Cánh Bằng Lướt Gió - Dương-Thiệu-Tước - Mai-Hương - NTB

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

CAÙNH BAÈNG LÖÔÙT GIOÙ MAI - HÖÔNG DÖÔNG-THIEÄU-TÖÔÙC ARVN LOGISTIC LIASON TEAM AT NHA-TRANG AIR TERMINAL OF USAF

Slide 27:

ARVN LOGISTIC LIASON TEAM AT NHA-TRANG AIR TERMINAL OF USAF

authorStream Live Help