K5_ki dieu rung xanh - hiep

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

NhiÖt liÖt chµo ®ãn c¸c thÇy c« gi¸o tíi dù giê líp 5 E

Slide 3: 

Chñ ®iÓm

Slide 5: 

K× diÖu rõng xanh Loanh quanh trong rõng, chóng t«i ®i vµo mét lèi ®Çy nÊm d¹i, mét thµnh phè nÊm lóp xóp d­íi bãng c©y th­a. Nh÷ng chiÕc nÊm to b»ng c¸i Êm tÝch, mµu sÆc sì rùc lªn. Mçi chiÕc nÊm lµ mét l©u ®µi kiÕn tróc t©n k×. T«i cã c¶m gi¸c m×nh lµ ng­êi khæng lå ®i l¹c vµo kinh ®« cña v­¬ng quèc nh÷ng ng­êi tÝ hon. §Òn ®µi, miÕu m¹o, cung ®iÖn cña hä lóp xóp d­íi ch©n. N¾ng tr­a ®· räi xuèng ®Ønh ®Çu mµ rõng s©u vÉn Èm l¹nh, ¸nh n¾ng lät qua l¸ trong xanh. Chóng t«i ®i ®Õn ®©u, rõng rµo rµo chuyÓn ®éng ®Õn ®Êy. Nh÷ng con v­în b¹c m¸ «m con gän gÏ chuyÒn nhanh nh­ tia chíp. Nh÷ng con chån sãc víi chïm l«ng ®u«i to ®Ñp vót qua kh«ng kÞp ®­a m¾t nh×n theo. Sau mét håi len l¸ch m¶i miÕt, rÏ bôi rËm, chóng t«i nh×n thÊy mét b·i c©y khép. Rõng khép hiÖn ra tr­íc m¾t chóng t«i, l¸ óa vµng nh­ c¶nh mïa thu. T«i dôi m¾t. Nh÷ng s¾c vµng ®éng ®Ëy. MÊy con mang vµng hÖt nh­ mµu lµ khép ®ang ¨n cá non. Nh÷ng chiÕc ch©n vµng giÉm lªn th¶m l¸ vµng vµ s¾c n¾ng còng rùc vµng trªn l­ng nã. ChØ cã mÊy v¹t cá xanh biÕc lµ rùc lªn gi÷a c¸I giang s¬n vµng rîi. T«i cã c¶m gi¸c m×nh l¹c vµo mét thÕ giíi thÇn bÝ.

Slide 6: 

T«i cã c¶m gi¸c m×nh lµ ng­êi khæng lå ®i l¹c vµo kinh ®« cña v­¬ng quèc nh÷ng ng­êi tÝ hon.

Slide 7: 

Nh÷ng chiÕc ch©n vµng giÉm lªn th¶m l¸ vµng vµ s¾c n¾ng còng rùc vµng trªn l­ng nã.

Slide 8: 

