Bài Tiểu Luận

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Frequency hopping

Comments

Presentation Transcript

Trường Đại học Khoa học Huế Khoa Vật Lý Bộ môn Điện tử - Viễn thông :

FREQUENCY HOPPING Trường Đại học Khoa học Huế Khoa Vật Lý Bộ môn Điện tử - Viễn thông Giáo viên hướng dẫn: Hoàng Đại Long Sinh viên : Nguyễn Hoàng Phương Huế ngày

Nội dung trình bày ::

Nội dung trình bày : I Khái niệm trải phổ,phân loại ,ứng dụng II Trải phổ nhảy tần Khái niệm 1 Trải phổ nhảy tần chậm 2 Trải phổ nhảy tần nhanh 3

I Khái niệm,phân loại,ứng dụng:

I Khái niệm,phân loại,ứng dụng Khái niệm trải phổ :

authorStream Live Help