Bai 16

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

KIỂM TRA BÀI CŨ : 

KIỂM TRA BÀI CŨ

Câu 1: Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá như thế nào? : 

Câu 1: Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá như thế nào? A. Tiêu hoá nội bào. B. Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào. C. Tiêu hoá ngoại bào. D. Tiêu hoá nội bào và ngoại bào.

Câu 1: Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá như thế nào? : 

Câu 1: Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá như thế nào? A. Tiêu hoá nội bào. B. Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào. C. Tiêu hoá ngoại bào. D. Tiêu hoá nội bào và ngoại bào.

C©u 2: Qu¸ tr×nh tiªu hãa thøc ¨n ë ®éng vËt ¨n t¹p (ng­êi) tr¶i qua c¸c giai ®o¹n biÕn ®æi c¬ b¶n nµo? Vai trß cña mçi giai ®o¹n biÓn ®æi ®ã? : 

C©u 2: Qu¸ tr×nh tiªu hãa thøc ¨n ë ®éng vËt ¨n t¹p (ng­êi) tr¶i qua c¸c giai ®o¹n biÕn ®æi c¬ b¶n nµo? Vai trß cña mçi giai ®o¹n biÓn ®æi ®ã? BiÕn ®æi c¬ häc: - Thøc ¨n qua miÖng ®­îc r¨ng c¾n xÐ vµ l­ìi lµm nhiÖm vô nhµo trén; nhê c¸c c¬ thµnh d¹ dµy, ruét non co bãp lµm thøc ¨n nhuyÔn thªm. - BiÕn ®æi c¬ häc cã vai trß lµm cho thøc ¨n bÞ xÐ nhá ra, t¨ng diÖn tÝch tiÕp xóc víi dÞch tiªu hãa, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù biÕn ®æi ho¸ häc x¶y ra tèt h¬n. b. BiÕn ®æi hãa häc: - Lµ qu¸ tr×nh biÕn ®æi thøc ¨n do t¸c ®éng cña c¸c enzim cã trong dÞch tiªu hãa. C¸c enzim nµy cã vai trß ph©n giải hîp chÊt phøc t¹p lµ gluxit, lipit, pr«tªin, thµnh c¸c chÊt ®¬n gi¶n mµ tÕ bµo cã thÓ sö dông ®­îc nh­ ®­êng ®¬n, axit amin, glixªrol, axit bÐo. - Trong hai qu¸ tr×nh, biÕn ®æi hãa häc cã vai trß quan träng h¬n, v× nhê ®ã mµ thøc ¨n míi ®­îc biÕn ®æi ®Õn d¹ng ®¬n gi¶n nhÊt.

Câu 3: Tr×nh bµy cÊu t¹o cña ruét non ng­êi phï hîp víi chøc n¨ng tiªu hãa vµ hÊp thô thøc ¨n ? : 

Câu 3: Tr×nh bµy cÊu t¹o cña ruét non ng­êi phï hîp víi chøc n¨ng tiªu hãa vµ hÊp thô thøc ¨n ? Ruét non lµ èng dµi 7m ®­êng kÝnh 3cm; cÊu t¹o bëi : niªm m¹c ruét non cã rÊt nhiÒu nÕp gÊp (kho¶ng 900 nÕp gÊp) gäi lµ van ruét, trªn mçi van ruét cã hµng triÖu l«ng nhá gäi lµ l«ng ruét, trªn ®Ønh tÕ bµo l«ng ruét cßn cã c¸c l«ng cùc nhá. Nhê vËy, ®· t¨ng diÖn tÝch bÒ mÆt hÊp thô cña ruét lªn hµng ngµn lÇn so víi bÒ mÆt, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó hÊp thô hÕt chÊt dinh d­ìng. Mçi l«ng ruét ®Òu cã m¹ch m¸u vµ m¹ch b¹ch huyÕt do vËy nã lµ ®¬n vÞ hÊp thô thøc ¨n cña ruét non.

