Rekrutimi dhe seleksionimi

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Prezentim ne Lenden Menaxhimi i Resurseve Njerezore.Fakulteti i Resurseve Njerezore, Universiteti Pjeter Budi,Prishtine

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Punim Seminarik Tema: Rekrutimi dhe Seleksionimi Lenda: Menaxhimi i Resurseve Njerzore Prof.Dr.Gabriela Rakicevic

Rekrutimi është pjesa e parë e procesit të plotësimit të vendit të lirë të punës. Kjo përfshin ekzaminimin e vendit të lirë,analizën e burimeve të kandidatëve përkatës,duke kontaktuar me ta dhe duke I marrë aplikacionet e tyre. Seleksionimi është faza e dytë ku kandidatët vlerësohen me mjete të ndryshme,zgjedhen dhe kjo përcillet me ofertën për punësim. Definicionet

Rekrutimi : 

Rekrutimi Gjetja e puntorëve kualitativ për tu plotësuar vendet e lira të punës. Rekrutimi është proces i kërkimit të punonjësve të ardhshëm dhe stimulimi i tyre që të aplikojnë për punë në ndërmarrje. Rekrutimi është baza e procesit të punësimit.

Metodat e rekrutimit : 

Metodat e rekrutimit Publikimi brenda organizatës Mbledhja e aplikacioneve spontane Përshtatja me kërkesat e tregut të punës Agjencioni shtetërore për rekrutim Organizata private për rekrutim Shkolla të ndryshme Rekrutimi përmes mas-mediave Rekrutimi online përmes internetit.

1.Standardet për punësim (çfarë kërkoni) 2.Grupi qëllimor (ku mund të gjeni atë që kërkoni) 3.Burimet e rekruitimit (me ndihmën e cila mjeteve mendoni të realizoni) 4.Shpenzimet (sa jeni të gatshëm të investoni në këtë kërkim) Procesi i rekrutimit ka katër elemente:

1.Të bëhet ndërmarrja e dukshme në treg duke shpenzuar shumë para për procesin e rekrutimit 2.Të zgjerohet tregu i punës nëpërmjet pagave më të larta 3.Të zgjerohet tregu i punës nëpërmjet uljes së standardeve për punësim dhe ofrimit të më shumë trajnimeve Tri strategjite e rekrutmit

Harmonizimi i kërkesave Pranimi i kandidatëve Procesi i seleksionimit Tri fazat e rekrutimit

FAZA 1. : 

FAZA 1. Harmonizimi i kërkesave Përshkrimi i punës,kualifikimet dhe kushtet e punësimit,orari i punës etj.

FAZA 2. : 

FAZA 2. Gjetja e kandidatëve: Ku duhet kërkuar kandidatët potencial Brenda apo jashtë organizatës Ku të shpallet njoftimi për vend pune A të kontaktohet ndonjë agjencion për punësim etj.

Procesi i seleksionimit 1.Shqyrtimi i aplikacioneve 2.Intervistimi 3.Testimi 4.Vlerësimi 5.Referencat e përshkruara 6.Pranimi në punë 7.Përgatitja e kontratës për punësim FAZA 3.

Slide 11: 

Determini i standardeve për punësim ose specifikimi i vendit të punës lehtësojnë procesin e punësimit Grupet e faktorëve kryesor për specifikimin e punës: Përvoja paraprake e punës Aftësi,shkathtësi dhe kompetenca të vecanta Arsimimi universitar Titulli profesional dhe kualifikim Karakteristika dhe veti personale Kërkesa personale


Faktorët kryesor për të vlerësuar aplikantët: : 

Faktorët kryesor për të vlerësuar aplikantët: Përvoja paraprake e punës Aftësi,shkathtësi dhe kompetenca të vecanta Arsimimi universitar Titulli profesional dhe kualifikim Karakteristika dhe veti personale Kërkesa personale

Burimet interne perfshijnë të punësuarit brenda ndërmarrjes dhe të punësuarit 1. Rekrutimi intern Llojet e rekrutimit 1.Rekruitimi intern 2.Rekruitimi ekstern

- Zvoglohen shpenzimet per zgjidhjen e kandidatit Arrihet mirebesim tek te punesuarit - Ekziston pervoja e punes - Njihet procesi i punes - Motivohen te punesuarit - Mundesohet zhvillimi i te punesuarve - Njihet aplikanti nga ana e karakterit. Perparesite e Rekrutimit Intern

Zhvillimi i ngadalesuar ose stagnimi i ndermarrjes Mangesi krijimtarie e inoviteti Prishja e marredhenjeve ndernjerzore Numer me i vogel i alternativave per zgjedhje Avancimi I kuadrove jo mjafte profesionale. Mangesite e Rekrutimit Intern

Kjo eshte kur kerkojme puntore jashte te punesuarve kur kemi lirim te vendeve te ulta te punes dhe gjate zhvillimit dhe zgjerimit te punes dhe kur vendet e lira nuk mund te plotesohen mbi bazen e kualifikueshmerise se personelit ekzistues. Rekrutimi ekstern

Perparesit e rekrutimit ekstern Hyrja e ideve dhe diturive te reja Alternativa te shumta per zgjedhjen te kandidatit Tejkalohen mospajtimet e brendeshme Shtohen novitetet ne pune Zgjerohet rrethi i partnerve.

