آدرس سایت تاینی بت

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

http://truetiger.org/

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

TINYBET _ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﺖﯾﺎﺳ ﺮﺘﻠﯿﻓ نوﺪﺑ سردآ و ﮏﻨﯿﻟ هﺮﻤﻫ ﻪﺑ TINYBET ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﺖﯾﺎﺳ ناﺮﺑرﺎﮐ تاﺮﻈﻧ و ﯽﻓﺮﻌﻣ ، ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﺖﯾﺎﺳ ﻪﺑ دورو ﺪﯿﻨﮐ ﮏﯿﻠﮐ یزﺎﺑ عوﺮﺷ و ﺖﯾﺎﺳ ﻪﺑ دورو یاﺮﺑ ﺪﯿﻨﮐ ﺖﻓﺎﯾرد ﻪﯾﺪﻫ ژرﺎﺷ و سﻮﻧﻮﺑ 100 ﺖﯾﺎﺳ رد مﺎﻧ ﺖﺒﺛ ﺎﺑ 2019 19 ﺮﺒﻣﺎﺘﭙﺳ هﺎﮔﺪﯾد ندوﺰﻓا ﺪﯾدزﺎﺑ 544 هﺎﮔﺪﯾد 11 ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ لﺎﺒﺗﻮﻓ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ﻦﯾﺎﻠﻧآ یﺎﻫ یزﺎﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﻦﯾﺎﻠﻧآ ﻢﮑﺣ یزﺎﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﻦﯾﺎﻠﻧآ رﻮﺳﺎﭘ یزﺎﺑ ﺐﺼﻧ و دﻮﻠﻧاد ﻦﺸﯿﮑﯿﻠﭘا ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ لﺎﺒﺗﻮﻓ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ رﺎﺠﻔﻧا یزﺎﺑ ﻦﯾﺎﻠﻧآ ﮏﺟ ﮏﻠﺑ ﻦﯾﺎﻠﻧآ رﻮﺳﺎﭘ ﻦﯾﺎﻠﻧآ ﺮﮐﻮﭘ ﻦﯾﺎﻠﻧآ ﻢﮑﺣ یزﺎﺑ ﻦﯾﺎﻠﻧآ ﺖﻟور ﻦﯾﺎﻠﻧآ دﺮﻧ ﻪﺘﺨﺗ ﻦﯾﺎﻠﻧآ ﻮﻨﯾزﺎﮐ

slide 2:

ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ لﺎﺒﺗﻮﻓ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ﺖﯾﺎﺳ ﯽﻓﺮﻌﻣ ﺎﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﺖﯾﺎﺳ . ﺖﺳا هدﺮﮐ دﺎﺠﯾا دﻮﺧ ناﺮﺑرﺎﮐ یاﺮﺑ ار یا هﮋﯾو ﻂﯾاﺮﺷ ﺰﯾاﻮﺟ ﯽﻧآ ﺰﯾراو و ﯽﮑﻧﺎﺑ ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ هﺎﮔرد ﻦﺘﺷاد ﺎﺑ ﺖﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﺖﯾﺎﺳ ﺮﺘﻠﯿﻓ نوﺪﺑ و ﺪﯾﺪﺟ سردآ ﺖﻓﺎﯾرد یاﺮﺑ .ﺪﻨﮐ ﯽﻣ هدﺎﻔﺘﺳا دﻮﺧ ﯽﺻﺎﺼﺘﺧا مﺮﻔﺘﻠﭘ زا ﻊﻗاو رد و ﺖﺳا توﺎﻔﺘﻣ ﺮﮕﯾد یﺪﻨﺑ طﺮﺷ یﺎﻫ ﺖﯾﺎﺳ ﯽﻣﺎﻤﺗ .ﺪﯾا هدﺮﮐ بﺎﺨﺘﻧا ار ﯽﺘﺳرد یﺎﺟ ﻦﺸﯿﮑﯿﻠﭘا دﻮﻠﻧاد و tinybet ﺖﯾﺎﺳ ﺎﺷﻮﯿﻧ : ﻂﺳﻮﺗ هﺪﺷ ﻪﺘﺷﻮﻧ :یاﺮﺑ ﻮﺠﺘﺴﺟ … ﻮﺠﺘﺴﺟ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﻦﯾﺎﻠﻧآ ﮏﺟ ﮏﻠﺑ یزﺎﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﻦﯾﺎﻠﻧآ ﺖﻟور یزﺎﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﻦﯾﺎﻠﻧآ ﻮﻨﯾزﺎﮐ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﻦﯾﺎﻠﻧآ ﺮﮐﻮﭘ یزﺎﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﻦﯾﺎﻠﻧآ دﺮﻧ ﻪﺘﺨﺗ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ رﺎﺠﻔﻧا یزﺎﺑ

slide 3:

رﺎﯿﺴﺑ رﺎﺒﺘﻋا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﯿﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ﻪﺟﻮﺗ عﻮﺿﻮﻣ ﻦﯾا ﻪﺑ . ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﯽﻠﻤﻟا ﻦﯿﺑ زﻮﺠﻣ یاراد ﻪﮐ ﺖﺳا ﯽﻧاﺮﯾا ﻦﯾﺎﻠﻧآ ﻮﻨﯾزﺎﮐ ﺎﻬﻨﺗ ﻪﮐ یﻮﻃ ﻪﺑ .ﺪﻨﻧز ﯽﻣ ﺎﺟ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ مﺎﻧ ﺎﺑ ار دﻮﺧ ﺮﮕﯾد یﺎﻫ ﺖﯾﺎﺳ زا ﯽﻠﯿﺧ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ یﺎﻟﺎﺑ ﺖﺳرد سردآ ﻪﺤﻔﺻ ﻦﯾا زا ﻪﺸﯿﻤﻫ ﺎﻣ ﻞﯿﻟد ﻦﯿﻤﻫ ﻪﺑ ﺪﯿﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ار مزﺎﻟ ﻪﺟﻮﺗ ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﯽﻌﻗاو ﺖﯾﺎﺳ رد ﻪﮑﻨﯾا رد یزﺎﺑ مﺎﮕﻨﻫ رد ﻪﺸﯿﻤﻫ .ﺪﯿﻨﮐ یزﺎﺑ ﺮﺒﺘﻌﻣ ﻦﯾﺎﻠﻧآ یﻮﯾزﺎﮐ ﻦﯾا رد ﺖﺣار لﺎﯿﺧ ﺎﺑ ﺪﯿﻧاﻮﺘﺑ ﻪﮐ ﻢﯿﻨﮐ ﯽﻣ ﯽﻓﺮﻌﻣ ﺎﻤﺷ ﻪﺑار tinybet ﺖﯾﺎﺳ هﺪﺸﻧ ﺮﺘﻠﯿﻓ و tinybet یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ یﺎﻫ یزﺎﺑ زا .ﺪﻫد ﯽﻣ ﻪﺋارا ﺎﻟﺎﺑ رﺎﯿﺴﺑ ﺖﯿﻔﯿﮐ ﺎﺑ ار ﻦﯾﺎﻠﻧآ ﯽﯾﻮﻨﯾزﺎﮐ یﺎﻫ یزﺎﺑ ﯽﻣﺎﻤﺗ ﻪﮐ ﺖﺳا ﯽﺘﯾﺎﺳ ﺎﻬﻨﺗ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ ﺖﻔﮔ ناﻮﺗ ﯽﻣ تأﺮﺟ ﻪﺑ دﺮﮐ هرﺎﺷا ﺮﯾز دراﻮﻣ ﻪﺑ ناﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﻫ یزﺎﺑ ﻦﯾا ﻪﻠﻤﺟ ﺎﻫﺎﻣوا ﻦﯾﺎﻠﻧآ ﺮﮐﻮﭘ یزﺎﺑ مﺪﻟﻮﻫ ساﺰﮕﺗ ﺮﮐﻮﭘ یزﺎﺑ رﺎﺠﻔﻧا یزﺎﺑ ﺖﻟور یزﺎﺑ ﮏﺟ ﮏﻠﺑ یزﺎﺑ ود رﺎﺠﻔﻧا نﺎﻤﻫ ﺎﯾ مﻮﺑ یزﺎﺑ ﯽﭽﯿﻗ ﺬﻏﺎﮐ ﮓﻨﺳ یزﺎﺑ گﺮﺑ رﺎﻬﭼ نﺎﻤﻫ ﺎﯾ ﻦﯾﺎﻠﻧآ رﻮﺳﺎﭘ یزﺎﺑ لﺎﺒﺗﻮﻓ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ﯽﺷزرو ﻪﺘﺷر 52 ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ دﺮﻧ ﻪﺘﺨﺗ ﻮﺠﺘﺴﺟ ﺎﻫ هﺎﮔﺪﯾد ﻦﯾﺮﺧآ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ رﺎﺠﻔﻧا یزﺎﺑ رد ﺪﯿﺸﻤﺟ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ رﺎﺠﻔﻧا یزﺎﺑ رد نﺎﻄﻠﺳ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﻦﯾﺎﻠﻧآ دﺮﻧ ﻪﺘﺨﺗ رد ﺰﯾوﺮﭘوﺮﺴﺧ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﻦﯾﺎﻠﻧآ دﺮﻧ ﻪﺘﺨﺗ رد رﻮﯾز ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﻦﯾﺎﻠﻧآ ﺮﮐﻮﭘ یزﺎﺑ رد ﺰﯾوﺮﭘ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﻦﯾﺎﻠﻧآ ﺮﮐﻮﭘ یزﺎﺑ رد ﺎﺑﻮﻃ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﻦﯾﺎﻠﻧآ ﻮﻨﯾزﺎﮐ رد ﺖﺑاﺰﯿﻟا ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﻦﯾﺎﻠﻧآ ﻮﻨﯾزﺎﮐ رد نﺎﺟ ﺖﯿﻟﺎﻫ ﺎﻫ ﻪﺘﺳد ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ یﺎﻫ یزﺎﺑ

