Grupi dhe Ekipi

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Prezentim ne lenden Menaxhimi i Resruseve Njerezore,Fakulteti i Resurseve Njerezore,Universiteti Pjeter Budi,Prishtine

Comments

Presentation Transcript

Menaxhimi I Resurseve Njerëzore : 

Menaxhimi I Resurseve Njerëzore Grupet dhe ekipet Punim seminarik Tema: Prof Dr. Gabriela Rakicevic Studenti: Muzafer Ramiqi Janar 2009

Slide 2: 

Grupi paraqet mbledhje nga njerzit te cilet jane te lidhur mes vete me interesa te perbashketa dhe mes te cileve ekziston interaksion i rregullte Nje definicion te mire e ka dhene Schein ne vitin 1980, duke emeruar cdo numer njerzish te cilet kane : interakson njeri me tjetrin jane te vetedijshem ne aspektin psikologjik per njeri tjetrin - si dhe e perceptojne se jane nje grup Grupet janë bashkësi njerëzish të cilët hynë në interrealicione të përbashkëta, ndajnë qëllime dhe interesa të përbashkëta, mbajnë një stabilitet të përhershëm të raporteve strukturale dhe së fundi veten e përceptojnë si grupë.

Slide 3: 

Sipas fjalorit te gjuhes se sotme shqipe Grupi eshte teresi njerezish qe kane pikepamje,ide,qellime e interesa te perbashketa ose profesion te njejte, teresi njerzish te organizuar se bashku,qe kryejne se bashku nje pune te caktuar

Slide 4: 

Karakteristikat e grupeve sipas Nikoliqit 1997 Qellim dhe interesa te perbashketa Interaksion te rregullte Udheheqes Pasardhes Rregulla te sjelljes Diferenca ne status Role

Slide 5: 

Grupi mund te definohet keshtu – Kur dy ose me shume njerez qe bashkeveprojne me njeri tjetrin,duke pranuar obligimet dhe detyrat si anetare te grupit,dhe ndajne nje identitet te perbashket. Permes ketij definicioni shoqeria mund te shihet si nje grup I gjere,edhe pse shumica e grupeve shoqerore jane te vogla. Nje grup I vertet shfaq nje shkalle te kohezionit social. Dhe eshte me e thjeshte se nje permbledhje ose grumbull I individeve ose disa personave qe (si shaka) presin autobusin ne stacion. Karakteristikat e ndara nga anetaret e grupit mund te perfshijne : interesat,vlerat,prapavijen etnike ose sociale,dhe lidhjet farefisnore. Sipas Paul Hare’se Karakteristika definuese e grupit eshte INTERAKSIONI SOCIAL

Slide 6: 

Arsyet e kyqjes ne grup jane: Terheqja personal - Njerzit hyjne ne rupe sepse jane te ndikuar nga antaret tjere te grupit Aktivitetet e grupi Deshira per te marre pjese ne aktivitete mund te jete faktore per kyqje ne grup Qellimi I grupit Qellimi mund te jete shkaku kryesor pse formohen grupet dhe pse njerzit kyqen ne grupe Siguria dhe shoqerimi social - Antaresimi mund te sjelle ndjenjen e sigurise dhe perkatesise Statusi dhe veterespektimi Ndjenja per siguri dhe perkatesi mund te te prodhoj knaqesi dhe veterespektim Fuqia - Grupi mund te kete fuqi ndikim dhe resurse

Slide 7: 

LLojet e grupeve Grupet primare ose jo-formale jane grupe te vogla,te bazuara ne lidhje,raporte familjare.Zjasin me vite. Grupet sekondare ose formale per dallim nga grupet primare jane grupe me te medha dhe raportet ne grup jane formale dhe insitucionale.Ata mund te zgjasin me vite ose te shkeputen pas nje kohe te shkurter.Grupet formale mund te formohen brenda grupeve sekondare.

Slide 8: 

Fazat elementare te zhvillimit te grupit: Faza e formimit - Ekziston pasiguri ne aspektin e qellimit,struktures dhe liderimit ne grup - Determinohet menyra e sjelljes te pranueshme per grupin 2. Faza e joqendrueshmerise Tregohen mendimet per natyren e detyrave dhe angazhimi ne grup Ne kete faze mund te paraqiten konflikte 3. Faza e normimit Vendosen procedurat dhe standardet Perkufizohet roli I cdo antari 4. Faza e kryerjes Udheheqje me aktivitetet per arritjen e qellimeve Mund te pritet nivel me I larte I kryerjes

Slide 9: 

Nga aspekti I menaxhimit kemi 1.Grupet formale 2.Grupet joformale 1.Grupet formale Kur behet fjale ne kuader te organizates me shpesh mendohet ne Grupe formale. Ne grupet formale individet nuk mund te vendosin per antaret, qe do te thote se grupet nuk formoehn ne baza vullnetare. Grupet formale formohen per kryerje te perbashket te ndonje Pune ne organizate.

