ky thuat chan nuoi - PP

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

CHƯƠNG II :

CHƯƠNG II Giống và công tác giống lợn

1.CÔNG TÁC GIỐNG LỢN 1.1 Ý nghĩa của công tác giống lợn:

1.CÔNG TÁC GIỐNG LỢN 1.1 Ý nghĩa của công tác giống lợn Là công tác kiến thiết cơ bản trong nghề chăn nuôi bao gồm hai vấn đề: Tăng nhanh số lượng và chất lượng đàn lợn Có sự tác động tương hỗ lẫn nhau giữa hai vấn đề trên: tăng số lượng để tăng chất lượng và ngược lại Cần có điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng tốt, chọn giống, chọn phối tốt, tæ chøc chăn nuôi tốt

1.2 Các hình thức chọn lọc giống lợn :

1.2 Các hình thức chọn lọc giống lợn Chọn lọc là biện pháp đầu tiên để cải tiến giống Chọn lọc là tăng số lượng gen tốt, giảm số lượng gen xấu theo mục đích của con người. Chọn lọc là chọn những cá thể đực và cái tốt để làm giống Nhân giống thuần chủng là chọn những cá thể đực và cái của cùng một giống Lai giống là sử dụng những cá thể đực và cái khác giống cho giao phối  con lai có đức tính tốt của cả hai giống

PowerPoint Presentation:

1.2.1 Chän läc theo tÝnh tr¹ng Có hai lọai tính trạng: số lượng và chất lượng Tính trạng số lượng gồm: số con đẻ/lứa; số con cai sữa, số con xuất chuồng, khối lượng sơ sinh, KL cai sữa, KL xuất chuồng, tỉ lệ thụ thai, tỉ lệ đẻ, tỷ lệ chết, tỷ lệ thịt xẻ, tỷ lệ nạc, mỡ ... Tính trạng số lượng phụ thuộc vào trình độ quản lý, điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, thức ăn, chuồng trại, thú y ...

PowerPoint Presentation:

TÝnh tr¹ng chÊt l­îng do mét vµi gen quy ®Þnh ChØ ®¸nh gi¸ qua c¶m gi¸c, kh«ng ®o l­êng ®­îc nh­ mµu l«ng, mµu da, h×nh d¹ng c¬ thÓ TÝnh tr¹ng chÊt l­îng Ýt hoÆc kh«ng ¶nh h­ëng cña m«i tr­êng bªn ngoµi §Ó n©ng cao n¨ng suÊt ch¨n nu«i cÇn kÕt hîp gi÷a yÕu tè di truyÒn (kiÓu gen), vµ t¸c ®éng cña m«i tr­êng (thøc ¨n, thó y, chuång tr¹i, kü thuËt ch¨m sãc ...)

PowerPoint Presentation:

HÖ sè di truyÒn lµ tû lÖ vÒ phÇn do gen quy ®Þnh trong viÖc t¹o nªn gi¸ trÞ kiÓu h×nh (% hoÆc sè thËp ph©n) VD: h 2 cña t¨ng KL/ngµy = 35% (0,35) cã nghÜa lµ 35 % cña t¨ng KL phô thuéc vµo di truyÒn, 65% phô thuéc vµo m«i tr­êng Nh÷ng tÝnh tr¹ng cã h 2 cao khi chän gièng cã hiÖu qu¶ cao h¬n TÝnh tr¹ng cã h 2 thÊp Ýt bÞ ¶nh h­ëng cña di truyÒn, mµ chñ yÕu do ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh

PowerPoint Presentation:

HÖ sè di truyÒn mét sè tÝnh tr¹ng cña lîn nh­ sau: Sè con ®Î ra: 0,1 – 0,15 KL s¬ sinh: 0,15 – 0,20 S¶n l­îng s÷a: 0,10 – 0,20 T¨ng KL/ngµy: 0,30 – 0,40 TTTA/1 kg: 0,35 – 0,45 Tû lÖ thÞt xÎ: 0,55 – 0,60 §é dµy mì l­ng: 0,4 – 0,45

PowerPoint Presentation:

X¸c ®Þnh môc tiªu chän läc Lµ mét viÖc lµm quan träng, ph¶n ¸nh môc ®Ých cña ch­¬ng tr×nh gièng CÇn c¨n cø vµo tõng tÝnh tr¹ng cô thÓ ®Ó chän TÝnh tr¹ng sinh tr­ëng: tèc ®é sinh tr­ëng vµ tiªu tèn thøc ¨n (FCR) TÝnh tr¹ng sinh s¶n: sè l­îng vó, kho¶ng c¸ch løa ®Î, sè con ®Î ra, khèi l­îng cai s÷a... TÝnh tr¹ng n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng thÞt: khèi l­îng mãc hµm, KL thÞt xÎ, tû lÖ n¹c, mì ...

Chän läc dßng ®ùc, dßng c¸i :

Chän läc dßng ®ùc, dßng c¸i Dßng ®ùc: Chuyªn s¶n xuÊt ra lîn ®ùc sö dông trong ch­¬ng tr×nh gièng Chó ý c¸c tÝnh tr¹ng nh­ sinh tr­ëng vµ tû lÖ n¹c (Duroc, Hamshire, Pietrain ...) Dßng c¸i: S¶n xuÊt toµn bé lîn n¸i nh©n gièng Chó ý c¸c tÝnh tr¹ng vÒ sinh s¶n nh­ tuæi ®éng dôc, sè con ®Î ra, tû lÖ nu«i sèng, kh¶ n¨ng tiÕt s÷a ... (gåm gièng Mãng C¸i, Yokshire, Landrace, Meishan...)

Ph­¬ng ph¸p chän läc theo tÝnh tr¹ng :

Ph­¬ng ph¸p chän läc theo tÝnh tr¹ng Chän läc theo mét tÝnh tr¹ng: ¦u ®iÓm: nhanh chãng ®¹t môc ®Ých, ®Æc biÖt nh÷ng tÝnh tr¹ng cã h 2 cao. Lµ ph­¬ng ph¸p ®¬n gi¶n, dÔ thùc hiÖn do chØ cÇn chän c¸ thÓ ®¹t ®­îc mét môc tiªu nµo ®ã ChØ nªn tiÕn hµnh t¹i nh÷ng c¸ thÓ cã nhiÒu tÝnh tr¹ng tèt, chØ cÇn c¶i t¹o mét ®Æc ®iÓm nµo ®ã

PowerPoint Presentation:

Chän läc nhiÒu tÝnh tr¹ng: Chän läc lÇn l­ît: TiÕn hµnh chän läc mét tÝnh tr¹ng tr­íc khi ®¹t yªu cÇu th× sang tÝnh tr¹ng tiÕp theo. Yªu cÇu: c¸c tÝnh tr¹ng nµy ph¶i Ýt cã liªn quan ®Õn nhau, vµ cïng c¶i tiÕn chÊt l­îng Chän läc ®ång thêi lo¹i th¶i ®éc lËp : Cã khi cã tÝnh tr¹ng n©ng cao, nh­ng kÐo tÝnh tr¹ng liªn quan kh¸c h¹ xuèng  cÇn khèng chÕ møc ®é chän läc bëi th«ng sè dung hoµ

PowerPoint Presentation:

Chän läc theo chØ sè: Lµ ph­¬ng ph¸p kÕt hîp chän läc ®ång thêi nhiÒu tÝnh tr¹ng trong cïng mét thêi ®iÓm ChØ sè chän läc lµ gi¸ trÞ chung cña nh÷ng tÝnh tr¹ng cã gi¸ trÞ di truyÒn vµ kinh tÕ cao cã liªn quan ®Õn nhau Chän läc theo chØ sè kh¾c phôc nh÷ng nh­îc ®iÓm cña chän läc lÇn l­ît vµ chän läc lo¹i th¶i ®éc lËp.