slide 4:

ﻦﯾﺎﻠﻧآ ﻢﮑﺣ یزﺎﺑ .ﺪﯾﻮﺷ ﺎﻨﺷآ tinybet یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ یﺎﻟﺎﺑ رﺎﯿﺴﺑ ﺖﯿﻔﯿﮐ و ﺎﻫ یزﺎﺑ عﻮﻨﺗ ﺎﺑ ﺎﺗ ﺪﯾﻮﺸﺑ ﺖﯾﺎﺳ دراو ﺖﺳا ﯽﻓﺎﮐ ﻂﻘﻓ ﺎﻤﺷ .ﺮﮕﯾد یزﺎﺑ ﺎﻫ هد و دﻮﺧ ﺰﯾاﻮﺟ ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﯽﻟﺎﺒﺗﻮﻓ ﺖﺳرد یﺎﻫ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ﺎﺑ و ﯽﺘﺣار ﻪﺑ ﺎﻤﺷ و ﺖﺳا باﺬﺟ رﺎﯿﺴﺑ ﻢﻫ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ﺖﯾﺎﺳ ﻪﮐ ﺪﯿﻧاﺪﺑ ﺖﺳا ﺐﻟﺎﺟ ﺎﻣا . ﺪﻨﻫد ﯽﻣ مﺎﺠﻧا ار رﺎﮐ ﻦﯾا ﯽﻣﺮﮔﺮﺳ یاﺮﺑ داﺮﻓا زا ﯽﻠﯿﺧ و ﺖﺳا باﺬﺟ رﺎﯿﺴﺑ لﺎﺒﺗﻮﻓ ﻪﺑ ناﺪﻨﻣ ﻪﻗﺎﻠﻋ یاﺮﺑ لﺎﺒﺗﻮﻓ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ . ﺪﯿﻨﮐ ﺖﻓﺎﯾرد ار . ﺪﯿﻨﮐ ﺪﻣآرد ﺐﺴﮐ هار ﻦﯾا زا ﺪﯿﻧﻮﺘﺑ ﻪﮐ ﻪﺸﯿﻣ ﯽﻟﺎﻋ ﻪﭼ ﺪﯾراد ﺺﺼﺨﺗ لﺎﺒﺗﻮﻓ رد ﺎﻤﺷ ﺮﮔا ﻪﺘﺷاد ﻢﻫ ﺪﻣآرد ﺐﺴﮐ ،تﺬﻟ ﺮﺑ هوﺎﻠﻋ و ﺪﯿﻨﮐ ﺖﺒﺛ باﺬﺟ رﺎﯿﺴﺑ ﻞﻨﭘ رد رد دﻮﺧ یﺎﻫ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ و ﺪﯿﺸﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ لﺎﺒﺗﻮﻓ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ﺖﯾﺎﺳ دراو ﻪﯿﻓﺎﮐ ﺐﯾاﺮﺿ .ﺪﯿﻨﮐ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ tinybet ﺖﯾﺎﺳ رد ار ﺲﯿﻨﺗ و لﺎﺒﺘﮑﺴﺑ لﺎﺒﯿﻟاو ﻪﻠﻤﺟ زا ﺮﮕﯾد ﯽﺷزرو ﻪﺘﺷر 52 ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﻤﺷ لﺎﺒﺗﻮﻓ ﺮﺑ هوﺎﻠﻋ .ﺪﯿﺷﺎﺑ ﯽﺷزرو یﺎﻫ ﻪﺘﺷر ﯽﻣﺎﻤﺗ ﻪﺑ ناﺪﻨﻣ ﻪﻗﺎﻠﻋ یاﺮﺑ tinybet ﺖﯾﺎﺳ ﻊﻗاو رد .دﻮﺷ ﯽﻣ ﻪﺋارا ﻞﻣﺎﮐ ترﻮﺻ ﻪﺑ و ﺪﻨﺘﺴﻫ ﯽﻌﻗاو ﺎﻫ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ﯽﻣﺎﻤﺗ .ﺪﻨﻨﮐ لﺎﺒﻧد ار دﻮﺧ هاﻮﺨﻟد شزرو و ﻢﯿﺗ یﺮﺘﺸﯿﺑ نﺎﺠﯿﻫ ﺎﺑ و ﺪﻧﺮﺒﺑ تﺬﻟ دﻮﺧ ﻪﻗﺎﻠﻋ درﻮﻣ شزرو نﺪﯾد زا ﻪﮐ ﺖﺳا هدﺮﮐ ﻢﻫاﺮﻓ ار ﻂﯾاﺮﺷ ﻦﯾا ﺖﺳا باﺬﺟ رﺎﯿﺴﺑ یا ﻪﻓﺮﺣ یﺎﻫ ﻦﮑﯾزﺎﺑ ﻦﺘﺷاد ﺎﺑ ﺰﯿﻧ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﺮﮐﻮﭘ یزﺎﺑ ﯽﺻﺎﺼﺘﺧا یﺎﻫ ﺰﯿﻣ

slide 5:

ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ و یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﺖﯾﺎﺳ لﻮﭘ ﺖﻓﺎﯾرد و ﺰﯾراو رد ﺖﻟﻮﻬﺳ ﺎﺑ ﻪﮑﻧآ ﺮﺑ هوﺎﻠﻋ  ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﺖﯾﺎﺳ رد .ﺖﺳا ﺖﯾﺎﺳ یاﺮﺑ لﻮﭘ ﺖﻓﺎﯾرد و ﺰﯾراو رد ﺖﻟﻮﻬﺳ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ ناﺮﺑرﺎﮐ یاﺮﺑ باﺬﺟ رﺎﯿﺴﺑ درﻮﻣ ژرﺎﺷ یاﺮﺑ قﻮﻓ دراﻮﻣ ﺮﺑ هوﺎﻠﻋ .ﺖﺳا مﺎﺠﻧا ﻞﺑﺎﻗ ﻢﻫ ترﺎﮐ ﻪﺑ ترﺎﮐ ﻖﯾﺮﻃ زا رﺎﮐ ﻦﯾا و ﺪﯿﻨﮐ ﺰﯾراو لﻮﭘ ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﯽﮑﻧﺎﺑ یﺎﻫ ترﺎﮐ ﯽﻣﺎﻤﺗ ﺪﯿﻨﮐ ژرﺎﺷ ار دﻮﺧ بﺎﺴﺣ ﯽﻧﺎﻣ ﺖﮑﻓﺮﭘ ﺮﭼوو ﯽﺘﺣ ﺎﯾ و ﯽﻧﺎﻣ ﺖﮑﻓﺮﭘ هﺎﮔرد زا ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ دﻮﺧ بﺎﺴﺣ ﺎﻤﺷ . دراﺪﻧ دﻮﺟو ﯽﻧاﺮﯾا یﺪﻨﺑ طﺮﺷ یﺎﻫ ﺖﯾﺎﺳ زا ﮏﯾ ﭻﯿﻫ رد عﻮﺿﻮﻣ ﻦﯾا ﻪﮐ ﺖﺳا ﺰﯾاﻮﺟ ﯽﻧآ ﺰﯾراو tinybet ﺖﯾﺎﺳ ﺪﻨﻣرﺪﻗ رﺎﯿﺴﺑ ﺖﻤﺴﻗ ﻪﺘﻔﻫ زا یزور ﻪﭼ رد ﺎﯾ و ﺪﺷﺎﺑ زور ﻪﻧﺎﺒﺷ زا ﯽﺘﻋﺎﺳ ﻪﭼ رد ﺪﻨﮐ ﯽﻤﻧ ﯽﻗﺮﻓ ﺪﯿﻨﮐ ﺖﺷادﺮﺑ ار دﻮﺧ لﻮﭘ ﺪﯿﻫاﻮﺧ ﯽﻣ ﻪﮐ یا ﻪﻈﺤﻟ نﺎﻤﻫ رد ﺎﻘﯿﻗد :tinybet ﺖﯾﺎﺳ ﯽﻧﺎﺒﯿﺘﺸﭘ .ﺪﯿﻨﮐ ﺖﺷادﺮﺑ ار دﻮﺧ لﻮﭘ، ﺪﯿﻨﮐ هدارا ﻪﮐ ﯽﻧﺎﻣز ﺮﻫ رد ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﯽﺘﺣار ﻪﺑ ﺎﻤﺷ ،ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ هدﺎﻣآ ﻪﺘﻋﺎﺳ 24 ترﻮﺻ ﻪﺑ ﻦﯾﺎﻠﻧآ نﺎﺒﯿﺘﺸﭘ هد زا ﺶﯿﺑ . ﺖﺳا ﻦﯾﺎﻠﻧآ یﻮﯾزﺎﮐ ﻦﯾا ﯽﻧﺎﺒﯿﺘﺸﭘ tinybet ﺖﯾﺎﺳ ﺮﯿﻈﻧ ﯽﺑ دراﻮﻣ زا ﯽﮑﯾ درﻮﻣ رد ﯽﻟاﻮﺳ ﺮﻫ ﺎﻤﺷ ﻪﮐ ﺖﺳا مﺎﺠﻧا ﻞﺑﺎﻗ پآ ﺲﺗاو و ماﺮﮕﻠﺗ ﻖﯾﺮﻃ زا ﻢﻫ و ﺖﯾﺎﺳ دﻮﺧ رد ﺖﮑﯿﺗ ﻖﯾﺮﻃ زا ﻢﻫ عﻮﺿﻮﻣ ﻦﯾا .ﺪﻨﺘﺴﻫ ﺎﻫ ﻦﮑﯾزﺎﺑ .ﺪﯿﻨﮐ ﺖﻓﺎﯾرد ار نآ ﺦﺳﺎﭘ ﻪﻈﺤﻟ نﺎﻤﻫ رد ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺪﯿﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ﺖﯾﺎﺳ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺎﯾ و یزﺎﺑ عﻮﻧ ﺮﻫ ﺖﻓا زا ﯽﻧاﺮﮕﻧ نوﺪﺑ ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﻤﺷ و ﺖﺳا ﻪﺘﺷاﺬﮕﻧ ناﺮﺑرﺎﮐ یاﺮﺑ ﯽﻧاﺮﮕﻧ ﻪﻧﻮﮕﭽﯿﻫ یﺎﺟ یﺮﺑا یﻮﻗ رﺎﯿﺴﺑ یﺎﻫروﺮﺳ ﺎﺑ tinybet ﺖﯾﺎﺳ ﻪﺑ ﻢﻬﻧآ رﺎﺑ ﮏﯾ ﻂﻘﻓ ﻪﺘﺷﺬﮔ لﺎﺳ ﮏﯾ رد ﻪﮐ ﺪﻨﺘﺴﻫ یﻮﻗ یﺪﺣ ﻪﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ یﺎﻫروﺮﺳ .ﺪﯿﻨﮐ یزﺎﺑ ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾا رد ﺖﯿﻔﯿﮐ ﺎﯾ ﺖﻋﺮﺳ ﻦﯾا .ﺖﺳا ﺮﯿﻈﻧ ﯽﺑ ﯽﺟرﺎﺧ و ﯽﻧاﺮﯾا ﻦﯾﺎﻠﻧآ یﻮﻨﯾزﺎﮐ یﺎﻫ ﺖﯾﺎﺳ ﯽﻣﺎﻤﺗ ﻦﯿﺑ رد شدﻮﺧ عﻮﻧ رد ﻪﮐ ﺪﺷ ﻊﻄﻗ ﺖﯾﺎﺳ ﻪﺑ ﯽﺳﺮﺘﺳد ﻪﯿﻧﺎﺛ 35 تﺪﻣ هﺎﮕﭽﯿﻫ لﺎﺣ ﻦﯾا ﺎﺑ و ﺖﺳا یدﺎﯾز رﺎﯿﺴﺑ لﺎﻌﻓ ناﺮﺑﺎﮐ یاراد ﻪﺸﯿﻤﻫ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﻦﯾﺎﻠﻧآ یﻮﻨﯾزﺎﮐ ﺖﯾﺎﺳ ﻪﮐ دﻮﺷ ﯽﻣ ﺮﺗ ﺐﻟﺎﺟ ﯽﻟﺎﺣ رد عﻮﺿﻮﻣ .هﺪﺸﻧ ﻊﻄﻗ ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾا ﻪﺑ ﯽﺳﺮﺘﺳد ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ رﺎﺒﺘﻋا ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣا و ﯽﯾﺎﭘورا ﻦﯾﺎﻠﻧآ یﻮﻨﯾزﺎﮐ یﺎﻫ ﺖﮐﺮﺷ ﺎﻫرﺎﺑ .ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﯽﻠﻤﻟا ﻦﯿﺑ زﻮﺠﻣ یاراد ﻪﮐ ﺖﺳا ﯽﺳرﺎﻓ ﯽﯾﻮﻨﯾزﺎﮐ ﺖﯾﺎﺳ ﺎﻬﻨﺗ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾا ناﺮﯾﺪﻣ .ﺖﺳا هﺪﯾدﺮﮔ در و ﯽﺳرﺮﺑ ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾا ناﺮﯾﺪﻣ ﻂﺳﻮﺗ عﻮﺿﻮﻣ ﻦﯾا ﻪﮐ ﺪﻧا هدﺮﮐ ﺎﻟﺎﺑ رﺎﯿﺴﺑ یﺎﻫ ﺖﻤﯿﻗ ﺎﺑ ار ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾا ﺪﯾﺮﺧ ﺖﺳاﻮﺧرد ﺎﻬﻨﺗ رﺎﺒﺘﻋا ﺶﻫﺎﮐ و نﺎﻧﺎﺑز ﯽﺳرﺎﻓ ﻪﺑ ﯽﻧﺎﺒﯿﺘﺸﭘ  ﺖﯿﻔﯿﮐ نﺪﻣآ ﻦﯿﯾﺎﭘ ﺚﻋﺎﺑ ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣا یﺎﻫ ﺖﮐﺮﺷ ﻪﺑ ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾا شوﺮﻓ ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﻧراد دﺎﻘﺘﻋا ﺖﯾﺎﺳ ﺎﻬﻨﺗ و ﺪﻨﺷﺎﺑ رادرﻮﺧﺮﺑ ﯽﻠﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺢﻄﺳ رد ﻦﯾﺎﻠﻧآ یﻮﻨﯾزﺎﮐ یﺎﻟﺎﺑ ﺖﯿﻔﯿﮐ زا ﺪﻨﻧاﻮﺘﺑ ﺪﯾﺎﺑ ﻢﻫ ﺎﻫ ﯽﻧاﺮﯾا .دﻮﺷ ﯽﻣ ﯽﻧاﺮﯾا ﻦﯾﺎﻠﻧآ یﻮﻨﯾزﺎﮐ ﺮﺒﺘﻌﻣ ﺖﯾﺎﺳ ناﺮﯾﺪﻣ هدﻮﺑ ﺎﻟﺎﺑ رﺎﯿﺴﺑ ﮏﯿﺗ مﺎﺗ ﺖﯾﺎﺳ یاﺮﺑ یدﺎﻬﻨﺸﯿﭘ یﺎﻫ ﺖﻤﯿﻗ ﻪﮑﻨﯾا ﺎﺑ دﺮﮐ ﺪﻧاﻮﺨﻧ راﺬﮔاو ﯽﺟرﺎﺧ یﺎﻫ ﺖﮐﺮﺷ ﻪﺑ ار ﯽﻧاﺮﯾا ﺖﯿﻔﯿﮐ ﺎﺑ ﺖﯾﺎﺳ ﺖﯿﻔﯿﮐ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﭼ ﺮﻫ ندﺮﺑ ﺎﻟﺎﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﺎﻣا .دﺮﮐ ﺪﻧاﻮﺧ یﺮﯿﮔﻮﻠﺟ ﯽﺟرﺎﺧ یﺎﻫ ﺖﮐﺮﺷ ﻪﺑ ﻢﻫ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ مﺎﻬﺳ ﯽﻣﺎﻤﺗ ندﺮﮐ راﺬﮔاو زا ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾا زا ناﻮﺘﺑ ﺎﺗ دﻮﺷ راﺬﮔاو ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ گرﺰﺑ یﺎﻫ ﺖﮐﺮﺷ ﻪﺑ مﺎﻬﺳ زا ﯽﻤﮐ ﯽﺘﻤﺴﻗ ﻪﮐ ﺖﺳا ﯽﺳرﺮﺑ لﺎﺣ رد عﻮﺿﻮﻣ ﻦﯾا ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ ﺖﺳا ﯽﻧز ﻪﻧﺎﻤﮔ و ﯽﺳرﺮﺑ لﺎﺣ رد عﻮﺿﻮﻣ ﻦﯾا زﻮﻨﻫ ﻦﯾا ﺎﺑ .دﺮﮐ هدﺎﻔﺘﺳا ﺖﯾﺎﺳ ﺖﯿﻔﯿﮐ ندﺮﺑ ﺎﻟﺎﺑ ﺖﻬﺟ رد ﺎﻬﻧآ تﺎﻧﺎﮑﻣا

