BAI 4 - THANH KINH

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PHAÀN I TUYEÂN XÖNG ÑÖÙC TIN     MUÏC THÖÙ NHAÁT “TOÂI TIN” – “CHUÙNG TOÂI TIN”     CHÖÔNG HAI THIEÂN CHUÙA ÑEÁN GAËP CON NGÖÔØI   :

PHAÀN I TUYEÂN XÖNG ÑÖÙC TIN     MUÏC THÖÙ NHAÁT “TOÂI TIN” – “CHUÙNG TOÂI TIN”     CHÖÔNG HAI THIEÂN CHUÙA ÑEÁN GAËP CON NGÖÔØI   

BAØI 4 – THAÙNH KINH     “ Taát caû nhöõng gì vieát trong Saùch Thaùnh ñeàu do Thieân Chuùa linh höùng, vaø coù ích cho vieäc giaûng daïy, bieän baùc, söûa daïy, giaùo duïc ñeå trôû neân coâng chính’’ (2 Tm 3,16) :

BAØI 4 – THAÙNH KINH     “ Taát caû nhöõng gì vieát trong Saùch Thaùnh ñeàu do Thieân Chuùa linh höùng, vaø coù ích cho vieäc giaûng daïy, bieän baùc, söûa daïy, giaùo duïc ñeå trôû neân coâng chính’’ (2 Tm 3,16)

15. H. THAÙNH KINH LAØ GÌ?:

15. H. THAÙNH KINH LAØ GÌ ?

T. THAÙNH KINH LAØ LÔØI THIEÂN CHUÙA NOÙI VÔÙI CHUÙNG TA/ ÑÖÔÏC GHI CHEÙP LAÏI DÖÔÙI SÖÏ LINH HÖÙNG CUÛA CHUÙA THAÙNH THAÀN. :

T. THAÙNH KINH LAØ LÔØI THIEÂN CHUÙA NOÙI VÔÙI CHUÙNG TA / ÑÖÔÏC GHI CHEÙP LAÏI DÖÔÙI SÖÏ LINH HÖÙNG CUÛA CHUÙA THAÙNH THAÀN .

16. H. THAÙNH KINH ÑÖÔÏC VIEÁT RA NHÖ THEÁ NAØO ?:

16. H. THAÙNH KINH ÑÖÔÏC VIEÁT RA NHÖ THEÁ NAØO ?

T. CHUÙA THAÙNH THAÀN ÑAÕ SOI DAÃN MOÄT SOÁ NGÖÔØI/ ÑEÅ HOÏ VIEÁT RA NHÖÕNG ÑIEÀU THIEÂN CHUÙA MUOÁN NOÙI VÔÙI CHUÙNG TA/ VEÀ NHÖÕNG CHAÂN LYÙ CAÀN THIEÁT CHO ÔN CÖÙU ÑOÄ. :

T. CHUÙA THAÙNH THAÀN ÑAÕ SOI DAÃN MOÄT SOÁ NGÖÔØI / ÑEÅ HOÏ VIEÁT RA NHÖÕNG ÑIEÀU THIEÂN CHUÙA MUOÁN NOÙI VÔÙI CHUÙNG TA / VEÀ NHÖÕNG CHAÂN LYÙ CAÀN THIEÁT CHO ÔN CÖÙU ÑOÄ .

17. H. CHUÙNG TA PHAÛI ÑOÏC VAØ GIAÛI THÍCH THAÙNH KINH THEÁ NAØO ?:

17. H. CHUÙNG TA PHAÛI ÑOÏC VAØ GIAÛI THÍCH THAÙNH KINH THEÁ NAØO ?

T. CHUÙNG TA PHAÛI ÑOÏC VAØ GIAÛI THÍCH THAÙNH KINH VÔÙI ÔN TRÔÏ GIUÙP CUÛA CHUÙA THAÙNH THAÀN/ VAØ SÖÏ HÖÔÙNG DAÃN CUÛA HUAÁN QUYEÀN HOÄI THAÙNH. :

T. CHUÙNG TA PHAÛI ÑOÏC VAØ GIAÛI THÍCH THAÙNH KINH VÔÙI ÔN TRÔÏ GIUÙP CUÛA CHUÙA THAÙNH THAÀN / VAØ SÖÏ HÖÔÙNG DAÃN CUÛA HUAÁN QUYEÀN HOÄI THAÙNH .

