L'organització política d'Espanya i Catalunya

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

L'organització política d'Espanya i Catalunya. Unitat 6

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

UNITAT 6 L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA DEL TERRITORI

PowerPoint Presentation:

UNITAT 6. L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA DEL TERRITORI 1. ESPANYA: UNA MONARQUIA PARLAMENTÀRIA (pàg. 102-103) 2. L'ESTAT DE LES AUTONOMIES (pàg. 104-105) 3. L'ESTATUT D' AUTONOMIA DE CATALUNYA (pàg. 106-107) 4. L'ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA (pàg. 108-109) 5. LA SOCIETAT ESPAYOLA I CATALANA (pàg. 110-111)

PowerPoint Presentation:

segons la Constitució de 1978 és un estat social de dret democràtic monàrquic descentralitzat l'estat intervé en la vida pública els ciutadans participen en el govern hi ha separació de poders les lleis obliguen tothom cap d'estat és un rei s'organitza en 8.100 municipis 50 províncies (comarques, cabildos, consells) 17 comunitats i 2 ciutats autònomes legislatiu judicial executiu Corts Generals Elaborar lleis Aprovar els pressupostos Controlar el govern Triar el president del govern Govern: president (elegit pel Congrés) i ministres (elegits pel president jutges i tribunals Jutjar Fixar objectius, decidir estratègies per assolir-los i executar-les 1. ESPANYA: UNA MONARQUIA PARLAMENTÀRIA Rei: càrrec vitalici i hereditari Congrés dels Diputats Senat

PowerPoint Presentation:

2. L'ESTAT DE LES AUTONOMIES Històricament 2 models d'organització territorial CENTRALISTA DESCENTRALITZAT Un únic centre de decisió Des del segle XVIII fins a la Constitució de 1978 tret de la Segona República Diversos centres de decisió Durant la Segona República (1931-1936) Des de la Constitució de 1978 Constitució de 1978 Reserva competències a l’estat: Relacions internacionals Sistema monetari Defensa i forces armades Legislació penal ... Preveu competències per a les CCAA: Agricultura i ramaderia Urbanisme Assistència social Educació Sanitat ... Tribunal Constitucional 17 Comunitats Autònomes i 2 ciutats autònomes INSTITUCIONS DE GOVERN AUTONÒMIQUES Parlament o assemblea, elegit pels ciutadans President, elegit pel Parlament Govern o consell, elegit pel president Administració

PowerPoint Presentation:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

PowerPoint Presentation:

3. L'ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA És la llei constitucional que defineix les institucions polítiques sobre les quals es basa l’autogovern de Catalunya, descriu els seus poders i estableix les relacions amb l’estat espanyol 3.1. L'ESTATUT D’AUTONOMIA: història 1931 Segona República 1932 Estatut de Catalunya (Estatut de Núria) 1938 Derogació de l’Estatut de 1932 1971 Assemblea de Catalunya: demana el reconeixement nacional del poble català 1978 Constitució 1979 Estatut d’autonomia (Estatut de Sau) 2006 Nou estatut aprovat per referèndum recursos 2010 sentència del Tribunal Constitucional 3.2. INSTITUCIONS D’AUTOGOVERN DE CATALUNYA: LA GENERALITAT Parlament Presidència Consell executiu Altres: Consell Consultiu, Sindicatura de Comptes i Sindicatura de Greuges 135 diputats elegits per la ciutadania Legislar, aprovar pressupostos i controlar el govern Elegit pel Parlament Representant de l’estat espanyol a Catalunya i responsable del Consell Executiu Nombre variable de consellers nomenats pel President Poder executiu 3.3. ELS PODERS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

PowerPoint Presentation:

3. L'ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA És la llei constitucional que defineix les institucions polítiques sobre les quals es basa l’autogovern de Catalunya, descriu els seus poders i estableix les relacions amb l’estat espanyol 3.1. L'ESTATUT D’AUTONOMIA: història 3.2. INSTITUCIONS D’AUTOGOVERN DE CATALUNYA: LA GENERALITAT 3.3. ELS PODERS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA La Generalitat Té competències en: organització de l’autogovern, desenvolupament del dret català, cultura, patrimoni històric i artístic, administració local, urbanisme, explotació de recursos hídrics, indústria, joventut, benestar social, ... És responsable de l’aplicació dels convenis internacionals Pot signar acords amb altres CCAA FINANÇAMENT Transferències cedides per l’estat Taxes i impostos propis Crèdits

PowerPoint Presentation:

4. L'ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA Segons la Constitució Segons l’Estatut del 2006 4 províncies: Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona Funcions Àmbit electoral de l’estat Divisió territorial de l’administració de l’estat Cooperar amb els municipis MUNICIPIS VEGUERIES COMARQUES Sense desenvolupar Govern Diputacions provincials

PowerPoint Presentation:

4. L'ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA Segons la Constitució Segons l’Estatut del 2006 MUNICIPIS VEGUERIES COMARQUES Sense desenvolupar És una entitat local de caràcter territorial formada per l’agrupació de municipis govern: Consell Comarcal Regidors dels municipis Competències atribuïdes pel Parlament (ordenació del territori, sanitat, cultura, serveis socials, esport, ensenyament i medi ambient) Orígens i evolució: 1892 Bases de Manresa: plantegen la divisió 1936 (Segona República): 38 comarques 1987 Llei d’Organització Territorial de Catalunya: 38 comarques 1988 tres noves comarques 1989 reestructuració d’alguns límits comarcals

PowerPoint Presentation:

4. L'ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA Segons la Constitució Segons l’Estatut del 2006 MUNICIPIS VEGUERIES COMARQUES Sense desenvolupar són les unitats territorials i administratives més elementals de l’estat Catalunya té 947 municipis Un municipi pot estar integrat per més d’un nucli de població Administració municipal = Ajuntament Govern: Regidors elegits per la ciutadania Alcalde elegit pels regidors Funcions Finançament: Impostos o taxes propis Tributs que recapten l’estat i la Comunitat Autònoma depenen del nombre d’habitants

PowerPoint Presentation:

5. LA SOCIETAT ESPAYOLA I CATALANA 5.1. Transformació de la societat Catalunya (i Espanya) és un exemple de societat postindustrial Predomina el poblament urbà Té una indústria molt qualificada i un sector serveis predominant S’han produït canvis culturals: noves formes de treball, noves costums i modes, nous models de família, etc. 5.2. Canvis en l’estructura familiar Incorporació de la dona al món laboral Nous models de família 5.3. Un nivell de benestar elevat ENSENYAMENT: Escolarització obligatòria i gratuïta des dels 3 fins als 16 anys Taxa d’analfabetisme molt baixa Augment dels estudiants universitaris, especialment dones SANITAT: Accés lliure i gratuït a la sanitat per a tots els habitants, des del 1986 fins el 2012 ESPERANÇA DE VIDA molt elevada CONSUM molt elevat

PowerPoint Presentation:

5. LA SOCIETAT ESPAYOLA I CATALANA 5.1. Transformació de la societat Societat terciaritzada 5.2. Canvis en l’estructura familiar 5.3. Un nivell de benestar elevat 5.4. La societat catalana factors Reestructuració de l’agricultura i la indústria Augment del consum Augment de la demanda de serveis Societat diversa i multicultural Índex de benestar social de 6,8 (Espanya 5) Desigualtats i problemes

authorStream Live Help