HuongKieuLoan=PPS=Tứ Trụ Việt Nam và Halloween

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide2:

HKL

Slide7:

HKL

Slide8:

HKL

Slide12:

HKL

Slide13:

HKL

Slide17:

HKL

Slide18:

HKL

Slide19:

HKL

Slide21:

HKL

Slide22:

HKL

Slide23:

HKL

Slide25:

HKL

Slide26:

HKL “ Các đố i t ượ ng tham nhŨng Hầu hết là : ĐẢNG VIÊN và CẤP CHỈ HUY kể cả… ta !…”

Slide27:

Lãnh tụ Đảng Cộng Sản : Thà mất n ướ c, chứ không thể mất đả ng ! “

Slide28:

HKL

Slide31:

Đàn anh ph ươ ng b ắ c ra lệnh cho chúng ta : == Đầu độ c bằng th ứ c ă n ch ư a chết nhanh. ==Phải xả lũ tiêu diệt chúng nhanh h ơ n… == Phải dùng chất độ c formosa … HKL

Slide32:

Xả lũ Hố Hô “ Lũ đượ c xả đú ng quy trình “ ! ! ! ! ! ! Cán bộ cao cấp : ( Tâm độ c ác hiện nh ư tánh )

Slide35:

HKL Dự án th ươ ng xáTax mới, không biết đà n anh có chia chác cho chút nào không?

Slide36:

Họ hàng, thân nhân ta đề u ở bên Tàu !

Slide37:

HKL

Slide38:

HKL

Slide39:

HKL

Slide44:

= HuongKieuLoan

authorStream Live Help