cuocsongdepthaylaviestbelle

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Âm nhạc: Ernesto Cortazar, “La Vida Es Bella” CUỘC SỐNG ĐẸP THAY

PowerPoint Presentation:

Our life is what our thoughts make it. Marcus Aurelius Tư duy thế nào đời ta thế ấy

PowerPoint Presentation:

Nothing in life is to be feared. It is only to be understood. Marie Curie Không có gì phải sợ trong đời. Chỉ cần hiểu được nó.

PowerPoint Presentation:

Where there is love there is life . Mohandas K. Gandhi Còn yêu là còn sống .

PowerPoint Presentation:

Live your life and forget your age. Norman Vincent Peale Hãy sống cuộc sống của mình và quên đi tuổi tác.

PowerPoint Presentation:

To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. Oscar Wilde Trên đời, ít kẻ sống thực sự. đa số chỉ cố tồn tại thôi.

PowerPoint Presentation:

The truth is always exciting. Speak it, then. Life is dull without it. Pearl S. Buck Hãy nói thật vì sự thật luôn hấp dẫn. Thiếu sự thật, cuộc sống thành tẻ nhạt.

PowerPoint Presentation:

A useless life is an early death. Goethe Sống vô dụng chẳng khác gì chết non.

PowerPoint Presentation:

Love doesn't make the world go 'round; love is what makes the ride worthwhile. Franklin P. Jones Tình yêu tuy không làm cho trái đất quay, nhưng làm cho hành trình có ý nghĩa.

PowerPoint Presentation:

In three words I can sum up everything I've learned about life: it goes on. Robert Frost Tôi có thể tóm những gì tôi biết về cuộc đời trong ba từ : nó cứ trôi.

PowerPoint Presentation:

We make a living by what we get, but we make a life by what we give. Winston Churchill Ta được nuôi bằng thứ ta kiếm được, và ta sống nhờ những thứ đã cho đi.

PowerPoint Presentation:

Life is the flower for which love is the honey. Victor Hugo Cuộc đời là bông hoa, tình yêu cho ta lấy được mật.

PowerPoint Presentation:

Love is anterior to Life, Posterior to Death, Initial of Creation, and The Exponent of Earth. Emily Dickinson Tình yêu có trước sự sống, tồn tại sau cái chết, khai mở cho sáng tạo, và lý giải cuộc đời.

PowerPoint Presentation:

Be not afraid of life. Believe that life is worth living, and your belief will help create the fact. Henry James Đừng sợ cuộc sống. Hãy tin đời đáng sống, và niềm tin của bạn sẽ làm cho nó thành hiện thực.

PowerPoint Presentation:

The goal of life is living in agreement with nature. Zeno Mục tiêu của cuộc đời là sống hòa hợp với thiên nhiên.

PowerPoint Presentation:

Our lives are like a candle in the wind. Carl Sandburg Cuộc đời ta chẳng khác gì ngọn nến đứng trước gió.

PowerPoint Presentation:

Love brings ecstasy and relieves loneliness. Bertrand Russell Tình yêu mang đến sự hứng thú, và làm giảm bớt sự cô đơn.

PowerPoint Presentation:

The great art of life is sensation, to feel that we exist, even in pain . Lord Byron Nghệ thuật sống đích thực là biết cảm nhận, là ý thức ta hiện hữu, ngay trong lúc khổ đau.

PowerPoint Presentation:

Life is a succession of moments. To live each one is to succeed. Corita Kent Cuộc đời là một chuỗi những khoảnh khắc. Sống trọn mỗi khoảnh khắc là chắc chắn thành công.

PowerPoint Presentation:

Life is short, but there is always time enough for courtesy. Ralph Waldo Emerson Cuộc sống tuy ngắn ngủi, nhưng ta luôn có đủ thời gian để sống tử tế.

PowerPoint Presentation:

Chuyển ngữ: gxdaminh.net CUỘC SỐNG ĐẸP THAY

authorStream Live Help