slide 6:

ﮏﻨﯿﻟ ﮏﺑ – ﺖﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ یزﺎﺑ رد ﺎﻫ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ و ﺎﻫ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ﺎﺑ ار دﻮﺧ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﻞﺒﻗ ﯽﺗﺪﻣ زا ﻪﮐ ﺖﺳا ﻦﯾﺎﻠﻧآ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ ﮏﯾ ، ﺖﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ ﺖﯾﺎﺳ ﻪﺑ ﺰﯿﻧ ار ﯽﺷزرو باﺬﺟ یﺎﻫ یزﺎﺑ ﺮﯾﺎﺳ ، دﻮﺧ تﺎﻧﺎﮑﻣا ﻞﯿﻤﮑﺗ ﺎﺑ ﯽﺗﺪﻣ زا ﺲﭘ ، ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾا .ﺖﺳا هدﻮﻤﻧ عوﺮﺷ ، لﺎﺒﺗﻮﻓ ﯽﺟرﺎﺧ و ﯽﻠﺧاد ﻒﻠﺘﺨﻣ یﺎﻫ ﻪﺘﺷر رد ﯽﺷزرو یﺎﻫ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ و ﺎﻫ یزﺎﺑ ﻪﺑ ﯽﻫد ﺲﯾوﺮﺳ ﺮﺑ ﻂﻘﻓ ار دﻮﺧ ﺰﮐﺮﻤﺗ ، ﺮﺧاوا ﻦﯿﻤﻫ ﺎﺗ و دﻮﻤﻧ ﻪﻓﺎﺿا دﻮﺧ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ و رﺎﺠﻔﻧا یزﺎﺑ و ﻦﯾﺎﻠﻧآ ﺖﻟور و رﻮﺳﺎﭘ و ﺮﮐﻮﭘ ﺪﻨﻧﺎﻣ ، ﯽﯾﻮﻨﯾزﺎﮐ یﺎﻫ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ و ﺎﻫ یزﺎﺑ یاﺮﺑ ﺎﻫ ﺎﺿﺎﻘﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﯽﻟو .دﻮﺑ هدﺮﮐ فﻮﻄﻌﻣ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ و ﺎﻫ یزﺎﺑ ﺶﺨﺑ ﻪﺑ ﯽﻫد ﺲﯾوﺮﺳ ، ﺮﺒﺘﻌﻣ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ یﺎﻫ ﺖﯾﺎﺳ ﺮﺜﮐا ﺪﻨﻧﺎﻣ ، ﺖﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ ، نآ ﻪﺑﺎﺸﻣ و مﻮﺑ یزﺎﺑ ﯽﺷزرو یﺎﻫ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ و ﺎﻫ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ﻪﺑ ناﺪﻨﻣ ﻪﻗﺎﻠﻋ ﻪﺑ ﻢﻫ ، ﺖﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ ﺮﺿﺎﺣ لﺎﺣ رد .دﻮﻤﻧ ﻪﻓﺎﺿا ﻢﻫ ار ﯽﯾﻮﻨﯾزﺎﮐ یﺎﻫ .ﺪﻫد ﯽﻣ ﺲﯾوﺮﺳ ، ماﻮﺗ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﯽﯾﻮﻨﯾزﺎﮐ یﺎﻫ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ و ﺎﻫ یزﺎﺑ ناراد ﺖﺳود ﻪﺑ ﻢﻫ و ، ؟ﺖﺳا ﺮﺒﺘﻌﻣ ﺖﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ ﺎﯾآ ﺐﻠﻏا رد ار ﺎﻫ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ و ﺎﻫ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ﻪﮐ ﺖﺳا ﯽﯾﺎﻫ ﺖﯾﺎﺳ ﻪﻠﻤﺟ زا ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾا ، ﺖﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ یﺎﻫ ﺲﯾوﺮﺳ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ .ﺪﻫد ﯽﻣ ﻪﺋارا دﻮﺧ ﺖﯾﺎﺳ رد ار ﯽﯾﻮﻨﯾزﺎﮐ باﺬﺟ یﺎﻫ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ و ﺎﻫ یزﺎﺑ نآ رﺎﻨﮐ رد و ، لﺎﺒﺗﻮﻓ یزﺎﺑ ﻪﻠﻤﺟ زا ﯽﺷزرو راد فﺮﻃ ﺮﭘ یﺎﻫ یزﺎﺑ ی ﻪﺟرد ﯽﺑﺎﯾزرا ﺪﻨﻧﺎﻣ ﺪﯾﺎﺑ ، ﻢﯿﻫد ﺺﯿﺨﺸﺗ ار ﺖﺑ ﮏﯾﺮﺘﻫ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ ندﻮﺑ ﺮﺒﺘﻌﻣ ، ﻪﻧﺎﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ و ﺖﺳرد ﻞﮑﺷ ﻪﺑ ﻢﯿﻧاﻮﺘﺑ ﻪﮐ ﻦﯾا یاﺮﺑ ﯽﻣ راﺮﻗ دﻮﺧ ناﺮﺑرﺎﮐ رﺎﯿﺘﺧا رد یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾا ﻪﮐ ﯽﯾﺎﻫ ﺲﯾوﺮﺳ ﻦﯿﻨﭼ ﻢﻫ و تﺎﻧﺎﮑﻣا ی ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ﻪﺑ ، یﺪﻨﺑ طﺮﺷ یﺎﻫ ﺖﯾﺎﺳ ﺮﮕﯾد رﺎﺒﺘﻋا ﺎﻫ ﺲﯾوﺮﺳ و تﺎﻧﺎﮑﻣا ﻦﯾا ﻪﺑ هﺎﮕﻧ ﺎﺑ .ﻢﯾزادﺮﭙﺑ ، یﺪﻨﺑ طﺮﺷ یﺎﻫ ﺖﯾﺎﺳ رﺎﺒﺘﻋا ﺺﺧﺎﺷ یﺎﻫ ﻢﺘﯾآ زا ﺪﻨﺑ ﺮﻫ رد ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾا هﺎﮕﯾﺎﺟ ﻦﯿﯿﻌﺗ و ، ﺪﻫد عﻮﻧ ﻪﺑ ﺎﻨﺑ ، ﻂﺳﻮﺘﻣ و لﻮﺒﻗ ﻞﺑﺎﻗ ، بﻮﺧ ﺪﺣ رد ﯽﯾﺎﻫ ﺲﯾوﺮﺳ ، ﺖﺑ ﮏﯾﺮﺘﻫ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ ﻪﮐ ﻢﯾﻮﺷ ﯽﻣ ﻪﺟﻮﺘﻣ ﯽﺘﺣار ﻪﺑ ، ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾا رد :ﻢﯾزادﺮﭘ ﯽﻣ ﻢﺘﯾآ ﺮﻫ رد ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾا ﺖﯿﻌﺿو ﻪﺑ ﺮﯾز رد ﻪﮐ ﺪﻫد ﯽﻣ ﻪﺋارا ﯽﻫد ﺲﯾوﺮﺳ ﯽﺷزرو یﺎﻫ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ و ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ﺶﺨﺑ رد بﻮﺧ عﻮﻨﺗ ﯽﯾﻮﻨﯾزﺎﮐ یﺎﻫ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ و ﺎﻫ یزﺎﺑ ﺶﺨﺑ رد لﻮﺒﻗ ﻞﺑﺎﻗ عﻮﻨﺗ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ رد ﯽﮑﻧﺎﺑ ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ هﺎﮔرد بﻮﺧ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ﻎﻟﺎﺒﻣ لﺎﻘﺘﻧا و ﻞﻘﻧ رد ﻞﻤﻋ ﺖﻋﺮﺳ زا ﻂﺳﻮﺘﻣ یرادرﻮﺧﺮﺑ ناﺮﺑرﺎﮐ یاﺮﺑ ﺎﻫ سﻮﻧﻮﺑ و ﺎﻫ هﺰﯾﺎﺟ لﻮﺒﻗ ﻞﺑﺎﻗ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ﻪﺘﻋﺎﺳ 24 ﯽﻧﺎﺒﯿﺘﺸﭘ یاﺮﺑ مزﺎﻟ تﺎﻧﺎﮑﻣا ﻂﺳﻮﺘﻣ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺐﯾاﺮﺿ ﺶﯾاﺰﻓا یﺎﻫ شور بﻮﺧ ﺎﺘﺒﺴﻧ ندﺮﮐ رﻮﻈﻨﻣ ﺖﺷادﺮﺑ یاﺮﺑ ﻒﻘﺳ ﻎﻠﺒﻣ وژرﺎﺷ ﻎﻠﺒﻣ ﻞﻗاﺪﺣ بﻮﺧ ﻦﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﯽﻟﺎﺘﯿﺠﯾد یﺎﻫ زرا و ﯽﻟﺎﯾر یﺎﻫ ﺲﯾوﺮﺳ بﻮﺧ ی ﻪﺋارا یاراد ،  ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ ، یﺪﻨﺑ طﺮﺷ یﺎﻫ ﺖﯾﺎﺳ رﺎﺒﺘﻋا ﺺﺧﺎﺷ یﺎﻫ ﺪﻨﺑ زا ﮏﯾ ﺮﻫ رد ﺖﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ هﺎﮕﯾﺎﺟ ﻒﯾﺮﻌﺗ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ .داد راﺮﻗ ﯽﻧاﺮﯾا ﺮﺒﺘﻌﻣ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ یﺎﻫ ﺖﯾﺎﺳ ی هﺮﻣز رد ار ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾا ناﻮﺗ ﯽﻣ و هدﻮﺑ دﺎﻤﺘﻋا درﻮﻣ و ﺐﺳﺎﻨﻣ هﺎﮕﯾﺎﺟ

slide 7:

ﯽﮑﯾ رد 2018 لﺎﺳ رد ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾا ، ﺖﺳا ناﺮﯾا رد یﺪﻨﺑ طﺮﺷ یﺎﻫ ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ و ﻦﯾﺮﺗﺪﯾﺪﺟ زا ﯽﮑﯾ رد tinybet ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ زا ﯽﻟﻮﺒﻗ ﻞﺑﺎﻗ هﺮﻤﻧ دﻮﺧ ناﺮﺑرﺎﮐ ﻪﺑ ﻊﯾﺮﺳ ﯽﻧﺎﺒﯿﺘﺸﭘ و یا ﻪﻓﺮﺣ یﺎﻫ ﺲﯾوﺮﺳ ﻪﺋارا ﺎﺑ نﻮﻨﮐ ﺎﺗ و ﺪﺷ دﺎﺠﯾا ناﺮﯾا ﻮﻨﯾزﺎﮐ ﺰﮐاﺮﻣ ﻦﯾﺮﺗ ﺮﺒﺘﻌﻣ زا ﺎﯿﺤﻣ یﺎﻫ رزﻮﯾ یاﺮﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﯽﻄﯿﺤﻣ دﻮﺧ ناﺮﺑرﺎﮐ ﺮﺑ ﻪﯿﮑﺗ ﺎﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا ﯽﯾﺎﻫ ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯿﻟوا زا ﯽﮑﯾ tinybet یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ ،دﺮﯿﮕﺑ ibet ﻪﻠﺠﻣ .ﺪﻨﻨﮐ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ نآ رد ﯽﺘﺣار ﻪﺑ و هدﺮﮐ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﯾا ، ﻢﯿﻨﮐ ﺰﯿﻟﺎﻧآ و ﯽﺳرﺮﺑ ﯽﺼﺼﺨﺗ ﺎﻠﻣﺎﮐ رﻮﻃ ﻪﺑ دﺎﻌﺑا مﺎﻤﺗ زا ور ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ ﺎﺗ ﻢﯿﻨﮑﯿﻣ ﯽﻌﺳ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﯾا رد ﺎﻣ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﮐ ﻢﻨﮐ ضﺮﻋ ﺪﯾﺎﺑ ﺰﯾﺰﻋ نﺎﺘﺳود ،ﺖﺳا هﺪﺷ یروآ ﻊﻤﺟ ﺖﺑ یآ ﺖﯾﺎﺳ نﺎﻤﺘﻔﮔ رﺎﻟﺎﺗ رد ﺮﺑرﺎﮐ 289 یﺮﯿﮔ یار ﺎﯾ ﺪﯿﻨﮐ یزﺎﺑ ور ﯽﻐﻠﺒﻣ ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾا رد ﺎﻔﻄﻟ ﻪﮕﯿﻣ ﻪﮐ ﺖﺳا ﺎﯿﻧد یﺎﻫ ﻮﻨﯾزﺎﮐ ﯽﻠﮐ نﻮﻧﺎﻗ ﻪﺑ ندﻮﺑ ﺪﻨﺑ یﺎﭘ ﺪﻨﻣزﺎﯿﻧ ﺮﮕﯾد یﺎﻫ ﺖﯾﺎﺳ ﺪﻨﻧﺎﻣ tinybet .دﻮﺸﻧ ﯽﻠﮑﺸﻣ ﻦﯾﺮﺗ ﮏﭼﻮﮐ رﺎﭼد ﺎﻤﺷ ﯽﮔﺪﻧز نآ نداد ﺖﺳد زا ترﻮﺻ رد ﻪﮐ ﺪﯿﻨﮐ لﺎﺒﺗﻮﻓ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ تﺎﻣﺪﺧ یﺎﻫ یزﺎﺑ رد ﯽﻧﺎﻬﺟ دراﺪﻧﺎﺘﺳا یزﺎﺑ ﺐﯾاﺮﺿ یاراد ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾا ،ﺪﻨﮐ ﯽﻣ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﻮﻨﯾزﺎﮐ یﺎﻫ یزﺎﺑ و لﺎﺒﺗﻮﻓ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ﻪﻨﯿﻣز ود رد ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾا هﺮﻣز رد ور ﻦﯾا زا ،ﺪﺸﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﯽﺻﺎﺧ توﺎﻔﺗ ﯽﻧﺎﻬﺟ ﺮﺒﺘﻌﻣ یﺎﻫ ﺖﯾﺎﺳ ﺎﺑ ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾا ﺐﯾاﺮﺿ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد و ﺖﺳا لﺎﺒﺗﻮﻓ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ و ﯽﺷزرو . دﺮﮕﯿﻣ راﺮﻗ ﺎﻫ ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾﺮﺗﺮﺑ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ یﺎﻫ ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯿﺑ رد ﻪﮐ دﻮﺷ ﯽﻣ هداد ﺦﺳﺎﭘ ﻪﻘﯿﻗد 5 دوﺪﺣ رد ﺮﺑرﺎﮐ یﻮﺳ زا ﺖﮑﯿﺗ ﺮﻫ ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ و ﺖﺳا ﻊﯾﺮﺳ رﺎﯿﺴﺑ ﺖﯾﺎﺳ ﯽﻧﺎﺒﯿﺘﺸﭘ . ﺖﺳا ﯽﺒﺳﺎﻨﻣ رﺎﯿﺴﺑ دراﺪﻧﺎﺘﺳا .