Duyên Đôi Ta

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 2:

Chén tình là chén say sưa Nón tình em đội nắng mưa trên đầu

Slide 3:

Lược tình em chải trên đầu Gương tình soi mặt làu làu sáng trong

Slide 4:

Ngồi buồn tưỏng đến hình dong con dao lá trúc cắt lòng đôi ta (ối -a)

Slide 5:

Ngồi buồn tưỏng nhớ hình dong con dao lá trúc cắt lòng  xót xa

Slide 6:

Duyên đôi ta thề nguyền từ trước Biết bao giờ ta được cùng nhau

Slide 7:

Duyên đôi ta hẹn hò từ trước Biết bao giờ ta được gần nhau

Slide 8:

Tương tư mắc phải mối sầu Em đây vẩn giữ một màu đợi anh

Slide 9:

Tương tư vướng phải tơ sầu Em đây vẩn giữ một màu chờ anh

Slide 10:

Duyeân Ñoâi Ta Nhaïc só Minh Duy Ca só Vaân Khaùnh

Slide 11:

Chén tình là chén say sưa Nón tình em đội nắng mưa trên đầu

Slide 12:

Lược tình em chải trên đầu Gương tình soi mặt làu làu sáng trong

Slide 13:

Ngồi buồn tưỏng đến hình dong con dao lá trúc cắt lòng đôi ta (ối -a)

Slide 14:

Ngồi buồn tưỏng nhớ hình dong con dao lá trúc cắt lòng  xót xa

Slide 15:

Duyên đôi ta thề nguyền từ trước Biết bao giờ ta được cùng nhau

Slide 16:

Duyên đôi ta hẹn hò từ trước Biết bao giờ ta được gần nhau

Slide 17:

Tương tư mắc phải mối sầu Em đây vẩn giữ một màu đợi anh

Slide 18:

Tương tư vướng phải tơ sầu Em đây vẩn giữ một màu chờ anh

authorStream Live Help