chuong 1

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: jane_tran_1507 (97 month(s) ago)

thầy có thể cho em xin file của bài này được ko ạ? em sắp thi vấn đáp môn này!!!

Presentation Transcript

Slide 1: 

KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ BỘ MÔN CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ThS. Đào Ngọc Tiến Điện thoại: CQ: 32595168 / 231 Mobile: 0913566677 E-mail: dntien@ftu.edu.vn MÔN HỌC CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Slide 2: 

Tài liệu tham khảo Giáo trình Kinh tế Ngoại thương, GS.TS Bùi Xuân Lưu & PGS.TS. Nguyễn Hữu Khải, NXB lao động xã hội, 2006-2007-2008 Quản lý hoạt động nhập khẩu: Cơ chế, chính sách và biện pháp, PGS.TS Nguyễn Hữu khải (chủ biên), NXB Thống kê, 2007 MÔN: CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Slide 3: 

Tài liệu tham khảo Thời báo kinh tế Việt nam, Thời báo kinh tế Sài gòn,... Các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt nam: Chiến lược phát triển xuất nhập khẩu đến năm 2010, Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài Thông tin trên Internet: Tài liệu do giáo viên cung cấp MÔN: CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Slide 4: 

4 1. Thời lượng: 45 tiết 2. Đánh giá môn học: Điểm chuyên cần: 10% Bài tập cá nhân: 2 x 10% Bài tập nhóm: 10% Điểm thi hết môn: 60% 3. Phương pháp giảng dạy và học tập: Handout bài giảng + thuyết trình trên lớp Thảo luận, tự đọc, tự nghiên cứu,.

Slide 5: 

5 5. Nội dung môn học: 3 phần chính Phần 1: Những vấn đề cơ bản về kinh tế ngoại thương (Từ Chương 1 đến Chương 4) Phần 2: Ngoại thương Việt Nam qua các thời kỳ (Chương 5 và Chương 6) Phần 3: Chiến lược và Chính sách TMQT của Việt Nam (Chương 7 đến Chương 10)

Slide 6: 

6 1. Quan hÖ KTQT: Lµ tæng thÓ c¸c quan hÖ vÒ VËt chÊt & Tµi chÝnh diÔn ra kh«ng nh÷ng trong lÜnh vùc kinh tÕ mµ c¶ trong lÜnh vùc KHCN cã liªn quan ®Õn tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh t¸i SX gi÷a c¸c quèc gia víi nhau còng nh­ gi÷a c¸c quèc gia víi c¸c tæ chøc KTQT.

Slide 7: 

2. Đối tượng, nội dung nghiên cứu Quan hệ kinh tế quốc tế và Quan hê kinh tế đối ngoại Thương mại quốc tế và ngoại thương Thương mại hàng hóa Thương mại dịch vụ Đầu tư liên quan đến thương mại Khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ Đầu tư quốc tế Di chuyển sức lao động quốc tế Quan hệ quốc tế về khoa học công nghệ và Chuyển giao công nghệ

Slide 8: 

8 C©u hái: B¹n ®ång cã ®ång ý víi nhËn ®Þnh: “TMQT ra ®êi sím nhÊt vµ quyÕt ®Þnh c¸c quan hÖ KT§N kh¸c”

Slide 9: 

1. Các khái niệm cơ bản về ngoại thương Ngoại thương là việc mua, bán hàng hóa, dịch vụ qua biên giới quốc gia = Xuất khẩu + Nhập khẩu. Ngoại thương <> Nội thương Về hình thức hợp đồng Về chủ thể hợp đồng Về giá cả Về đồng tiền thanh toán Về di chuyển hàng hóa Về luật pháp điều chỉnh Ngoại thương là công nghệ sản xuất gián tiếp để sản xuất hàng hóa và dịch vụ

Slide 10: 

Công nghệ sản xuất Dầu thô Xăng dầu Công nghệ hóa dầu Ngoại tệ Xuất khẩu Nhậpkhẩu Công nghệ SX gián tiếp

Slide 11: 

Thương mại hàng hóa Người nhập khẩu Người xuất khẩu Thông tin Hàng hóa Thanh toán

Slide 12: 

Dịch vụ: Dịch vụ là những hoạt động lao động mang tính xã hội, tạo ra các sản phẩm hàng hóa không tồn tại dưới hình thái vật thể, không dẫn đến việc chuyển quyền sở hữu nhằm thỏa mãn kịp thời các nhu cầu sản xuất và đời sống sinh hoạt của con người. Tính chất: Tính không đồng nhất và khó xác định chất lượng (Inconsistency) Tính không thể tách rời (Insaparability) Tính không lưu trữ được (Inventory)

Slide 13: 

Các phương thức cung cấp dịch vụ: Phương thức 1: Tiêu dùng qua biên giới (Cross-border consumption. Phương thức 2: Tiêu dùng ở nước ngoài (Abroad Consumption). Phương thức 3: Hiện diện thương mại (Commercial Presence). Phương thức 4: Hiện diện thể nhân (Natural person Presence).

Slide 18: 

Đầu tư liên quan đến thương mại (TRIMs) - hạn chế thương mại đối với đầu vào: quy định tỷ lệ nội địa hóa, phát triển vùng nguyên liệu,… - hạn chế thương mại đối với đầu ra: tỷ lệ xuất khẩu bắt buộc Khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ Cấm nhập khẩu và buôn bán hàng giả Bảo hộ quyền SHTT để phát triển thương mại

Slide 19: 

2. Đối tượng, nội dung nghiên cứu Chính sách thương mại quốc tế là hệ thống các nguyên tắc, công cụ và biện pháp thích hợp mà các nước áp dụng để điều chỉnh các hoạt động thương mại quốc tế nhằm đạt được các mục tiêu của quốc gia. Mục tiêu của quốc gia Mục tiêu của người hoạch định chính sách  Agent theory Ảnh hưởng của các nước khác  Vai trò của WTO

authorStream Live Help