12tienggonuadem

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

The Twelve Strikes of Midnight Mười Hai Tiếng Gõ Lúc Nửa Đêm

PowerPoint Presentation:

The twelve strikes of your clock at midnight will bring my wishes to you for the next twelve months. Mười hai tiếng gõ của chiếc đồng hồ lúc nửa đêm sẽ mang đến cho bạn các lời cầu chúc của tôi cho mười hai tháng sắp tới.

PowerPoint Presentation:

First Strike Wish of Health [health that all the money in the world cannot buy ] Tiếng gõ đầu tiên Chúc Sức Khỏe [chúc bạn có sức khỏe mà tất cả tiền bạc trên thế giới không thể mua nổi]

PowerPoint Presentation:

Second Strike Wish of Love [that life around you be filled with love, not with hatred and war] Tiếng gõ thứ hai Chúc Tình Yêu [chúc cho cuộc sống chung quanh bạn chan hòa tình yêu, thay vị hận thù và xung đột]

PowerPoint Presentation:

Third Strike Wish of Luck [that you never lack of anything in this life] Tiếng gõ thứ ba Chúc May Mắn [chúc bạn không bao giờ thiếu bất cứ điều gì trong cuộc đời]

PowerPoint Presentation:

Fourth Strike Wish of Dreams [ that you have dreams so as to see them come true] Tiếng gõ thứ tư Chúc có nhiều Giấc Mơ [c húc bạn có nhiều giấc mơ và thấy chúng nên thực hiện]

PowerPoint Presentation:

Fifth Strike Wish of Courage [courage to accept what you cannot change] Tiếng gõ thứ năm Chúc Can Đảm [chúc bạn can đảm chấp nhận những gì không thể thay đổi]

PowerPoint Presentation:

Sixth Strike Wish of Encounters [that you taste the sweetness of friendship and never feel lonely] Tiếng gõ thứ sáu Chúc có nhiều cuộc Gặp Gỡ [chúc bạn cảm nếm được sự ngọt ngào của tình bạn và không bao giờ cảm thấy cô đơn]

PowerPoint Presentation:

Seventh Strike Wish of Family Unity [ that you enjoy the enduring ties of a loving family] Tiếng gõ thứ bảy Chúc Gia Đình Hợp Nhất [c húc bạn được vui hưởng mối dây liên kết bền vững của một gia đình thân thương]

PowerPoint Presentation:

Eighth Strike Wish of Success [that all your projects be fruitful] Tiếng gõ thứ tám Chúc Thành Công [chúc tất cả các kế hoạch của bạn mang lại kết quả]

PowerPoint Presentation:

Ninth Strike Wish of Peace [that your heart be free of anxiety, hatred, and envy] T iếng gõ thứ chín Chúc Bình An [chúc cho trái tim bạn thoát mọi âu lo, hận thù và ghen ghét]

PowerPoint Presentation:

Tenth Strike Wish of Gratitude [that you rejoice for being alive each and every day] Tiếng gõ thứ mười Chúc có Lòng Tri Ân [chúc bạn luôn vui vì còn được sống mỗi ngày và mọi ngày]

PowerPoint Presentation:

Eleventh Strike Wish of Imagination [that you can see even beyond the wonders of creation] Tiếng gõ thứ mười một Chúc có Trí Tưởng Tượng [chúc bạn có thể nhìn vượt sang cả bên kia những điều kỳ diệu của công trình sáng tạo]

PowerPoint Presentation:

Twelfth Strike The Most Important Wish [that you receive blessing each and every day of this new year] Tiếng gõ thứ mười hai Lời Chúc Quan Trọng Nhất [chúc bạn nhận được phúc lành từng ngày và mọi ngày trong Năm Mới này]

PowerPoint Presentation:

Happy New Year! May all my wishes to you come true in 2012 Chúc Mừng Năm Mới ! Ước gì tất cả các lời chúc tôi gửi đến bạn nên hiện thực trong năm Nhâm Thìn 2012

authorStream Live Help