Fonts d'energia

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

FONTS D’ENERGIA : 

FONTS D’ENERGIA

2 TIPUS DE FONTS D’ENERGIA : 

2 TIPUS DE FONTS D’ENERGIA NO RENOVABLES: Són exhauribles, un cop esgotades no es podran renovar. RENOVABLES: Fonts naturals capaces de regenerar-se, i per tant pràcticament inesgotables.

Slide 4: 

COMBUSTIBLES FÒSSILS: S’han format a partir de restes d’animals i plantes a partir de determinats processos que han durat més de 500 milions d’anys. Carbó Petroli Gas natural COMBUSTIBLES NUCLEARS: Substàncies radioactives que alliberen l’energia emmagatzemada en el nucli dels seus àtoms i serveixen de combustible ales centrals nuclears. Urani Plutoni FONTS D’ENERGIANO RENOVABLES

Slide 5: 

EL SOL: energia solar EL VENT: energia eòlica ELS RIUS I CORRENTS D’AIGUA DOLÇA: energia hidràulica ELS MARS I OCEANS: energia mareomotriu LA MATÈRIA ORGÀNICA: crema de biomassa LA CALOR DE LA TERRA: energia geotèrmica FONTS D’ENERGIARENOVABLES

Slide 6: 

CARBÓ: Principalment s’utilitza per produir electricitat en centrals tèrmiques. * La seva combustió genera altes quantitats de gasos contaminants que intensifiquen l’efecte hivernacle. PETROLI: Bàsicament s’utilitza com a combustible per fer funcionar automòbils i vehicles en general. * La seva combustió genera altes quantitats de gasos contaminants que intensifiquen l’efecte hivernacle. GAS NATURAL: S’empra com a combustible en aplicacions tant industrials com domèstiques. * La seva combustió no genera tants gasos contaminants com el carbó o el petroli. COMBUSTIBLES FÒSSILS

Slide 7: 

La fissió nuclear de l’Urani i el Plutoni en centrals nuclears per generar energia és la principal aplicació dels recursos nuclears. També cal tenir en compte que la fissió explosiva dels elements radioactius també s’utilitza per crear armes de destrucció massiva com, per exemple, les bombes atòmiques que van explosionar a Hiroshima o a Nagasaki durant la Segona Guerra Mundial. * Les centrals nuclears en si no generen gasos contaminants, encara que sí que produeixen residus radioactius que produeixen contaminació radioactiva. * Cal tenir en compte que les tècniques emprades per a l’extracció del plutoni i l’urani sí que produeix contaminació atmosfèrica que fa augmentar l’efecte hivernacle. COMBUSTIBLES NUCLEARS

Slide 8: 

ENERGIA SOLAR: Aprofita la radiació solar per crear energia a partir de “plafons solars” * No genera cap mena de gas contaminant, és una energia neta. ENERGIA EÒLICA: És l’energia produïda pel vent. S’utilitza per moure aerogeneradors per generar energia elèctrica. * No genera cap mena de gas contaminant, és una energia neta. ENERGIA HIDRÀULICA: Aprofita l’energia mecànica de la caiguda de l’aigua. Transforma l’energia cinètica en energia elèctrica. * No genera cap mena de gas contaminant, és una energia neta. FONTS D’ENERGIARENOVABLES

Slide 9: 

ENERGIA MAREOMOTRIU: Aprofita l’energia que es produeix en les pujades i baixades de les marees degudes a les forces gravitatòries entre la Terra i la Lluna. * No genera cap mena de gas contaminant, és una energia neta. BIOMASSA: Aprofita l’energia continguda en la biomassa (com llenya, plantacions de colze o fins i tot residus) per produir energia com per exemple biodièsel, bioalcohol o bioetanol. * No genera cap mena de gas contaminant, però necessita moltes hectàries de plantacions que és restada als cultius o fins i tot als boscos. ENERGIA GEOTÈRMICA: És una energia obtinguda de el calor produïda a l’interior de la Terra. * No genera cap mena de gas contaminant, és una energia neta. FONTS D’ENERGIARENOVABLES

authorStream Live Help