BµI 16: Tiªu ho¸ ë ®éng vËt (tt) : 

BµI 16: Tiªu ho¸ ë ®éng vËt (tt) I. Đặc điểm tiêu hoá ở thú ăn thịt II. Đặc điểm tiêu hoá ở thú ăn thực vật

Slide 7: 

(?) Nêu đặc điểm của răng và khớp hàm phù hợp với tiêu hoá của động vật ăn thịt? 1. Miệng  Động vật ăn thịt có răng nanh, răng hàm và răng cạnh hàm phát triển để giữ mồi, cắt nhỏ thức ăn. I. Đặc điểm tiêu hoá ở thú ăn thịt

Slide 8: 

(?) Đặc điểm cấu tạo của dạ dày và ruột phù hợp với tiêu hoá của động vật ăn thịt? 2. Dạ dày và ruột

Slide 9: 

- To chứa nhiều thức ăn giúp tiêu hoá cơ học và hoá học. a. Dạ dày b. Ruột - Ngắn do thức ăn dễ tiêu hoá và hấp thụ. c. Manh tràng (?) Manh tràng ở động vật ăn thịt có tham gia vào quá trình tiêu hoá không?  Manh tràng ở động vật ăn thịt không phát triển, không tham gia vào quá trình tiêu hoá thức ăn. 2. Dạ dày và ruột

Slide 10: 

Bảng cấu tạo và chức năng ống tiêu hoá ở động vật ăn thịt

Slide 11: 

II. Đặc điểm tiêu hoá ở thú ăn thực vật (?) Nêu đặc điểm của răng và khớp hàm phù hợp với tiêu hoá của động vật ăn thực vật? 1. Miệng  Động vật ăn thực vật có răng hàm và răng cạnh hàm phát triển để nghiền nát thức ăn thực vật cứng.

Slide 12: 

2. Dạ dày và ruột Ảnh ống tiêu hoá của động vật ăn thực vật. (?) Đặc điểm cấu tạo của dạ dày và ruột phù hợp với tiêu hoá của động vật ăn thực vật?

Slide 13: 

a. Dạ dày * Ở trâu, bò dạ dày có 4 ngăn : - Dạ cỏ : nơi lưu trữ, làm mềm thức ăn khô và lên men. Trong dạ cỏ có rất nhiều VSV tiêu hoá xenlulozo và các chất dinh dưỡng khác. - Dạ tổ ong và dạ lá sách : Giúp hấp thụ lại nước - Dạ múi khế tiết ra enzim pepsin và HCl tiêu hoá protein có trong cỏ và VSV từ dạ cỏ xuống

Slide 14: 

a. Dạ dày * Ở chim ăn hạt và gia cầm : - Dạ dày tuyến : tiết dịch tiêu hoá - Dạ dày cơ (mề) : nghiền nát các hạt đã thấm dịch tiêu hoá tiết ra từ dạ dày tuyến

Slide 15: 

a. Dạ dày * Ở thỏ, ngựa là dạ dày đơn

Slide 16: 

- Ruột non rất dài, dài hơn rất nhiều ruột non động vật ăn thịt - Các chất dinh dưỡng được tiêu hoá hoá học và hấp thụ trong ruột non giống như ở người. b. Ruột non

Slide 17: 

- Manh tràng rất phát triển và có nhiều vi sinh vật sống cộng sinh và tiếp tục tiêu hoá xenlulozo và các chất dinh dưỡng có trong tế bào thực vật. Các chất dinh dưỡng đơn giản được hấp thụ qua thành manh tràng . c. Manh tràng

Slide 18: 

Bảng cấu tạo và chức năng ống tiêu hoá ở động vật ăn thực vật

III. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ : 

III. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

Slide 20: 

Câu1: Đặc điểm nào dưới đây không có ở thú ăn thịt? A.Dạ dày đơn B.Ruột ngắn C.Thức ăn qua ruột non trải qua tiêu hoá cơ học D.Manh tràng phát triển

Slide 21: 

A.Dạ dày đơn B.Ruột ngắn C.Thức ăn qua ruột non trải qua tiêu hoá cơ học D.Manh tràng phát triển Câu1: Đặc điểm nào dưới đây không có ở thú ăn thịt?

Slide 22: 

A. Ngựa, thỏ, chuột, trâu, bò B. Ngựa, thỏ, chuột C. Ngựa, thỏ, chuột, cừu, dê D.Trâu, bò, cừu, dê Câu 2: Dạ dày ở những động vật ăn thực vật nào có bốn ngăn?

Slide 23: 

A. Ngựa, thỏ, chuột, trâu, bò B. Ngựa, thỏ, chuột C. Ngựa, thỏ, chuột, cừu, dê D.Trâu, bò, cừu, dê Câu 2: Dạ dày ở những động vật ăn thực vật nào có bốn ngăn?