PowerPoint Presentation:

ChØ sè chän läc cña lîn ®ùc tÝnh to¸n dùa trªn 3 tÝnh tr¹ng: tèc ®é sinh tr­ëng, tiªu tèn thøc ¨n, ®é dµy mì l­ng ChØ sè chän läc cña lîn n¸i sinh s¶n: dùa trªn 4 tÝnh tr¹ng chÝnh: Sè l­îng con ®Î ra cßn sèng, sè con lóc 21 ngµy, KL toµn æ lóc 21 ngµy, kho¶ng c¸ch gi÷a hai løa ®Î hoÆc tuæi ®Î løa ®Çu

Ph­¬ng ph¸p chän läc c¸ thÓ :

Ph­¬ng ph¸p chän läc c¸ thÓ Chän läc tæ tiªn: C¨n cø vµo lý lÞch ®Ó ®¸nh gi¸ c¸c ®êi cô kþ, «ng bµ, bè mÑ tèt hay xÊu §¸nh gi¸ dùa trªn: ngo¹i h×nh thÓ chÊt, sinh tr­ëng, ph¸t dôc, søc s¶n xuÊt ®Ó ®¸nh gi¸ xem cã nªn tiÕp tôc gi÷ lµm gièng hay kh«ng Cã thÓ c¨n cø vµo thµnh tÝch cña anh chÞ ruét, anh chÞ cïng cha kh¸c mÑ hoÆc cïng mÑ kh¸c cha ®Ó xem xÐt

PowerPoint Presentation:

Chän läc b¶n th©n: C¨n cø vµo b¶n th©n con vËt vÒ kiÓu h×nh vµ tÝnh n¨ng s¶n xuÊt ®Ó ®¸nh gi¸ lµ kh©u quan träng Th­êng ¸p dông kiÓm tra c¸ thÓ ®Ó ®¸nh gi¸ con vËt cã ®ñ tiªu chuÈn lµm gièng hay kh«ng. KT c¸ thÓ lîn ®ùc gièng: Kh¶ n¨ng t¨ng KL, tiªu tèn thøc ¨n, ®é dµy mì l­ng ...

PowerPoint Presentation:

Chän läc ®êi sau: C¨n cø vµo n¨ng suÊt ®êi sau ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng con gièng (kh¶ n¨ng di truyÒn c¸c tÝnh tr¹ng tèt cho ®êi sau) §èi víi lîn ®ùc cÇn gi¶m tèi ®a c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng nh­ cña con c¸i, thøc ¨n, CSND... §èi víi lîn n¸i: c¨n cø vµo tuæi thµnh thôc vÒ tÝnh cña c¸i hËu bÞ, kh¶ n¨ng sinh s¶n cña n¸i, kh¶ n¨ng tiÕt s÷a, sè con nu«i sèng ®Õn cai s÷a... sau 1-2 løa ®Î

Chän läc ®êi sau (tiÕp theo):

Chän läc ®êi sau (tiÕp theo) §èi víi lîn n¸i: c¨n cø vµo tuæi thµnh thôc vÒ tÝnh cña c¸i hËu bÞ, kh¶ n¨ng sinh s¶n cña n¸i, kh¶ n¨ng tiÕt s÷a, sè con nu«i sèng ®Õn cai s÷a... sau 1-2 løa ®Î

1. 3. Phương pháp nhân giống lợn 1.3.1 Nhân giống lợn thuần chủng:

1. 3. Phương pháp nhân giống lợn 1.3.1 Nhân giống lợn thuần chủng Kh¸i niÖm: Lµ chän nh÷ng c¸ thÓ ®ùc vµ c¸i cïng gièng cho giao phèi víi nhau ®Ó t¹o ra thÕ hÖ con mang ®Çy ®ñ ®Æc ®iÓm cña gièng Êy VÝ dô: §ùc Mãng C¸i x C¸i Mãng C¸i §ùc yorkshire x c¸i yorkshire

Nhân giống thuần chủng giống địa phương:

Nhân giống thuần chủng giống địa phương §Æc ®iÓm cña gièng ®Þa ph­¬ng: TÇm vãc nhá, sinh tr­ëng chËm, TTTA cao, chÊt l­îng thÞt xÎ thÊp ThÝch nghi cao ®iÒu kiÖn khÝ hËu, m¾n ®Î, nu«i con khÐo Môc ®Ých: gi÷ v÷ng nh÷ng ®Æc ®iÓm tèt cña gièng ®Þa ph­¬ng, kh«ng bÞ pha t¹p

Nhân giống thuần chủng giống nhập nội:

Nhân giống thuần chủng giống nhập nội §Æc ®iÓm cña gièng nhËp néi: TÇm vãc to, sinh tr­ëng nhanh, phÈm chÊt thÞt xÎ tèt, tiªu tån thøc ¨n thÊp. (Yorkshire, landrace ...) Môc ®Ých: Duy tr× c¸c ®Æc ®iÓm tèt cña c¸c gièng nµy, vµ nu«i thÝch nghi khÝ hËu ViÖt Nam

Nhân giống thuần chủng giống mới tạo thành:

Nhân giống thuần chủng giống mới tạo thành §Æc ®iÓm cña gièng míi t¹o thµnh: §­îc t¹o thµnh do lai t¹o tõ c¸c gièng míi cao s¶n víi c¸c gièng ®Þa ph­¬ng Mang ®Æc ®iÓm cña gièng cao s¶n nh­ n¨ng suÊt cao, phÈm chÊt thÞt tèt Mang ®Æc ®iÓm cña gièng lîn néi nh­ m¾n ®Î, søc chèng chÞu bÖnh tËt tèt H¹n chÕ: tÝnh æn ®Þnh thÊp, sè l­îng Ýt, ph¹m vi ph©n bè hÑp Môc ®Ých: Cñng cè c¸c ®Æc ®iÓm tèt cña gièng, t¨ng ®µn

1.3.2 Nhân giống lợn theo dòng:

1.3.2 Nhân giống lợn theo dòng Kh¸i niÖm: Lµ h×nh thøc cña nh©n gièng lîn thuÇn chñng, nh­ng h×nh thøc cao h¬n Dßng lµ mét bé phËn cña gièng, mét gièng cã nhiÒu dßng tõ 3-5 dßng Môc ®Ých: Ph©n chia gièng thµnh ®¬n vÞ nhá, t¹o nªn nhiÒu nhãm gia sóc cã T§C phong phó, søc sèng cao KÕt chÆt gièng trong mèi t­¬ng quan thèng nhÊt

Phương pháp tạo dòng:

Phương pháp tạo dòng B­íc 1: Chän con ®ùc tæ xuÊt s¾c vÒ mét chØ tiªu nµo ®ã B­íc 2: X©y dùng dßng b»ng c¸ch cho con ®ùc giao phèi víi con c¸i thÝch hîp B­íc 3: Cñng cè dßng, h×nh thµnh c¸c nhãm gièng Cho c¸c con kÕ thõa tù giao phèi ®Ó ph¸t triÓn sè l­îng

1.3. 3 Các phương pháp lai giống:

1.3. 3 Các phương pháp lai giống Kh¸i niÖm: Lµ cho phèi gièng c¸c gia sóc tõ c¸c gièng kh¸c nhau Con lai t¹o ra cã søc sèng cao h¬n, khoÎ m¹nh h¬n chÞu ®ùng kham khæ tèt h¬n, n¨ng suÊt cao h¬n bè mÑ

Ưu thế lai:

Ưu thế lai Kh¸i niÖm: Lµ mét hiÖn t­îng sinh häc khi ta cho lai gi÷a c¸c dßng hoÆc c¸c gièng kh«ng cã quan hÖ huyÕt thèng. C¸c c«ng thøc lai kh¸c nhau cã ­u thÕ lai kh¸c nhau §Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña ­u thÕ lai cña mét tÝnh tr¹ng, ng­êi ta x¸c ®Þnh møc ®é v­ît tréi cña con lai so víi gi¸ trÞ trung b×nh cña ®êi bè mÑ chóng

PowerPoint Presentation:

¦u thÕ lai cña con mÑ: ThÓ hiÖn ®èi víi c¸c c¸ thÓ ®êi con, ®Æc biÖt c¸c tÝnh tr¹ng sinh s¶n nh­ sè con ss, kho¶ng c¸ch løa ®Î ... ¦u thÕ lai cña con bè: §­îc h×nh thµnh tõ con ®ùc nh­ tÝnh h¨ng, tû lÖ thô thai, tû lÖ thÞt xÎ, n¨ng suÊt thÞt ¦u thÕ lai cña con con: Cã lîi cho chÝnh b¶n th©n chóng v× chóng lµ con lai, ¶nh h­ëng ®Õn søc sèng vµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt

CÁC CÔNG THỨC LAI :

CÁC CÔNG THỨC LAI Xem trong giáo trình ( từ trang 62 – 66)

HỆ THỐNGNHÂN GIỐNG LỢN HÌNH THÁP:

HỆ THỐNGNHÂN GIỐNG LỢN HÌNH THÁP LÞch sö c¶i tiÕn chÊt l­îng gièng lîn: Thêi kú chØ nu«i lîn thuÇn: >1950 Thêi kú nu«i lîn lai hai gièng: 1950 – 1960 Thêi kú 3 gièng: 1960 – 1980 Thêi kú 4 hoÆc 5 gièng: 1980 – 1990 Thêi kú nu«i 5 gièng: tõ 1990 ®Õn nay

Bảng 2.1 Tóm tắt các mục tiêu của các chương trình lai trong chăn nuôi lợn:

Bảng 2.1 Tóm tắt các mục tiêu của các chương trình lai trong chăn nuôi lợn Xu hướng cải tạo ’86 – ’90 ’91 – ’95 ’96 – 00 ’00 – ‘10 Nạc hoá đàn lợn X X - - TTTA/kg tăng KL X X X X Tăng KL/ngày X X X X Số con đẻ/lứa - X - - Chất lượng thịt lợn - - X X Khả năng sinh sản - - X X Tỷ lệ thịt nạc cao - - X X Sức đề kháng tốt - - - X

Điều kiện để xây dựng hệ thống giống lợn hình tháp:

Điều kiện để xây dựng hệ thống giống lợn hình tháp Tién bộ di truyền đi từ trên xuống, không đi theo chiều ngược lại Phải có mục tiêu nhân giống rõ ràng: bao gồm các kế hoạch cụ thể Phải có số lượng dòng thuần nhất định để tránh đồng huyết, và áp lực chọn lọc (mỗi dòng phải có tối thiểu 100 nái) Có chương trình lai từ các dòng lợn khác nhau để sản xuất lợn ông bà, bố mẹ và lợn thịt thương phẩm

Hệ thống nhân giống lợn hình tháp:

Hệ thống nhân giống lợn hình tháp Đàn hạt nhân: đàn cụ kỵ, GGP) Đàn giống thuần được theo dõi chọn lọc khắt khe Chọn các tính trạng có giá trị về di truyền, kinh tế: tăng khối lượng, TTTĂ, độ dày mỡ lưng .... Tạo ra lợn đực và cái thuần cung cấp cho các trại lợn ông bà. Đàn cụ kỵ chiếm 2.31% (miền bắc VN)

PowerPoint Presentation:

Đàn nhân giống: Đàn ông bà, GP) Là đàn giống do đàn hạt nhân sinh ra để nhân giống Đàn ông bà gồm lợn đực, nái thuần, hoặc nái lai dòng mẹ từ 2 hoặc 3 giống khác nhau để sản xuất nái lai cung cấp cho đàn bố mẹ Đàn ông bà chiêm 13,95% tổng đàn nái (Miền Bắc VN)

PowerPoint Presentation:

Đàn thương phẩm: Đàn bố mẹ, PS) Do đàn ông bà sinh ra để sản xuất con lai nuôi thịt Không sử dụng đực giống từ dòng ông bà mà chỉ sử dụng đực giống từ đàn cụ kỵ Đàn ông bà chiếm 13,95% tổng đàn nái (Miền Bắc VN)

2.Mét sè gièng lîn nu«I phæ biÕn: 2.1.Mét sè nhËn ®Þnh chung vÒ gièng lîn:

2.Mét sè gièng lîn nu«I phæ biÕn: 2.1.Mét sè nhËn ®Þnh chung vÒ gièng lîn Về lợn rừng: ( Sus orientalis ) - Một năm đẻ 1 lứa, 5-6 con/lứa - P trưởng thành từ 100 – 120 kg Tốc độ sinh trưởng chậm Nhiều nạc

PowerPoint Presentation:

Các giống lợn nội: Thích nghi điều kiện khí hậu Việt Nam Mắn đẻ, đẻ sai con, nuôi con khéo Không đòi hỏi nhiều về số và chất lượng thức ăn Sinh trưởng chậm, nhiều mỡ Hiệu quả chăn nuôi thấp, đặc biệt trong sản xuất hàng hoá.

