YER KABUĞU NELERDEN OLUŞUR

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

YER KABUĞU NELERDEN OLUŞUR? 6. SINIF 8.ÜNİTE

Nasıl bir slayt?:

Nasıl bir slayt? Slaytımızın ilk 14 sayfasında konu özeti yer alıyor, ardından test soruları geliyor. Soruların doğru şıkkını işaretlersen sonraki slayta geçebilirsin, yanlış cevaplarsan soruyla ilgili konu özetine dönüp bilgilerini tazeleyebilirsin. Testlerin tümünü cevapladıktan sonra doğru cevap kısmına geçeceksin. Yanlış cevaplarsan konu özetine geri döneceksin. Ardından boşluk doldurma ve sonra eşleştirme geliyor. Bunların cevabı bir sonraki slaytlarda. Hayatın boyunca başarılı olman dileğiyle…

PowerPoint Presentation:

KAYAÇLARI SINIFLANDIRALIM

OBSİDİYEN:

OBSİDİYEN SÜNGER BAZALT GRANİT Magmatik Kayaçlara Örnekler:

KUM:

KUM KİREÇ TAŞI Tortul Kayaçlara Örnekler: ÇAKIL TAŞI KÖMÜR

ARDUVAZ:

ARDUVAZ MERMER ŞİST Başkalaşım Kayaçlarına Örnekler: KUVARTZ

MADENLER:

MADENLER Yerkabuğu minerallerden oluşur . İçinde metal bulunan minerallere filiz denir. Çevremizde ekonomik değeri fazla olmayan taşlar vardır . Ama bazı taşlar çok nadir bulunur. Ekonomik anlamda değeri olan mineral ve kayaçların tümüne maden adı verilir. Madenlerin çok bulunduğu yer katmanları maden yataklarıdır. Madenler çok eski çağlarda ve özel şartlarda oluşmuştur . Teknolojide hammadde olarak kullanılırlar. Fosil yakıt adı verilen petrol kömür ve doğal gaz gibi enerji kaynakları da yeraltından çıkarılır. KÖMÜR ; jeolojik zamanlarda var olan bitkilerin yerkabuğunun hareketleri sırasında kayaçlar arasında sıkışıp sıcaklık ve basınç etkisi ile değişmesinden oluşan bir fosil yakıttır .Kömürün ana maddesi karbondur. Antrasit linyit taş kömürü torba kömür gibi çeşitleri vardır . Taş kömürünün damıtılması ile kok kömürü hava gazı ve katran elde edilir. PETROL ; ölü hayvan ve bitki artıklarının deniz dibinde ve bataklıklarda sıkışarak değişmesi ile oluşur . Koyu renklidir . Sudan hafif bir maddedir . Petrol sondajlarla yeraltından çıkarılır.

GEÇMİŞTEN GELEN MİSAFİRLER (FOSİLLER):

Ölen canlıların kemik, iskelet, kabuk vb. sert kısımlarının tortul kayaçlar arasında sıkışarak taşlaşmasına ‘’fosil’’ denir . Fosilleri inceleyen bilim dalına ‘’paleontoloji ‘’ denir. Fosiller; E ski denizlerle karalarda olan değişikliklerin anlaşılmasını sağlar, iklim ve yeryüzü değişiklikleri, bulundukları tortul kayaçların yaşları ve yerkabuğunun oluşumu hakkında bilgi verir . GEÇMİŞTEN GELEN MİSAFİRLER (FOSİLLER)

TOPRAK:

TOPRAK Toprak Çeşitleri: Kumlu toprak : Hafif ve su tutma özelliği olmayan topraklara kumlu toprak denir. Bu tür topraklar suyu kısa sürede tabana ulaştırırlar. Kireçli toprak: Açık renkli, su tutmayan, gevşek yapılı ve yapısında kireç bulunduran toprağa kireçli toprak denir. Kireçli toprak tarıma elverişli değildir. Humuslu toprak: Bitki ve hayvan kalıntılarının çürümesiyle oluşan, koyu renkli, yumuşak ve su tutabilen verimli toprağa humuslu toprak denir. Bu tür topraklar kavrulduğunda içinde canlı kalıntısı bulundurduğu için yanık kokusu verir. Tarım için en elverişli toprak çeşididir. Killi toprak: Ağır , su tutabilen, zor işlenen, kil bakımından zengin olan, asitlerden etkilenmeyen ve ısıya dayanıklı toprak çeşidine killi toprak denir. Killi topraklar kavrulduklarında sertleşirler. Killi topraklar, kiremit, tuğla, seramik ve çömlek yapımında kullanılırlar.

