Ang 7 Buhay Sarili AKO 19 May 2012 ascension sunday

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Indigenous insights

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

ANG PITONG BUHAY NA SARILI Ni Kaibigang Aliksis ======= AKO NI Don EMILIANO LABITA New Integrated Edition 2012

Ang PITONG BUHAY na SARILI:

Ang PITONG BUHAY na SARILI Kaibigang ALIKSIS

PowerPoint Presentation:

ANG PITONG BUHAY na SARILI Kaibigang ALIKSIS BAGONG LAHI ( Pitong Tatak ) FOUNDATION 2004

PAG-AALAY :

PAG-AALAY Ang munting aklat na ito ay buong pusong iniaalay sa mga magsasagawa ng mga kaalaman na itinuturo ng may akda, upang ang BAGONG LAHI na sisibul ay magtataglay ng mga katangiang kasiyasiya sa lipunan at angkop sa panahon at aakay sa lahat tungo sa pamumuhay na may masiglang kalusugan, masaganang gawain at kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. SALAMAT PO. COPYRIGHT 2004 Bagong Lahi (Pitong Tatak) Foundation 2012 Edition All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval systems without permission in writing from the copyright owner except by a reviewer who may quote brief passages in a review. Photo credits to Nicanor Delenia

Mga NILALAMAN :

Mga NILALAMAN SLIDE NUMBER Paunang Salita ------------------------------------------ 6 Ang Limang Gulong ------------------------------------- 9 Ang Pagpuri ----------------------------------------------- 11 PagHinga ng POSITIBO ------------------------------- 14 PagHinga ng NEGATIBO ----------------------------- 15 PagLunok ng Hangin ----------------------------------- 20 Direksiyon kung saan haharap ----------------------- 21 Pagkatapos magEhersisyo --------------------------- 24 Tamang PagPuri ---------------------------------------- 42 Tamang PagKain --------------------------------------- 44 Tamang PagTulog -------------------------------------- 47 Kagandahang Asal ------------------------------------- 50 Ang Hindi Paghatol ------------------------------------- 58 Ang PITONG BUHAY na SARILI ------------------- 60 Mga Alituntunin ----------------------------------------- 62 Panghuling Salita --------------------------------------- 63 PagBigay Galang Pagkatapos magEhersisyo ---- 64

PAUNANG SALITA :

PAUNANG SALITA Ang bawa’t nilalang na nakauunawang siya ay may buhay ay naghahanap. Taglay ng bawa’t naglalakbay ang taimtim na hangaring maunawaan niya ang kanyang sarili, ang kanyang kapuwa at ang sanglibutan sa kabuuan nito. Patuloy siyang nagsasaliksik ng lunas sa bawa’t suliranin at masigasig siyang tumutuklas ng paraan upang magkaroon ng isang tagumpay at angkop na pamumuhay. Ang pangangailangang ito ang nilalayong tugunin ng “ANG PITONG BUHAY NA SARILI”. Ang munting aklat na ito ang magtuturo sa iyo ng PARAAN ng BUHAY. Dito hinahayag ang simulaing hakbang sa pagtuklas na mapanatili ang BUHAY sa katawang pisikal nang mahabang panahon. Tulad ng ibang tagubilin, ang pinakaDAKILANG KAISIPAN na nilalaman ng aklat na ito ay kailangan gamitin sa araw-araw na pagkilos. Kung nais nating ito ay maging kapakipakinabang, ang mga simulaing naririto ay pangkalahatan, matipid, walang kinikilalang sektang pangrelihiyon at angkop sa anumang gulang ng katawang pisikal.

PowerPoint Presentation:

Ang pinakamahalagang bagay sa lahat ay ang KALUSUGAN ng PISIKAL. Basahin ng marahan at magsanay sa mga pamamaraan bago ganap na gawin. Kung ano ang maidudulot ng KAAYUSAN, KALUSUGAN at KALIGTASAN ng pisikal, ang makababatid lamang ay yaong tumutuklas at gumaganap nito. Layunin ng mensaheng ito na, sa bawa’t magkakaroon ng sipi ng “ANG PITONG BUHAY na SARILI ” na pag-aralan, unawain at lalong higit ay maisagawa ng mahinahon, hanggang maging ganap at palagian ng ginagawa. Ang pagiging ganap ay yaong isinasagawa na ng permanente at hindi ipinagwawalang bahala. Hindi pakiki-alam ang layunin ng aklat na ito subali’t, ito ang pamamaraan upang unti-unting maramdaman ang kasiyahan at manatili ng tuluyan ang BUHAY sa Katawang Pisikal. Ipinapaalala na dapat malaman ng makakatunghay ng aklat na ito, na walang itinatanggi ‘o pinipili ano man ang kalagayang panlipunan sa kasalukuyan, ang aral ay pangkalahatan. Angkop sa lahat ang kalagayang pangtao, sapagka’t walang kasing halaga ang bawa’t isa, at iyan ay “TAYO” na naninirahan sa tao.

