Restaurant Food Hygiene Training (English & Thai)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Food Safety Awareness for Restaurant Staff

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

"It's about making it your culture not just training" “ ทำให้เป็นนิสัยของคุณ ไม่ใช่เพียงการฝึกอบรม ” www.foodhygieneasia.com Food Hygiene Training การอบรมสุขอนามัยทางด้านอาหาร

PowerPoint Presentation:

www.facebook.com/foodhygieneasia Click LIKE to be a fan and be a supporter of food safety and help create a food safety culture in Thailand กด LIKE เพื่อเป็นแฟนเพจและเป็นผู้สนับสนุนความปลอดภัยของอาหาร และมาช่วยกันสร้างความปลอดภัยของอาหารให้เป็นวัฒนธรรมในประเทศไทยกัน www.facebook.com/foodhygieneasia

Common symptoms of Food-borne illness อาการที่พบในผู้ที่ป่วยจากอาหาร:

Common symptoms of Food-borne illness อาการที่พบในผู้ที่ป่วยจากอาหาร Stomach pains ( ปวดท้อง ) Diarrhoea ( ท้องเสีย ) Dehydration (sometimes severe)     อาการขาดน้ำ (บางครั้งรุนแรงมาก) Fever ( มีไข้ / ตัวร้อน ) Vomiting ( อาเจียน ) Nausea ( คลื่นไส้ ) Death ( เสียชีวิต ) Hospitalised ( รักษาใโรงพยาบาล ) Possibly more severe conditions    อาจจะรุนแรงมากขึ้น

PowerPoint Presentation:

Types of Bacteria ประเภทของเชื้อแบคทีเรีย

:

Useful ( เชื้อที่เป็นประโยชน์ ) I n food production, drug manufacture, food digestion ในอุตสาหกรรมอาหาร, ยา, การย่อยอาหาร เพื่อประโยชน์ Helpful Spoilage ( เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้ของเสีย ) Signs easy to detect - Makes food perish/rot/spoil ตรวจพบได้ง่ายและทำให้อาหารบูดเน่าเสีย ไม่อันตราย Not Dangerous Pathogenic ( เชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรค ) Difficult to detect & cause illness in humans ตรวจพบได้ยากและทำให้เกิดโรคในคน อันตราย Dangerous Changes in: การเปลี่ยนแปลงของ S mell กลิ่น Taste รสชาติ Colour สี Texture ลักษณะ Types of bacteria ประเภทของเชื้อแบคทีเรีย

PowerPoint Presentation:

Pathogenic ( เชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรค ) ตรวจพบได้ยากและทำให้เกิดโรคในคน ปกติแล้วเราจะไม่สามารถมองเห็นสัญลักษณ์ของ เชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรค ( แพธธะเจินนิ ) แบคทีเรียด้วยตาเปล่าซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึง อันตรายมาและเป็นสาเหตุให้ประชากรนับล้านทั่ว โลกป่วยและเสียชีวิตหลายพันคนต่อปี . Usually there is no visible sign of Pathogenic bacteria which is why it is so dangerous and causes millions of people around the world to be sick and thousands die each year . . DANGEROUS

PowerPoint Presentation:

How bacteria multiply การเพิ่มจำนวนของเชื้อแบคทีเรีย Divide into 2 (binary fission) แบ่งตัวเป็น 2 ตัว As quickly as 10-20 minutes อย่างรวดเร็วใน 10-20 นาที After several hours can be millions หลายชั่วโมงผ่านไปสามารเพิ่มเป็นล้านๆตัว

How bacteria multiply การเพิ่มจำนวนของเชื้อแบคทีเรีย:

To multiply they need ปัจจัยในการเพิ่มจำนวน 1. ood (mainly protein) อาหารจำพวกโปรตีน 2. oisture ความชื้น 3. armth ความอุ่น 4. sufficient ime เวลาที่พอเหมาะ How bacteria multiply การเพิ่มจำนวนของเชื้อแบคทีเรีย F M W T To prevent bacteria from multiplying you need to control the Moisture, Warmth and Time. เพื่อป้องกันการเพิ่มจำนวนของเชื้อแบคทีเรีย คุณจำเป็นต้องควบคุมความชื้น ความอุ่นและเวลา Usually it is difficult to control moisture unless you vacuum pack or dry food. โดยปกติเป็นเรื่องยากที่จะควบคุมความชื้น นอกจากคุณจะใช้ถุงสุญญากาศหรืออาหารแห้ง Most important is to control the temperature and time สิ่งสำคัญที่สุดคือการควบคุมอุณหภูมิและเวลา

Do not count on these to test for food safety    ไม่นับสิ่งเหล่านี้เพื่อทดสอบความปลอดภัยของอาหาร :

Do not count on these to test for food safety      ไม่นับสิ่งเหล่านี้เพื่อทดสอบความปลอดภัยของอาหาร Sight และการมองเห็น Smell, กลิ่น Taste รสชาด You can't see, smell, or taste bacteria which may be on any food. คุณมองไม่เห็น ไม่ได้กลิ่น และไม่สามารถรับรู้รสชาติของ แบคทีเรียที่อาจอยู่ในอาหารของคุณได้

PowerPoint Presentation:

Hazard Spotting 1    หา จุดที่ อันตราย

PowerPoint Presentation:

Sources of pathogenic bacteria แหล่งของ เชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรค Raw meats, poultry, fish and shellfish เนื้อ, เนื้อหมู เป็ด, ไก่, ปลา, หอยดิบ Airborne dust , Soil, dirt & dust เชื้อโรคที่ลอยอยู่ในอากาศ , ดิน,ของสกปรก , ฝุ่น unwashed vegetables and salads ผัก ผลไม้ที่ไม่ผ่านการล้าง Pests and domestic pets สัตว์รังควานและสัตว์เลี้ยง Humans มนุษย์ H ands, hair, nose , throat, infected cuts มือ, ผม , จมูก ลำคอ และแผลที่ติดเชื้อ Food waste เศษอาหาร Untreated water and sewage น้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล Pathogenic Bacteria can be found everywhere เชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคสามารถพบได้ทุกที่

People with a higher risk of foodborne illness   ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่ออาหารเป็นพิษ :

People with a higher risk of foodborne illness     ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่ออาหารเป็นพิษ Babies & Children ( เด็กทารก และ เด็ก ) Pregnant woman ( หญิงท้อง ) Sick people ( คนป่วย ) Old people ( คนแก่ )

PowerPoint Presentation:

Cross Contamination การปนเปื้อนข้าม

PowerPoint Presentation:

The transfer of harmful substances or disease-causing microorganisms to food by hands, food-contact surfaces, sponges, cloth towels, and utensils that touch raw food, are not cleaned, and then touch ready-to-eat foods. Cross Contamination การปนเปื้อนข้าม การเคลื่อนย้ายของสิ่งที่เป็นอันตรายหรือจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคไปยังอาหารผ่านทางมือ พื้นผิวสัมผัสอาหาร ฟองน้ำล้างจาน ผ้าเช็ดมือ เครื่องมือเครื่องใช้ที่สัมผัสกับอาหารสดและไม่ผ่านการทำความสะอาดไปสัมผัสกับอาหารที่ปรุงสุกแล้ว

Preventing cross contamination is one step to help eliminate foodborne illness. การป้องกันการปนเปื้อนเป็นขั้นตอนหนึ่งที่จะช่วยขจัดการ ไม่สบายจากอาหารเป็นพิษ :