K× diÖu rõng xanh Loanh quanh trong rõng, chóng t«i ®i vµo mét lèi ®Çy nÊm d¹i, mét thµnh phè nÊm lóp xóp d­íi bãng c©y th­a. Nh÷ng chiÕc nÊm to b»ng c¸i Êm tÝch, mµu sÆc sì rùc lªn. Mçi chiÕc nÊm lµ mét l©u ®µi kiÕn tróc t©n k×. T«i cã c¶m gi¸c m×nh lµ ng­êi khæng lå ®i l¹c vµo kinh ®« cña v­¬ng quèc nh÷ng ng­êi tÝ hon. §Òn ®µi, miÕu m¹o, cung ®iÖn cña hä lóp xóp d­íi ch©n. N¾ng tr­a ®· räi xuèng ®Ønh ®Çu mµ rõng s©u vÉn Èm l¹nh, ¸nh n¾ng lät qua l¸ trong xanh. Chóng t«i ®i ®Õn ®©u, rõng rµo rµo chuyÓn ®éng ®Õn ®Êy. Nh÷ng con v­în b¹c m¸ «m con gän gÏ chuyÒn nhanh nh­ tia chíp. Nh÷ng con chån sãc víi chïm l«ng ®u«i to ®Ñp vót qua kh«ng kÞp ®­a m¾t nh×n theo. Sau mét håi len l¸ch m¶i miÕt, rÏ bôi rËm, chóng t«i nh×n thÊy mét b·i c©y khép. Rõng khép hiÖn ra tr­íc m¾t chóng t«i, l¸ óa vµng nh­ c¶nh mïa thu. T«i dôi m¾t. Nh÷ng s¾c vµng ®éng ®Ëy. MÊy con mang vµng hÖt nh­ mµu lµ khép ®ang ¨n cá non. Nh÷ng chiÕc ch©n vµng giÉm lªn th¶m l¸ vµng vµ s¾c n¾ng còng rùc vµng trªn l­ng nã. ChØ cã mÊy v¹t cá xanh biÕc lµ rùc lªn gi÷a c¸I giang s¬n vµng rîi. T«i cã c¶m gi¸c m×nh l¹c vµo mét thÕ giíi thÇn bÝ.

Slide 9: 

K× diÖu rõng xanh Loanh quanh trong rõng, chóng t«i ®i vµo mét lèi ®Çy nÊm d¹i, mét thµnh phè nÊm lóp xóp d­íi bãng c©y th­a. Nh÷ng chiÕc nÊm to b»ng c¸i Êm tÝch, mµu sÆc sì rùc lªn. Mçi chiÕc nÊm lµ mét l©u ®µi kiÕn tróc t©n k×. T«i cã c¶m gi¸c m×nh lµ ng­êi khæng lå ®i l¹c vµo kinh ®« cña v­¬ng quèc nh÷ng ng­êi tÝ hon. §Òn ®µi, miÕu m¹o, cung ®iÖn cña hä lóp xóp d­íi ch©n.

Slide 10: 

Cây nấm

Slide 11: 

N¾ng tr­a ®· räi xuèng ®Ønh ®Çu mµ rõng s©u vÉn Èm l¹nh, ¸nh n¾ng lät qua l¸ trong xanh. Chóng t«i ®i ®Õn ®©u, rõng rµo rµo chuyÓn ®éng ®Õn ®Êy. Nh÷ng con v­în b¹c m¸ «m con gän gÏ chuyÒn nhanh nh­ tia chíp. Nh÷ng con chån sãc víi chïm l«ng ®u«i to ®Ñp vót qua kh«ng kÞp ®­a m¾t nh×n theo. Sau mét håi len l¸ch m¶i miÕt, rÏ bôi rËm, chóng t«i nh×n thÊy mét b·i c©y khép. Rõng khép hiÖn ra tr­íc m¾t chóng t«i, l¸ óa vµng nh­ c¶nh mïa thu. T«i dôi m¾t. Nh÷ng s¾c vµng ®éng ®Ëy. MÊy con mang vµng hÖt nh­ mµu lµ khép ®ang ¨n cá non. Nh÷ng chiÕc ch©n vµng giÉm lªn th¶m l¸ vµng vµ s¾c n¾ng còng rùc vµng trªn l­ng nã. ChØ cã mÊy v¹t cá xanh biÕc lµ rùc lªn gi÷a c¸I giang s¬n vµng rîi. T«i cã c¶m gi¸c m×nh l¹c vµo mét thÕ giíi thÇn bÝ.