PowerPoint Presentation:

Ating mapaninindigan ang kakayahan nating mapagaling ang ating mga sarili at maimumungkahi sa ating kapuwa na pagalingin ang kanilang sarili sa pamamagitan ng kaalamang “ANG PITONG BUHAY na SARILI” bilang paghahayag ng TUTUO na PERPEKSIYON at KAGANAPAN. Ang mga nakalipas na, na pangyayari, nakatala man o hindi sa kasaysayan, ay hindi ipinagwawalang bahala. Subali’t, mayroong higit na napakahalaga at yaon ay ang KASALUKUYAN at higit ang darating na kung papaano ang PITONG BUHAY na SARILI ay mananatili sa katawang pisikal ng TAO. Ang Inyong Kaibigan, ALIKSIS

ANG LIMANG GULONG ng GAWAIN :

ANG LIMANG GULONG ng GAWAIN Mga kaibigan, ang aklat na ito ay nagtataglay ng limang (5) gawain na maaaring ihalintulad sa gulong ng karaniwang sasakyan panglupa. Ito ang mga sumusunod: Pagpuri Pagkain Pagtulog Kagandahang asal Ang hindi paghatol ng walang pagsusuri… pakikiraan Ang sasakyang tatalakayin dito ay hindi behikulo ng tao. Ang tao ay kahalintulad ng behikulo na maaaring tumagal ng mahabang panahon kapag maingat ang nagtataglay ng Kaalaman, may malay at may alam ang nagmamayari. Ang kailangan ay wastong pangangalaga.

PowerPoint Presentation:

Gayunpaman, ano ang kasunod? Ang sarili ay babalik sa katotohanan, na ang lahat ay pinapangarap. Hindi dapat panghinayangan ang bagay na hindi pa magagawa ng sarili sa kasalukuyan, subali’t ang sarili ay higit na NAPAKAHALAGA at ang pisikal na malusog sa tuwina. Ito ngayon at sa pamamagitan mo, bilang napakahalaga, ay kailangan ang pamamaraang ito. Hindi ito nang-uuri ‘o namimili kung sino ang nararapat, sapagka’t ang lahat ay karapatdapat. Lalong higit na wala itong kinalaman maging ikaw man ang nagtataglay ng pinakamataas na tungkulin, walang katungkulan ‘o walang natapos na pinagaralan, hindi naniniwala ‘o maniniwala, may salapi man ‘o wala. Lalong higit sa may karamdaman … ay para sa iyo at sa iyong katawang pisikal ang pamaraang ito, KAIBIGAN.

1. Ang PAGPURI :

1. Ang PAGPURI Ang PAGPURI. PAGPUPURI o PAGDAKILA – ang kahulugan ay PAGGALANG na iniuukol sa isang may napakataas na karangalan ang pinatutungkulan, subali’t may taglay na kahulugan na na-aangkop lamang gamitin sa isang napakadakilang kagalanggalang (Larawan 1). Larawan 1 Ang pagbigay galang ay ginagawa bago at pagkatapos mag-ehersisyo…(Larawan 1):

PowerPoint Presentation:

Ang PAGPURI nangangahulugang gamit at pangunahing gulong ng behikulo ang katulad. Ibig sabihin, kung apat ang gulong ng behikulo, alin man sa apat na gulong ay hindi maaaring mawala. Isa man ang hindi umikot ‘o makiugnay, ang behikulo ay hindi na uusad, gagalaw at marating ang pupuntahan. Napakalaki ng kaugnayan nito sa sarili at katawang tao. Ang pinakubod ng pangunahing solusyon, kung papaano ang pangangalaga sa katawang pisikal ay nararapat na panatilihin. Bakit PAGPURI ang salitang ginamit? Napakaraming mga salita ang nagamit na, napakarami pa ang darating na maaaring gamitin. Hindi nangangahulugan na ang isang salita ay nakhihigit sa una. Ang mahalaga ay ang nagpapahalaga. Depende na rin yaon sa antas ng indibiduwal na kung saan ba siya gumagalaw ‘o nakaugnay na pinaniniwalaan. Ang isang matalinong magpapahalaga ay higit ang pag-aaral ‘o pagsusuri, bago pa man umaksiyon at ganapin ang anumang naisin. Ano nga ba itong PAGPURI?

Ang pagsasagawa ng pagpupuri: (EHERSISYO) :

Ang pagsasagawa ng pagpupuri : (EHERSISYO) Dalawang pamamaraang paglanghap at paglabas ng hangin:  Paraang positibo O Paraang negatibo at tamang posisyon 2. Tamang pagpigil ng hangin 3. Tamang direksiyon kung saan dapat nakaharap 4. Paraan kung ano ang nararapat gawin pagkatapos

Dalawang pamamaraang paglanghap at paglabas ng hangin:  PAGHINGA ng POSITIBO ( OoooHAaaa ) :

Dalawang pamamaraang paglanghap at paglabas ng hangin:  PAGHINGA ng POSITIBO ( OoooHAaaa ) Ang “Oooooo” – “HAaaaaa” ay ang positibong paraan ng lakas na nagmumula sa ibabaw ng lupa. Gayundin sa kapaligiran ng daigdig hanggang sa dako pa roon. Sa pamamagitan ng paglanghap ng hangin sa ilong at paglabas sa bibig ay pumapaloob sa pisikal ang kalahati ng lakas na kailangan ng buong katawan, kung kaya’t ganyan kahalaga na ang pamamaraang paghinga ng “Ooooo” at “HAaaaa” ay dapat maunawaan.

