TV5_ Tranh lang Ho

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Kính chào các th?y cô và các em! Giáo viên: KI?U TH? THUÝ Tru?ng Ti?u h?c Y Ngông

Slide 2: 

Th? hai, ngày 22 tháng 3 nam 2010 T?p d?c

Slide 3: 

Ki?m tra bài cu: Tìm nh?ng chi ti?t cho th?y thành viên c?a m?i d?i th?i com thi d?u ph?i h?p nh?p nhàng, an ý v?i nhau

Slide 4: 

Th? hai, ngày 22 tháng 3 nam 2010 T?p d?c

Slide 5: 

Th? hai, ngày 22 tháng 3 nam 2010 T?p d?c Tranh làng H? (88) Theo Nguy?n Tuân

Slide 6: 

Th? hai, ngày 22 tháng 3 nam 2010 T?p d?c Tranh làng H? Theo Nguy?n Tuân Luy?n d?c tranh,lành m?nh tr?ng tr?t,chan nuôi,l?n ráy trang trí,den linh,luy?n,lá tre T? ng?

Slide 7: 

Th? hai, ngày 22 tháng 3 nam 2010 T?p d?c Tranh làng H? Theo Nguy?n Tuân Ph?i yêu m?n cu?c d?i tr?ng tr?t, chan nuôi l?m m?i kh?c du?c nh?ng tranh l?n ráy ....có nh?ng khoáy âm duong r?t có duyên, m?i v? du?c nh?ng dàn gà con tung b?ng nhu ca múa bên gà mái m?.

Slide 8: 

Th? hai, ngày 22 tháng 3 nam 2010 T?p d?c Tranh làng H? Theo Nguy?n Tuân Ph?i yêu m?n cu?c d?i tr?ng tr?t, chan nuôi l?m/ m?i kh?c du?c nh?ng tranh l?n ráy/....có nh?ng khoáy âm duong r?t có duyên, m?i v? du?c nh?ng dàn gà con/ tung b?ng nhu ca múa bên gà mái m?.

Slide 9: 

Th? hai, ngày 22 tháng 3 nam 2010 T?p d?c Tranh làng H? Theo Nguy?n Tuân Luy?n d?c -Tranh,lành m?nh -Tr?ng tr?t,chan nuôi,l?n ráy -Trang trí,den linh,luy?n,lá tre T? ng? -Tranh t? n?, ngh? si t?o hình, thu?n phác,

Ngh? si t?o hình: ngu?i chuyên v? tranh, t?c tu?ng... : 

Ngh? si t?o hình: ngu?i chuyên v? tranh, t?c tu?ng...

Slide 11: 

Th? hai, ngày 22 tháng 3 nam 2010 T?p d?c Tranh làng H? Theo Nguy?n Tuân Luy?n d?c -Tranh,lành m?nh -Tr?ng tr?t,chan nuôi,l?n ráy -Trang trí,den linh,luy?n,lá tre T? ng? -Tranh l?n ráy, khoáy âm duong

Slide 12: 

Th? hai, ngày 22 tháng 3 nam 2010 T?p d?c Tranh làng H? (88) Theo Nguy?n Tuân

Slide 13: 

Th? hai, ngày 22 tháng 3 nam 2009. T?p d?c Tranh làng H? Theo Nguy?n Tuân Luy?n d?c -Tranh,lành m?nh -Tr?ng tr?t,chan nuôi,l?n ráy -Trang trí,den linh,luy?n,lá tre T? ng? -Linh, màu tr?ng di?p

Slide 14: 

Th? hai, ngày 22 tháng 3 nam 2010 T?p d?c Tranh làng H? (88) Theo Nguy?n Tuân

Slide 15: 

Th? hai, ngày 22 tháng 3 nam 2010 T?p d?c Tranh làng H? Theo Nguy?n Tuân Luy?n d?c -Tranh,lành m?nh -Tr?ng tr?t,chan nuôi,l?n ráy -Trang trí,den linh,luy?n,lá tre -Linh, màu tr?ng di?p -Tranh t? n?, ngh? si t?o hình, thu?n phác, -Tranh l?n ráy, khoáy âm duong T? ng?

