Mot Troi Thu Xua -Hong Tuyet

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

M?t Tr?i Thu Xua

Slide 2: 

Nhaïc só Minh Duy Ca só Myõ Dung

Slide 3: 

Moät Trôøi Thu Xöa baùt ngaùt höông thô Kheùp neùp traêng tô taém suoái xanh lô

Slide 4: 

Caùnh maây chôø gioù ,luõ hoa chôø böôùm höõng hôø R öøng tuøng ñeâ meâ thaáp thoaùng xieâm y

Slide 5: 

Ngoïc ngaø thaân tieân uoán khuùc meâ ly Böôùc chaân traàn ai xoùt xa liaø choán boàng lai

Slide 6: 

Moät Trôøi Thu Xöa möa ngaâu daït daøo Cuoäc tình Ngöu Lang thöông ñau ngheïn ngaøo

Slide 7: 

Nhòp caàu chim oâ chöa veà giaêng maéc Haän tình traêm naêm ñoâi bôø xa caùch Vaán vöông coøn ñoù , nhôù nhung coøn ñoù ,Tình ôi

Slide 8: 

Bieát maáy Thu roài con nai coøn ngô ngaùc Ngoùng ai trong röøng tình meâ hoang

Slide 9: 

Tình Thu bao naêm roài ñoù queân sao Coù hoa tim naøo chôït naùt Caùnh rôi beân theàm laïnh xaùc phaùo vu quy

Slide 10: 

Leä naøo tuoân rôi vôû naùt ly boâi Tieáng haùt chôi vôi cheát giöõa ñeâm vui Hoaù thaân ngoïc ñaù ,khoái u tình ñaõ tan roài

Slide 11: 

Moät Trôøi Thu Xöa baõng laõng trong mô Cuoäc tình neân thô soáng vôùi thieân thu

Slide 12: 

Moái duyeân coøn ñoù ,kieáp sau ngöôøi nhôù chôø nhau

Slide 13: 

Moät Trôøi Thu Xöa

Slide 14: 

Nhaïc só Minh Duy Ca só Myõ Dung

Slide 15: 

Moät Trôøi Thu Xöa möa ngaâu daït daøo Cuoäc tình Ngöu Lang thöông ñau ngheïn ngaøo

Slide 16: 

Nhòp caàu chim oâ chöa veà giaêng maéc Haän tình traêm naêm ñoâi bôø xa caùch Vaán vöông coøn ñoù , nhôù nhung coøn ñoù ,Tình ôi

Slide 17: 

Bieát maáy Thu roài con nai coøn ngô ngaùc Ngoùng ai trong röøng tình meâ hoang

Slide 18: 

Tình Thu bao naêm roài ñoù queân sao Coù hoa tim naøo chôït naùt Caùnh rôi beân theàm laïnh xaùc phaùo vu quy

Slide 19: 

Leä naøo tuoân rôi vôû naùt ly boâi Tieáng haùt chôi vôi cheát giöõa ñeâm vui Hoaù thaân ngoïc ñaù ,khoái u tình ñaõ tan roài

Slide 20: 

Moät Trôøi Thu Xöa baõng laõng trong mô Cuoäc tình neân thô soáng vôùi thieân thu

Slide 21: 

Moái duyeân coøn ñoù ,kieáp sau ngöôøi nhôù chôø nhau

Slide 22: 

Moät Trôøi Thu Xöa

authorStream Live Help