tho trang oi tu dau den

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

tr­êng mÇm non T©y hiÕu LÜnh vùc ph¸t triÓn ng«n ng÷ M«n: V¨n häc Th¬: Tr¨ng ¬i! tõ ®©u ®Õn GV: NguyÔn ThÞ TuyÕt Mai

Slide 2: 

Tr¨ng ¬i… tõ ®©u ®Õn? Hay tõ c¸nh ®ång xa Tr¨ng hång nh­ qu¶ chÝn Löng l¬ lªn tr­íc nhµ. Tr¨ng ¬i… tõ ®©u ®Õn? Hay biÓn xanh diÖu k× Tr¨ng trßn nh­ m¾t c¸ Kh«ng bao giê chíp mi. Tr¨ng ¬i… tõ ®©u ®Õn? Hay tõ mét s©n ch¬i Tr¨ng bay nh­ qu¶ bãng B¹n nµo ®¸ lªn trêi.

Slide 6: 

Tr¨ng ¬i… tõ ®©u ®Õn? TrÇn §¨ng Khoa

Slide 7: 

Tr¨ng ¬i… tõ ®©u ®Õn? TrÇn §¨ng Khoa

Slide 8: 

Tr¨ng ¬i… tõ ®©u ®Õn? TrÇn §¨ng Khoa

authorStream Live Help