ve tranh de tai mua he

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

mü thuËt VÒ dù giê NhiÖt liÖt chµo mõng quý thÇy gi¸o, c« gi¸o Phßng gd - ®t huyÖn §An Ph­îng Tr­êng tiÓu häc §an Ph­îng

Slide 2:

KiÓm tra bµi cò Thø n¨m ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 2008 mÜ thuËt

Slide 3:

Em h·y cho biÕt nh÷ng bøc ¶nh trªn nãi vÒ mïa nµo trong n¨m?

Slide 4:

Bµi 33: VÏ Tranh ®Ò tµi vui ch¬i trong mïa hÌ Thø n¨m ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 2008 mÜ thuËt

Slide 5:

Ho¹t ®éng 1 : T×m, chän néi dung ®Ò tµi. Thø n¨m ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 2008 Bµi 33: VÏ tranh. §Ò tµi vui ch¬i trong mïa hÌ 1 2 3 4 MÜ thuËt

Slide 6:

Thø n¨m ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 2008 Bµi 33: VÏ tranh: §Ò tµi vui ch¬i trong mïa hÌ a-Th¶o luËn nhãm : Quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái theo nhãm . Ho¹t ®éng 2 : C¸ch vÏ tranh. MÜ thuËt 1 – Trong tranh cã nh÷ng h×nh ¶nh nµo? 2 – Nªu h×nh ¶nh chÝnh, phô cã trong mçi bøc tranh? 3 – Nªu c¸ch s¾p xÕp bè côc trong tranh? 4 – Nªu c¸ch thÓ hiÖn mµu s¾c trong tranh?

Slide 7:

Thø n¨m ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 2008 Bµi 33: VÏ tranh: §Ò tµi vui ch¬i trong mïa hÌ b- KÕt qu¶ th¶o luËn C¸c b¹n cïng bè mÑ ®ang ngåi nghØ trªn b·i biÓn Trong tranh cã nh÷ng h×nh ¶nh nµo? Nªu h×nh ¶nh chÝnh, phô cã trong mçi bøc tranh? H×nh ¶nh chÝnh: Ho¹t ®éng cña con ng­êi trªn b·i biÓn *H×nh ¶nh phô : §å vËt vµ quang c¶nh trªn b·i biÓn. - Nªu c¸ch s¾p xÕp bè côc trong tranh? M¶ng chÝnh lín nhÊt, næi bËt trªn tranh Nªu c¸ch thÓ hiÖn mµu s¾c trong tranh? Mµu s¾c t­¬i s¸ng , rùc rì, thÓ hiÖn c¶nh s¾c mïa hÌ. MÜ thuËt

Slide 8:

B­íc 1 : T×m bè côc (h×nh m¶ng chÝnh, phô). B­íc 2 : VÏ ph¸c h×nh vµo c¸c m¶ng . B­íc 3 : Söa chi tiÕt. B­íc 4 : VÏ mµu . Thø n¨m ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 2008 Bµi 33: VÏ tranh: §Ò tµi vui ch¬i trong mïa hÌ Ho¹t ®éng 2 : C¸ch vÏ tranh Em h·y tr×nh bµy c¸c b­íc tiÕn hµnh bµi vÏ tranh? C¸c b­íc tiÕn hµnh vÏ tranh MÜ thuËt

Slide 9:

1. T×m bè côc (h×nh, m¶ng chÝnh phô) Thø n¨m ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 2008 Bµi 33: VÏ tranh: §Ò tµi vui ch¬i trong mïa hÌ Ho¹t ®éng 2 : C¸ch vÏ tranh MÜ thuËt

Slide 10:

Thø n¨m ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 2008 MÜ thuËt Bµi 33: VÏ tranh: §Ò tµi vui ch¬i trong mïa hÌ 2. VÏ h×nh vµo c¸c m¶ng Ho¹t ®éng 2 : C¸ch vÏ tranh.

Slide 11:

Thø n¨m ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 2008 MÜ thuËt Bµi 33: VÏ tranh: §Ò tµi vui ch¬i trong mïa hÌ 2. VÏ h×nh vµo c¸c m¶ng Ho¹t ®éng 2: C¸ch vÏ tranh

Slide 12:

Thø n¨m ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 2008 MÜ thuËt Bµi 33: VÏ tranh: §Ò tµi vui ch¬i trong mïa hÌ 3 – Söa chi tiÕt C, Ho¹t ®éng 2 : C¸ch vÏ tranh

Slide 13:

Thø n¨m ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 2008 Bµi 33: VÏ tranh: §Ò tµi vui ch¬i trong mïa hÌ C¸ch pha mµu MÜ thuËt

Slide 14:

4. VÏ mµu: Thø n¨m ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 2008 Bµi 33: VÏ tranh: §Ò tµi vui ch¬i trong mïa hÌ Ho¹t ®éng 2 : C¸ch vÏ tranh MÜ thuËt

Slide 15:

C¸c b­íc vÏ tranh c)

Slide 16:

Mét sè bµi vÏ tham kh¶o

Slide 17:

Thø n¨m ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 2008 Bµi 33: VÏ tranh: §Ò tµi vui ch¬i trong mïa hÌ Yªu cÇu - §Ò tµi vui ch¬i trong mïa hÌ VÏ trªn khæ giÊy A4 hoÆc vë thùc hµnh . Ho¹t ®éng 3 : Thùc hµnh MÜ thuËt

Slide 18:

Thø n¨m ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 2008 Bµi 33: VÏ tranh: §Ò tµi vui ch¬i trong mïa hÌ Ho¹t ®éng 4 : NhËn xÐt ®¸nh gi¸. Néi dung ®¸nh gi¸ §Ò tµi Bè côc Mµu s¾c H×nh ¶nh MÜ thuËt

Slide 19:

§Ó vÏ ®­îc tranh ®Ò tµi vui ch¬i trong mïa hÌ em ph¶i lµm thÕ nµo? Thø n¨m ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 2008 mÜ thuËt ®Ò tµi vui ch¬i trong mïa hÌ VÏ Tranh

Slide 20:

Ch©n thµnh c¸m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o! chóc c¸c thÇy c« vµ c¸c em mét kú nghØ hÌ vui - bæ Ých

authorStream Live Help