 PAGHINGA ng NEGATIBO (AaaaaHOooo):

 PAGHINGA ng NEGATIBO (AaaaaHOooo) Ang “Aaaaaa”-“HOooooo” ang negatibong paraan o lakas na nagmumula sa lupa ay dumadaloy sa talampakan at sabay na matatanggap ng katawang pisikal. Mahalaga ang pagsasagawa ng ehersisiyong ito. Walang anumang sapin sa paa o ng gumang panyapak. Ang tamang posisiyon ay nakatayo (Larawan 2). Larawan 2

PowerPoint Presentation:

Ang dalawang kamay ay nakatihaya paharap sa kalawakan at ang mga braso ay nakadipa (Larawan 3). Larawan 3

PowerPoint Presentation:

Ang ulo ay dahandahang ititingala habang pumapasok ang hangin sa bibig (Larawan 4). Larawan 4

PowerPoint Presentation:

Pagkatapos, bahagyang iyuyukod ang ulo, sabay paglunok ng hangin, katulad ng positibong paraan na ang ulo ay dahan-dahang iyuyukod kung ang hangin ay lulunukin (Larawan 5) Larawan 5

PowerPoint Presentation:

Tunay na may kahirapan ang paglunok ng hangin sa umpisa. Kailangan ang insayo bago ito tuluyang isagawa. Kung ang hangin ay nalunok na at ang sampung segundong pagpigil ay nagawa na, dahan-dahan itataas ang ulo at yaon ang tamang posisiyon upang ilabas ang hangin sa ilong. Tunghayan ang Larawan 6. Larawan 6

PAGLUNOK ng HANGIN :

PAGLUNOK ng HANGIN Ang paraang pagpigil ng hangin ay mahalaga. Kailangan ng insayo bago ito tuluyang isagawa. Ang pagtaas ng kamay ay dahan-dahan, kasabay ng pagpasok ng hangin sa bibig. Ang mga kamay ay nananatiling nakataas na mayroong humigit kumulang sa isang dangkal ang pagitan. Lunukin ang hangin at pigilin ang hininga ng sampung segundo. Pagkatapos dahan-dahan ibababa ang mga kamay at paglabas ng hangin sa bibig ‘o ilong habang ang mga braso ay nakadipa at ang mga kamay ay nakatihaya ‘o nakatapat sa kalawakan. Tunghayan ang larawan 7. Larawan 7

Ang Tamang Direksiyon Kung SAAN Dapat Nakaharap :

Ang Tamang Direksiyon Kung SAAN Dapat Nakaharap Ang direksiyon kung saan dapat nakaharap ay hindi napakahalaga. Iminumungkahi na mainam kung sa sikatan ng araw maguumpisa at magtatapos sa hilaga . Ang apat na direksiyon ay mainam. Hindi pa nababatid ng karaminhan ang pamamaraan ‘o ehersisyong ito kung kaya’t upang maiwasan ang anumang hindi angkop na impresiyon kaya ito ipina-uunawa. Ang positibo at negatibong pamamaraan ng paghinga ay isang pares ang katumbas na bilang. Kung naisagawa na ang paglanghap ng hangin sa ilong at paglabas ng hangin sa bibig - iyan ang isang bahagi ng pares; upang maging isang pares … ulitin lumanghap ng hangin sa bibig at sa ilong ilalabas - iyan ang pangalawang bahagi na magbubuo ng isang pares (Larawan 8). Larawan 8

ISANG PARES na PAGHINGA :

ISANG PARES na PAGHINGA POSITIBONG Paghinga NEGATIBONG Paghinga Pasok sa Ilong – “OooooH” Pasok sa Bibig – “AaaaaaH” Labas sa Bibig – “HAaaaa” Labas sa Ilong – “HOooooo” Ilang beses ‘o pares ang kailangang gawin? Labing dalawang (12) pares.

PowerPoint Presentation:

Upang ganap ang lakas na maiipun sa ating katawan, gawin ang pag-ehersisyo, bago matulog sa gabi at pagkagising sa umaga. Sa simula, apat (4) na pares muna ang gagawin sa gabi at 4 na pares uli sa umaga. Pagkaraan ng unang apat na araw, mag-dagdag ng isang pares araw-araw hanggang magawa ang labing dalawang pares sa ika-labing dalawang araw at gabi. Sa anim na pung (60) araw na isasagawa ang ehersisyo ay may mapapansin na epekto ‘o pagbabago sa pisikal; at nabubuo ang pagtitiwala, pananalig at pasiyang maisabuhay ito sa lahat ng umaga at gabi, hanggang permanenteng ng ginagawa.