Slide 24: 

A. Vừa nhai vừa xé nhỏ thức ăn B. Dùng răng xé nhỏ thức ăn rồi nuốt C. Nhai thức ăn trước khi nuốt D. Chỉ nuốt thức ăn Câu 3: Đặc điểm tiêu hoá của thú ăn thịt là:

Slide 25: 

A. Vừa nhai vừa xé nhỏ thức ăn B. Dùng răng xé nhỏ thức ăn rồi nuốt C. Nhai thức ăn trước khi nuốt D. Chỉ nuốt thức ăn Câu 3: Đặc điểm tiêu hoá của thú ăn thịt là:

Slide 26: 

A. Thức ăn được ợ lên miệng để nhai kĩ lại. B. Tiết pepsin và HCL để tiêu hoá prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ. C. Hấp thụ bớt nước trong thức ăn D. Thức ăn đươc trộn với nước bọt và được vi sinh vật cộng sinh phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzym tiêu hoá xenluloz. Câu 4: Sự tiêu hóa ở dạ tổ ong diễn ra như thế nào?

Slide 27: 

A. Thức ăn được ợ lên miệng để nhai kĩ lại. B. Tiết pepsin và HCL để tiêu hoá prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ. C. Hấp thụ bớt nước trong thức ăn D. Thức ăn đươc trộn với nước bọt và được vi sinh vật cộng sinh phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzym tiêu hoá xenluloz. Câu 4: Sự tiêu hóa ở dạ tổ ong diễn ra như thế nào?

Slide 28: 

C©u 5. Trong èng tiªu hãa cña ®éng vËt nhai l¹i, v¸ch xenlul«z¬ cña tÕ bµo thùc vËt cã ®Æc ®iÓm: A. Kh«ng ®­îc tiªu hãa nh­ng ®­îc ph¸ vì ra nhê co bãp m¹nh cña d¹ dµy. B. §­îc n­íc bät thñy ph©n thµnh c¸c thµnh phÇn ®¬n gi¶n. C. §­îc tiªu hãa nhê vi sinh vËt sèng céng sinh trong manh trµng vµ d¹ dµy. D. §­îc tiªu hãa hãa häc nhê c¸c enzim tiÕt ra tõ èng tiªu hãa.

Slide 29: 

C©u 5. Trong èng tiªu hãa cña ®éng vËt nhai l¹i, v¸ch xenlul«z¬ cña tÕ bµo thùc vËt cã ®Æc ®iÓm: A. Kh«ng ®­îc tiªu hãa nh­ng ®­îc ph¸ vì ra nhê co bãp m¹nh cña d¹ dµy. B. §­îc n­íc bät thñy ph©n thµnh c¸c thµnh phÇn ®¬n gi¶n. C. §­îc tiªu hãa nhê vi sinh vËt sèng céng sinh trong manh trµng vµ d¹ dµy. D. §­îc tiªu hãa hãa häc nhê c¸c enzim tiÕt ra tõ èng tiªu hãa.

Slide 30: 

A. Tr©u, bß, dª, cõu, h­¬u, nai. B. Ngùa, thá, chuét. C. Chim ¨n h¹t vµ gia cÇm. D. Tr©u, bß, ngùa C©u 6. Trong c¸c nhãm ®éng vËt sau, nhãm nµo cã d¹ dµy ®¬n ?

Slide 31: 

A. Tr©u, bß, dª, cõu, h­¬u, nai. B. Ngùa, thá, chuét. C. Chim ¨n h¹t vµ gia cÇm. D. Tr©u, bß, ngùa C©u 6. Trong c¸c nhãm ®éng vËt sau, nhãm nµo cã d¹ dµy ®¬n?

Slide 32: 

C©u 7. Trong c¸c nhãm ®éng vËt sau, nhãm nµo kh«ng cã r¨ng? A. Tr©u, bß, dª, cõu, h­¬u, nai. B. Ngùa, thá, chuét. C. Chim ¨n h¹t vµ gia cÇm D. Ngùa, chim ¨n h¹t vµ gia cÇm

Slide 33: 

C©u 7. Trong c¸c nhãm ®éng vËt sau, nhãm nµo kh«ng cã r¨ng? A. Tr©u, bß, dª, cõu, h­¬u, nai. B. Ngùa, thá, chuét. C. Chim ¨n h¹t vµ gia cÇm D. Ngùa, chim ¨n h¹t vµ gia cÇm

Slide 34: 

C©u 8. ë ®éng vËt ¨n thùc vËt, thøc ¨n ®­îc biÕn ®æi theo c¸ch nµo ? A. BiÕn ®æi c¬ häc, biÕn ®æi ho¸ häc. B. BiÕn ®æi ho¸ häc, biÕn ®æi sinh häc. C. BiÕn ®æi sinh häc, biÕn ®æi c¬ häc. D. BiÕn ®æi c¬ häc, biÕn ®æi ho¸ häc, biÕn ®æi sinh häc.