18. H. HOÄI THAÙNH ÑÖA RA NHÖÕNG TIEÂU CHUAÅN NAØO GIUÙP CHUÙNG TA HIEÅU ÑUÙNG THAÙNH KINH ?:

18. H. HOÄI THAÙNH ÑÖA RA NHÖÕNG TIEÂU CHUAÅN NAØO GIUÙP CHUÙNG TA HIEÅU ÑUÙNG THAÙNH KINH ?

T. HOÄI THAÙNH ÑÖA RA BA TIEÂU CHUAÅN NAØY: - MOÄT LAØ CHUÙ YÙ ÑEÁN NOÄI DUNG VAØ SÖÏ DUY NHAÁT CUÛA TOAØN BOÄ THAÙNH KINH/ :

T. HOÄI THAÙNH ÑÖA RA BA TIEÂU CHUAÅN NAØY : - MOÄT LAØ CHUÙ YÙ ÑEÁN NOÄI DUNG VAØ SÖÏ DUY NHAÁT CUÛA TOAØN BOÄ THAÙNH KINH /

- HAI LAØ ÑOÏC THAÙNH KINH TRONG TRUYEÀN THOÁNG SOÁNG ÑOÄNG CUÛA HOÄI THAÙNH/:

- HAI LAØ ÑOÏC THAÙNH KINH TRONG TRUYEÀN THOÁNG SOÁNG ÑOÄNG CUÛA HOÄI THAÙNH /

- BA LAØ CHUÙ YÙ ÑEÁN SÖÏ HAØI HOØA GIÖÕA CAÙC CHAÂN LYÙ ÑÖÙC TIN.:

- BA LAØ CHUÙ YÙ ÑEÁN SÖÏ HAØI HOØA GIÖÕA CAÙC CHAÂN LYÙ ÑÖÙC TIN .

19. H. THAÙNH KINH COÙ MAÁY PHAÀN ?:

19. H. THAÙNH KINH COÙ MAÁY PHAÀN ?

T. THAÙNH KINH COÙ HAI PHAÀN: MOÄT LAØ CÖÏU ÖÔÙC/ GOÀM 46 CUOÁN/ HAI LAØ TAÂN ÖÔÙC/ GOÀM 27 CUOÁN.:

T. THAÙNH KINH COÙ HAI PHAÀN : MOÄT LAØ CÖÏU ÖÔÙC / GOÀM 46 CUOÁN / HAI LAØ TAÂN ÖÔÙC / GOÀM 27 CUOÁN .

20. H. CÖÏU ÖÔÙC LAØ GÌ ?:

20. H. CÖÏU ÖÔÙC LAØ GÌ ?

T. CÖÏU ÖÔÙC LAØ NHÖÕNG SAÙCH NOÙI VEÀ LÔØI HÖÙA CÖÙU CHUOÄC CUÛA THIEÂN CHUÙA/ VAØ VIEÄC CHUAÅN BÒ CHO CHUÙA CÖÙU THEÁ RA ÑÔØI.:

T. CÖÏU ÖÔÙC LAØ NHÖÕNG SAÙCH NOÙI VEÀ LÔØI HÖÙA CÖÙU CHUOÄC CUÛA THIEÂN CHUÙA / VAØ VIEÄC CHUAÅN BÒ CHO CHUÙA CÖÙU THEÁ RA ÑÔØI .