Slide 10: 

Grupet formale formohen dhe sanksionohen me vendime të menaxhmentit të ndërmarrjes Grupet formale mund te jenë: komanduese dhe b) punuese. Grupet komanduese janë ato grupa të cilat formohen duke bërë grupimin e njësive të ndryshme organizative. Ato lehtë identifikohen edhe në skemat organizative të ndërmarrjeve. Emrin iu kanë borxh liderit të tyre (udhëheqësit formal) i cili ka autoritet komandues (autoritet për dhënie të urdhëresave). Këto grupe kanë karakter të përhershëm. Grupet punuese më së shpeshti formohen për detyra dhe qëllime të caktuara, të karakterit të përkohshëm dhe struktura e tyre është nga radhët e të punësuarve. Ato shuhen pas kryerjes së detyrave të parashtruara.

Slide 11: 

Mvarësisht nga qëllimi i formimit dhe shkallës së autonomisë ekzistojnë tri lloje të ekipeve: 1.Adhoc ekipe për zgjiedhjen e problemeve, 2) Ekipe vetqeveirsese dhe 3 Ekipe kros-funkcionale 1.Ekipet për zgjedhjen e problemeve Menaxhmenti në organizatat punuese formon ekipe për zgjidhjen e problemeve konkrete, duke i bërë tubë punëtoret e një njësiti organizativë dhe duke iu caktuar detyra konkrete Ekipet vetëqeverisëse Këto ekipe shpeshherë barazohen me termin si organizata te pavarura. Pra, ato kanë autonominë e plotë ne vendimmarrje për pyetjet qenësore për çka edhe formohen. 3.Ekipet Kros-funkcional Këto ekipe formohen nga të punësuarit të cilët janë në nivel të njejtë te hierarkisë organizative mirëpo në lami të ndryshme dhe nga funksionet e ndryshme afariste, me qëllim te zgjiedhjes së disa problemeve të përbashkëta në shumë departamente, devizione apo organizata.

Slide 12: 

Grupet formale i kanë disa funksione të rëndësishme në organizata siç janë p.sh.: Zgjedhja e detyrave dhe problemeve komplekse. (anëtaret e ndryshëm të grupës) Socializmi dhe aftësimi i një strukture të re dhe të caktuar në kuadër të organizatës (anëtari i ri aftësohet nëpërmes grupës) Xhenerimi i ideve dhe kreacioneve te reja (bashkëpunimi i ngushtë siell risi) Realizimi i vendimeve vitale dhe komplekse (formimi i komisioneve apo komiteteve) Koordinimin në ndërrimin dhe këmbimin e përvojave (takimi në mes antarve të strukturave të ndryshme)

Slide 13: 

Përparësitë e grupeve formale janë.: - ato shprehin vlera dhe norma të sielljeve të përbashkëta. - i plotësojnë nevojat e anëtarësisë për përkatësi, sigurisë dhe statusit - ndihmojnë në zgjiedhjen e ndonjë problemi individual. ndihmojnë komunikimin e ndërsjellët organizativ në mes të punsuarve

Slide 14: 

1.Grupet joformale Kur qellimi I formimit te grupit eshte vetem shoqerim, Pikerisht plotesimi I nevjave te anetareve (ndjenje kenaqesie, Siguri shkembim I mendimeve etj) Shoqerimi behet ne menyre spontane kurse anetarsimi Ne menyre te vullnetshme Grupet joformale ne kuader te organizates jane rezultat I Interaksionit midis te punesuarve te caktuar. Grupet joformale jane me fleskibile se ato formale Grupet joformale janë ato grupe të cilat formohen – lindin në mënyrë spontane dhe nuk janë rezultat i menaxhmentit punues, por e punëtorëve që punojnë në atë organizatë Grupet miqësore formohen nga bashkimi i të inkuadruarve të cilat kanë apo shprehin interesim, njohuri veti dhe prejardhje gati të njëjtë

Slide 15: 

Mangësitë e grupeve jo formale në organizata janë : Konformizmi i anëtarve të grupit shpesh ka si pasojë që anëtarët më të mirë të grupit t’i humbin performansat individuale për interes të grupës si tërësi. Kanë në të shumtën e rasteve interesa të kundërt me i nteresat e organizatës. Janë shpesh burim i rezistencës së ndryshimeve në organizata, kur atyre iu rrezikohet e ardhmja e tyre ne organizatë Janë bartës të shpeshtë të thashethënave dhe gënjeshtrave

Slide 16: 

GRUPET DHE EKIPET Ndarja e tyre GRUPET FORMALE Te formuara nga menaxheret GRUPET JOFORMALE Te formuara nga punetoret Grupet komanduese Grupet punuese Grupet e miqesise Grupet e interesit