Slide 16: 

Th? hai, ngày 22 tháng 3 nam 2010 T?p d?c Tranh làng H? (88) Theo Nguy?n Tuân

Slide 17: 

Th? hai, ngày 22 tháng 3 nam 2010 T?p d?c Tranh làng H? Theo Nguy?n Tuân Gi?ng d?c toàn bài: Toàn bài d?c v?i gi?ng d?c vui tuoi, rành m?ch, th? hi?n c?m xúc trân tr?ng tru?c nh?ng b?c tranh dân gian làng H?.

Slide 18: 

Th? hai, ngày 22 tháng 3 nam 2010 T?p d?c Tranh làng H? (88) Theo Nguy?n Tuân

Slide 19: 

Th? hai, ngày 22 tháng 3 nam 2010 T?p d?c Tranh làng H? Theo Nguy?n Tuân Câu1: Hãy k? tên m?t s? b?c tranh làng H? l?y d? tài trong cu?c s?ng hàng ngày c?a làng quê Vi?t Nam?

Slide 20: 

Th? hai, ngày 22 tháng 3 nam 2010 T?p d?c Tranh làng H? Theo Nguy?n Tuân Câu 2 : Ki thu?t t¹o màu c?a tranh làng H? có gì d?c bi?t?

Slide 21: 

Th? hai, ngày 22 tháng 3 nam 2010 T?p d?c Tranh làng H? Theo Nguy?n Tuân Câu 3: Tìm nh?ng t? ng? ? hai do?n cu?i thÓ hi?n s? dánh giá c?a tác gi? d?i v?i tranh làng H?.

Slide 22: 

Th? hai, ngày 22 tháng 3 nam 2010 T?p d?c Tranh làng H? Theo Nguy?n Tuân Câu 4: Bài van ca ng?i ai và mu?n nh?n nh? v?i chúng ta di?u gì?

Slide 23: 

Th?hai, ngày 22 tháng 3 nam 2010 T?p d?c Tranh làng H? Theo Nguy?n Tuân N?i dung: Ca ng?i nh?ng ngh? si dân gian dã t?o ra nh?ng v?t ph?m van hoá truy?n th?ng d?c s?c c?a dân t?c và nh?n nh? m?i ngu?i hãy bi?t quý tr?ng, gi? gìn nh?ng nét d?p c? truy?n c?a van hoá dân t?c.

Slide 24: 

Th? hai, ngày 22 tháng 3 nam 2010 T?p d?c Tranh làng H? Theo Nguy?n Tuân Câu h?i: KÓ tªn mét sè lµng nghÒ truyÒn thèng vµ ®Þa ph­¬ng lµm nghÒ ®ã mµ em biÕt.

Slide 25: 

Th? hai, ngày 16 tháng 3 nam 2009. T?p d?c Tranh làng H? Theo Nguy?n Tuân T? ngày còn ít tu?i, tôi dã thích nh?ng tranh l?n, gà, chu?t, ?ch, tranh cây d?a, tranh t? n? c?a làng H?. M?i l?nT?t d?n,®?ng tru?c nh?ng cái chi?u bày tranh làng H? gi?i trên các l? ph? Hà N?i, lòng tôi th?m thÝa m?t n?i bi?t on d?i v?i nh?ng ngu?i ngh? si t?o hình c?a nhân dân.H? dã dem vào cu?c s?ng m?t cái nhìn thu?n phác, càng ng?m càng th?y d?m dà, lành m?nh, hóm h?nh và tuoi vui.

Slide 26: 

Th?hai, ngày 16 tháng 3 nam 2009. T?p d?c Tranh làng H? Theo Nguy?n Tuân T? ngày còn ít tu?i, tôi dã thích nh?ng tranh l?n, gà, chu?t, ?ch, tranh cây d?a, tranh t? n? c?a làng H?. M?i l?nT?t d?n,®?ng tru?c nh?ng cái chi?u bày tranh làng H? gi?i trên các l? ph? Hà N?i, lòng tôi th?m thÝa m?t n?i bi?t on d?i v?i nh?ng ngu?i ngh? si t?o hình c?a nhân dân.H? dã dem vào cu?c s?ng m?t cách nhìn thu?n phác, càng ng?m càng th?y d?m dà, lành m?nh, hóm h?nh và tuoi vui.

