Dong vat song trong rung

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Ñoäng vaät soáng trong röøng NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN : TRẦN THỊ MỸ LOAN Ñôn vò: TRƯỜNG MẪU GIÁO TÂN TẬP

Slide 2: 

CON VOI

Slide 3: 

CON HOÅ

Slide 4: 

CON SÖ TÖÛ

Slide 5: 

CON BAÙO

Slide 6: 

Con Hoå Con Baùo Con Voi Con Sö Töû Troø chôi tìm da:Haõy nhaáp vaøo mieáng da

Slide 7: 

chân sư tử tai hổ đuôi báo chân voi Bộ phận của tôi đâu ?

Slide 8: 

chân s tử tai ổ đuôi bá chân vo h ư i o Haõy nhaáp vaøo chöõ coøn thieáu

Slide 9: 

con khỉ con chó sói con hổ 2 5 1 4 3 Ñoaùn xem ñaây laø con gì ?vaø coù bao nhieâu maûnh gheùp

Slide 10: 

2 4 1 6 3 5 con khỉ con sư tử con hổ

Slide 11: 

8 6 9 7 5 con báo con cọp con voi

Slide 12: 

con sư tử con voi con khỉ 6 10 7 8 9

Slide 13: 

ÑOÄNG VAÄT SOÁNG TRONG RÖØNG CON VOI CON HOÅ CON BAÙO CON SÖ TÖÛ

Slide 14: 

Chúc thầy cô sức khoẻ Chúc thầy cô sức khoẻ Chúc các em chăm ngoan học tốt .

Slide 15: 

TAØI LIEÄU SÖÛ DUÏNG -Hình aûnh söu taàm töø internet -AÂm thanh söu taàm töø internet -Thaâu tieáng noùi töø treû -Duøng coâng cuï paint ñeå caét hình aûnh

authorStream Live Help