There are six (6) main ways cross contamination can occur: ซึ่งมีหลักๆ อยู่ 6 ช่องทางที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ Preventing cross contamination is one step to help eliminate foodborne illness. การป้องกันการปนเปื้อนเป็นขั้นตอนหนึ่งที่จะช่วยขจัดการ ไม่สบายจากอาหารเป็นพิษ Food to food จากอาหาร ไปสู่อาหาร Equipment to food จากอุปกรณ์ ไปสู่อาหาร People to food จากบุคคล ไปสู่อาหาร Pests / Pets จากสัตว์พาหะนำเชื้อโรค / สัตว์เลี้ยงไปสู่อาหาร Chemicals to food จากสารเคมีไปสู่อาหาร Garbage to food จากขยะไปสู่อาหาร

Preventing Cross Contamination การป้องกันการผสมสารของการปนเปื้อนข้าม :

Write down some examples of when Cross Contamination could happen in the restaurant, bar, room service & pool service? เขียนเหตุการณ์ตัวอย่างว่าเมื่อใดที่สามารถเกิดการผสมผสานของการปนเปื้อนข้ามที่อาจจะเกิดขึ้นในห้องอาหาร บาร์ รูมเซอร์วิส และ สระน้ำ ? 1) 2) Preventing Cross C ontamination การป้องกันการผสมสารของการปนเปื้อนข้าม

PowerPoint Presentation:

Pests สัตว์รังควาน

PowerPoint Presentation:

Hazard Spotting 2    อันตรายจุดที่ 2  

PowerPoint Presentation:

Cleaning การทำความสะอาด

PowerPoint Presentation:

Why clean? ไมต้องสะอาด? Mainly to remove harmful contamination: เพื่อขจัดการปนเปื้อนที่เป็นอันตรายของ Bacteria เชื้อแบคทีเรีย Physical contamination การปนเปื้อนทางกายภาพ Waste food เศษอาหาร food supply for pests อาหารของสัตว์รังควาน harbourage for bacteria แหล่งฟักตัวของแบคทีเรีย

PowerPoint Presentation:

Cleaning การทำความสะอาด Removes dirt, grease, food, soil ขจัดสิ่งปฎิกูล,, คราบไขมัน, อาหาร ดิน Does not destroy bacteria ไม่ได้ทำลายเชื้อแบคทีเรีย Requires: ต้องการ Heat/hot water ความร้อน / น้ำร้อน Physical effort – brush, cloth, scourer แปรง, ผ้า, อุปกรณ์เช็ดถู Detergent ผลิตภัณท์ทำความสะอาด

PowerPoint Presentation:

Hand Washing การล้างมือ

PowerPoint Presentation:

Hand Washing การล้างมือ การเคลื่อนย้ายของ When should you wash your hands at work or at home? In your teams give 5 examples คุณควรจะล้างมือของคุณในขณะอยู่ที่ทำงาน หรืออยู่ที่บ้านเมื่อไหร่ ? ในกลุ่มของคุณให้ตอบมา 5 อย่าง

PowerPoint Presentation:

ภาพแสดงถึงบริเวณที่มักถูกลืมหรือล้างไม่ถูกต้องเมื่อคุณล้างมือ This shows the areas often missed or not washed properly when washing your hands

PowerPoint Presentation:

Hand-washing is the most effective way to stop the spread of illness.   การล้างมือเป็นหนทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดใน การหยุดยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค  

Why is personal hygiene important? ทำไมสุขอนามัยส่วนบุคคลจึงสำคัญ?:

Why is personal hygiene important? ทำไมสุขอนามัยส่วนบุคคลจึงสำคัญ ? Food handlers touch and handle most foods many times a day ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับอาหารต้องสัมผัสและจับต้องอาหารวันละหลายครั้ง People are sources of contamination คนเป็นต้นเหตุของการปนเปื้อน Infected food handlers are dangerous ผู้ที่สัมผัสอาหารที่ติดเชื้อนั้นถือเป็นบุคคลอันตราย Customers like to see hygienic staff ผู้มารับบริการต้องการเห็นพนักงานที่มีสุขลักษณะที่ดี

PowerPoint Presentation:

Allergens สารก่อภูมิแพ้

PowerPoint Presentation:

Allergens สารก่อภูมิแพ้ Allergies are an overreaction of the body’s immune system to a specific part of a food, usually a protein. ภูมิแพ้เกิดจากระบบภายในร่างกายผิดปกติ โดยอาจเกิดจาก อาหารบางประเภท โดยส่วนใหญ่ มักจะเป็น โปรตีน These proteins may be from foods, pollens, house dust, animal hair or moulds. They are called allergens. โปรตีน เหล่านี้ อาจมาจาก อาหาร , เกสรดอกไม้ , ฝุ่นภายในบ้าน , ขนสัตว์หรือเชื้อรา . เหล่านี้คือสารก่อภูมิแพ้ Any guest who says they are allergic to any kind of food the order taker must personally go and inform the kitchen of the food the guest is allergic to แขกผู้เข้าพักคนใดที่แพ้อาหารประเภทใด ก็ตาม พนักงานที่รับรายการอาหาร ต้องแจ้งกับทางแผนกครัวว่า ลูกค้าแพ้อาหารอะไรบ้าง

PowerPoint Presentation:

Allergens สารก่อภูมิแพ้ The word ‘allergy’ means that the immune system has responded to a harmless substance as if it were toxic . คำว่า ‘ ภูมิแพ้ ” หมายถึงระบบการตอบสนองของร่างกายกับสิ่งที่อาจเป็นอันตรายหรือสารพิษบางอย่าง The protein in the food is the most common allergic component . โปรตีน ในอาหาร เป็นส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ These kinds of allergies occur when the body's immune system mistakenly identifies a protein as harmful. ภูมิแพ้เหล่านี้ เกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายผิดปกติ ซึ่งส่วนใหญ่ถูกระบุว่า โปรตีน เป็นอันตราย There are 8 major food allergens dairy, eggs, soy, wheat, tree nuts, peanuts, shellfish and fish . มีอาหาร 8 ประเภทที่มีสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ เช่น ผลิตภัณฑืที่ทำจากนม ไข่ ถั่วเหลือง ข้าวสา ลี ถั่วทุกประเภท   ถั่วลิสง หอยและปลา

The most common food intolerances are to gluten and lactose. คนโดยส่วนมากจะแพ้ กลูเต็นกับแลคโตส :

The most common food intolerances are to gluten and lactose. คนโดยส่วนมากจะแพ้ กลูเต็นกับแลคโตส Gluten is a protein in grass-type grains such as wheat, barley and rye. กลูเต็นเป็นโปรตีนที่อยู่ในธัญพืช เช่น ข้าวสาลี ข้าวบาเร่ และข้าวไรย์ Bread, pasta, crackers, also in sauces, medications, lipstick, imitation crabmeat and other items not normally associated with grains. กลูเต็นจะเป็นส่วนประกอบใน ขนมปัง พาสต้า และขนมปังกรอบ แต่ยังอยู่ในซอสต่าง ๆ ยาบางชนิด เนื้อปูเทียมและส่วนผสมบางชนิดที่เกี่ยวกับธัญพืช Lactose is a type of sugar found in milk and other dairy products. แลคโตส เป็นน้ำตาลชนิดหนึ่งที่พบ ในนมและผลิตภัณฑืที่มีส่วนประกอบของนม

PowerPoint Presentation:

ปิดภาชนะที่บรรจุอาหาร Keep food covered หลีกเลี่ยงการสัมผัสอาหารด้วยมือ Avoid touching food with your hands เก็บอาหารดิบให้ห่างจากอาหารที่ปรุงสุกแล้ว Keep raw food away from cooked food

PowerPoint Presentation:

www.facebook.com/foodhygieneasia Click LIKE to be a fan and be a supporter of food safety and help create a food safety culture in Thailand กด LIKE เพื่อเป็นแฟนเพจและเป็นผู้สนับสนุนความปลอดภัยของอาหาร และมาช่วยกันสร้างความปลอดภัยของอาหารให้เป็นวัฒนธรรมในประเทศไทยกัน www.facebook.com/foodhygieneasia

authorStream Live Help