Nam - Tro choi moi- Troi mua

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Trß ch¬i míi: Trêi m­a Løa tuæi: MÉu gi¸o Nhì Ng­êi d¹y: NguyÔn ThÞ N¨m

Slide 2: 

* Ho¹t ®éng 1:Gîi më – Giíi thiÖu tªn trß ch¬i

Mưa rào : 

Mưa rào

Slide 9: 

* Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu c¸ch ch¬i – luËt ch¬i

Slide 10: 

* Ho¹t ®éng 3: Tæ chøc ho¹t ®éng

Slide 11: 

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC CÔ ĐÃ ĐẾN THĂM LỚP

authorStream Live Help