Slide 27: 

Th? hai, ngày 22 tháng 3 nam 2010 T?p d?c Tranh làng H? Theo Nguy?n Tuân Ph?n 2: Cu?c thi ch?n h?c sinh d?c hay có câu tr? l?i sáng t?o Th? l? cu?c thi: N?i dung 1: Thí sinh do?n van 1 trong bài d?c dúng và di?n c?m N?i dung 2: Thí sinh d? thi s? ph?i tr? l?i câu h?i c?a khán gi? Thí sinh nào d?c dúng - d?c hay và có câu tr? l?i du?c nhi?u khán gi? bình ch?n nh?t thí sinh dõ s? du?c gi?i nh?t

Slide 28: 

Th? hai, ngày 22 tháng 3 nam 2010 T?p d?c Tranh làng H? Theo Nguy?n Tuân

Slide 29: 

Th? hai, ngày 22 tháng 3 nam 2010 T?p d?c Tranh làng H? Theo Nguy?n Tuân

Slide 30: 

Ngh? nhân Nguy?n Ðang Ch? (ngu?i ng?i bên trái), làng tranh Ðông H?

Slide 31: 

Gi?y in và màu s?c Trong bài tho Bên kia Sông Ðu?ng Hoàng C?m vi?t: Tranh Ðông H?, gà l?n nét tuoi trong, Màu dân t?c sáng b?ng trên gi?y di?p Ngoài các d?c di?m v? du?ng nét và b? c?c, nét dân gian c?a tranh Ðông H? còn n?m ? màu s?c và ch?t li?u gi?y in. Gi?y in tranh Ðông H? du?c g?i là gi?y di?p: ngu?i ta nghi?n nát v? con di?p, m?t lo?i sò v? m?ng ? bi?n, tr?n v?i h? (h? du?c n?u t? b?t g?o t?, ho?c g?o n?p, có khi n?u b?ng b?t s?n - h? dùng d? quét n?n tranh thu?ng du?c n?u loãng t? b?t g?o t? ho?c b?t s?n, h? n?u t? b?t n?p thu?ng dùng d? dán r?i dùng ch?i lá thông quét lên m?t gi?y dó. Ch?i lá thông t?o nên nh?ng ganh ch?y theo du?ng quét và v? di?p t? nhiên cho màu tr?ng v?i ánh l?p lánh nh?ng m?nh di?p nh? du?i ánh sáng, có th? pha thêm màu khác vào h? trong quá trình làm gi?y di?p. Màu s?c s? d?ng trong tranh là màu t? nhiên t? cây c? nhu den (than xoan hay than lá tre), xanh (g? d?ng, lá chàm), vàng (hoa hòe), d? (s?i son, g? vang), v.v. Ðây là nh?ng màu khá co b?n, không pha tr?n và vì s? lu?ng màu tuong ?ng v?i s? b?n kh?c g?, nên thu?ng thu?ng tranh Ðông H? ch? dùng t?i 4 màu mà thôi.

Slide 32: 

Th? hai ngày 22 tháng 3 nam 2010 T?p d?c Tranh làng H? Theo Nguy?n Tuân N?i dung: Ca ng?i nh?ng ngh? si dân gian dã t?o ra nh?ng v?t ph?m van hoá truy?n th?ng d?c s?c c?a dân t?c và nh?n nh? m?i ngu?i hãy bi?t quý tr?ng nh?ng nét d?p c? truy?n c?a van hoá dân t?c.

Slide 33: 


Slide 34: 

Kính chúc quý th?y cô d?i dào s?c kho? !

Slide 35: 

Xin ch©n thµnh c¶m ¬n

Slide 36: 

Thi?t k? Bài gi?ng & k? thu?t vi tính Th?y Nguy?n Van Thái Hi?u tru?ng Tru?ng Ti?u h?c Luong Th? Vinh Th?c hi?n ti?t d?y Cô : Duong Th? Huong GV l?p 4A Tru?ng TH Luong Th? Vinh XIN CHÂN THÀNH C?M ON CÁC TH?Y, CÔ GIÁO, H?C SINH ÐÃ GIÚP CHÚNG TÔI HOÀN THÀNH BÀI GI?NG NÀY XIN CHÀO VÀ H?N G?P L?I Th?c hi?n ti?t d?y Ki?u Th? Thúy GV Tru?ng Ti?u h?c: Y Ngông XIN CHÂN THÀNH C?M ON CÁC TH?Y, CÔ GIÁO, H?C SINH L?P 5C ÐÃ GIÚP TÔI HOÀN THÀNH BÀI GI?NG NÀY xin chµo vµ hÑn gÆp l¹i

authorStream Live Help