Tiet 29 Hinh hoc 7 Luyen tap gcg

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

HÌNH HỌC 7 Tiết 29 LUYỆN TẬP Giáo viên: Tôn Nữ Bích Vân Trường: THCS Nguyễn Khuyến

Slide 2:

Phát biểu trường hợp bằng nhau góc – cạnh – góc của tam giác . Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau . KIỂM TRA BÀI CŨ :

Slide 3:

Từ tường hợp g-c-g, phát biểu trường hợp bằng nhau của tam giác vuông ? Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau . KIỂM TRA BÀI CŨ :

Slide 4:

Tiết 29 LUYỆN TẬP Cho  ABC ( AB AC ) , tia Ax đi qua trung điểm M của BC, kẻ BE và CF cùng vuông góc với Ax ( E , F Ax ) . So sánh BE và CF . Bài tập 40/124:

Slide 5:

GT KL MB = MC BE ┴ Ax CF ┴ Ax So sánh BE và CF BEM vuông tại E và CMF vuông tại F có : MB = MC ( gt ) BME = CMF ( 2 góc đối đỉnh )  BEM =CFM ( cạnh huyền – góc nhọn )  BE = CF ( 2 cạnh tương ứng ) A F E B C M x Bài tập 40/124: Giải:

Slide 6:

GT KL MB = MC BE // CF BE = CF Tổng quát bài toán trên : Cho  ABC ( AB AC ) , tia Ax đi qua trung điểm M của BC, kẻ BE // CF ( E , F thuộc Ax ) . Chứng minh BE = CF . BEM và CMF có : MB = MC ( gt ) BME = CMF ( 2 góc đối đỉnh ) EBM = CMF ( so le trong)  BEM =CFM (g-c-g )  BE = CF ( 2 cạnh tương ứng ) Giải: A F E B C M x ) ) ) ) A F E B C M x

Slide 7:

Bài tập 41/124: Cho  ABC , các tia phân giác của góc B và C cắt nhau ở I . Vẽ : ID ┴ AB ( D AB ) . IE ┴ BC ( E BC ) . IF ┴ AC ( F AC ) . Chứng minh : ID = IE = IF HOẠT ĐỘNG NHÓM

Slide 8:

A E F D B C I 1 2 2 1  BDI vuông và BEI vuông có : BI cạnh chung , B 1 = B 2 ( do BI là tia phân giác góc B ) nên BDI = BEI ( cạnh huyền- góc nhọn ) Suy ra:ID = IE (2 cạnh tương ứng ) ( 1 ) CFI vuông tại F và  CEI vuông tại E có : BI cạnh chung C 1 = C 2 ( do CI là tia phân giác góc C ) nên CFI = CEI ( cạnh huyền- góc nhọn ) suy IE = IF (2 cạnh tương ứng ) ( 2 ) Từ ( 1 ) và ( 2 )  ID = IE = IF Bài tập 41: ID = IE = IF GT KL Phân giác góc B, góc Ccắt nhau tại I ID ┴ AB ( D AB ) . IE ┴ BC ( E BC ) . IF ┴ AC ( F AC ) Giải:

Slide 9:

Quan sát các hình vẽ Em hãy cho biết các tam giác vuông nào bằng nhau ?  ABH =  ACH (c-g-c)  DKE =  DKF (g-c-g)  ABD =  ACD (ch-gn) D F E K A C B H HOẠT ĐỘNG NHÓM A C B D

Slide 10:

HOẠT ĐỘNG NHÓM Trong hình vẽ này có những cặp tam giác nào bằng nhau? A B D E C F

Slide 11:

Hoàn chỉnh bài tập 41 / SGK Trang 124 Làm bài tập 42 / SGK – Trang 124 Chuẩn bị ôn tập HK I : Soạn các câu hỏi 1, 2, 3 SGK / 139 ) Hướng dẫn về nhà :

Slide 12:

CHÚC CÁC EM HỌC TỐT

authorStream Live Help