Slide 17: 

Puna ekipore Çdo ekip paraqet grup Por çdo grup nuk paraqet ekip

Slide 18: 

Ekipi definohet si grup I vogel njerezish me kuptime komplementare dhe shkathtesi te cilat jane kushtuar per realizimin e qellimeve te perbashketa,per arritjen e qellimeve afariste dhe paraqitjet e perbashketa,per cka jane se bashku pergjegjes. DEFINICIONI I EKIPIT

Slide 19: 

Karakteristikat e ekipit jane: - Anetare te percaktuar Percaktim I sakte I rolit,pergjegjiesive dhe autoritetit - Anetare te qendrueshem Ekipet duet te kene berthame ,antare individual te cilet do te jene Perhere me ekipin - Qellime te perbashketa Anetareet e ekipit duhet ti kuptojne qellimet te cilat duhet ti arrijne si grup

Slide 20: 

?- Ndjenja e perkatesise Anetaret duhet te ndjenje se I perkasise ekipit dhe se roli I tyre eshte I rendesishem ?- Ndervaresia Puna e njerit anetare varet nga inputet dhe outputet e anetareve tjere ?- Interaksioni Eshte element I domosdoshem per nje ekip ?- Shperblim I perbashket Ekzistimi I nje sistemi shperblimi si ekip

Slide 21: 

Kategorite ku duhet te perket cdo anetare I ekipit ? ORGANIZUES ? DREJTUES ? EKSPERT ? AUTORITET I JASHTEM ? LIDER ?KRITIK ? KRIJUES ? BIROKRAT ?I NENSHTRUAR ? TIP SHOQERUES ? FINALIZUES

Slide 22: 

Vetite qe duhet te kene anetaret ne ekip Japin ide te dobishme Komunikojne mire Analizojne me suksese problemet Kryejne detyrat Mendojne logjikisht Veti lideri Kontrollojne punen Aftesi profesionale Aftesi shkrimi Aftesi te te shprehurit

Slide 23: 

Llojet e ekipeve Ekipe per zgjidhje problemesh - Perkushtim per te kryer ndonje detyre te caktuar ne afat te caktuar Grup pune I percaktuar Ekipe funksionale te kryqezuara Ekipe vetedrejtuese

Slide 24: 

Funksionimi I Ekipit ? Kohezioni Kohezioni paraqet terheqje qe e ka grupi per antaret e vet. Kjo mvaret edhe nga aftesia e grupit ti kenaq nevojat e anetarve Kohezioni I grupit mvaret edhe nga qellimi I formimit,madhesise \ Se grupit dhe mundesise per komunikim. Sa me I vogel te jete grupi aq me I madh eshte kohezioni

Slide 26: 

Funksionimi I Ekipit ? Sinergjia Sinergjia do te thot se teresia,dmth grupi,nuk paraqet mbledhje e thjeshte prej disa pjeseve.u Me fjale tjera,dy e me shume antare arrijne me shume se nje individ vetem. Sinergjia ne grup paraqitet permes diskutimeve mes anetareve dhe gjeneron me shume alternative

Slide 27: 

? Reflektiviteti Grupi mund te jete koheziv por nuk eshte patjeter ekektiv Reflektiviteti mund te vezhgohet si nje ekzistim ne mes dy parametrave: Detyra dhe dimenzioni shoqerore

Slide 28: 

? Kur flitet per detyrat mendohet ne: Qellimi I grupit - a eshte perkatese,e qarte dhe e dobishme Strategjia - A ka detaje te mjaftueshme,a ka alternativa te mundeshme Procesi Si te mirren vendime,ne cfare shkalle mbeshtetet ripertrirja Si komunikojne anetaret brenda grupit,ekipit Rrethanat Implikacione me te gjera te aktiviteteve te grupit Si jane marredhenjet me grupet tjera.

Slide 29: 

? Kur flitet per dimenzionin social mendojme: Mbeshtjetje shoqerore – mbeshtjetje ne mes anetarve Zgjidhja e konflikteve – si te tejkalohen situata konfliktore a perdoren metoda efektive Zhvillimi I anetareve – a mbeshtetet zhvillimi individual ne ekip\ a mesojne nga pervoja nderpersonale. Atmosfera ekipore – cfare duhet bere qe puna ne ekip te jete e kendeshme

Slide 30: 

? Rinovimi Ne kohen e globalizimit rinovimi,ripertrirja eshte celes per sukses dhe per mbijetese Keta faktore kane rendesi ne rinovim: -Vizioni,Siguriimi participativ,obligimi per kryerjen e detyrave

Slide 31: 

? Vendime grupore Eshte gje e cila ndodh cdo dite neper organizata Takimet,keshillat,ekipet projektuese jane disa shembuj Per vendimet grupore

FUND : 

FUND Faleminderit per vemendjen tuaj F U N D

authorStream Live Help