Slide 13: 

Con chån sãc

Slide 16: 

K× diÖu rõng xanh Loanh quanh trong rõng, chóng t«i ®i vµo mét lèi ®Çy nÊm d¹i, mét thµnh phè nÊm lóp xóp d­íi bãng c©y th­a. Nh÷ng chiÕc nÊm to b»ng c¸i Êm tÝch, mµu sÆc sì rùc lªn. Mçi chiÕc nÊm lµ mét l©u ®µi kiÕn tróc t©n k×. T«i cã c¶m gi¸c m×nh lµ ng­êi khæng lå ®i l¹c vµo kinh ®« cña v­¬ng quèc nh÷ng ng­êi tÝ hon. §Òn ®µi, miÕu m¹o, cung ®iÖn cña hä lóp xóp d­íi ch©n. N¾ng tr­a ®· räi xuèng ®Ønh ®Çu mµ rõng s©u vÉn Èm l¹nh, ¸nh n¾ng lät qua l¸ trong xanh. Chóng t«i ®i ®Õn ®©u, rõng rµo rµo chuyÓn ®éng ®Õn ®Êy. Nh÷ng con v­în b¹c m¸ «m con gän gÏ chuyÒn nhanh nh­ tia chíp. Nh÷ng con chån sãc víi chïm l«ng ®u«i to ®Ñp vót qua kh«ng kÞp ®­a m¾t nh×n theo. Sau mét håi len l¸ch m¶i miÕt, rÏ bôi rËm, chóng t«i nh×n thÊy mét b·i c©y khép. Rõng khép hiÖn ra tr­íc m¾t chóng t«i, l¸ óa vµng nh­ c¶nh mïa thu. T«i dôi m¾t. Nh÷ng s¾c vµng ®éng ®Ëy. MÊy con mang vµng hÖt nh­ mµu lµ khép ®ang ¨n cá non. Nh÷ng chiÕc ch©n vµng giÉm lªn th¶m l¸ vµng vµ s¾c n¾ng còng rùc vµng trªn l­ng nã. ChØ cã mÊy v¹t cá xanh biÕc lµ rùc lªn gi÷a c¸I giang s¬n vµng rîi. T«i cã c¶m gi¸c m×nh l¹c vµo mét thÕ giíi thÇn bÝ.

Slide 17: 

Loanh quanh trong rõng, chóng t«i ®i vµo mét lèi ®Çy nÊm d¹i, mét thµnh phè nÊm lóp xóp d­íi bãng c©y th­a. Nh÷ng chiÕc nÊm to b»ng c¸i Êm tÝch, mµu sÆc sì rùc lªn. Mçi chiÕc nÊm lµ mét l©u ®µi kiÕn tróc t©n k×. T«i cã c¶m gi¸c m×nh lµ ng­êi khæng lå ®i l¹c vµo kinh ®« cña v­¬ng quèc nh÷ng ng­êi tÝ hon. §Òn ®µi, miÕu m¹o, cung ®iÖn cña hä lóp xóp d­íi ch©n.

Slide 18: 

N¾ng tr­a ®· räi xuèng ®Ønh ®Çu mµ rõng s©u vÉn Èm l¹nh, ¸nh n¾ng lät qua l¸ trong xanh. Chóng t«i ®i ®Õn ®©u, rõng rµo rµo chuyÓn ®éng ®Õn ®Êy. Nh÷ng con v­în b¹c m¸ «m con gän gÏ chuyÒn nhanh nh­ tia chíp. Nh÷ng con chån sãc víi chïm l«ng ®u«i to ®Ñp vót qua kh«ng kÞp ®­a m¾t nh×n theo.

Slide 19: 

Sau mét håi len l¸ch m¶i miÕt, rÏ bôi rËm, chóng t«i nh×n thÊy mét b·i c©y khép. Rõng khép hiÖn ra tr­íc m¾t chóng t«i, l¸ óa vµng nh­ c¶nh mïa thu. T«i dôi m¾t. Nh÷ng s¾c vµng ®éng ®Ëy. MÊy con mang vµng hÖt nh­ mµu lµ khép ®ang ¨n cá non. Nh÷ng chiÕc ch©n vµng giÉm lªn th¶m l¸ vµng vµ s¾c n¾ng còng rùc vµng trªn l­ng nã. ChØ cã mÊy v¹t cá xanh biÕc lµ rùc lªn gi÷a c¸i giang s¬n vµng rîi. T«i cã c¶m gi¸c m×nh l¹c vµo mét thÕ giíi thÇn bÝ.

