Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013 - John Lennon - Jade Bui

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

MERRY CHRISTMAS 2012 & HAPPY NEW YEAR 2013 Kính chúc một mùa Giáng-Sinh 2012 Vui-T ươ i An-Lành Tân-Niên 2013 An-Khang, Hạnh-Phúc, Thịnh-V ượ ng và Th ă ng-Tiến

PowerPoint Presentation:

Kính chúc một mùa Giáng-Sinh 2011 Vui-T ươ i An-Lành Tân-Niên 2012 An-Khang, Hạnh-Phúc, Thịnh-V ượ ng và Th ă ng-Tiến HAPPY NEW YEAR 2013 YOYEUX NOEL 2012

authorStream Live Help