Cuoc doi that dang song.Ver2

Views:
 
     
 

Presentation Description

Cuộc đời thật đáng sống (Tặng H.)

Comments

By: regiecostumbrado (110 month(s) ago)

hello i just wnt 2 ask if how can i download this beautiful prentation of yours, good day

Presentation Transcript

Slide 1:

Live A Life That Matters Sống Cuộc Đ ờ i Đ á ng Sống Việt dịch: Trần Lê Túy-Ph ượ ng & Trần Đ ì nh Hoành Author: Rex Barker, CS “Choosing Substantiality over Superficiality” Thực hiện PPS: Trần Lê Túy-Phượng

Slide 2:

Ready or not, someday it will all come to an end Sẵn sàng hay không, một ngày nào đó tất cả đề u sẽ đế n đ iểm cuối.

Slide 3:

There will be no more sunrises, no minutes, hours or days. Sẽ không còn bình minh, không còn phút, không còn giờ, không còn ngày.

Slide 4:

All the things you collected, whether treasured or forgotten, will pass to someone else. Mọi thứ bạn l ượ m lặt, dù cất trong kho hay đã quên mất, đề u sẽ sang tay ng ườ i khác.

Slide 5:

Your wealth, fame and temporal power will shrivel to irrelevance. Tài sản, danh vọng và quyền lực phù du của bạn sẽ tàn lụi vào h ư không.

Slide 6:

It will not matter what you owned or what you were owed. Bạn có gì, hay ai nợ bạn, cũng thành vô nghĩa.

Slide 7:

Your grudges, resentments, frustrations, and jealousies will finally disappear. Cuối cùng thì Thù Hằn, Cay Đắng, Bực Tức, và Ghen Tị của bạn cũng sẽ biến mất.

Slide 8:

So, too, your hopes, ambitions, plans, and to-do lists will expire. Mọi Hy Vọng, Tham Vọng, Kế Hoạch, và Dự Tính của bạn cũng sẽ tiêu tan.

Slide 9:

The wins and losses that once seemed so important will fade away. Thắng hay Bại, đã từng rất quan trọng với bạn, rồi sẽ phai mờ.

Slide 10:

It won't matter where you came from, or on what side of the tracks you lived, at the end. Bạn từ đâ u đế n, hay đã sống bên phía đườ ng nào, rốt cuộc cũng sẽ thành vô nghĩa.

Slide 11:

It won't matter whether you were beautiful or brilliant. Bạn đẹ p hay thông thái, đ iều đó sẽ thành vô nghĩa.

Slide 12:

Even your gender and skin color will be irrelevant. Ngay cả giới tính và mầu da của bạn cũng không thành vấn đề .

Slide 13:

So what will matter? How will the value of your days be measured? Vậy đ iều gì có ý nghĩa? Làm thế nào để đ o l ườ ng giá trị những ngày sống của bạn?

Slide 14:

What will matter is not what you bought, but what you built; Ý nghĩa không nằm trong cái bạn mua, nh ư ng trong cái bạn xây;

Slide 15:

not what you got, but what you gave. không nằm trong cái bạn lấy, nh ư ng trong cái bạn cho.

Slide 16:

What will matter is not your success, but your significance. Ý nghĩa không nằm trong thành công, nh ư ng trong tầm quan trọng.

Slide 17:

What will matter is not what you learned, but what you taught. Ý nghĩa không nằm trong đ iều bạn học, nh ư ng trong đ iều bạn dạy.

Slide 18:

What will matter is every act of integrity, compassion, or sacrifice that enriched, empowered or encouraged others to emulate your example . Ý nghĩa nằm trong từng hành độ ng chân thật, nhân ái, hay hy sinh, làm cho ng ườ i khác đượ c phong phú, mạnh mẽ, và muốn theo g ươ ng của bạn .

Slide 19:

What will matter is not your competence, but your character. Ý nghĩa không nằm trong khả n ă ng, nh ư ng trong nhân cách của bạn.

Slide 20:

What will matter is not how many people you knew, but how many will feel a lasting loss when you're gone. Ý nghĩa không nằm trong bao nhiêu ng ườ i bạn biết, nh ư ng trong bao nhiêu ng ườ i sẽ thấy mất mát khi bạn ra đ i.

Slide 21:

What will matter is not your memories, but the memories that live in those who loved you. Ý nghĩa không nằm trong ký ức của bạn, nh ư ng trong ký ức của những ng ườ i yêu th ươ ng bạn.

Slide 22:

What will matter is how long you will be remembered, by whom and for what. Ý nghĩa nằm trong “Ai nhớ bạn, về việc gì, trong bao lâu”.

Slide 23:

Living a life that matters doesn't happen by accident. Sống một cuộc đờ i có Ý Nghĩa, đó không phải là Sự Tình Cờ.

Slide 24:

It's not a matter of circumstance but of choice . Đó không phải là Hoàn Cảnh , mà là Sự Lựa Chọn .

Slide 25:

Chúc An Lạc Trần Lê Túy-Phượng & Trần Đình Hoành Special thanks to all talented photographers whose great works appear in this presentation

authorStream Live Help