Географски региони в Америка

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Географски региони в Америка: 

Географски региони в Америка

I.Северноамерикански региони: 

I.Северноамерикански региони Регионът е формиран от две високоразвити държави – САЩ и Канада. Благодарение на огромните природни ресурси и на географското си положение регионът постепенно се превръща в икономическа и политическа сила със световно значение. Коренното население на региона са индианците и ескимосите.Тук живеят още потомците на първите заселници – негри от Африка и преселници от Азия. Северноамериканският регион и един от най-развитите “икономически полюси” на света.Важното място,което заема в световното стопанство се разбира от редица показатели. Основа за развитието на съвременната модерна и високопроизводителна икономика и на интензивното земеделие са големите природни и социално-икономически ресурси. Развити са всички видове транспорт, доходен вътрешен и международен туризъм.

Съединени американски щати: 

Съединени американски щати Географско положение излаз на три океана федерална република, състояща се от 50 щата и един столичен федерален окръг – Колумбия. Природни ресурси минералните ресурси са в основата на индустриалната мощ на страната значителни са находищата на въглища в Апалачите, Кардилерите, района на Големите езера. на нефт и природен газ в района на Мексиканския залив. На медни и полиметални руди в щатите Аризона, Монтана, Юта, Мисури. Аляска е известна с добива си на злато. Находища на фосфорити има във Флорида.

Slide4: 

на север се отглеждат предимно зърнени и фуражни култури. на юг- памук, цитрусови култури, тютюн и захарна тръстика. водните ресурси позволяват развитие на вътрешния воден транспорт по Мисисипи, Мисури, и Големите езера Население съвременната американска нация е формирана главно от потомци на преселници европейци. възпроизводството на населението на САЩ се отличава с по-висока раждаемост и естествен прираст от тези на повечето страни от Европа. САЩ е една от най- силно урбанизираните страни в света.Градското население е над 75%. Стопанство САЩ са икономически най- силно развитата страна в света. постоянно обновление на технологиите в производството на страната. силно развита пазарна икономика. промишлеността е главния структуроопределящ отрасъл и създател на основната част на брутния вътрешен продукт.

Slide5: 

страната е и най- големия износител на капитали в света. икономиката на САЩ се поддържа и от големия приток на висококвалифицирана работна ръка. Първичен сектор.Земеделие - първична основа на този отрасъл се явяват фермите. САЩ е водеща в световното земеделие. приоритетно развито е животновъдството с около 2/3 от общата продукция. млечното животновъдството е съсредоточено в северните райони на страната. на юг от Големите езера в т. нар. царевичен пояс се развива месното говедовъдство и свиневъдство. почти 2/3 от обработваемите земи са заети от зърнени култури. от техническите култури най-значителни са площите на памук в Тексас, на тютюн и захарна тръстика около Мексиканския залив. Цитрусови култури, лозя и овощия се отглеждат в Калифорния и Флорида Вторичен сектор.Промишленост - енергетиката на САЩ осигурява около ¼ от световното производство на електроенергията.

Slide6: 

предприятията за цветна металургия са свързани със западните райони, където има наличие на руди и евтина електроенергия. САЩ е лидер в световната химическа промишленост както по обем, така и по разнообразие на продукцията. текстилната промишленост в продължение на два века се концентрира в Нова Англия с център Бостън. хранително-вкусовата промишленост е с много разнообразно производство и с посвеместно разпространение. Обслужваща сфера огромната територия и развитието на производителните сили в САЩ са обусловили наличието на всички видове транспорт. постоянно нараства значението на автомобилния транспорт. голяма част от вътрешно търговските връзки на страната се осъществяват чрез морския транспорт. въздушния транспорт е много добре развит. - туризмът е доходен отрасъл за много райони на страната – Флорида, Калифорния, Хавайските острови.

II.Средноамерикански регион: 

II.Средноамерикански регион Регионът е разположен на юг от САЩ и обхваща териториите около 20 страни в района на Карибско море. В природногеографско отношение регионът обхваща най- южните континентални и островни части на Големите и Малките Антилски острови. Значителни минерални ресурси на сребро, злато, цинк, мед, калай, олово, живак, сяра, нефт и газ. Населението на региона се отличава с разнообразен етнически състав, висока раждаемост и естествен прираст. В много от страните растениевъдството е монокултурно. Тук са разположени т.нар. бананови републики като Коста Рика, Хондурас, Салвадор, Панама В Мексико и Куба са развити отрасли на преработващата промишленост като металургия, машиностроене и текстилна промишленост

Мексико: 

Мексико Географско положение състои се от 29 щата до 1842 г. е колония на Испания, след което е обявена за федеративна република. Природни ресурси от минералните ресурси с най-голямо значение са находищата на руди на цветни метали – сребро, цинк, олово, мед, злато, калай и антимон. находища на нефт и газ има по крайбрежието на Мексиканския залив. Население Мексико е най-голямата по брой на населението страна в региона на Средна Америка. характерна особеност за населението на Мексико е високата раждаемост и естествен прираст. в сравнение със САЩ и Канада Мексико е по-слабо урбанизирана страна.

Slide9: 

Стопанство страната се отличава с висока концентрация на обработваща промишленост и продоволствена насоченост на земеделието. с най-голямо значение е производството на зърнени култури – царевица, пшеница, сорго, ориз, бобови култури, а също картофи, домати, пипер, кафе, какао, тютюн, захарна тръстика, банани, ананаси и др. първа в света е по производство на млян черен пипер. от животновъдството най-развито е говедовъдството, коневъдството, свиневъдството, козевъдството и птицевъдството. риболовът е с важно значение за крайбрежните селища. Промишленост по степен на икономическо развитие Мексико е сред първите от групата на развиващите се страни. от отраслите на тежката промишленост развитие са получили черната металургия в Монтерей и Мексико сити. цветна металургия в района на суровините. машиностроене – автомобилостроене, трактори и други земеделски машини.

Slide10: 

химическа промишленост с нефтохимията. по производство на сребро и антимон страната е на първо място в света. от важно значение за вътрешния пазар и за износа са продуктите на хранително-вкусовата, текстилната и обувната промишленост. Обслужваща сфера транспортът е неравномерно разположен и на места в планинските райони е слабо развит. развит е морския транспорт. туризмът придобива все по-важно значение за икономиката.

Благодаря Ви за вниманието : 

Благодаря Ви за вниманието

authorStream Live Help