Tim hieu ve ech dong

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Bµi 35 Õch ®ång Tr­êng trung häc c¬ së NguyÔn BØnh Khiªm ----- *** -----

I - §êi sèng : 

I - §êi sèng Õch sèng ë nh÷ng n¬i Èm ­ít, gÇn bê n­íc (nh­ ao, hå, ®Çm,…) Õch lµ ®éng vËt biÕn nhiÖt Õch th­êng kiÕm måi vµo ban ®ªm, måi lµ s©u bä, cua, c¸ con, giun, èc…

II - CÊu t¹o ngoµi vµ di chuyÓn : 

II - CÊu t¹o ngoµi vµ di chuyÓn H×nh d¹ng ngoµi cña Õch ®ång

C¸c ®Æc ®iÓm thÝch nghi víi ®êi sèng cña Õch : 

C¸c ®Æc ®iÓm thÝch nghi víi ®êi sèng cña Õch

§¸p ¸n : 

§¸p ¸n

III - Sinh s¶n vµ ph¸t triÓn : 

III - Sinh s¶n vµ ph¸t triÓn Mïa sinh s¶n cña Õch vµo cuèi xu©n, sau nh÷ng trËn m­a rµo ®Çu mïa h¹. Õch ®ùc ph¸t ra tiÕng kªu “ép ép” gäi Õch c¸i ®Ó “ghÐp ®«i”. Õch thô tinh ngoµi: Õch c¸i ®Î ®Õn ®©u, Õch ®ùc “t­íi” tinh dÞch ®Õn ®ã.

Sù ph¸t triÓn cña Õch : 

Sù ph¸t triÓn cña Õch Trøng Õch tËp hîp thµnh mét ®¸m trong chÊt nhµy (keo). Trøng ph¸t triÓn vµ në thµnh nßng näc. Tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n ph¸t triÓn trë thµnh Õch con, råi Õch tr­ëng thµnh… Buång trøng Õch

Sù ph¸t triÓn cña Õch qua c¸c tuÇn tuæi : 

Sù ph¸t triÓn cña Õch qua c¸c tuÇn tuæi

Vßng ®êi cña Õch : 

Vßng ®êi cña Õch Vßng ®êi cña Õch: Sù ph¸t triÓn cña Õch lu«n cÇn cã m«i tr­êng n­íc. C¸c giai ®o¹n: Trøng -> nßng näc (qua c¸c giai ®o¹n biÕn th¸i) -> Õch con -> Õch tr­ëng thµnh

KÕt luËn : 

KÕt luËn Õch ®ång thuéc líp L­ìng c­, cã nh÷ng ®Æc ®iÓm thÝch nghi víi ®êi sèng võa ë c¹n võa ë n­íc. Chóng di chuyÓn trªn c¹n nhê 4 chi cã ngãn, thë b»ng phæi, m¾t cã mi, tai cã mµng nhÜ. Song cßn cã nhiÒu ®Æc ®iÓm thÝch nghi víi ®êi sèng ë n­íc, nh­: ®Çu dÑp, nhän, khíp víi th©n thµnh mét khèi rÏ n­íc khi b¬i, da tiÕt chÊt nhµy lµm gi¶m ma s¸t vµ dÔ thÊm khÝ, Õch thë b»ng da lµ chñ yÕu. Õch lµ ®éng vËt biÕn nhiÖt. Chóng ®Î trøng vµ thô tinh ngoµi, ph¸t triÓn cã biÕn th¸i.

Bµi tËp : 

Bµi tËp H×nh bªn m« t¶ c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn trong vßng ®êi cña Õch, nh­ng tr×nh tù s¾p xÕp kh«ng ®óng. H·y s¾p xÕp l¹i sao cho chÝnh x¸c vµ nªu tªn cïng ®Æc ®iÓm cña tõng giai ®o¹n?

§¸p ¸n : 

§¸p ¸n Tr×nh tù ph¸t triÓn ®óng nhÊt lµ: 1 - 4 - 5 - 6 - 2 - 8 - 3 - 7

authorStream Live Help