Slide 20: 

K× diÖu rõng xanh Loanh quanh trong rõng, chóng t«i ®i vµo mét lèi ®Çy nÊm d¹i, mét thµnh phè nÊm lóp xóp d­íi bãng c©y th­a. Nh÷ng chiÕc nÊm to b»ng c¸i Êm tÝch, mµu sÆc sì rùc lªn. Mçi chiÕc nÊm lµ mét l©u ®µi kiÕn tróc t©n k×. T«i cã c¶m gi¸c m×nh lµ ng­êi khæng lå ®i l¹c vµo kinh ®« cña v­¬ng quèc nh÷ng ng­êi tÝ hon. §Òn ®µi, miÕu m¹o, cung ®iÖn cña hä lóp xóp d­íi ch©n. N¾ng tr­a ®· räi xuèng ®Ønh ®Çu mµ rõng s©u vÉn Èm l¹nh, ¸nh n¾ng lät qua l¸ trong xanh. Chóng t«i ®i ®Õn ®©u, rõng rµo rµo chuyÓn ®éng ®Õn ®Êy. Nh÷ng con v­în b¹c m¸ «m con gän gÏ chuyÒn nhanh nh­ tia chíp. Nh÷ng con chån sãc víi chïm l«ng ®u«i to ®Ñp vót qua kh«ng kÞp ®­a m¾t nh×n theo. Sau mét håi len l¸ch m¶i miÕt, rÏ bôi rËm, chóng t«i nh×n thÊy mét b·i c©y khép. Rõng khép hiÖn ra tr­íc m¾t chóng t«i, l¸ óa vµng nh­ c¶nh mïa thu. T«i dôi m¾t. Nh÷ng s¾c vµng ®éng ®Ëy. MÊy con mang vµng hÖt nh­ mµu lµ khép ®ang ¨n cá non. Nh÷ng chiÕc ch©n vµng giÉm lªn th¶m l¸ vµng vµ s¾c n¾ng còng rùc vµng trªn l­ng nã. ChØ cã mÊy v¹t cá xanh biÕc lµ rùc lªn gi÷a c¸I giang s¬n vµng rîi. T«i cã c¶m gi¸c m×nh l¹c vµo mét thÕ giíi thÇn bÝ.

Slide 21: 

K× diÖu rõng xanh Loanh quanh trong rõng, chóng t«i ®i vµo mét lèi ®Çy nÊm d¹i, mét thµnh phè nÊm lóp xóp d­íi bãng c©y th­a. Nh÷ng chiÕc nÊm to b»ng c¸i Êm tÝch, mµu sÆc sì rùc lªn. Mçi chiÕc nÊm lµ mét l©u ®µi kiÕn tróc t©n k×. T«i cã c¶m gi¸c m×nh lµ ng­êi khæng lå ®i l¹c vµo kinh ®« cña v­¬ng quèc nh÷ng ng­êi tÝ hon. §Òn ®µi, miÕu m¹o, cung ®iÖn cña hä lóp xóp d­íi ch©n.

Slide 22: 

