Song_cuoc_doi_dang_song

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Live A Life That Matters Sống Cuộc Đ ờ i Đ á ng Sống PPS By yytseng 08-09-14 Việt dịch : Trần Lê Túy -Ph ượ ng & Trần Đ ì nh Hoành

PowerPoint Presentation:

Ready or not, someday it will all come to an end Sẵn sàng hay không, một ngày nào đó tất cả đề u sẽ đế n đ iểm cuối.

PowerPoint Presentation:

There will be no more sunrises, no minutes, hours or days. Sẽ không còn bình minh, không còn phút, không còn giờ, không còn ngày. All the things you collected, whether treasured or forgotten, will pass to someone else. Mọi thứ bạn l ượ m lặt, dù cất trong kho hay đã quên mất, đề u sẽ sang tay ng ườ i khác.

PowerPoint Presentation:

Your wealth, fame and temporal power will shrivel to irrelevance. Tài sản , danh vọng và quyền lực phù du của bạn sẽ tàn lụi vào h ư không . It will not matter what you owned or what you were owed. Bạn có gì , hay ai nợ bạn , cũng thành vô nghĩa .

PowerPoint Presentation:

Your grudges, resentments, frustrations, and jealousies will finally disappear. Cuối cùng thì Thù Hằn , Cay Đắng , Bực Tức , và Ghen Tị của bạn cũng sẽ biến mất . So, too, your hopes, ambitions, plans, and to-do lists will expire. Mọi Hy Vọng , Tham Vọng , Kế Hoạch , và Dự Tính của bạn cũng sẽ tiêu tan.

PowerPoint Presentation:

The wins and losses that once seemed so important will fade away. Thắng hay Bại , đã từng rất quan trọng với bạn , rồi sẽ phai mờ . It won't matter where you came from, or on what side of the tracks you lived, at the end. Bạn từ đâ u đế n, hay đã sống bên phía đườ ng nào , rốt cuộc cũng sẽ thành vô nghĩa .

PowerPoint Presentation:

It won't matter whether you were beautiful or brilliant. Bạn đẹ p hay thông thái , đ iều đó sẽ thành vô nghĩa . Even your gender and skin color will be irrelevant. Ngay cả giới tính và mầu da của bạn cũng không thành vấn đề .

PowerPoint Presentation:

So what will matter? How will the value of your days be measured? Vậy đ iều gì có ý nghĩa? Làm thế nào để đ o l ườ ng giá trị những ngày sống của bạn? What will matter is not what you bought, but what you built; Ý nghĩa không nằm trong cái bạn mua, nh ư ng trong cái bạn xây; not what you got, but what you gave. không nằm trong cái bạn lấy, nh ư ng trong cái bạn cho.

PowerPoint Presentation:

What will matter is not your success, but your significance. Ý nghĩa không nằm trong thành công , nh ư ng trong tầm quan trọng . What will matter is not what you learned, but what you taught. Ý nghĩa không nằm trong đ iều bạn học , nh ư ng trong đ iều bạn dạy .

PowerPoint Presentation:

What will matter is every act of integrity, compassion, or sacrifice that enriched, empowered or encouraged others to emulate your example. Ý nghĩa nằm trong từng hành độ ng chân thật , nhân ái , hay hy sinh , làm cho ng ườ i khác đượ c phong phú , mạnh mẽ , và muốn theo g ươ ng của bạn .

PowerPoint Presentation:

What will matter is not your competence, but your character. Ý nghĩa không nằm trong khả n ă ng, nh ư ng trong nhân cách của bạn. What will matter is not how many people you knew, but how many will feel a lasting loss when you're gone. Ý nghĩa không nằm trong bao nhiêu ng ườ i bạn biết, nh ư ng trong bao nhiêu ng ườ i sẽ thấy mất mát khi bạn ra đ i.

PowerPoint Presentation:

What will matter is not your memories, but the memories that live in those who loved you. Ý nghĩa không nằm trong ký ức của bạn , nh ư ng trong ký ức của những ng ườ i yêu th ươ ng bạn . What will matter is how long you will be remembered, by whom and for what. Ý nghĩa nằm trong “Ai nhớ bạn , về việc gì , trong bao lâu ”.

PowerPoint Presentation:

Living a life that matters doesn't happen by accident.. Sống một cuộc đờ i có Ý Nghĩa , đó không phải là Sự Tình Cờ . It's not a matter of circumstance but of choice. Đó không phải là Hoàn Cảnh , mà là Sự Lựa Chọn .

PowerPoint Presentation:

While you meet something beautiful, the first thing you should do is to share it with your friends anywhere, Khi thấy đ iều gì đẹ p, hãy chia sẻ với bạn bè khắp n ơ i, So that these beautiful things will be able to spread out literally around the world. để những đ iều đẹ p đẽ này có thể đế n mọi n ơ i trên thế giới. THE END yy Túy -Ph ượ ng & Trần Đình Hoành Washington DC, 24/8/09

authorStream Live Help