65672915-Irregular-Verbs

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Irregular Verbs

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Page 1 of 4 IRREGULAR VERBS № Infinitive Basic Form Past Simple Past Participle 1 become /b ɪ k ʌm/ became /b ke m/ become /b ɪ k ʌm/ 2 come /k ʌm/ came /ke ɪm/ come /k ʌm/ 3 get /get/ got /g ɒt/ got /g ɒt/ 4 forget /fә get/ forgot /fә g ɒt/ forgotten /fә g ɒtn/ 5 give /g ɪv/ gave /ge ɪv/ given /g ɪvәn/ 6 forgive /fә g ɪv/ forgave /fә ge ɪv/ forgiven /fә g ɪvәn/ 7 bend /bend/ bent /bent/ bent /bent/ 8 build /b ɪld/ built /b ɪlt/ built /b ɪlt/ 9 lend /lend/ lent /lent/ lent /lent/ 10 send /send/ sent /sent/ sent /sent/ 11 spend /spend/ spent /spent/ spent /spent/ /b ɜ:n/ burnt /b ɜ:nt/ burnt /b ɜ:nt/ 12 burn /b ɜ:n/ burned /b ɜ:nd/ burned /b ɜ:nd/ /dri:m/ dreamt /dremt/ dreamt /dremt/ 13 dream /dri:m/ dreamed /dri:md/ dreamed /dri:md/ /l ɜ:n/ learnt /l ɜ:nt/ learnt /l ɜ:nt/ 14 learn /l ɜ:n/ learned /l ɜ:nd/ learned /l ɜ:nd/ /spel/ spelt /spelt/ spelt /spelt/ 15 spell /spel/ spelled /speld/ spelled /speld/ /smel/ smelt /smelt/ smelt /smelt/ 16 smell /smel/ smelled /smeld/ smelled /smeld/ /sp ɪl/ spilt /sp ɪlt/ spilt /sp ɪlt/ 17 spill /sp ɪl/ spilled /sp ɪld/ spilled /sp ɪld/ /spo ɪl/ spoilt /spo ɪlt/ spoilt /spo ɪlt/ 18 spoil /spo ɪl/ spoiled /spo ɪld/ spoiled /spo ɪld/ 19 feel /fi:l/ felt /felt/ felt /felt/ 20 keep /ki:p/ kept /kept/ kept /kept/ 21 sleep /sli:p/ slept /slept/ slept /slept/ 22 leave /li:v/ left /left/ left /left/ 23 mean /mi:n/ meant /ment/ meant /ment/

slide 2:

Page 2 of 4 24 meet /mi:t/ met /met/ met /met/ 25 cost /k ɒst/ cost /k ɒst/ cost /k ɒst/ 26 cut /k ʌt/ cut /k ʌt/ cut /k ʌt/ 27 hit /h ɪt/ hit /h ɪt/ hit /h ɪt/ 28 hurt /h ɜ:t/ hurt /h ɜ:t/ hurt /h ɜ:t/ 29 let /let/ let /let/ let /let/ 30 put /p ʊt/ put /p ʊt/ put /p ʊt/ 31 read /ri:d/ read /red/ read /red/ 32 set /set/ set /set/ set /set/ 33 shut / ʃʌt/ shut / ʃʌt/ shut / ʃʌt/ 34 bring /brŋ/ brought /br:t/ brought /br:t/ 35 buy /ba/ bought /b:t/ bought /b:t/ 36 fight /fat/ fought /f:t/ fought /f:t/ 37 think /θŋk/ thought /θ:t/ thought /θ:t/ 38 bind /ba ɪnd/ bound /ba ʊnd/ bound /ba ʊnd/ 39 find /fa ɪnd/ found /fa ʊnd/ found /fa ʊnd/ 40 begin /b ɪ g ɪn/ began /b ɪ gæn/ begun /b ɪ g ʌn/ 41 drink /dr ɪŋk/ drank /dræŋk/ drunk /dr ʌŋk/ 42 ring /r ɪŋ/ rang /ræŋ/ rung /r ʌŋ/ 43 run /r ʌn/ ran /ræn/ run /r ʌn/ 44 sing /s ɪŋ/ sang /sæŋ/ sung /s ʌŋ/ 45 sink /s ɪŋk/ sank /sæŋk/ sunk /s ʌŋk/ 46 swim /sw ɪm/ swam /swæm/ swum /sw ʌm/ 47 blow /blou/ blew /blu:/ blown /bloun/ 48 fly /fla ɪ/ flew /flu:/ flown /floun/ 49 grow /grou/ grew /gru:/ grown /groun/ 50 know /nou/ knew /nju:/ known /noun/ 51 throw /θrou/ threw /θru:/ thrown /θroun/ 52 catch /kæt ʃ/ caught /k ɔ:t/ caught /k ɔ:t/ 53 teach /ti:t ʃ/ taught /t ɔ:t/ taught /t ɔ:t/ 54 break /bre ɪk/ broke /brouk/ broken /broukәn/ 55 choose /t ʃu:z/ chose /t ʃouz/ chosen /t ʃouzәn/

slide 3:

