tu_tuong_ho_chi_minh_ve_van_de_dan_toc

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Thực hiện: Nhóm 2 Bộ Môn: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Bài tiểu luận: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc”.

PowerPoint Presentation:

Nhóm thực hiện : NHÓM 2 – Lớp NL01 Họ và Tên Mã số sinh viên 1. Nguyễn Phương Linh – 1054010262 2. Nguyễn Thị Quế Chinh – 1054010046 3. Bùi Thị Trung Hiếu – 1054012595 4. Đoàn Lê Tuấn – 1054010664 5. Lý Đặng Quế Phương – 1054010421 6 . Hà Thanh Hương – 1054010208 7. Nguyễn Thị Mai Phương – 1054010425 8. Lê Thanh Phong – 1054012408 9. Nguyễn Huy Hoàng – 1054012177 10. Võ Anh Thuỷ – 1054010566

I – SÔ LÖÔÏC QUAN ÑIEÅM CUÛA MAÙC, AÊNGGHEN, LEÂNIN VEÀ VAÁN ÑEÀ DAÂN TOÄC:

I – SÔ LÖÔÏC QUAN ÑIEÅM CUÛA MAÙC, AÊNGGHEN , LEÂNIN VEÀ VAÁN ÑEÀ DAÂN TOÄC

PowerPoint Presentation:

Dân tộc là vấn đề rộng lớn, bao gồm những quan hệ về chính trị, kinh tế, lãnh thổ, pháp lý, tư tưởng và văn hoá giữa các dân tộc, các nhóm dân tộc và bộ tộc. Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, dân tộc là sản phẩm của quá trình phát triển lâu dài của lịch sử. Lênin đã phát triển quan điểm về vấn đề dân tộc thành hệ thống lý luận toàn diện và sâu sắc.

Hệ thống lý luận của Lênin:

Hệ thống lý luận của Lênin

II - TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH VEÀ VAÁN ÑEÀ DAÂN TOÄC :

II - TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH VEÀ VAÁN ÑEÀ DAÂN TOÄC Vấn đề dân tộc thuộc địa: Thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa: Đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộc. Lựa chọn chọn đường phát triển của dân tộc.

PowerPoint Presentation:

Bản án chế độ thực dân Pháp

PowerPoint Presentation:

Lựa chọn con đường phát triển của dân tộc “Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” Hồ Chí Minh – “Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam”

PowerPoint Presentation:

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

PowerPoint Presentation:

b)Độc lập dân tộc – nội dung cốt lõi của vấn đề dân tộc thuộc địa: Cách tiếp cận từ quyền con người Bản tuyên ngôn độc lập 1776 của nước Mỹ

PowerPoint Presentation:

Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền 1791 của cách mạng Pháp

PowerPoint Presentation:

“Tất cả các dân tộc trên thế giới sinh ra đều có quyền bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. =>>> Đây là một tư tưởng vĩ đại , chẳng những mang tính quốc tế , tính thời đại rộng lớn mà còn mang tính nhân văn sâu sắc.

PowerPoint Presentation:

NỘI DUNG CỦA ĐỘC LẬP DÂN TỘC Tất cả các dân tộc trên thế giới phải được độc lập hoàn toàn và thật sự phải được tự do. Độc lập trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao, toàn vẹn lãnh thổ. Mọi vấn đề của chủ quyền quốc gia do dân tộc đó tự quyết định.

PowerPoint Presentation:

1919 – Yêu sách 8 điểm – Quyền tự do dân chủ 1930 – Cương lĩnh chính trị Đảng – Độc lập tự do cho dân tộc 1941 – Kính cáo đồng bào – Quyền lợi dân tộc giải phóng 1945 – Bản tuyên ngôn độc lập – Khẳng định quyền tự do độc lập

PowerPoint Presentation:

Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập vào ngày 2-9-1945

PowerPoint Presentation:

Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập vào ngày 2-9-1945

PowerPoint Presentation:

“KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP, TỰ DO” Chân lý lớn nhất của mọi thời đại

PowerPoint Presentation:

c) Chủ nghĩa dân tộc – Một động lực lớn của đất nước

PowerPoint Presentation:

Tự hào về non sông đất nước

PowerPoint Presentation:

Tự hào về non sông đất nước

Tự hào về sự giàu đẹp của quê hương :

Tự hào về sự giàu đẹp của quê hương

Tự hào về truyền thống lịch sử văn hoá :

Tự hào về truyền thống lịch sử văn hoá

Tự hào về truyền thống lịch sử văn hoá :

Tự hào về truyền thống lịch sử văn hoá

Tự hào về truyền thống chống ngoại xâm:

Tự hào về truyền thống chống ngoại xâm Chiến thắng Bạch Đằng

PowerPoint Presentation:

Chiến thắng Điện Biên Phủ

PowerPoint Presentation:

Chiến thắng 30-4-1975

PowerPoint Presentation:

2. Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp Vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp có quan hệ chặt chẽ với nhau G iai cấp công nhân và quyền lãnh đạo Đ ại đoàn kết dân tộc C ông nhân - N ông dân - T rí thức

PowerPoint Presentation:

Người k hẳng định vai trò lịch sử của giai cấp công nhân và quyền lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản trong quá trình cách mạng Việt Nam . C hủ trương đại đoàn kết dân tộc rộng rãi trên nền tảng liên minh công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng .

PowerPoint Presentation:

S ử dụng bạo lực cách mạng quần chúng để chống lại bạo lực phản cách mạng của kẻ thù . T hiết lập chính quyền nhà nước của dân do dân và vì dân . G ắn kết mục tiêu độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội

PowerPoint Presentation:

b)Giải phóng dân tộc là vấn đề trên hết, trước hết độc l ậ o dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội “Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ” “Nước được độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì” Hồ Chí Minh

PowerPoint Presentation:

c)Giải phóng dân tộc tạo tiền đề để giải phóng giai cấp Hồ Chí Minh giải quyết vấn đề dân tộc theo quan điểm giai cấp, nhưng đồng thời đặt vấn đề giai cấp trong vấn đề dân tộc. Giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân là điều kiện để giải phóng giai cấp.

PowerPoint Presentation:

d)Độc lập cho dân tộc mình và cho tất cả các dân tộc khác. Người đề ra khẩu hiệu: “Giúp bạn là tự giúp mình” và chủ trương phải bằng thắng lợi của cách mạng mỗi nước mà đóng góp vào thắng lợi chung của cách mạng thế giới.

TỔNG KẾT:

TỔNG KẾT Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc vừa mang tính khoa học đúng đắn , vừa có tính chất cách mạng sâu sắc , thể hiện kết hợp nhuần nhuyễn giữa dân tộc và giai cấp , chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, độc lập cho dân tộc mình đồng thời độc lập cho tất cả các dân tộc khác. Điều đó hoàn toàn phù hợp với nhận định của Ăngghen : trong phong trào công nhân những tư tưởng dân tộc chân chính đồng thời cũng luôn luôn là những tư tưởng quốc tế chân chính.

PowerPoint Presentation:

Chân thành cám ơn mọi người đã chú ý lắng nghe!

authorStream Live Help