ﻢﯿﻨﮑﯿﻣ روﺮﻣ ﻢﻫ ﺎﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﺖﯾﺎﺳ زا ﺎﻨﯿﻋ ﻪﮐ ﺖﺳا هﺪﺷ ﻢﯿﻈﻨﺗ ﺎﻤﺷ یﺮﺑرﺎﮐ ﻪﺟرد ﺐﺴﺣ ﺮﺑ ﺰﯿﻧ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﺖﯾﺎﺳ یﺎﻫ ﯽﺘﺧادﺮﭘ ﺪﺷﺎﺑ ﻰﻣ ﺖﻋﺎﺳ ٢٤ ﺮﺜﻛاﺪﺣ و  ﻪﻘﯿﻗد ١٠ ﺖﯾﺎﺳ زا ﺰﯾراو نﺎﻣز ﻞﻗاﺪﺣ نﺎﻣﻮﺗ 50000 ﺖﺷادﺮﺑ ىاﺮﺑ ﻎﻠﺒﻣ ﻞﻗاﺪﺣ نﺎﻣﻮﺗ 5000000 ﺖﺷادﺮﺑ ىاﺮﺑ ﻎﻠﺒﻣ ﺮﺜﻛاﺪﺣ ﺪﺷﺎﺑ ﻰﻣ ﺮﯾز ترﻮﺻ ﻪﺑ و دﻮﺷ ﻰﻣ ﻦﯿﯿﻌﺗ ﺎﻤﺷ ىﺮﺑرﺎﻛ ﺢﻄﺳ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺰﯿﻧ ﺎﻤﺷ ﻪﻧازور ﺖﺷادﺮﺑ ﻒﻘﺳ 10 ﺎﺗ 1 ﺢﻄﺳ نﺎﻣﻮﺗ نﻮﯿﻠﯿﻣ 1 ﺮﺜﮐاﺪﺣ ﻪﻧازور 20 ﺎﺗ 11 ﺢﻄﺳ نﺎﻣﻮﺗ نﻮﯿﻠﯿﻣ 2 ﺮﺜﮐاﺪﺣ ﻪﻧازور 30 ﺎﺗ 21 ﺢﻄﺳ نﺎﻣﻮﺗ نﻮﯿﻠﯿﻣ 3 ﺮﺜﮐاﺪﺣ ﻪﻧازور 40 ﺎﺗ 31 ﺢﻄﺳ نﺎﻣﻮﺗ نﻮﯿﻠﯿﻣ 4 ﺮﺜﮐاﺪﺣ ﻪﻧازور ﺎﻟﺎﺑ ﻪﺑ 41 ﺢﻄﺳ نﺎﻣﻮﺗ نﻮﯿﻠﯿﻣ 5 ﺮﺜﮐاﺪﺣ ﻪﻧازور

slide 8:

ﺪﻫاﻮﺧ نﺎﻣز هﺪﻨﯾآ یرﺎﮐ زور ﺎﺗ و دﻮﺷ ﯽﻤﻧ مﺎﺠﻧا ﮏﻧﺎﺑ فﺮﻃ زا ﯽﻤﺳر ﻞﯿﻄﻌﺗ ﺎﯾ و ﻪﻌﻤﺟ ،ﻪﺒﻨﺷ ﺞﻨﭘ یﺎﻫزور رد ﺮﺑرﺎﮐ بﺎﺴﺣ ﻪﺑ ﺰﯾراو تﺎﯿﻠﻤﻋ دﺮﺑ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و ﺖﯾﺎﺳ رد ﺎﻤﺷ یﺮﺑرﺎﮐ بﺎﺴﺣ ﯽﮔداﻮﻧﺎﺧ مﺎﻧ و مﺎﻧ ﺎﺑ ﺪﯾﺎﺑ ﺪﯿﻨﮑﯿﻣ ﺖﺷادﺮﺑ نآ ﺎﺑ ﻪﮐ ﯽﺗرﺎﮐ و بﺎﺴﺣ ﺐﺣﺎﺻ مﺎﻧ ﻪﮐ ﺪﯿﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ﺖﻗد ﺎﻔﻄﻟ ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ ﺪﯾدﻮﻤﻧ ژرﺎﺷ ار دﻮﺧ بﺎﺴﺣ نآ ﺎﺑ ﻪﮐ ﯽﺗرﺎﮐ ﻪﺑ یﺮﺑرﺎﮐ بﺎﺴﺣ ژرﺎﺷ یاﺮﺑ هار tinybet 4 ﺖﯾﺎﺳ ،ﺪﻨﮑﯿﻣ ﮏﻤﮐ ﺖﯾﺎﺳ زا ناﺮﺑرﺎﮐ هدﺎﻔﺘﺳا ﺖﻟﻮﻬﺳ ﻪﺑ ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾا رد لﺎﻌﻓ ﯽﮑﻧﺎﺑ یﺎﻫ هﺎﮔرد .ﻢﯾزادﺮﭙﯿﻣ ﮏﯾ ﺮﻫ ﺢﯿﺿﻮﺗ ﻪﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا هدﺮﮐ ﯽﻓﺮﻌﻣ دﻮﺧ یﺎﻫ رزﻮﯾ tinybet یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ ﯽﮑﻧﺎﺑ ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ هﺎﮔرد -1 ﺰﻣر ﻦﺘﺷاد و دﻮﺧ بﺎﺘﺷ ﻮﻀﻋ ﯽﮑﻧﺎﺑ ترﺎﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا tinybet ﺖﯾﺎﺳ رد یﺮﺑرﺎﮐ بﺎﺴﺣ ژرﺎﺷ شور ﻦﯾﺮﺗ هدﺎﺳ و شور ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ ﯽﻣ عوﺮﺷ ﻦﻣﻮﺗ راﺰﻫ 20 زا tinybet ﺖﯾﺎﺳ رد ﺰﯾراو .ﺪﯿﻨﮐ ژرﺎﺷ ور نﻮﺗدﻮﺧ یﺮﺑرﺎﮐ بﺎﺴﺣ ﻦﺌﻤﻄﻣ و یا ﻪﻈﺤﻟ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺪﯿﻧاﻮﺘﯿﻣ ﯽﺘﻧﺮﺘﻨﯾا و هرﺎﮔزﺎﺳ فﺮﺼﻣ رﺎﺑ ﮏﯾ و ﺎﯾﻮﭘ ﺰﻣر ﻢﺘﺴﯿﺳ ﺎﺑ و هراد ور یﺎﻫ ﻢﺘﺴﯿﺳ ﻦﯾﺮﺗ ﺪﯾﺪﺟ زا ﯽﮑﯾ tinybet ﺖﯾﺎﺳ ﯽﮑﻧﺎﺑ ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ هﺎﮔرد ﺪﯿﻨﮐ ﺖﻗد ،دﻮﺷ .ﺖﺳا ﻦﺌﻤﻄﻣ و ﻦﻤﯾا ﺎﻠﻣﺎﮐ