21. H. TAÂN ÖÔÙC LAØ GÌ ?:

21. H. TAÂN ÖÔÙC LAØ GÌ ?

T. TAÂN ÖÔÙC LAØ NHÖÕNG SAÙCH NOÙI VEÀ CUOÄC ÑÔØI VAØ LÔØI GIAÛNG DAÏY CUÛA CHUÙA GIEÂSU/ :

T. TAÂN ÖÔÙC LAØ NHÖÕNG SAÙCH NOÙI VEÀ CUOÄC ÑÔØI VAØ LÔØI GIAÛNG DAÏY CUÛA CHUÙA GIEÂSU /

CUÕNG NHÖ ÑÔØI SOÁNG ÑÖÙC TIN CUÛA HOÄI THAÙNH THUÔÛ BAN ÑAÀU/ TRONG ÑOÙ QUAN TROÏNG NHAÁT LAØ BOÁN SAÙCH TIN MÖØNG.:

CUÕNG NHÖ ÑÔØI SOÁNG ÑÖÙC TIN CUÛA HOÄI THAÙNH THUÔÛ BAN ÑAÀU / TRONG ÑOÙ QUAN TROÏNG NHAÁT LAØ BOÁN SAÙCH TIN MÖØNG .

22. H. CÖÏU ÖÔÙC VAØ TAÂN ÖÔÙC LIEÂN QUAN VÔÙI NHAU THEÁ NAØO ?:

22. H. CÖÏU ÖÔÙC VAØ TAÂN ÖÔÙC LIEÂN QUAN VÔÙI NHAU THEÁ NAØO ?

T. CÖÏU ÖÔÙC CHUAÅN BÒ CHO TAÂN ÖÔÙC/ VAØ TAÂN ÖÔÙC HOAØN THAØNH CÖÏU ÖÔÙC/ CAÛ HAI SOI SAÙNG CHO NHAU.:

T. CÖÏU ÖÔÙC CHUAÅN BÒ CHO TAÂN ÖÔÙC / VAØ TAÂN ÖÔÙC HOAØN THAØNH CÖÏU ÖÔÙC / CAÛ HAI SOI SAÙNG CHO NHAU .

23. H. ÑAÂU LAØ TROÏNG TAÂM CUÛA TOAØN BOÄ THAÙNH KINH ?:

23. H. ÑAÂU LAØ TROÏNG TAÂM CUÛA TOAØN BOÄ THAÙNH KINH ?

T. TROÏNG TAÂM CUÛA TOAØN BOÄ THAÙNH KINH LAØ ÑÖÙC GIEÂSU KITOÂ/ VÌ TOAØN BOÄ THAÙNH KINH ÑEÀU QUY HÖÔÙNG VAØ ÑÖÔÏC HOAØN TAÁT NÔI NGAØI.:

T. TROÏNG TAÂM CUÛA TOAØN BOÄ THAÙNH KINH LAØ ÑÖÙC GIEÂSU KITOÂ / VÌ TOAØN BOÄ THAÙNH KINH ÑEÀU QUY HÖÔÙNG VAØ ÑÖÔÏC HOAØN TAÁT NÔI NGAØI .

24. H. THAÙNH KINH CAÀN THIEÁT CHO ÑÔØI SOÁNG KITOÂ HÖÕU THEÁ NAØO ?:

24. H. THAÙNH KINH CAÀN THIEÁT CHO ÑÔØI SOÁNG KITOÂ HÖÕU THEÁ NAØO ?

T. THAÙNH KINH CUÛNG COÁ ÑÖÙC TIN VAØ NUOÂI DÖÔÕNG ÑÔØI SOÁNG KITOÂ HÖÕU/:

T. THAÙNH KINH CUÛNG COÁ ÑÖÙC TIN VAØ NUOÂI DÖÔÕNG ÑÔØI SOÁNG KITOÂ HÖÕU /

VÌ THEÁ/ CHUÙNG TA PHAÛI SIEÂNG NAÊNG ÑOÏC/ HOÏC HOÛI/ SUY GAÃM VAØ ÑEM RA THÖÏC HAØNH.:

VÌ THEÁ / CHUÙNG TA PHAÛI SIEÂNG NAÊNG ÑOÏC / HOÏC HOÛI / SUY GAÃM VAØ ÑEM RA THÖÏC HAØNH .

authorStream Live Help