bai 44. SInh sản vô tính ở động vật

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT : 

SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

Bài 44SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT : 

Bài 44SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

I – Sinh sản vô tính là gì ? : 

I – Sinh sản vô tính là gì ? A - Sinh sản vô tính là kiểu sinh sản mà một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể giống hệt mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng. B - Sinh sản vô tính là kiểu sinh sản mà một cá thể sinh ra nhiều cá thể mới gần giống mình. C - Sinh sản vô tính là kiểu sinh sản mà một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể có nhiều sai khác với mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng. D - Sinh sản vô tính là kiểu sinh sản có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng, tạo ra các cá thể mới giống mình.

II – Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật : : 

II – Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật : Phân đôi Nảy chồi Phân mảnh Trinh sinh

Slide 5: 

Điền dấu + (có) hoặc dấu – (không) vào bảng dưới đây: x x x x x II. CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT. x

Sinh sản phân đôi của trùng roi : 

Sinh sản phân đôi của trùng roi

Sinh sản phân đôi của trùng biến hình : 

Sinh sản phân đôi của trùng biến hình

Sinh sản bằng cách nảy chồi ở thuỷ tức : 

Sinh sản bằng cách nảy chồi ở thuỷ tức

Sao biển – sinh sản nhờ phân mảnh : 

Nhiều cơ thể mới (2n) 1 Cơ thể gốc (2n) Phân chia Sao biển – sinh sản nhờ phân mảnh II. CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT.

Slide 10: 

Ong chúa (2n) Giảm phân Trứng (n) Không được thụ tinh Được thụ tinh II. CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT.

Ưu và nhược điểm của SSVT : 

Ưu và nhược điểm của SSVT

Ưu và nhược điểm của SSVT : 

Ưu và nhược điểm của SSVT

III - Ứng dụng : : 

III - Ứng dụng : 1 – Nuôi cây mô : Tách mô từ cơ thể động vật nuôi cấy trong môi trường chất dinh dưỡng đầy đủ và vô trùng, tạo điều kiện thích hợp cho mô sống và phát triển.

Slide 16: 

Đồng ghép Dị ghép Tự ghép Các phương pháp ghép mô sống vào cơ thể

III - Ứng dụng : : 

III - Ứng dụng : 2 – Nhân bản vô tính ; - Nhân bản vô tính là chuển nhân của một tế bào xôma(2n) vào một tế bào trứng đã lấy bỏ nhân, kích thích tế bào trứng phát triển thành phôi và phát triển thành cá thể mới. - Áp dụng các kĩ thuật nhân bản vô tính để tạo ra các mô, các cơ quan mong muốn để thay thế các mô, các cơ quan bị bệnh, bị hỏng ở con người.

TS Ian Wilmut(Viện Roslin-Scotland): Trưởng nhóm nghiên cứu Cừu Dolly : 

TS Ian Wilmut(Viện Roslin-Scotland): Trưởng nhóm nghiên cứu Cừu Dolly

Hình ảnh Cừu DOLLY(05/07/1996 – 14/02/2003) : 

Hình ảnh Cừu DOLLY(05/07/1996 – 14/02/2003)

Cừu DOLLY và mẹ BLACK FACE : 

Cừu DOLLY và mẹ BLACK FACE

Slide 21: 

Quy trình nhân bản vô tính cừu Đolly Dolly Hoàn toàn giống cừu cho nhân về các đặc điểm do gen trong nhân quy định. Meï mang thai hoä ? Cöøu cho nhaân TB xoâma (2n) Cöøuï cho tröùng chöa thuï tinh ñaõ taùch nhaân

Slide 22: 

Tế bào gốc phôi Tế bào gốc trưởng thành Nuôi trong điều kiện khác nhau Các loại tế bào khác nhau Ứng dụng nhân bản vô tính trong y học

Slide 23: 

TRÒ CHƠI Ô CHỮ P H Â N M Ả N H N G U Y Ê N P H Â N T R I N H S I N H Á I S I N H 1 2 3 5 6 ck 4 01 02 03 04 05 06 ck Hình thức sinh sản vô tính đơn giản nhất của động vật là ? T Thủy tức có hình thức sinh sản nào ? Hình thức sinh sản của sán lông ? Cơ sở tế bào học của quá trình sinh sản vô tính là gì ? Hình thức sinh sản vô tính của ong ? Hiện tượng thằn lằn mọc lại đuôi gọi là: Quá trình tạo thành thế hệ sau ở sinh vật ? Chọn câu Đáp án

Slide 24: 

cảm ơn các em đã theo dõi Bài học kết thúc, cảm ơn sự theo dõi của quý thầy cô. Chúc các em học tốt!

authorStream Live Help