Slide 35: 

C©u 8. ë ®éng vËt ¨n thùc vËt, thøc ¨n ®­îc biÕn ®æi theo c¸ch nµo ? A. BiÕn ®æi c¬ häc, biÕn ®æi ho¸ häc. B. BiÕn ®æi ho¸ häc, biÕn ®æi sinh häc. C. BiÕn ®æi sinh häc, biÕn ®æi c¬ häc. D. BiÕn ®æi c¬ häc, biÕn ®æi ho¸ häc, biÕn ®æi sinh häc.

Slide 36: 

C©u 9. ë ®éng vËt nhai l¹i, d¹ dµy ®­îc chia lµm 4 ng¨n lµ: A. d¹ cá, d¹ tæ ong, d¹ l¸ s¸ch, d¹ mói khÕ. B. d¹ cá, d¹ tæ ong, d¹ l¸ s¸ch, diÒu. C. d¹ tæ ong, d¹ l¸ s¸ch, d¹ mói khÕ, mÒ. D. d¹ tæ ong, d¹ l¸ s¸ch, d¹ mói khÕ, d¹ dµy tuyÕn.

Slide 37: 

C©u 9. ë ®éng vËt nhai l¹i, d¹ dµy ®­îc chia lµm 4 ng¨n lµ: A. d¹ cá, d¹ tæ ong, d¹ l¸ s¸ch, d¹ mói khÕ. B. d¹ cá, d¹ tæ ong, d¹ l¸ s¸ch, diÒu. C. d¹ tæ ong, d¹ l¸ s¸ch, d¹ mói khÕ, mÒ. D. d¹ tæ ong, d¹ l¸ s¸ch, d¹ mói khÕ, d¹ dµy tuyÕn.

Slide 38: 

C©u 10. ë ®éng vËt nhai l¹i, qu¸ tr×nh biÕn ®æi sinh häc víi sù tham gia cña hÖ vi sinh vËt diÔn ra t¹i ®©u? A. D¹ tæ ong. B. D¹ cá. C. D¹ l¸ s¸ch. D. D¹ mói khÕ.

Slide 39: 

C©u 10. ë ®éng vËt nhai l¹i, qu¸ tr×nh biÕn ®æi sinh häc víi sù tham gia cña hÖ vi sinh vËt diÔn ra t¹i ®©u? A. D¹ tæ ong. B. D¹ cá. C. D¹ l¸ s¸ch. D. D¹ mói khÕ.

Slide 40: 

C©u 11. V× sao thøc ¨n cña nhãm ®éng vËt ¨n thùc vËt cã thµnh phÇn chñ yÕu lµ xenlul«z¬ nh­ng chóng vÉn sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn b×nh th­êng . A. V× khèi l­îng thøc ¨n lín. B. V× thùc vËt lµ lo¹i thøc ¨n dÔ tiªu ho¸. C. Vi sinh vËt sèng céng sinh lµ nguån cung cÊp phÇn lín pr«tªin cho nhãm ®éng vËt nµy. D. D¹ dµy cña chóng cã nhiÒu ng¨n nªn chøa ®­îc nhiÒu thøc ¨n.

Slide 41: 

C©u 11. V× sao thøc ¨n cña nhãm ®éng vËt ¨n thùc vËt cã thµnh phÇn chñ yÕu lµ xenlul«z¬ nh­ng chóng vÉn sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn b×nh th­êng . A. V× khèi l­îng thøc ¨n lín. B. V× thùc vËt lµ lo¹i thøc ¨n dÔ tiªu ho¸. C. Vi sinh vËt sèng céng sinh lµ nguån cung cÊp phÇn lín pr«tªin cho nhãm ®éng vËt nµy. D. D¹ dµy cña chóng cã nhiÒu ng¨n nªn chøa ®­îc nhiÒu thøc ¨n.

authorStream Live Help