PowerPoint Presentation:

Các giống lợn cao sản Đặc điểm: lớn nhanh, nhiều nạc, tiêu tốn thức ăn/ kg tăng khối lượng thấp, chất lượng thịt tốt (nhiều nạc) Hạn chế: Đòi hỏi thức ăn chất lượng cao, đầy đủ. Chuồng trại, kỹ thuật chăm sóc tốt ...

2.2.Một số giống lợn nội nuôi phổ biến: 2.2.1.Đặc điểm giống lợn Móng cái:

2.2.Một số giống lợn nội nuôi phổ biến: 2.2.1.Đặc điểm giống lợn Móng cái Nguồn gốc: - Móng cái – tỉnh Quảng Ninh, được phát triển rộng ra các tỉnh mièn Bắc

PowerPoint Presentation:

Có tầm vóc to trung bình: Có vết lang trắng đen hình yên ngựa Đường biên giới giữa đen và trắng có da đen, lông trắng Đầu to vừa phải, mầu đen, mõm trắng, trán có điểm trắng Kết cấu ngoại hình yếu, lưng võng, bụng xệ, chân đi bàn

PowerPoint Presentation:

Khả năng sinh trưởng: Thành thục sớm, Pss = 0,5 – 0,7 kg Pcs = 6 – 7 kg P6TT = 30 – 40 kg P12 tháng: 60 kg Khi trưởng thành: 100 – 120 kg

Khả năng sinh sản của lợn Móng cái:

Khả năng sinh sản của lợn Móng cái Là giống lợn thành thục sớm Lợn đực 2 tháng tuổi có khả năng giao phối Lợn cái 3 tháng tuổi đã động dục lần đầu Chu kỳ động dục bình quân 21 ngày (18 – 25 ngày) Thời gian động dục: 3 – 4 ngày Thời gian chửa bình quân: 114 ngày Lợn MC đẻ nhiều con, nuôi con khéo, có thể đẻ từ 10 – 12 con/lứa, tỷ lệ nuôi sống cao

Kết luận:

Kết luận Sử dụng làm lợn nái để lai tạo với các giống lợn ngoại Công thức lai Lợn đực yorkshire x Nái Móng Cái Lợn đực Landrace x Nái Móng Cái

2.2.2.Giống lợn Mường khương:

2.2.2.Giống lợn Mường khương Nguồn gốc: Từ Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai Đặc điểm ngoại hình: Chủ yếu là mầu đen, một số ít màu nâu, một số có điểm trắng xuất hiện ở trán và chân Lông gáy dài, da thô, dày và cong, tai to hơi choãi ngang

PowerPoint Presentation:

Đặc điểm sinh trưởng: Lợn Mường Khương sinh trưởng chậm, giai đoạn 4-6 TT sinh trưởng nhanh, 7 – 9 TT chậm lại, từ 10 – 14 TT bình thường, từ 18 tháng tuổi chậm dần KL 2 TT: 3,73 kg KL 6 TT: 17,71 kg KL 12 TT: 33,42 kg KL 18 TT: 37,43 kg KL 36 tháng: 41,82 kg

PowerPoint Presentation:

Khả năng sinh sản: - Tuổi thành thục muộn - Tuổi động dục lần đầu lúc 6-8 TT - Chu kỳ động dục: 27-30 ngày - Đẻ 1 năm/lứa hoặc 2 năm 3 lứa; 5,22-6,77 con/lứa

PowerPoint Presentation:

Kết luận: Ưu Điểm: - Kết cấu ngoại hình chắc chắn, trường mình, lưng thẳng bụng gọn Khả năng ăn thức ăn thô xanh cao, chịu đựng kham khổ tốt Nhược điểm: Thành thục muộn, ít vú, khả năng sinh sản thấp Phương hướng công tác giống : Tăng cường công tác chọn lọc và nhân giống thuần chủng, cải tiến điều kiện chăm sóc để nâng cao phẩm giống Là giống lợn nằm trong danh mục giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu (Theo QĐ số: 78/2004/QĐ - BNN ngµy 31/12/2004)

PowerPoint Presentation:

Lợn Mường Khương nuôi tại Lào Cai

PowerPoint Presentation:

Lợn Mường Khương nuôi tại Lào Cai

2.2.3.Giống lợn Mẹo:

2.2.3.Giống lợn Mẹo Nguồn gốc: - Là giống lợn được nuôi nhiều ở vùng cao, nơi có đồng bào H’mông sinh sống - Phân bố nhiều ở vùng miền núi tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

2.2.3.Giống lợn Mẹo:

2.2.3.Giống lợn Mẹo Đặc điểm ngoại hình: Có 3 nhóm: Lợn đen có 6 điểm trắng, tầm vóc to lớn, là loại hình xương to Loại hình đen tuyền: thể chất yếu, tầm vóc nhỏ Loại hình lang: Màu lông lang trắng và đen, tầm vóc giống loại hình đen tuyền

Lîn n¸i MÑo nu«i t¹i b¶n ng­êi H’M«ng:

Lîn n¸i MÑo nu«i t¹i b¶n ng­êi H’M«ng

2.2.3.Giống lợn Mẹo:

2.2.3.Giống lợn Mẹo Đặc điểm sinh trưởng: Lợn Mẹo sinh trưởng tốt hơn lợn Mường Khương Pss: 0,4 – 0,6 kg; P 2TT: 6 – 7 kg; P 12 TT: 55 kg P 16 – 18 TT: 100 – 120 kg

Lîn MÑo nu«i thÞt trong n«ng hé:

Lîn MÑo nu«i thÞt trong n«ng hé

2.2.3.Giống lợn Mẹo:

2.2.3.Giống lợn Mẹo Kh¶ n¨ng sinh s¶n: Lợn đực thành thục muộn Tuổi động dục lần đầu 6 – 7 TT Chu kỳ động dục khá dài từ 27 – 30 ngày Thời gian chửa: 116 – 120 ngày Đẻ từ 6 – 8 con/lứa

Lîn n¸i MÑo nu«i t¹i b¶n ng­êi H’M«ng:

Lîn n¸i MÑo nu«i t¹i b¶n ng­êi H’M«ng

Lợn nái Mẹo nuôi tại bản người H’Mông:

Lợn nái Mẹo nuôi tại bản người H’Mông

Lợn thịt Mẹo nuôi tại bản người H’Mông:

Lợn thịt Mẹo nuôi tại bản người H’Mông

PHƯƠNG THỨC NẤU THỨC ĂN CHO LỢN CỦA NGƯỜI H’MÔNG:

PHƯƠNG THỨC NẤU THỨC ĂN CHO LỢN CỦA NGƯỜI H’MÔNG

2.2.3.Giống lợn Mẹo:

2.2.3.Giống lợn Mẹo Kết luận: Tầm vóc to hơn các loại lợn khác, phát triển cân đối, sức sống khoẻ mạnh, tạp ăn, dễ nuôi Nhược điểm: Xương to, da dày thô, số lượng vú ít, thành thục về tính muộn, khả năng sinh sản thấp Phương hướng công tác giống: chọn lọc, nhân giống kết hợp nuôi dưỡng tốt để cải tạo các nhược điểm về khả năng sinh sản và sinh trưởng

2.3.Các giống lợn ngoại đang nuôi tại Việt Nam 2.3.1.Giống lợn Yorshire Large White:

2.3.Các giống lợn ngoại đang nuôi tại Việt Nam 2.3.1.Giống lợn Yorshire Large White Được chọn và nhân giống ở nước Anh Khả năng thích nghi tốt hơn giống lợn khác Đặc điểm ngoại hình : Lông trắng tuyền, tai đứng, có nhóm tai hơi nghiêng về phía trước Mõm thẳng, dài vừa phải, trán rộng, ngực rộng, ngoại hình thể chấÊt chắc chắn Khả năng nuôi con khéo Chịu đựng kham khổ tốt

PowerPoint Presentation:

Khối lượng trưởng thành: - con đực khoảng 300 –400 kg - Con cái từ 250 – 300 kg

PowerPoint Presentation:

Tăng trọng bình quân từ 650 – 750 gam/ con/ngày Tiêu tốn thức ăn: từ 2,80 – 3,10 kg/ kg tăng khối lượng Tỷ lệ nạc/ thịt xẻ: 55 – 59% Một số dòng có tỷ lệ nạc cao từ 59,1 – 63,5%