Mga Dapat Gawin Pagkatapos MagEhersisyo :

Mga Dapat Gawin Pagkatapos MagEhersisyo Matapos gawin ang kung ilang pares na paghinga, gawin din ang mga sumusunod: Pagkaraan ng huling bilang ng paghingang negatibo, ibaba dahan-dahan ang mga kamay sa dating posisyon sa umpisa …ihakbang ang kanang paa paharap nang may pitong pulgada mula sa kaliwang paa. Ang mga braso at kamay ay mananatiling nakadipa (Larawan 9). Larawan 9

PowerPoint Presentation:

Sa ganitong nakatayong posisyon, biglang ibaling ang katawan paharap sa gawing kaliwa (Larawan 10)… …at pagkatapos ganoon din ang gawin pakanan (Larawan 11). Larawan 10 Larawan 11

PowerPoint Presentation:

Huwag ikagulat kung ang mga dugtungan ng mga buto sa katawan ay maglagatukan !!!

PowerPoint Presentation:

Muling idipa ang braso na ang palad ay nakaharap sa kalawakan paitaas (Larawan 12) . Itaas dahan-dahan ang mga kamay kasabay ang paghinga sa ilong at pagsalikupin ang mga daliri sa may itaas ng ulo (Larawan 13). Iyukod ang ulo at lunukin ang hangin. Tumigil ng sampung segundo, pagkatapos ay dahan-dahan ibaba ang mga nakasalikop na kamay sa harapan na nakaliyad ang dibdib habang inilalabas ang hangin sa bibig (Larawan 14 A, B, C). Pansinin ang paglagatok ng mga balikat, siko at mga daliri. Larawan 12 Larawan 13 Larawan 14 A Larawan 14 B Larawan 14 C

PowerPoint Presentation:

Muling idipa ang braso na ang palad ay nakaharap sa kalawakan paitaas (Larawan 12) . Larawan 12

PowerPoint Presentation:

Itaas dahan-dahan ang mga kamay kasabay ang paghinga sa ilong at pagsalikupin ang mga daliri sa may itaas ng ulo (Larawan 13). Larawan 13

PowerPoint Presentation:

Iyukod ang ulo at lunukin ang hangin. Tumigil ng sampung segundo, pagkatapos ay dahan-dahan ibaba ang mga nakasalikop na kamay (Larawan 14 A) sa harapan na nakaliyad ang dibdib habang inilalabas ang hangin sa bibig (Larawan 14 B). Pansinin ang paglagatok ng mga balikat, siko at mga daliri. Larawan 14 A Larawan 14 B

PowerPoint Presentation:

Pagkaraan ay pagsalikupin ang mga kamay sa gawing likuran kung hanggang saan aabut ito sa itaas (Larawan 15), Larawan 15

PowerPoint Presentation:

Pagkaraan ay pagsalikupin ang mga kamay sa gawing likuran (Larawan 15 A) Larawan 15 A

PowerPoint Presentation:

…kung hanggang saan aabut ito sa itaas (Larawan 15 B), Humingang papasok ang hangin sa bibig, lunukin ang hangin at tumigil ng sampung segundo. Larawan 15 B

PowerPoint Presentation:

Pagkatapos, dahan-dahan iharap sa lupa ang nakasalikop na mga kamay at ibaba ng patulak (Larawan 16 A) kasabay ang paglabas ng hangin sa ilong. Larawan 16 A

PowerPoint Presentation:

Ang ulo naman ay nakayukod habang isinasagawa ang nabanggit sa una. (Larawan 16 B) Larawan 16 B

PowerPoint Presentation:

Humingang papasok ang hangin sa bibig, lunukin ang hangin at tumigil ng sampung segundo. Pagkatapos, dahan-dahan iharap sa lupa ang nakasalikop na mga kamay (Larawan 16A) at ibaba ng patulak (Larawan 16 B) kasabay ang paglabas ng hangin sa ilong. Ang ulo naman ay nakayukod habang isinasagawa ang nabanggit sa una. Larawan 16 A Minsan lang ito gagawin. Hindi uulitin. Larawan 16 B

PowerPoint Presentation:

Pagkaraan ay ihawak ang mga kamay sa ibabaw ng tuhod (Larawan 17 A), …at maupo ng pabigla (Larawan 17 B). Gawin ito ng dalawang ulit. Larawan 17 A Larawan 17 B Ang gawing balakang, tuhod at mga paa maglalagatukan.

PowerPoint Presentation:

Pagkaraan ay ihawak ang mga kamay sa ibabaw ng tuhod, (Larawan 17 A) Larawan 17 A

PowerPoint Presentation:

… at maupo ng pabigla. (Larawan 17 B) Gawin ito ng dalawang ulit. Larawan 17 B

PowerPoint Presentation:

Pagkaraan nito, huminga sa ilong ng malalim, pisilin ang butas ng ilong ng hintuturo at hinlalaki, na nakatikum ang bibig. Pagkatapos ay suminga. Mapupuna na may lumabas na hangin ‘o sumingaw sa tenga. Pagkatapos, ay ilabas ang hangin sa bibig na kasabay ang pagsambit ng “HAaaaaaaa” (Larawan 18). Larawan 18

PowerPoint Presentation:

IPINAPAALALA ! Sa pagsinga, hindi kailangang napakalakas at sadyaing lumabas ang hangin sa tenga. Sapat na ang maramdaman na parang napuno ng hangin ang tenga.

