Huyễn mộng

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Trời thanh thanh , nước trong xanh ; Mưa che cỏ đỡ bướm canh hoa kề ! Lạc vào tiên cảnh , đê mê ... Thế gian huyễn mộng quay về làm chi ! Trăm năm nào có ra gì ! Vì chàng ? Vì bỡi ? Bỡi vì ...? Phải chăng ? Yên Lĩnh SM

authorStream Live Help