PowerPoint Presentation:

Có khả năng chịu kham khổ Khả năng chống chịu stress cao

2.3.2.Gièng lîn Landrace:

2.3.2.Gièng lîn Landrace Xuất xứ từ Đan Mạch Tại Viêt nam có Landrace Bỉ, Cu ba, Pháp, Nhật Có dáng hình nêm (còn gọi là tên lửa) Lông da màu trắng, mõm dài, thẳng, hai tai to ngả về trước

PowerPoint Presentation:

Bốn chân hơi yếu Đẻ sai con (trừ lợn Landrace Bỉ) Lợîn Landrace Bỉ có gen Halotal gây bệnh yếu tim Khả năng thích nghi kém hơn lợn Yorshire trong điều kiện nóng ẩm

2.3.2.Giống lợn Landrace:

2.3.2.Giống lợn Landrace Lợn đực có khối lượng từ 280 – 320 kg Lợn cái từ 240 – 300 kg Tăng trọng bình quân 700 – 800 g/ngày

2.3.2.Giống lợn Landrace:

2.3.2.Giống lợn Landrace Tiêu tốn thức ăn: 2,7 – 3,0 kg/ kg tăng trọng Tỷ lệ nạc/ thịt xẻ: 58 – 60% Một số lợn đực kiểm tra có tỷ lệ nạc từ 59,65 – 63,10%

2.3.3.Giống lợn Duroc:

2.3.3.Giống lợn Duroc Nguồn gốc từ Bắc Mỹ với cái tên Duroc – Jersey Lợn hình thành từ năm 1860 với sự tham gia của các giống nhập nội như: Lợn đỏ Ghi nê, lợn đỏ Tây Ban Nha và lợn đỏ Bồ Đào nha

2.3.3.Giống lợn Duroc:

2.3.3.Giống lợn Duroc Có màu lông đỏ nhạt đến nâu sẫm Thân hình vững chắc, bốn chân to khoẻ, đi lại vững vàng Mông vai nở

2.3.3.Gièng lîn Duroc:

2.3.3.Gièng lîn Duroc Tai to, 1/ 2 phía đầu tai gập về phía trước Tốc độ tăng trọng từ 660 – 770 gam/ngµy Tỷ lệ nạc cao

2.3.3.Gièng lîn Duroc:

2.3.3.Gièng lîn Duroc Có đặc điểm là đẻ ít con, kém sữa Được sử dụng trong lai hai máu, ba máu, bốn máu giữa các giống lợn ngoại có hiệu quả cao

2.3.4.Giống lợn Pietrain:

2.3.4.Giống lợn Pietrain Xuất xứ từ Bỉ, mang tên làng Pietrain thuộc vùng Wallon Brabant Được tạo ra từ những năm 1920 Lông da có màu trắng đen xen lẫn từng đám

2.3.4.Giống lợn Pietrain:

2.3.4.Giống lợn Pietrain Tai thẳng đứng, đầu to vừa phải, mõm thẳng Bốn chân chắc khoẻ, mông rất nở

2.3.4.Giống lợn Pietrain:

2.3.4.Giống lợn Pietrain Là giống lợn có nhiều nạc nhất trong số các giống lợn Tỷ lệ thịt xẻ đạt trên 61,35% Nhược điểm tim yếu, khả năng chịu đựng kém, nhạy cảm với stress Dùng làm đực cuối cùng trong lai thương phẩm để nâng cao năng xuất thịt đùi và tỷ lệ thịt nạc

2.3.5.Giống lợn Hampshire:

2.3.5.Giống lợn Hampshire Tạo ra vào năm 1904 tại Bắc Mỹ Lông da màu đen, vùng ngực và chân trước có màu trắng Tai thẳng, đầu to vừa phải, mõm thẳng, bốn chân chắc khoẻ Khả năng tăng trọng 730 g/ngày Có thể sử dụng lai với nái yorshire, Landrace để tạo nái lai F1 hoặc lai với đực Duroc tạo đực lai hai máu trong công thức tạo con lai 4 máu

authorStream Live Help