която съответства на непостигнатите цели Студентът може да следва целия модул

Входящ тест:

Входящ тест Входящият тест е изпит, който позволява да се покаже, че студентът има достатъчно познавателни средства за да следва модула

PowerPoint Presentation:

Несправянето с входящия тест отвежда студента към “наваксване”, състоящо се от обучителни ситуации, създадени да запълнят констатираните празнини . Важно е да се предвиди модул за наваксване . Входящ тест

Изходна система:

Изходна система Функции Инструменти Алтернативно обучение

Функции на изходната система:

Функции на изходната система Проверка на степента на постигане на целите на модула Ориентация на студента на изхода на модула .

Пост тест:

Пост тест Този изпит се провежда на изхода, за да провери дали студентът е усвоил добре предвидените компетентности в модула. Внимание : пост тестът визира само компетентностите, които реално са били цел на модула . SE CM SS SA

Пост тест:

Пост тест Този изпит прави равносметка на усвоеното от студента и на тази основа да вземе най-подходящите решения за ориентация .

PowerPoint Presentation:

Пост тест Отнася се само до реално формираните компетентности Напълно успешен Всички цели са постигнати Частично успешен Някои цели не са постигнати Неуспешен Нито една цел не е постигната Потвърждаване на уменията и изход от модула В рамките на модула , Студентът е ориентиран към възможности за повторно усвояване В рамките на модула , Да се предложи адекватна алтернатива

Алтернативно обучение при неуспех:

Алтернативно обучение при неуспех Ефикасното обучение би трябвало да включва даване възможност на студента да премине отново целия модул или част от него с помощта на алтернативни педагогически похвати.

Стратегии за алтернатива:

Стратегии за алтернатива Да се предложи модул с по-бавно темпо и повече упражнения. Да се предложат различни педагогически похвати . Да предложим дейности, изискващи повече обмяна на мнения с другите студенти.

Структура на обучителната система:

Структура на обучителната система Съдържание Дейности/упражнения Помощ и допълнителни ресурси Ориентири в обучителната система

Съдържание:

Съдържание Във връзка с целите на обучението и потенциалните студенти, с точен и директен стил, да се доведе определено съдържание до студента по което той ще извършва определени дейности .

Съдържание:

Съдържание Елементи от съдържанието могат да бъдат дадени директно в модула или с връзка към външни източници. Представянето им трябва да е съобразено с възможностите и капацитета за четене на студентите.

Дейности/упражнения:

Дейности/упражнения Два възможни начина : Локални дейности Глобални дейности

Локални дейности:

Локални дейности Те се наричат така, защото са вградени в съдържанието . Този подход се опира на техниката на програмираното обучение .

Глобални дейности:

Глобални дейности По принцип те са отделени от съдържанието . Тези дейности се намират в края на отделните части на курса . SE CM SS SA

Няколко правила:

Няколко правила Да се предложат на студентите дейности като обобщение или трансфер на умения . Да се предложат дейности, които позволяват да се правят връзки между наученото . SE CM SS SA

Помощ и ресурси:

Помощ и ресурси Помощта може да е в три посоки : Търсене на информация Организация на обучението Комуникиране и взаимодействие SE CM SS SA

Помощ за търсене на информация:

Помощ за търсене на информация Тази помощ се отнася до информациите, имащи отношение към курса . Студентът трябва да разполага със средства за бърз достъп до необходимите му ресурси така, че да осъществи дейностите или да обогати опита си от обучението . SE CM SS SA

Помощ за организацията:

Помощ за организацията Този вид помощ се отнася до всичко, което може да помогне на студента в организирането на неговото обучение . Помощта е от два типа : когнитивна метакогнитивна

Когнитивната помощ:

Когнитивната помощ Формите на това подпомагане могат да бъдат от различно естество като : Речник с основни понятия , Концептуални карти , Всякаква друга форма на пространствено представяне на съдържанието … SE CM SS SA

Метакогнитивната помощ:

Метакогнитивната помощ Тази помощ има за цел да насочи студента към осмисляне на начина по който учи .

Метакогнитивната помощ:

Метакогнитивната помощ Да насочи студента : Да гледа критично на своята продукция , Да си поставя въпроси върху начина, по който учи анализирайки изминатия път ( пр . Дневник на обучението ), Да си води бележки по време на обучението, да преценява тяхната целесъобразност, като отговаря на въпроси и т.н.

PowerPoint Presentation:

Тази презентация е взаимствала много идеи от модула на обучение “Технология на обучението” ( Университет Mons-Hainaut , Белгия ) разработен от Christian Depover, Bruno De Lièvre, Jean-Jacques Quintin et Filippo Porco.

Благодаря за вниманието:

Благодаря за вниманието

authorStream Live Help