1. TAMANG PAGPURI :

1. TAMANG PAGPURI Panglanghap at Paglabas ng Hangin Ang paglanghap ng hangin ay kailangan gawin sa loob ng sampung segundo ng napakarahan ang pagpasok ng hangin sa ilong. Ang ulo ay papayukod habang ginagawa ito upang malunok ang hangin. Pagkalunok ng hangin, pigilin ang paghinga sa tagal ng sampung segundo. Ilalabas ang hangin sa bibig ng napakarahan sa tagal ng sampung segundo rin … sampung segundo pagpasok ng hangin, sampung segundo pagpigil ng hininga at sampung segundo paglabas ng hangin … 30 segundo lahat.

PowerPoint Presentation:

May dalawang kataga na ginagamit habang humihinga ng hangin paloob at palabas: Ang katagang “Ooooooh” ay sinsambit habang ipinapasok ang hangin sa ilong. Pagkaraan nito, lulunukin ang hangin, titigil ng sampung segundo at ilalabas ng marahan ang hangin sa bibig na sinasambit ang katagang “HAaaaaa” . Ang katagang “Aaaaaah” ay sinasambit habang dahan-dahan humihinga paloob sa bibig. Pagkaraan nito ay lulunukin ang hangin at pipigilin ang paghinga sa loob ng sampung segundo at ilalabas ng dahan-dahan ang hangin sa ilong habang sinasambit ang katagang “HOoooooh” . Ang mga nabanggit na kataga na kung papaano sisinghut ‘o maglabas ng hangin, ay pakatandaan … ito ay napakahalaga.

2. TAMANG PAGKAIN :

2. TAMANG PAGKAIN Ang tatlong (3) ipinapaunawa ay mahalaga: Wastong pagkain at inumin - Ang wastong pagkain at inumin ay mayroong dapat ipag-alala pagsapit ng panahon sapagka’t nagkakaroon din ng karamdaman at panghihina ang katawang pisikal. Labis na pagkain - Sa labis na pagkain ay ganoon din ang mararamdaman pagsapit ng panahon. Kulang sa pagkain - Ang kulang sa pagkain ay mabilis na nakakaramdam ng panghihina ng katawan ang resulta.

PowerPoint Presentation:

Sa mga pangyayaring nabanggit, narito ang solusyon: Sa simulang basahin ang aklat na ito hanggang sa matapos at maunawaan, kailangang pag-aralan at gawin ang itinuturo. Ang bunga nito ay tutuong MA- PAGKAKATIWALAAN, KAPAKIPAKINABANG at KASIYASIYA na tatamasahin sa hinaharap. Ang pagkain at inumin na ipinapasok sa bibig ay tumutugon sa pangangailangan ng pisikal. Tutuo ang bagay na ito. Ngunit mayroong hindi pa nahahayag na “ pagkain ” at iyan ay ang HANGIN na nasa kapaligiran lang natin.

PowerPoint Presentation:

Mayroong mga nilikha na hindi umiinum ng tubig. Katulad ng bukbok sa kahoy na ni minsan hindi nakatikim ng tubig. Ang nakakagulat ay ang katawan nito ay may tubig. Sila ay karaniwang matatagpuan sa matigas na tuyong kahoy. Ang ilan ay may anyung uod sa dahilang matapos itong kumain ng tuyong kahoy, ito ay wala ng ginawa kapag hindi tulog, ay ang lumanghap ng hangin. Ang tao ay gayundin. Naiwawasto ang galaw-kalikasan ng pisikal sa pamamagitan ng hangin at pagkain sapagkat ito’y hindi lamang gamit na naghahatid at nagpapalit ng sangkap sa loob at labas ng kabuuang pisikal, kung hindi ito ay nagpupuno din ng kakulangan na suportang materyal hindi natanggap ng mga sangkap ng katawang pisikal. Ang hangin ang nagpapanatili upang tanggalin ang labis na hindi angkop para maging pisikal.

3. TAMANG PAGTULOG :

3. TAMANG PAGTULOG Pagtulog ang ikatlong paraan na kailangan upang ang pisikal ay manatiling malusog. Ang pagtulog ay walang bayad. Lahat ay saklaw ng Batas ng Kalikasan. Tunay na ang pagtulog ay isang napakalaking tungkulin upang mapanatili ang pisikal. Ang pagtulog ay katulad ng paggawa ng tinapay ‘o anumang pagkain. Nangangailangan ng humigit kumulang sa walong oras upang ganap na matapos ang pagkakaayos ng bawat bahagi ng buong katawan. Kung ang pagtulog ay sapat sa tagal na kailangan … pagkagising, ang pakiramdam ay maayos at masigla sa buong maghapon.

PowerPoint Presentation:

Sa panahong nagaganap ang pagtulog, ang sustansiya na nakakamit galing sa pagkain at tubig ay nagiging pisikal. Sa tulong ng hangin, kapag natutulog ang sinuman, ang bawa’t buhay na pisikal, sa dilim nagmumula ang lakas na nakakamit habang natutulog. Ang puhunan ‘o kapital na nakamit sa pagtulog ay yaon ang ginagamit kapag nagising na at sa buong maghapon. Subali’t hindi lahat ay nalulugod kapag dumarating na ang oras ng pagtulog. Mayroong hindi nasisiyahan na ito’y pagusapan. Ang dahilan ay mayroong suliranin kung papaanong makakatulog. Ay ilan ay sanhi ‘o dulot ng karamdaman ‘o kaya walang matulugan.

