NIKŠIĆ U DRUGOM SVJETSKOM RATU

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

A.Barović

Comments

Presentation Transcript

NIKŠIĆ U DRUGOM SVJETSKOM RATU:

NIKŠIĆ U DRUGOM SVJETSKOM RATU ANJA BAROVIĆ

Slide2:

Neposredno pred rat, partijske organizacije u Nikšiću su razvile veoma živu političku i organizacionu aktivnost u borbi protiv političke izdaje zemlje, koju je vodila profašistička vlada Cvetković-Maček. Komunisti pronalaze razne oblike legalnog djelovanja kako bi upozorili narod na opasnost od nacističke Njemačke i fašističke Italije.

Slide3:

S posebnim odobravanjem naroda prihvaćeni su zahtjevi KPJ da se uspostavi diplomatski savez sa SSSR. Međutim, pristigla je velika konfuzija kad je sklopljen Pakt o nenapadanju 23. avgusta 1939. izmedju nacističke Njemačke i SSSR-a. Nakon sklapanja pakta partijske organizacije u Crnoj Gori su dobile direktivu da zahtijevaju i propagiraju politiku neutralnosti i razobličenje jugoslovenske vlade,koja, navodno hoće zemlju da odvuče na stranu Engleske i Francuske.

Slide4:

Tako je partijska organizacija, ojačana organizaciono i politički, dočekala martovske događaje 1941. godine. Kao i u Crnoj Gori, i u cijelom Nikšiću su se odigrale mnogobrojne demonstracije,kad je stigla vijest, da je 25. marta, vlada Cvetković-Maček potpisala Trojni pakt u Beču. Uprkos opasnosti od hapšenja, komunisti su tih dana danonoćno bili na nogama, podsticali i organizovali proteste i demonstracije protiv izdajničkog akta.

Slide5:

Obaranje vlade Cvetković-Maček, dočekano je sa oduševljenjem.Na zboru u Nikšiću i na mnogobrojnim skupovima po selima komunisti otvoreno nastupaju sa parolom: ,,Bolje rat nego pakt, bolje grob nego rob!”. Stanovništvo nikšićkog kraja doživjelo je na poseban način posljednje dane aprilskog rata. Sa Kapinog polja,emigrirala je vlada, ostavljajući narod osvajačima.Sakrivanje zlata, paljenje velikih količina papirnog novca u pećini u Trebjesi, i jagma članova vlade da se što prije ukrcaju u avion i pobjegnu bili su tužna slika u Nikšiću i u cijeloj Jugoslaviji.

ITALIJANSKA OKUPACIJA:

ITALIJANSKA OKUPACIJA Italijani su u prva dva tri mjeseca nastojali da se u Crnoj Gori predstave kao oslobodioci, ali se narod prema njima odnosi kao prema okupatoru.U Nikšiću ih je dočekala samo šačica crnogorskih separatista- narodnih izdajnika, a narod se sklanjao u kuće, ogorčen i zabrinut.

Slide7:

Čim je stigla u Nikšić, komanda italijanskih trupa naredila je da sve institucije državne uprave produže rad. Žandarmerijske stanice i policijske institucije nijesu ukinute, čak su pojačane uspostavljanjem karabinjerskih stanica u Nikšiću, Bogetićima, Grahovu, Vilusima i Petrovićima.To je bio pokušaj da se što bezbolnije uspostavi okupacioni sistem .

Slide8:

Prvu akciju u nikšićkom srezu izveli su plješivački gerilci 14. jula. Oni su napali karabinjersku i žandarmerijsku stanicu u Bogetićima i posle kraće borbe je zauzeli, zarobivši 6 karabinjera i 10 žandarma. I ostale gerilske grupe oko Nikšića preduzele su akcije , tako da su od 14. do 16. jula bile razoružane žandarmerijske i karabinjerske stanice u Župi Nikšićkoj, Bukoviku, Vidrovanu i Trubjeli. Već 16. jula garnizon okupatora je bio okružen.

Slide9:

U rano jutro 24.jula oslobođeno je Grahovo.Zarobljena su 72 italijanska vojnika, 6 žandarma, a zaplijenjeno oko 80 pušaka,veća količina municije i ručnih bombi. Čim je oslobođeno Grahovo dio ustaničkih snaga je upućen na Viluse, a ostale snage su obezbjeđivale pravce od Risna i Herceg-Novog.

Slide10:

Pripreman je i napad na Nikšić zakazan za 26. jul. Rukovodstvo ustanka je smatralo da treba izvršiti solidne pripreme, jer su prilazi vrlo teški, a odbrana sa Trebjese i Studenačkih glavica veoma povoljni, pa je postojala opasnost da se usled nespremnosti pretrpe veliki gubici. Sve do 24. jula nije zahtjevano da se sa situacijom žuri, međutim onda je nastupio neočekivan preokret- iznenadan prodor jakih italijanskih snaga u Nikšić, 26. jula, upravo na dan kad je bio određen napad na garnizon.

Slide11:

Jedinice okupatora su pokušale da oduzmu od naroda i ustanika oružje. Naime, Pircio Biroli je ponovo izdao naredbu da se oružje preda, prijeteći smrtnom kaznom za njeno neizvršenje a istovremeno obećavajući red i mir ako bude poštovan. I sam okupator je shvatio da svojom ofanzivom nije trajno otklonio nijedan od uzroka koji su ugrožavali njegovu vlast, pa preduzima nove mjere.

Slide12:

Nikšićki partizani su u toku jeseni zaplijenili 1 157 grla sitne stoke i 65 govedi koje su trgovci pokušali da prebace preko nikšićke teritorije i isporuče italijanskim garnizonima u Boki. Ta mjera partizana je naišla na jednodušnu podršku naroda.

authorStream Live Help