K× diÖu rõng xanh Loanh quanh trong rõng, chóng t«i ®i vµo mét lèi ®Çy nÊm d¹i, mét thµnh phè nÊm lóp xóp d­íi bãng c©y th­a. Nh÷ng chiÕc nÊm to b»ng c¸i Êm tÝch, mµu sÆc sì rùc lªn. Mçi chiÕc nÊm lµ mét l©u ®µi kiÕn tróc t©n k×. T«i cã c¶m gi¸c m×nh lµ ng­êi khæng lå ®i l¹c vµo kinh ®« cña v­¬ng quèc nh÷ng ng­êi tÝ hon. §Òn ®µi, miÕu m¹o, cung ®iÖn cña hä lóp xóp d­íi ch©n. N¾ng tr­a ®· räi xuèng ®Ønh ®Çu mµ rõng s©u vÉn Èm l¹nh, ¸nh n¾ng lät qua l¸ trong xanh. Chóng t«i ®i ®Õn ®©u, rõng rµo rµo chuyÓn ®éng ®Õn ®Êy. Nh÷ng con v­în b¹c m¸ «m con gän gÏ chuyÒn nhanh nh­ tia chíp. Nh÷ng con chån sãc víi chïm l«ng ®u«i to ®Ñp vót qua kh«ng kÞp ®­a m¾t nh×n theo. Sau mét håi len l¸ch m¶i miÕt, rÏ bôi rËm, chóng t«i nh×n thÊy mét b·i c©y khép. Rõng khép hiÖn ra tr­íc m¾t chóng t«i, l¸ óa vµng nh­ c¶nh mïa thu. T«i dôi m¾t. Nh÷ng s¾c vµng ®éng ®Ëy. MÊy con mang vµng hÖt nh­ mµu lµ khép ®ang ¨n cá non. Nh÷ng chiÕc ch©n vµng giÉm lªn th¶m l¸ vµng vµ s¾c n¾ng còng rùc vµng trªn l­ng nã. ChØ cã mÊy v¹t cá xanh biÕc lµ rùc lªn gi÷a c¸I giang s¬n vµng rîi. T«i cã c¶m gi¸c m×nh l¹c vµo mét thÕ giíi thÇn bÝ.

Rừng trúc Yên Tử Rừng Cúc Phương Rừng U Minh Rừng Cát Tiên

CHÚC CÁC THẦY CÔ SỨC KHỎE, CÁC con HỌC TỐT : 

CHÚC CÁC THẦY CÔ SỨC KHỎE, CÁC con HỌC TỐT

Slide 26: 

K× diÖu rõng xanh Loanh quanh trong rõng, chóng t«i ®i vµo mét lèi ®Çy nÊm d¹i, mét thµnh phè nÊm lóp xóp d­íi bãng c©y th­a. Nh÷ng chiÕc nÊm to b»ng c¸i Êm tÝch, mµu sÆc sì rùc lªn. Mçi chiÕc nÊm lµ mét l©u ®µi kiÕn tróc t©n k×. T«i cã c¶m gi¸c m×nh lµ ng­êi khæng lå ®i l¹c vµo kinh ®« cña v­¬ng quèc nh÷ng ng­êi tÝ hon. §Òn ®µi, miÕu m¹o, cung ®iÖn cña hä lóp xóp d­íi ch©n. N¾ng tr­a ®· räi xuèng ®Ønh ®Çu mµ rõng s©u vÉn Èm l¹nh, ¸nh n¾ng lät qua l¸ trong xanh. Chóng t«i ®i ®Õn ®©u, rõng rµo rµo chuyÓn ®éng ®Õn ®Êy. Nh÷ng con v­în b¹c m¸ «m con gän gÏ chuyÒn nhanh nh­ tia chíp. Nh÷ng con chån sãc víi chïm l«ng ®u«i to ®Ñp vót qua kh«ng kÞp ®­a m¾t nh×n theo. Sau mét håi len l¸ch m¶i miÕt, rÏ bôi rËm, chóng t«i nh×n thÊy mét b·i c©y khép. Rõng khép hiÖn ra tr­íc m¾t chóng t«i, l¸ óa vµng nh­ c¶nh mïa thu. T«i dôi m¾t. Nh÷ng s¾c vµng ®éng ®Ëy. MÊy con mang vµng hÖt nh­ mµu lµ khép ®ang ¨n cá non. Nh÷ng chiÕc ch©n vµng giÉm lªn th¶m l¸ vµng vµ s¾c n¾ng còng rùc vµng trªn l­ng nã. ChØ cã mÊy v¹t cá xanh biÕc lµ rùc lªn gi÷a c¸I giang s¬n vµng rîi. T«i cã c¶m gi¸c m×nh l¹c vµo mét thÕ giíi thÇn bÝ.

authorStream Live Help