reflecties-phanchieu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Reflecties . Phản chiếu .

PowerPoint Presentation:

Wat voorbij is, is voorbij. Wat nog komen gaat, is er nog niet. Những gì sẽ đến , thì chưa đến … Những gì đã qua hãy cho qua

PowerPoint Presentation:

Een geheim is evenveel waard als degene voor wie we het moeten bewaren. Bí mật là những gì có giá trị mà chúng ta phải giữ gìn .

PowerPoint Presentation:

Twijfel is het begin van wijsheid. Nghi ngờ là khởi đầu của sự khôn ngoan

PowerPoint Presentation:

Heb je haast? Maak dan een omweg. Bạn có vội vàng không? Hãy chệch đi một chút nhé

PowerPoint Presentation:

Het wonder is niet door de lucht vliegen of over water lopen, maar te wandelen op de aarde. Phép lạ không bay qua không khí hoặc đi trên mặt nước, nhưng nó bước đi trên trái đất.

PowerPoint Presentation:

Er gaat meer boven je pet, dan eronder. Nó đi trên mũ của bạn , sau đó là bên dưới

PowerPoint Presentation:

Het gaat er in het leven niet om volmaakt te zijn. Het gaat erom dat je elke dag beter wordt. Đi ều chủ yếu trong cuộc sống không là sự hoàn hảo. Đi ều chủ yếu là bạn tốt hơn mỗi ngày.

PowerPoint Presentation:

Eén enkel vriendelijk woord kan drie koude wintermaanden verwarmen. C ó thể sưởi ấm cho bạn ba tháng mùa đông , chỉ duy nhất một từ là tình bạn .

PowerPoint Presentation:

Er zijn twee mensen nodig om de waarheid te spreken; één om te spreken en de ander om te luisteren Cần có hai người để nói ra sự thật; một người nói và người kia nghe

PowerPoint Presentation:

Het is altijd het juiste moment om de juiste dingen te doen. Điều luôn luôn đúng ở mọi thời điểm là là m những điều đúng đắn.

PowerPoint Presentation:

Luister goed naar wat er wordt gezegd; luister beter naar wat er niet wordt gezegd. Lắng nghe cẩn thận những gì đang được nói; lắng nghe tốt hơn những gì không nên nói .

PowerPoint Presentation:

Als elke dag hetzelfde is, leef je maar 24 uur. Nếu mỗi ngày là như nhau, bạn chỉ sống có 24 giờ.

PowerPoint Presentation:

Als alles verandert, verander dan alles. Nếu tất cả mọi thứ thay đổi, thì sau đó thay đổi tất cả mọi thứ .

PowerPoint Presentation:

Wie nooit de boog der zorg ontspant, die krenkt gezondheid en verstand.. Ngã rẽ không bao giờ làm cho người ta thư giãn, mà ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm trí …

PowerPoint Presentation:

Als het geluk met je is, waarom die haast? Als het geluk tegen je is, waarom die haast? Nếu điều may mắn đến với bạn, tại sao vội vàng? Nếu may mắn không đến với bạn, tại sao vội vàng?

PowerPoint Presentation:

Vaak is het zo dat mensen die zeggen wat ze denken juist niet hebben nagedacht over wat ze zeggen. Thường thì họ nói những gì họ nghĩ chỉ có điều không nghĩ về những gì họ nói.

PowerPoint Presentation:

Een pad ontstaat door er over te lopen. Con đường được tạo ra cho sự dẫm lên nó

PowerPoint Presentation:

Het leven is als een regenboog: Je hebt de zon én de regen nodig om de kleuren te kunnen zien. Cuộc sống là như một cầu vồng: Bạn có mặt trời và mưa đủ các màu sắc để ngắm nhìn

PowerPoint Presentation:

Wacht niet op de gelegenheid. Zij komt niet; zij is er. Đừng chờ đợi cơ hội. Nó không đến , nó thì ở đó.

PowerPoint Presentation:

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen. Vô giá là sự khôn ngoan được mua lại bởi kinh nghiệm .

PowerPoint Presentation:

Wie verwachtingen met zich meedraagt, is als een reiziger die gebukt gaat onder zijn bagage. Hij komt amper vooruit Ai có nhiều kỳ vọng, cũng như người du lịch không hành lý, anh ta đến thật khó khăn

PowerPoint Presentation:

In het verleden gebeurt niets meer. Những gì đã xảy ra thì không đến nữa.

PowerPoint Presentation:

EIND goed, al goed!!! M Hoa Phượng sưu tầm Snowynguyen biên dịch 2013

authorStream Live Help