TOPRAK EROZYONU:

TOPRAK EROZYONU Akarsular sel rüzgar buzul dalga gibi etkenlerle toprağın verimli kısmının bir yerden diğer bir yere taşınması olayına erozyon denir. Erozyon olan yerlerde t oprak bitki örtüsü bakımından fakirleşir . Ağaç kesimi aşırı otlatma tarım faaliyetleri eğimli yerlere tarla yapılması yetersiz veya fazla sulama erozyon oluşumuna etki eder.

PowerPoint Presentation:

* Çıplak araziler ağaçlandırılmalı, * Eğimli yerlere teraslama yapılmalı, * Eğimli araziler eğime dik olarak sürülmeli, * Otlaklarda erken ve aşırı otlatma yapılmamalı, * Mevcut bitki örtüsü korunmalı, * Barajların çevresinde ağaçlandırma ve teraslama yapılmalı, * Toprağın yanlış kullanılmaması için çiftçiler bilinçlendirilmeli, * İnsanlarda çevre bilinci geliştirilmelidir. Erozyondan Korunmak İçin;

YER ALTI VE YER ÜSTÜ SULARI:

YER ALTI VE YER ÜSTÜ SULARI A. Yer altı Suları: Yeryüzüne yağış halinde inen sular geçirgen olmayan kaya ya da kil katmanı gibi yerlerde birikerek yeraltı sularını oluşturur . Türkiye yeraltı suları bakımından zengindir. Yeraltı sularından içme ve sulama alanında yararlanılır . Yağış miktarı, yağış türü, zeminin geçirimliliği, arazinin eğimi, bitki örtüsü gibi etmenler yeraltı sularının beslenmesinde rol oynar. Yeraltı sularının kendiliğinden yeryüzüne çıktığı yerlere kaynak denir. Jeotermal sular , magmaya yakın yerlerden ısınarak yeryüzüne çıkar . İçinde erimiş durumda mineral ve madenler vardır.( kaplıca ılıca vb.) Maden suyu , içinde bol miktarda erimiş halde mineral bulundurur . Kaynak sularından farklıdır. B. Yer üstü Suları : Yağan yağmur ve kar sularının bir kısmı yeraltına süzülürken bir kısmı da yeryüzünde kalarak yerüstü sularını oluşturur . Okyanuslar denizler göller ve akarsular yerüstü sularına örnektir. Yağış eriyen kar ve buz suları kaynak suları yerüstü sularının oluşumunu etkiler.

SU DÖNGÜSÜ:

SU DÖNGÜSÜ

YER KABUĞUNUN DOĞAL ANITLARI:

Yer kabuğu değişimi devam eden bir süreçtir. 1)Birdenbire ve şiddetli olan hareketler: a .) Depremler b.)Sarsıntılar c.) V olkanik püskürtmeler, d.)Faylar-kırıklar . 2)Yavaş ve Sürekli Olan Hareketler : Yer kabuğunun alçalma , yükselme, kıvrılma gibi hareketleri yavaş ve uzun sürede gerçekleşir . Sarkıtlar, dikitler, yer altı veya yer üstü mağaraları ,travertenler peri bacaları , obruklar oluşur. Traverten: Beyaz yer altı suları dışarı çıkınca içindeki karbon di oksit uçar yerde kalan kalsiyum karbonatlı birikerek travertenleri oluşturur.(sıcak su) Peri Bacaları : Sular, rüzgar ve erozyon sonucu zamanla oluşmuşlardır. Obruklar: Yer altı ve kaynak sularının o bölgede bulunan maden ve tuzları eritmesiyle oluşan derin kuyulara denir. Mağara doğanın bir yamacı ya da kayayı içe doğru oyarak açtığı geniş oyuklardır. Deniz mağaraları , lav mağaraları , buz mağaraları vardır. Doğal anıtlara kanyonlar , şelaleler ,göller, ırmaklar da örnek verilebilir. YER KABUĞUNUN DOĞAL ANITLARI

SORULAR :

SORULAR 1)Magmatik kayaçlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A)Sert ve iri kristallidirler B)Granit, andezit bu kayaçlara örnektir C)Magmanın soğumasıyla oluşur D)Başkalaşım kayaçlarına dönüşebilir

PowerPoint Presentation:

2) Aşağıdakilerden hangisi tortul kayaçlara örnek değildir? A)Kil B)Kum C)Mermer D)Çakıl taşı

PowerPoint Presentation:

3) Evlerimizde kullandığımız birçok alet madenlerden yapılmıştır. Aşağıdakilerin hangisinin yapımında maden kullanılmaz? A)Tencere B)Kaşık C)Çaydanlık D)Kitap

4):

4) Öğretmen Zehra’nın karşısına yukarıdaki dört resmi gösterir . Zehra hangisini seçerse başkalaşım kayaçlarına örnek vermiş olur? A)Çakıl taşı B)Mermer C)Kum D)Kömür

PowerPoint Presentation:

5) Kömürle ilgili olarak aşağıda verilen, 1. Karbon oranlarına ve oluşum zamanlarına göre adlandırılır. 2.Antrasit kömürleşmenin ilk basamağıdır. 3.Linyit yakacak olarak kullanılmaz. b ilgilerinden hangisi yanlıştır? A)1 ve 2 B)1 ve 3 C)2 ve 3 D) 1, 2 ve 3

6):

6) Aşağıdaki cümlelerden hangisi Beren’in cümlesini doğru tamamlar? A)Bakterilerce çürütülür. B)Yeterince büyük değildir. C)Fosilleşme için bazı koşullar gerekir. D)Fosilleşmenin başlaması için erozyon gerekir .

PowerPoint Presentation:

7) Kireçli toprakla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A)Bitki ve hayvan kalıntılarının çürümesiyle oluşur. B)Açık renkli, gevşek yapılıdır. C)Tarıma elverişlidir. D)Su tutma özelliği vardır.

8) Çiğdem, erozyondan korunmanın yollarını araştırıyor, aşağıdakilerden hangisiyle karşılaşmış olabilir? A) Otlaklarda erken ve aşırı otlatma yapılmalı B) Eğimli araziler eğime dik olarak sürülmeli C)Çıplak arazilere ağaçlandırma yapılmamalı D)Bitki örtüsü değiştirilmeli:

8) Çiğdem, erozyondan korunmanın yollarını araştırıyor, aşağıdakilerden hangisiyle karşılaşmış olabilir? A) Otlaklarda erken ve aşırı otlatma yapılmalı B) Eğimli araziler eğime dik olarak sürülmeli C)Çıplak arazilere ağaçlandırma yapılmamalı D)Bitki örtüsü değiştirilmeli

PowerPoint Presentation:

9)Jeotermal sularla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Kar ve yağmur sularından oluşur. B)Kaplıca ve ılıca örnektir . C ) magmaya yakın yerlerden yeryüzüne çıkar. D) İçinde mineral ve maden barındırır.

DOĞRU MU? YANLIŞ MI?:

DOĞRU MU? YANLIŞ MI? 1. Fosilleri inceleyen bilim dalına jeomorjoloji denir. (D) (Y) 2.Peri bacaları su, rüzgar, erozyon etkisiyle zamanla oluşur. (D) (Y) 3.Humuslu toprak tarıma elverişli değildir. (D) (Y) 4.Başkalaşım kayaçları tortul ve magmatik kayaçların değişimiyle oluşur. (D) (Y) 5.Yer üstü suları içme ve sulama alanlarında kullanılır. (D) (Y)

BOŞLUK DOLDURMA:

BOŞLUK DOLDURMA Yeraltı sularının kendiliğinden yeryüzüne çıktığı yerlere ……… denir. ……… toprak suyu kısa sürede tabana ulaştırır. Mermer ……… kayaçlarına örnektir. Toprağın verimli kısmının yer değiştirmesine ………… denir.

BOŞLUK DOLDURMA:

BOŞLUK DOLDURMA Yeraltı sularının kendiliğinden yeryüzüne çıktığı yerlere ’ kaynak ’ denir. ‘ Kumlu ’ toprak suyu kısa sürede tabana ulaştırır. Mermer ‘ başkalaşım ’ kayaçlarına örnektir. Toprağın verimli kısmının yer değiştirmesine ‘ erozyon ’ denir.

PowerPoint Presentation:

ARDUVAZ KİREÇ TAŞI KÖMÜR GRANİT ŞİST KÖMÜR KUVARTZ KUM

PowerPoint Presentation:

ARDUVAZ KİREÇ TAŞI KÖMÜR GRANİT ŞİST KUVARTZ OBSİDİYEN KUM

authorStream Live Help