خانه پیش ساخته

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

خانه پیش ساخته

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

هتخاس شیپ هناخ – هتخاس شیپ ناروتسر – ییلیو هناخ هتخاس شیپ – هتخاسشیپ هناخ هتخاس شیپ هناخ دراد یفلتخم داعبا نآ یدربراک عون ساسا رب هک دوش یم هدافتسا فلتخم عیانص رد اه سکناک نیا . هتخاس شیپ یاه سکناک سکناک ناکسا لحم ردو تسا هدش هتخاس و هدامآ لبق زا نآ حلاصم تسا صخشم نآ مسا زا هک زا.دوشیم لبمسا و ژاتنوم یاه سکناک رد دیتسه نآ ندرک اجباج هی رداق امش نامز ره رد هک دشاب یم ژاتنومد وژاتنوم تیلباق سکناک نیا یا تیزم سکناک عون نیا تخا س رد دایز تعرس.تخاس ار نآ فلتخم یاه هزادنا و فلتخم لاکشا هب ناوتیم هتخاس شیپ هدش ثعاب لاب تعرس و تیفیک هب هجوت اب .تسا رتنارگ اهسکناک رگید زا یتمیق رظ زا یلو دریگ تروص نآ زا یدایز لابقتسا هک تسا لمأت لباق سکناک نیا ینارگ . هتخاس شیپ هناخ هتخاس شیپ هزاس یروف شورف و دیلوت هتخاس شیپ رتات یفمآ و ناروتسر بسانم تمیق اب سکناک شورف تامدخ هدنهد هئارا نامای سکناک رنیتناک و http://www.samaniran.com/D9BED98AD8B4-D8B3D8A7D8AED8AAD987

authorStream Live Help