Page 3 of 4 56 freeze /fri:z/ froze /frouz/ frozen /frouzәn/ 57 speak /spi:k/ spoke /spouk/ spoken /spoukәn/ 58 wake /we ɪk/ woke /wouk/ woken /woukәn/ 59 bleed /bli:d/ bled /bled/ bled /bled/ 60 feed /fi:d/ fed /fed/ fed /fed/ 67 lead /li:d/ led /led/ led /led/ 61 dig /d ɪg/ dug /d ʌg/ dug /d ʌg/ 62 hang /hæŋ/ hung /h ʌŋ/ hung /h ʌŋ/ 63 have /hæv/ had /hæd/ had /hæd/ 64 hear /h ɪәr/ heard /h ɜ:d/ heard /h ɜ:d/ 65 hold /hould/ held /held/ held /held/ 66 lay /le ɪ/ laid /le ɪd/ laid /le ɪd/ 67 pay /pe ɪ/ paid /pe ɪd/ paid /pe ɪd/ 68 say /se ɪ/ said /sed/ said /sed/ 69 make /me ɪk/ made /me ɪd/ made /me ɪd/ 70 lose /lu:z/ lost /l ɒst/ lost /l ɒst/ 71 shine / ʃa ɪn/ shone / ʃoun/ shone / ʃoun/ 72 shoot / ʃu:t/ shot / ʃɒt/ shot / ʃɒt/ 73 sit /s ɪt/ sat /sæt/ sat /sæt/ /sp ɪt/ spat /spæt/ spat /spæt/ 74 spit /sp ɪt/ spit /sp ɪt/ spit /sp ɪt/ 75 split /spl ɪt/ split /spl ɪt/ split /spl ɪt/ 76 stand /stænd/ stood /st ʊd/ stood /st ʊd/ 77 understand / ʌndәr stænd/ understood / ʌndәr st ʊd/ understood / ʌndәr st ʊd/ 78 strike /stra ɪk/ struck /str ʌk/ struck /str ʌk/ 79 sell /sel/ sold /sould/ sold /sould/ 80 tell /tel/ told /tould/ told /tould/ 81 win /wɪn/ won /wʌn/ won /wʌn/ 82 bite /ba ɪt/ bit /b ɪt/ bitten /b ɪtn/ 83 hide /ha ɪd/ hid /h ɪd/ hidden /h ɪdn/ 84 ride /ra ɪd/ rode /roud/ ridden /r ɪdn/

slide 4:

Page 4 of 4 85 write /ra ɪt/ wrote /rout/ written /r ɪtn/ 86 fall /f ɔ:l/ fell /fel/ fallen /f ɔ:lәn/ 87 beat /bi:t/ beat /bi:t/ beaten /bi:tn/ 88 shake / ʃe ɪk/ shook / ʃʊk/ shaken / ʃe ɪkәn/ 89 take /te ɪk/ took /t ʊk/ taken /te ɪkәn/ 90 drive /dra ɪv/ drove /drouv/ driven /dr ɪvәn/ 91 rise /ra ɪz/ rose /rouz/ risen /r ɪzәn/ 92 draw /dr ɔ:/ drew /dru:/ drawn /dr ɔ:n/ 93 do /du:/ did /d ɪd/ done /d ʌn/ 94 eat /i:t/ ate /e ɪt et/ eaten /i:tn/ 95 steal /sti:l/ stole /stoul/ stolen /stoulәn/ 96 tear /teәr/ tore /t ɔ / torn /t ɔ n/ 97 wear /weәr/ wore /wɔ / worn /wɔ:n/ 98 go /gou/ went /went/ gone /g ɒn/ 99 lie /la ɪ/ lay /le ɪ/ lain /le ɪn/ 100 see /si:/ saw /s ɔ:/ seen /si:n/ 101 show / ʃou/ showed / ʃoud/ shown / ʃoun/

authorStream Live Help