Leven en Vriendschap

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Leven, Vriendschap… Cuộc sống và tình bạn Muziek: Nana Mouskouri Hoa Phượng sưu tầm Snowynguyen biên dịch 2013

PowerPoint Presentation:

Harten zijn als porselein, wees voorzichtig, Những trái tim như gốm sứ, hãy cẩn thận Ze kunnen breken Chúng có thể vỡ

PowerPoint Presentation:

Ik heb niet alles waar ik van hou, maar ik hou van alles wat ik heb Tôi không có tất cả mọi thứ mà tôi yêu thích, nhưng tôi yêu tất cả mọi thứ tôi có

PowerPoint Presentation:

Het leven is als een scheurkalender, niet elke dag kan je er even hard om lachen Cuộc sống giống như một khối lịch, không phải mỗi ngày bạn có thể rất khó khăn để cười

PowerPoint Presentation:

De bleekste inkt is sterker dan het slechtste geheugen Mực nhạt nhất còn mạnh mẽ hơn bộ nhớ tệ nhất

PowerPoint Presentation:

Zelfs een kapotte klok geeft tweemaal per dag de juiste tijd Ngay cả chiếc đồng hồ bị hỏng vẫn cho đúng thời điểm hai lần một ngày

PowerPoint Presentation:

Wat je hebt kan je verliezen, wat je bent niet Mọi điều bạn có thể mất, bạn thì không

PowerPoint Presentation:

Hij die nooit de eerste stap durft zetten, staat zijn hele leven op één been N ó không bao giờ bước đầu tiên dám đặt cả cuộc sống mình trên một chân

PowerPoint Presentation:

Het hart heeft vrienden, de hersenen zijn alleen Trái tim thì có bạn bè , và duy chỉ bộ nhớ

PowerPoint Presentation:

Wie vecht kan verliezen, wie niet vecht is al verloren Chúng ta đấu tranh có thể bị mất , nhưng nếu không chiến đấu thì nó mất tất cả

PowerPoint Presentation:

Aanvaard wat je niet kan veranderen verander wat je niet kan aanvaarden C hấp nhận những gì bạn không thể thay đổi hãy thay đổi những gì bạn không thể chấp nhận

PowerPoint Presentation:

Sluit vriendschap met het goede in de mens, niet met zijn goederen Khép lại tình bạn với những điều tốt đẹp trong chúng ta , không phải như món hàng

PowerPoint Presentation:

Ook een duizend meter hoge toren rust op de aarde Ngay cả ngọn tháp cao sừng sững trên trái đất

PowerPoint Presentation:

De ergste eenzaamheid is, geen vriendschap hebben Sự cô đơn tồi tệ nhất là, không có tình bạn

PowerPoint Presentation:

Huil liever één keer je hart uit je lijf dan voortdurend te lopen zuchten Khóc ra một lần tốt hơn là để trong trái tim bạn bị thở dài thổn thức

PowerPoint Presentation:

Beter onvolmaakt en echt, dan gemaakt volmaakt Việc không thực sự hoàn hảo còn tốt hơn làm không hoàn hảo ,

PowerPoint Presentation:

Een leven zonder liefde is geen leven, het is enkel een bestaan Một cuộc sống mà không có tình yêu là không có sự sống, nó chỉ là một sự tồn tại

PowerPoint Presentation:

Het leven is als een bos, rechtdoor kan je nooit Cuộc sống giống như một khu rừng, bạn không bao giờ có thể thẳng tiến

PowerPoint Presentation:

De groetjes Van mij. Xin chào

authorStream Live Help