ve tranh tinh vat lo hoa va qua

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

MYÕ THUAÄT LÔÙP 3 PHOØNG GD - ĐT HUYEÄN HAØ QUAÛNG TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC TOÅNG COÏT Giaùo vieân: Ñoaøn Trung Thoâng BAØI 29 VEÕ TRANH TÓNH VAÄT LOÏ HOA VAØ QUAÛ

Slide 2:

Kieåm tra baøi cuõ

Slide 3:

Kiểm tra dụng cụ học vẽ 

Mời các em xem tranh:

1 2 4 3 Mời các em xem tranh

Thöù ngaøy thaùng naêm 2011:

Thöù ngaøy thaùng naêm 2011 Baøi 29 : VEÕ TRANH Tónh vaät ( Loï vaø hoa) Myõ thuaät

Slide 7:

1. Quan saùt – Nhận xeùt .

Slide 8:

1. Quan saùt – Nhận xeùt . 1 2

Slide 9:

B­íc 1 B­íc 2 B­íc 3 B­íc 4 2. Caùch veõ. Phaùc khung hình chung, rieâng töøng vaät maãu. Veõ phaùc baèng neùt thaúng. Veõ baèng neùt cong. Veõ maøu.

Slide 11:

* Em thÝch bµi vÏ nµo? 1 2 3

Slide 13:

Thùc hµnh

Slide 14:

hÕt thêi gian thùc hµnh

Slide 15:

+ Boá cucï (Hình veõ vöøa vôùi phaàn giaáy) + Hình veõ loï, hoa (roõ ñaëc ñieåm). + Maøu saéc (trong saùng, coù ñaäm- coù nhaït). 4. Nhaän xeùt – Ñaùnh giaù.

Slide 16:

TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC TOÅNG COÏT giê häc ®Õn ®©y kÕt thóc

authorStream Live Help