Tiet 26 Hinh 9 Dau hieu nhan biet tiep tuyen cuaduong tron

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

HÌNH HỌC 9 Tiết 26 DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN

Slide 2: 

Tiếp tuyến của đường tròn là đường thẳng tiếp xúc với đường tròn (đường thẳng chỉ có 1 điểm chung với đường tròn) Kiểm tra bài cũ 2 d < R 1 d > R Đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau Đường thẳng và đường tròn không giao nhau d = R 0 Đường thẳng và đường tròn cắt nhau 1.Nêu vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn và các hệ thức giữa khoảng cách từ tâm đường tròn đến đường thẳng và bán kính đường tròn 2. Thế nào là tiếp tuyến của một đường tròn?

Slide 3: 

Làm thế nào để nhận biết một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn?

Slide 4: 

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN Tiết 26 DÊu hiÖu nhËn biÕt tiÕp tuyÕn cña ®­êng trßn ¸p dông LuyÖn tËp

Slide 5: 

• O C • R d Qua bài học trước, có cách nào nhận biết một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn ? TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN Tiết 26 Nếu một đường thẳng và một đường tròn chỉ có một điểm chung thì đường thẳng đó là tiếp tuyến của đường tròn. Nếu khoảng cách từ tâm của một đường tròn đến đường thẳng bằng bán kính của đường tròn (d = R) thì đường thẳng đó là tiếp tuyến của đường tròn. ĐỊNH LÍ Nếu một đường thẳng đi qua một điểm của đường tròn và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó thì đường thẳng ấy là một tiếp tuyến của đường tròn. => a là tiếp tuyến của (O) C  (O); C  a; a  OC Tiết 26 DẤU HIỆU NHẬN BIẾT Tiết 26

Slide 6: 

A B C H Cho tam giác ABC,đường cao AH. Chứng minh rằng BC là tiếp tuyến của (A; AH) nên BC là tiếp tuyến của (A; AH) (dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến) ?1 Chứng minh: Ta có:

Slide 7: 

Tiết 26 a. Dấu hiệu 1: ( 1.a SGK/tr110) b. Dấu hiệu 2: ( 1.b SGK/tr110) Định lí: (SGK/tr 110) Bài toán: Qua điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O), hãy dựng tiếp tuyến của đường tròn. - Giả sử dựng được tiếp tuyến AB của (O) Ta có ABC vuông tại B (ABOB) - Gọi M là trung điểm của AO ABC có BM là trung tuyến nên BM = Vậy điểm B nằm trên (M; ) B M O A Phân tích: DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN

Slide 8: 

Tiết 26 a. Dấu hiệu 1: ( 1.a SGK/tr110) b. Dấu hiệu 2: ( 1.b SGK/tr110) Định lí: (SGK/tr 110) Bài toán: Qua điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O), hãy dựng tiếp tuyến của đường tròn. Bài toán: Qua điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O), hãy dựng tiếp tuyến của đường tròn. - Dựng M là trung điểm của AO - Dựng (M; MO) cắt (O) tại B và C - Kẻ các đường thẳng AB và AC Ta được các tiếp tuyến cần dựng ?2 Hãy chứng minh cách dựng trên là đúng? Chứng minh Ta có BM là trung tuyến của ABO và BM= (Bán kính của (M; )) nên AOB vuông tại B => AB  AO tại B mà B (O) Vậy AB là tiếp tuyến của (O) Tương tự: AC là tiếp tuyến của (O) B M O A C Cách dựng: DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN

Slide 9: 

Tiết 26 a. Dấu hiệu 1: ( 1.a SGK/tr110) b. Dấu hiệu 2: ( 1.b SGK/tr110) Định lí: (SGK/tr 110) Bài toán: sgk B M O A Bài 21/SGK/T111: Cho tam giác ABC có AB = 3, AC = 4, BC = 5. Vẽ đường tròn (B; BA). Chứng minh rằng AC là tiếp tuyến của đường tròn. CA vuông góc với bán kính BA tại A nên CA là tiếp tuyến của đường tròn (B) Tam giác ABC có : AB2 + AC2 = 32 + 42 = 9+16 =25 = 52 = BC2 nên vuông tại A ( định lí Py-ta-go đảo) GIẢI: DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN

Slide 10: 

CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT Thước cặp ( pan-me ) dùng để đo đường kính của một vật hình tròn

Slide 11: 

CÁCH ĐO Độ dài đường kính là : 3 cm

Slide 12: 

Cho tam giác ABC có AB = 6; AC= 8; BC= 10. Trong các câu sau, câu nào sai? HOẠT ĐỘNG NHÓM

Slide 13: 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Học kỹ lý thuyết: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn. Cách vẽ tiếp tuyến từ một điểm ngoài đường tròn đến đường tròn Xem lại các bài tập áp dụng. Làm bài tập 22, 24,25 trang 111, 112 tiết sau luyện tập Chúc các em chăm ngoan, học giỏi!

authorStream Live Help