cai animal

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน:

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การดำรงชีวิตของสัตว์

สมาชิกกลุ่ม:

สมาชิกกลุ่ม นางสาวรติมา สิงห โชติสุขแพทย์ 534378122 7 นางสาวอารีรัตน์ แก้วภา 5343929927

PowerPoint Presentation:

วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เนื่องจากผู้เรียนยังอยู่ในช่วงวัยเด็กดังนั้น ในการออกแบบจึงมีหลักการในการดังนี้ คือ 1. รูปภาพ : ภาพที่ใช้ควรเป็นภาพการ์ตูน เนื่องจากมีลักษณะลายเส้นที่ไม่ซับซ้อน ทำให้ผู้เรียนในวัยนี้เข้าใจได้ง่ายและการใช้ภาพที่เป็นภาพการ์ตูนก็จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจในผู้เรียนในวัยนี้ได้เป็นอย่างดี 2. สี : สีที่ใช้ควรมีสีสันสดใส 3. ตัวอักษร : ควรมีขนาดใหญ่และไม่ควรจะมีปริมาณตัวอักษรมากเกินไปเพราะจะทำให้ผู้เรียนในวัยเด็กเกิดความเข้าได้ง่ายขึ้น ไม่สับสน

PowerPoint Presentation:

นักเรียนสามารถแยกแยะประเภทของสัตว์ได้อย่างถูกต้องร้อยละ 80 จากแบบฝึกหัด นักเรียนสามารถบอกสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวและเป็นไข่ได้ ชนิดละ 8 ตัว นักเรียนสามารถ อธิบายวัฏ จักรของกบและผีเสื้อได้ถูกต้องทั้งหมด นักเรียนสามารถบอกชื่อสัตว์ป่าสงวนได้อย่างน้อย 10 ตัว นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการอนุรักษ์สัตว์ได้อย่างถูกต้องร้อยละ 80 จากแบบฝึกหัด วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ขอบเขตเนื้อหา:

ขอบเขต เนื้อหา การจำแนกประเภทของสัตว์ การกำเนิดของสัตว์ วัฎ จักรชีวิตของสัตว์ การอนุรักษ์สัตว์

PowerPoint Presentation:

สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์ประเภทปลา การจำแนกประเภทของสัตว์ อาร์ โทร พอด สัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้อง มอลลัส สัตว์ที่มีลำตัวอ่อนนิ่ม เอ ไคร โน เดิร์ม สัตว์ที่มีลำตัวเป็นหนามแหลม หนอน ไนดา เรีย สัตว์ที่สามารถปล่อยพิษได้ พอริ เฟอ ดา สัตว์จำพวกฟองน้ำ

PowerPoint Presentation:

การกำเนิดของสัตว์ ออกลูกเป็นตัว ออกลูกเป็นไข่

PowerPoint Presentation:

วัฏ จักรชีวิตของสัตว์ กบ ผีเสื้อ

การอนุรักษ์สัตว์:

การอนุรักษ์สัตว์ สัตว์ป่าสงวน สัตว์น้ำ

authorStream Live Help