Slide 21: 

Mangësit e rekrutimit ekstern Prolingimi i kohës së zgjedhjes Zmadhimi i hargjimeve Rreziku më i madh për gabim në zgjedhje Ndërpritet mundësia për avansim e puntorëve të tanishëm

Slide 23: 

SELEKSIONIMI Seleksionimi është faza e dytë ku kandidatët vlerësohen me mjete të ndryshme,zgjedhen dhe kjo përcillet me ofertën për punësim. Evaluimi i aplikanteve Seleksionimi preliminar Selektimi Udheheqja e intervistes Procesi i Seleksionimit, në krahasim me rekrutimin është faza e përzgjedhjes së më të mirëve nga lista e aplikantëve, të cilët kane përmbushur kriteret themelore të konkurrimit dhe që kanë kaluar fazën paraprake të zgjedhjes.

Slide 24: 

Evaluimi I kandidateve Sa me shume aplikane, procesi I evaluimit do jete me i suksesshem. Hapat Vleresimi preliminar (CV,Aplikacioni,pervoja) Intervista preliminare Testimi Referencat,rekomandimet Intervista per punesim Kontrolli mjekesore Vleresimi personal

Procesi I selektimit : 

Procesi I selektimit Ne rast deshtimi ne mbushjen e kualifikimeve minimal

SELEKSIONIMIMetodat e selektimit : 

SELEKSIONIMIMetodat e selektimit Metoda e selektimit me shumë barriera (Multiple obstacle method) 2.Metoda barazuese (Equalization method)

1.Analizimi I formave te aplikimit II. Testimi I profilit psiko-social-profesional te kandidateve III. Intervista finale IV. Periudha provuese I punesuari KANDIDATET Kandidatet e refuzuar Metoda e selektimit me shumë barriera (Multiple obstacle method)

KANDIDATET I. Analizimi I formave te aplikimit II. Testimi I profilit psiko-social-profesional te kandidateve III. Intervista finale Kandidatet e refuzuar Te punesuarit Metoda barazuese (Equalization method)

Slide 29: 

Selektimi primar Aplikacioni – paraqet formular I cili perpilohet nga ana a aplikuesit Vendin e punës për të cilin aplikohet Emri,adresa,numrat e kontaktit,kombësia,shtetësia Arsimimi Tajnime dhe specializime Gjendja shëndetësore Përvoja e punës Informacione shtesë Nënshkrimi I aplikuesit Data dhe vendi

Slide 30: 

CV ,biografia – është një nga mënyrat e mbledhjes së të dhënave për jetën e aplikantit Referencat – janë pjesë përbërse e dokumentacionit për aplikim Intervista preliminare – paraqet kontaktin e parë me aplikantin.

Slide 31: 

Selektimi INTERVISTA – si metodë në përzgjedhjen e kandidatëve ka implementim më të madhë në procesin e selektimit Intervista paraqet proces të dyanshëm në komunikim ndërmjet Personit që udhëheq intervistën dhe aplikantit. LLojet e intervistave Intervista e strukturuar Intervista jo e sktrukturuar Intervista gjysemstrukturuar Stresë intervista Intervista grupore

Slide 33: 

TESTIMI Testimi bëhet me qëllim që të fitohen informata momentale dhe karakteristikat e aplikantit Testet për inteligjencë- përdoren që të matet kapaciteti mendor dhe për testimin e momorjes,shejtësisë për të menduar Testet e diturisë,njohurive – kanë për qëllim zbulimin e interesimeve, aftësisë dhe potencialit për shtim të aftësive. Testet e aftësisë – zbulon aftësitë e aplikuesit për lëminë ku punon ose ku ka dëshirë të punoj. Testet personale – zbulon karakteristikat personale që posedon aplikuesi,mënyrën e komunikimit me të tjerët,afësitë udhëheqësë etj.

Slide 34: 

OFRIMI I VENDIT TE PUNëS

Slide 35: 

REZULTATI I NJE REKRUITIMI DHE SELEKSIONIMI TE SUKSESHëM : Sjellja në organizatë e njerzve me kualitete

Slide 36: 

Faleminderit per vemendjen tuaj! Thank you for your attention!

Slide 37: 

Punuar nga: Leonora Bahriu Myrvete Behrami Muzafer Ramiqi Fitim Duriqi Muharrem Arifi Milaim Krasniqi

authorStream Live Help