PowerPoint Presentation:

Mga kaibigan, paumanhin sa bahaging ito, subali’t tunay na hindi ma-i-aalis na ang ilan ay tutuong may suliranin sa pagtulog. Ang PAGPURI at EHERSISYO ay nakatutulong upang malunasan dahan-dahan ang karanasang hindi makatulog at gayundin ang may karamdamang pisikal. Ang pangunahing solusyon upang makatulog ay: Ipanatag ang sarili at gawin ang ehersisyo na iminumungkahi dito. Kapag palagi ng ginagawa ito, gayundin pagkagising, hindi na magkakaroon muli ng suliranin sa pagtulog ang sinuman. Ang pagtulog ang ikatlong paraan upang ang katawan ay makarating sa destinasyon ng permanente.

4. KAGANDAHANG ASAL :

4. KAGANDAHANG ASAL Ang ika apat na paraan ay ang KAGANDAHANG ASAL. Kailangang pairalin sa lahat ng pagkakataon kapag mayroong kausap upang permanenteng manatili ang pisikal. Ang Kagandahang Asal ay katangiang dakila. Walang sinuman ang hindi nakababatid sa katangiang ito. Ang kagandahang asal ay kahalintulad ng binhi na itinanim sa lupa na inihanda ng magsasaka. Ang mga magulang ang tunay na magsasaka. Sa kanila nagmula pag-aralin o dahan-dahang turuan ng magaganda at piling salita ang kanilang mga anak. Simula pa lamang sa siyam na buwan, nang ang sanggol ay isilang, unti-unti ng simulan turuan ito ng kagandahang asal. Hindi nakatago ang lahat, ang mga magulang ay hindi nagpapabaya sa minamahal nilang mga anak. At sa kanilang pagmamahal ay kanila itong binabantayan, pinaliliguan, pinupulbusan, ayaw padapuan sa langaw at iba pang insekto katulad ng lamok. Gayunpaman, maligaya sila, sapagkat kinakikitaan na ng pagbabago ang kanilang minamahal na anak. Ang kasiyahan ng magulang ay nadaragdagan kapag ang isang bata ay nagsimula ng lumakad at magsalita ng “Papa” at “Mama” o “Tatay” at “Nanay”. Sa panahong ito, abalang-abala na ang magulang sa pagtuturo ng ibat-ibang angkop na salitang mai-intindihan na bata. Sa Katagalugan ay ginagamit ang “Po” at “Opo” sa pagtuturo sa mga minamahal nilang anak.

PowerPoint Presentation:

Ang may-akda ng aklat na ito ay napatunayan na, na ang “Po” at “Opo” ay napakahalaga. Subalit, hindi ito nangailangan na parisan o tularan sa mga hindi nakagawian ang paggamit nito dahil lason o mapait ang katulad. Gayunpaman ay napatunayan na mabuti ang nagagawa kapag ginagamit ito. Lalong higit sa maliit o maralitang utusan o naglilingkod, nangangailangan at abba ang kalagayan at tungkulin sa lipunan. Maging ang presidente, mga senadur at lingkud ay gumagamit ng katagang nabanggit. Gayundin ang ilang mapagsamantala … ginagamit ang paraang ito. Mabilis nilang nakakamit ang kanilang nais, subalit yaon ay may hangganan. Ang ilang dalubhasa ay nagtuturo ng kagandahang asal at napakarami pang iba, subalit kapag nagtatagal ay nakakalimutan. Ang katanungan ay “Bakit?”Ano ang dahilan at ang isang bakal ay kinakalawang? Hindi mahirap unawain na kaya nagaganap o nangyayari ang kahinaan ay dahil sa pagpapabaya.

PowerPoint Presentation:

Ang mga magulang ‘o ibang tao, ay may ganitong salawikain sa kasalukuyan: “ Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan”. Ang kasabihang ito ay nakaugnay sa DAKILANG KATANGIAN. Ito ang katangiang hinahanap ng bawa’t buhay na hindi dapat hanapin. Ang bawa’t isa ‘o tayo ay mayroon nito. Hindi lamang batid sapagka’t ito ay nakabilanggo at ayaw pairalin ng sarili. Palayain ito!

PowerPoint Presentation:

Gayunpaman ay lumalaya ito paminsan-minsan yaon ay kung mas matanda sa kanila ‘o dili naman kaya ay mas nakahihigit ang katungkulan ng kaharap kaya’t ang kasabihan ay patuloy na nasasabi ng ilan. Ang dahilan ay mayroong nangangarap na dumating na muli at ganapin ang itinuro (ang Kagandahang Asal) ng mga magulang sa pinakmamahal nilang anak noon ito’y maliit pang bata. Ikaw, Kaibigan, ayaw mo pa ba? Maraming mga magulang ang tutuong nagugulat sa mga anak na ina-alagaan nila noon. Napakalaki ng ipinagbago … lubhang napakapusok nito ngayon; padalos-dalos at napaka-bilis magpasiya, nahilig sa mga hindi dapat at tutuong kung mangungusap ay katulad ng patalim na magkabila-an ang talim ‘o napakawalang ingat na sumusugat sa sarili, sa kapuwa at sa ibang kaloobang nasa tao.

PowerPoint Presentation:

Narito ang simpleng paraan na may apat na bahagi, na angkop kung papaano ang kagandahang asal ay manatili: Mababang kalooban ‘o mapagpakumbaba Magalang sa lahat ‘o napakagalang Maunawain sa lahat ‘o napakamaunawain Mahinahon sa pagsasalita ‘o napakahinahon sa lahat ng pagkakataon. Mga kaibigan, saan po ba tayo papasok? Sa kagandahang asal? ‘o sa kabaliktaran nito?Ang sinuman ay malayang mamili kung ano ang nais na katangiang isasabuhay. Ang layunin ng magulang ay umiral at manatili ang Kagandahan Asal sa lahat ‘o bawa’t tao ay maging permanente nang ginagawa.

PowerPoint Presentation:

Batid ng lahat, lalo na sa mga dalubhasa sa batas, ang napakarami ng paraan ang nagawa para supilin ang kabataang mapupusok sa wastong gulang, upang maisaayos ang kanilang ugali. Sa mga paraang yan ay kasama na ang pananakot, paggamit ng pasigaw na boses, pagsisinungaling, pananakit ng kalooban at katawan, gamit material at kuryente, lason…ngunit wala pa ring solusyon. Ang kailangan lamang ay simulan na at kung papaano ay: Una – ay sa sarili Ikalawa – ay sa pamilya Ikatlo – ay sa mga kaibigan Ika-apat – ay sa ibang kapuwa tao o bagay. Sa bahaging ito ay mababatid na hindi napakahirap isagawa na ang sarili ay malagay sa kaayusan ang kalooban, gayundin ang kapuwa.

PowerPoint Presentation:

Kaibigan, sino ka man, ano man ang iyong posisyon, ay napakahalaga MO. Ikaw ay kasama sa pagsasaayos ng maraming bagay para sa HINAHARAP. Ang daigdig na ito ay kailangan manatili. Ito’y behikulo na hindi na kailangan ang eksperto para tuklasin at muling gumawa ng kapareho nito. Ang behikulong ito ay naglalakbay sa kalawakan na may sapat na paggatong ‘o enerhiya. Ang kailangan lamang ay tamasahin ang lahat na nandirito sa behikulong ito na may kapantay sa daigdig na karapatan. Ang behikulong ito ay hindi kailangang pabilisin ‘o pabagalin sa nakaprogramang pagkilos nito. Nakadisenyo ito sa pananatili. Ikaw at ang pisikal ay gayundin ang dapat mangyari. Kung nanaisin lisanin ang daigdig ‘o behikulong ito ay walang nagbabawal. Alam ba ninyo na pwede ng maglakbay (kung nanaisin) ang isang tao patungo sa ibang planeta ‘o sa kalawakan? Pwedeng-pwede kaya lamang ay napakalaki ng halagang kapalit ang kakailanganin upang matupad yaon.

PowerPoint Presentation:

Kaibigan, kailangan sa daigdig na ito ang isang tao na may lakas pangloob, may tiyak na pag-iisip at may tiyak na gawa. Siya’y nagtataglay ng tutuong KABUTIHAN, KAGANDAHANG LOOB, KALUSUGAN at KATUGMAAN sa lahat ng bagay upang ang lahat na naririto ay makinabang sa hangarin ‘o mithiing KALIGAYAHAN. Napakahalaga ng tao, ANG TAO AY TIRAHAN NG BUHAY. Kung ang tao ay mayroong damit, ang BUHAY naman ay may katawang pisikal at iyan ang PINAKADAMIT. Napakaraming mga bagay na mahalaga, subali’t hindi pa yaon nahahayag. Ang mga unang nararapat bigyan ng pansin ay ang “Sarili”. Isa-ayos sa pamamagitan ng pagpapanatili ang kagandahang asal sa lahat ng pagkakataon. Nakapagpapasaya ang pagbibiro subali’t ang labis ay nakapagdudulot ng paglayo ng kalooban ng kapuwa. Ang mga materiyal na pangangailangan ay dahan-dahang maiayos. Sa pangyayaring ito ay ligtas na ang tao ‘o pisikal at yaon ay sa tulong ng kagandahang asal.

5. ANG HINDI PAGHATOL :

5. ANG HINDI PAGHATOL Ang hindi paghatol ay ang ika Limang Gulong na magsisilbing katulad na reserba ng “behikulo”. Napakadakilang pangyayari ito sa kasaysayan ng panahong darating sapagka’t, kapuwa ang buhay at katawang pisikal ay mananatili na ng permanente, gayundin ang dahandahang pagkalupig ng sumpa nang kahirapan at higit sa lahat ay pakalimiin ‘o namnamin na ang hatol at kamatayan ay hindi na kapuwa magkakaroon ng puwang sa pisikal na katawan at PITONG BUHAY na SARILI. Paalaala: Mga Kaibigan, tanggapin man natin ‘o hindi, kilalanin ‘o ipagwalang bahala, ang daigdig na ito ay may isang batas na umiiral na kung tawagin ng iba ay Batas ng Kalikasan na: “Ano man ang iyong itinanim, sa isip o gawa, iyan ang iyong aanihin”.

PowerPoint Presentation:

Pakiusap po: Huwag po ang tao at ang daigdig na ito ay puksain. Sapagkat ang lahat ay napakahalaga…kasama po kayo, Kaibigan. PAKAUNAWAIN: Ang kulang ay daragdagan. Ang pamamaraang natunghayan ay napakalinaw ‘o paghahayag na ang mga naunang pamamaraan ay tutuo. Ang paglalahad na ito’y upang sa bawat gagawin ay ikapit ang tunay ng PAGPAPAHALAGA at PAGMAMAHAL sa lahat ng PAGKAKATAON.

Ang PITONG (7) BUHAY na SARILI ay KAYO at TAYO: :

Ang PITONG (7) BUHAY na SARILI ay KAYO at TAYO: KATAHIMIKAN PANDINIG PANINGIN PANG-AMOY ISIP PANG-UNAWA SALITA Mga KAIBIGAN, ang TAO ang ating TIRAHAN, kung kaya’t ngayon, ang panahong hinihintay at yaon ay IKAW ‘o TAYO – ang NAPAKADAKILANG PITONG BUHAY na SARILI.

TANDAAN: :

TANDAAN: NAPAKADAKILA ng LUMALANG … ang LAHAT ay NAPAKAHALAGA. Ang ika-pito ay ang SALITA. Ang Salita na kung saan ay nararapat bantayan ang katulad tuwina sapagka’t Siya (SALITA) ang bukod tanging taga pagpahayag sa Anim (6) na kasama na dapat ang ISIP at PANG-UNAWA ay laging nakaalalay. Ang ISIP at ang PANG-UNAWA ang pinakamagulang na salita. Tuwirang napaka-angkop ang mayroong mapagmahal na pagbigkas ng salita. Nararapat, huwag pairalin ang tatlong (3) paguugali: Pag-aalala Takot Galit Ang mga ugaling nabanggit ay napakalaking sagabal ‘o hadlang tungo sa kadakilaan, bagkus ay panatilihin sa lahat ng PAGKAKATAON ang ipinahayag na mga nilalaman ng aklat na ito… Ang PITONG BUHAY na SARILI. SALAMAT PO. SALAMAT PO. SALAMAT PO. SALAMAT PO.

Mga ALITUNTUNIN TUNGO sa KADAKILAAN, PAGKA- MATIBAY at KAPANATAGAN upang maging NAPAKADAKILA: :

Mga ALITUNTUNIN TUNGO sa KADAKILAAN, PAGKA- MATIBAY at KAPANATAGAN upang maging NAPAKADAKILA: Ano man ang ginawa sa katawang pisikal ay ginawa sa ANAK ng DIYOS AMA. Ituring na ang bawa’t kausap na katawang pisikal ay ang Pitong Buhay na Sarili ‘o lumalang sa IYO…upang hindi makapang lapastangan. Ituring na ang lahat na nakikita ay SIYA upang lubusan ang paggalang. Ano man ang mapanirang kaisipan ay huwag pahintulutan makapasok sa diwa nang hindi ito makapamahay sa kailaliman ng kamalayan. Ang tanging gagawin ay iwaksi ang udyuk ng kasamaan ‘o hindi mabuti at isuko ang mga bagay na hindi nakakatulong sa iyo. Tanggapin lamang at angkinin ang mga NAKATUTULONG, NAKABUBUTI, MAKABULUHAN at WASTONG MUNGKAHI sa kaisipan. Ang isang ideya na sasagi sa isipang may malay ay makapaghahatid lamang ng isang karanasang KALIGAYAHAN habang nagpapatuloy ang buhay sa katawang pisikal. Tanggapin, subali’t, huwag sasabihin na kayo ‘o tayo ang Pitong Buhay na Sarili. Ang pinagmulan ng lahat na siyang dahilan upang ang sarili ay hindi mawala at ang katawang pisikal ay hindi hahatulan ( ng kaharap ).

PANGHULING SALITA :

PANGHULING SALITA Ang mga natalang kaalaman sa munting aklat na ito ay panimula pa lamang. Kapag ito ay pumasok na sa inyong kamalayan, lilikha ito ng pagpapatunay sa iyong kalooban at susunod ay gagawin mo ito ng may pagdama, pananalig at kapanatagan. Kapag ito ay naganap na, muling isisilang ang inyong bagong mga katangian na PAGMAMAHAL, PANGUNAWA, PAGPAPATAWAD at MABUTING GAWA. ABANGAN ang mga SUSUNOD pang kaalaman na (karunungan na) ihahayag ng may akda ng aklat na ito. Salamat. Salamat. Maraming Salamat Po.

PagBigay Galang Pagkatapos MagEhersisyo:

PagBigay Galang Pagkatapos MagEhersisyo

AKO:

AKO Ni Don Emiliano Labita

PowerPoint Presentation:

‘SERPIENTE’ Pitong ‘ulo’ ng ‘SERPIENTE’ PITONG SENTIDO PANINGIN PANDINIG BIBIG PUSO BITUKA PUWERSA KaANYUAN SARILING KAMALAYAN { KATAWAN, DAMDAMIN, KAISIPAN, KALULUWA }

authorStream Live Help