slide 9:

ﯽﻧﺎﻣ ﺖﮑﻓﺮﭘ ﻪﻠﯿﺳو ﻪﺑ بﺎﺴﺣ ژرﺎﺷ -2 اﺪﺘﺑا ﺪﯿﻧﻮﺘﯿﻣ ﺎﻤﺷ شور ﻦﯾا یﻮﺗ ، هراد شزرا رﺎﻟد 1 دوﺪﺣ ﯽﻧﺎﻣ ﺖﮑﻓﺮﭘ ﺮﻫ ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ ، ﺖﺳا لﺎﺘﯿﺠﯾد و ﯽﮑﯿﻧوﺮﺘﮑﻟا ﯽﻟﻮﭘ ﺪﺣاو ﮏﯾ ﯽﻧﺎﻣ ﺖﮑﻓﺮﭘ ﻞﺣاﺮﻣ نﺎﯾﺎﭘ زا ﺲﭘ ، perfectmoney.is ﺪﯿﻨﮐ زﺎﺑ بﺎﺴﺣ و ﺪﯿﻨﮐ مﺎﻧ ﺖﺒﺛ ﺖﺳا ﺮﺒﺘﻌﻣ ﺎﻠﻣﺎﮐ و ﯽﻧﺎﻬﺟ ﻪﮐ ﯽﻧﺎﻣ ﺖﮑﻓﺮﭘ ﯽﻤﺳر ﺖﯾﺎﺳ رد ﺪﯾﺎﺑ ﺪﯾﺮﺧ ﻪﺑ ماﺪﻗا ex4ir.net ﺖﯾﺎﺳ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﯽﺘﻧﺮﺘﻨﯾا زﺎﺠﻣ یﺎﻫ ﯽﻓاﺮﺻ زا ﯽﮑﯾ رد مﺎﻧ ﺖﺒﺛ و ﻪﻌﺟاﺮﻣ ﺎﺑ ،ﺪﻨﻫد ﯽﻣ ﺪﮐ ﮏﯾ ﺎﻤﺷ ﻪﺑ ﺖﯾﺎﺳ رد مﺎﻧ ﺖﺒﺛ ﯽﻧﺎﻣ ﺖﮑﻓﺮﭘ ﯽﻤﺳر ﺖﻧﺎﮐا زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺖﯾﺎﻬﻧ رد ،ﺪﯿﻨﮐ ﯽﮑﻧﺎﺑ و بﺎﺘﺷ ﻮﻀﻋ یﺎﻫ ترﺎﮐ ﺎﺑ نﻮﺗدﻮﺧ ﯽﻤﺳر بﺎﺴﺣ یاﺮﺑ ﯽﻧﺎﻣ ﺖﮑﻓﺮﭘ .ﺪﯿﻨﮐ ژرﺎﺷ tinybet یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ رد ور نﻮﺗدﻮﺧ یﺮﺑرﺎﮐ بﺎﺴﺣ ﺪﯿﻧﻮﺗ ﯽﻣ ﻪﻨﮑﯿﻣ ﻞﻤﻋ لﻮﭘ ﻒﯿﮐ ﮏﯾ ﻞﺜﻣ ﻪﮐ نﻮﺗدﻮﺧ ﯽﻧﺎﻣ ﺖﮑﻓﺮﭘ ﺮﭼوو ﻪﻠﯿﺳو ﻪﺑ بﺎﺴﺣ ژرﺎﺷ -3 زﺎﯿﻧ ﻪﮐ ناﺰﯿﻣ ﺮﻫ ﻪﺑ ﺪﯿﻧاﻮﺘﯿﻣ …و ﺖﯾﻮﻫ زاﺮﺣا و مﺎﻧ ﺖﺒﺛ و ﺮﺒﺘﻌﻣ یﺎﻫ ﯽﻓاﺮﺻ ﻪﺑ ﻪﻌﺟاﺮﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ، ﺖﺳا یﺮﺗ هدﺎﺳ شور ﯽﻧﺎﻣ ﺖﮑﻓﺮﭘ ﺮﭼوو ﺖﯾﺎﺳ ﻪﺑ ﻪﻌﺟاﺮﻣ ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﻫﺪﯿﻣ یزﺎﺳ لﺎﻌﻓ ﺪﮐ ﮏﯾ و ﺮﭼوو ﺪﮐ ﮏﯾ ﺎﻤﺷ ﻪﺑ و ﺪﻨﮑﯿﻣ ﻞﻤﻋ ژرﺎﺷ ترﺎﮐ ﮏﯾ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﺮﭼوو ﻦﯾا ، ﺪﯿﻨﮐ ﻪﯿﻬﺗ ﺮﭼوو ﺪﯾراد .ﺖﺳا رﺎﻟد 1 ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ ﯽﻧﺎﻣ ﺖﮑﻓﺮﭘ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﺮﭼوو ﺮﻫ ﺪﯿﻨﮐ ﺖﻗد ، دﻮﺷ ﯽﻣ ژرﺎﺷ ﺎﻤﺷ یﺮﺑرﺎﮐ بﺎﺴﺣ ترﺎﺒﻋ 2 ﻦﯾا جرد و

slide 10:

ﻦﯿﯾﻮﮐ ﺖﯿﺑ ﻪﻠﯿﺳو ﻪﺑ بﺎﺴﺣ ژرﺎﺷ -4 یﺎﻫ ﯽﻓاﺮﺻ ﻪﺑ ﻪﻌﺟاﺮﻣ ﺎﺑ ﺪﯾﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯿﻧ شور ﻦﯾا رد ، ﺎﻤﺷ دراد ﯽﯾﺎﻟﺎﺑ شزرا ﻪﮐ ﺖﺳا ﯽﺘﻧﺮﺘﻨﯾا و یزﺎﺠﻣ زرا ﮏﯾ ﺖﮑﻓﺮﭘ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﺰﯿﻧ ﻦﯾﻮﮐ ﻦﯿﺑ ﺰﻣر ﺪﯿﻧﻮﺘﯿﻣ دﻮﺧ ﻦﯿﯾﻮﮐ ﺖﯿﺑ زا راﺪﻘﻣ ﺮﻫ یاﺮﺑ ﺎﻤﺷ ، دراد ﺪﮐ و ﺰﻣر ﮏﯾ ﻦﯿﯾﻮﮐ ﺖﯿﺑ ﺮﻫ ، ﺪﯿﻨﮐ ﻦﯿﯾﻮﮐ ﺖﯿﺑ ﺪﯾﺮﺧ ﻪﺑ ماﺪﻗا ex4ir.net ﺪﻨﻧﺎﻣ زﺎﺠﻣ ﺎﺗ 80 ﻦﯿﺑ ﻦﯾﻮﮐ ﺖﯿﺑ ﺮﻫ .ﺪﯿﻨﮐ ژرﺎﺷ نﺎﻣﻮﺗ ﺐﺴﺣ ﺮﺑ ﻮﻧﻮﺗدﻮﺧ بﺎﺴﺣ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ رد ندﺮﮐ دراو ﺎﺑ ﺲﭙﺳ ، ﺪﯿﻨﮐ ﺖﻓﺎﯾرد ﻪﻧﺎﮔاﺪﺟ .دراد شزرا نﺎﻣﻮﺗ نﻮﯿﻠﯿﻣ 120 ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ رد مﺎﻧ ﺖﺒﺛ .ﺪﺷ ﺪﯿﻫاﻮﺧ ﻪﺟاﻮﻣ ﺮﯾز ﻞﮑﺷ ﻪﺑ ﯽﻣﺮﻓ ﺎﺑ ﺲﭙﺳ ،ﺪﯾﻮﺷ ﺖﯾﺎﺳ دراو و هدﺮﮐ ﮏﯿﻠﮐ ﺮﯾز ﺮﯾﻮﺼﺗ یور tinybet ﺖﯾﺎﺳ رد مﺎﻧ ﺖﺒﺛ یاﺮﺑ ﺎﻤﺘﺣ ﻦﻤﺿ رد .ﺪﯿﺸﻧ هﺎﺒﺘﺷا رﺎﭼد ﺎﺗ ﺪﯿﻨﮐ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺎﻔﻄﻟ ، ددﺮﮔ ﻞﯿﻤﮑﺗ ﺪﯾﺎﺑ ترﻮﺻ ﻪﭼ ﻪﺑ مﺎﻧ ﺖﺒﺛ مﺮﻓ ﻪﮐ مداد ﺢﯿﺿﻮﺗ نﺎﺘﺳود یاﺮﺑ ﺮﯾﻮﺼﺗ یور زا ور نﻮﺘﻟﻮﭘ هدﺎﺳ هﺎﺒﺘﺷا ﻪﯾ ﺮﻃﺎﺧ ﻪﺑ ﻪﻨﮑﻤﻣ و ﻪﺸﯿﻣ ﯽﺳرﺮﺑ ﻪﺟو ﺰﯾراو و هﺰﯾﺎﺟ ﺖﺷادﺮﺑ ﻊﻗﻮﻣ اﺮﯾز ، ﺪﯿﻨﮐ دراو ﺖﺳرد ور ﯽﮔدﻮﻧﺎﺧ مﺎﻧ و مﺎﻧ .ﺪﯾﺪﺑ ﺖﺳد ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﺮﺘﻠﯿﻓ نوﺪﺑ سردآ دﺎﺠﯾا ﻪﺑ ماﺪﻗا دﻮﺧ تﺎﻣاﺪﻗا ﻦﯾﺮﺗﺪﯾﺪﺟ زا ﯽﮑﯾ رد ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ، ﺖﺳا یﺪﻨﺑ طﺮﺷ یﺎﻫ ﺖﯾﺎﺳ ﻊﯾﺮﺳ نﺪﺷ ﺮﺘﻠﯿﻓ ﺖﯾﺎﺳ ناﺮﺑرﺎﮐ ﯽﻠﺻا تﺎﻠﮑﺸﻣ زا ﯽﮑﯾ هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﺘﯿﻨﻣا یﺎﻫ ﻞﮑﺗوﺮﭘ زا ﮏﻨﯿﻟ ﻦﯾا ، ﺖﺳا هدﺮﮐ ﺪﻨﮑﯿﻣ رﺎﮐ HTTPS و SSL یرﺎﮕﻧ ﺰﻣر ﺎﺑ ﻪﮐ ﻦﺌﻤﻄﻣ و ﺮﺒﻌﻣ ﺎﻠﻣﺎﮐ و ﯽﮕﺸﯿﻤﻫ ﮏﻨﯿﻟ ﮏﯾ .ﺪﻨﮑﯿﻣ دازآ ﮓﻨﯾﺮﺘﻠﯿﻓ یﺎﻫ ﺮﺳدرد زا ور ﺎﻤﺷ و .دﻮﺷ ﯽﻣ ﯽﻧﺎﺳر زوﺮﺑ رﺎﺑ ﮏﯾ ﺖﻋﺎﺳ 2 ﺮﻫ و ﺪﻨﮑﯿﻣ

slide 11:

.ﺖﺳا ﯽﮕﺸﯿﻤﻫ ﺮﻠﺘﯿﻓ نوﺪﺑ سردآ ﻦﯾا رد یرﺎﮕﻧ ﺰﻣر زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺖﻟﺎﺣ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ بﺮﺨﻣ یﺎﻫ تﺎﺑر و ﺎﻫ ﻢﭙﺳا دورو زا یﺮﯿﮔﻮﻠﺟ tinybet ﺖﯾﺎﺳ ﻮﻨﯾزﺎﮐ ﯽﻌﻗاو ﻎﻟﺎﺒﻣ ﺎﺑ ﯽﻌﻗاو ناﺮﺑرﺎﮐ دﻮﺟو ، ﺪﻫد ﯽﻣ ﯽﺑﻮﺧ تﺎﻣﺪﺧ و هدﺮﮐ ﺰﮐﺮﻤﺗ دﻮﺧ ﻦﯾﺎﻠﻧآ ﻮﻨﯾزﺎﮐ رد دﻮﺧ یزﺎﺑ 6 یور tinybet یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ .ﺖﺳا هدﺮﮐ ناﺮﯾا رد ﻮﻨﯾزﺎﮐ یﺎﻫ ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ زا ﯽﮑﯾ ور ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ،هﺪﺷ بﺎﺴﺣ و ﯽﻌﯿﺒﻃ یﺎﻫ ﺖﺧﺎﺑ و دﺮﺑ و ﻪﻗﺎﻠﻋ یاﺮﺑ لﺎﺒﺗﻮﻓ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ .ﺪﯿﻨﮐ ﺖﻓﺎﯾرد ﯽﺘﺣار ﻪﺑ ار دﻮﺧ ﺪﻣارد لﺎﺒﺗﻮﻓ ﺢﯿﺤﺻ یﺎﻫ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ﺎﺑ ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ  tinybet یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ رد یاﺮﺑ ﯽﻟﺎﻋ ﯽﻫار ﻪﭼ ، ﺪﯾراد ﺺﺼﺨﺗ لﺎﺒﺗﻮﻓ رد ﺮﮔا ﺎﻣا .ﺪﻨﻫد ﯽﻣ مﺎﺠﻧا ﺢﯾﺮﻔﺗ یاﺮﺑ ار رﺎﮐ ﻦﯾا یدﺎﯾز داﺮﻓا و ﺖﺳا باﺬﺟ رﺎﯿﺴﺑ لﺎﺒﺗﻮﻓ ﻪﺑ ناﺪﻨﻣ ؟ ﺖﺳا ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﺖﯾﺎﺳ زا ﺮﺘﻬﺑ نا زا ﺪﻣآرد ﺐﺴﮐ ﻪﺘﺷر 52 ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ، لﺎﺒﺗﻮﻓ ﺮﺑ هوﺎﻠﻋ .ﺪﯿﻨﮐ لﺎﺳرا ﺖﯾﺎﺳ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ﻪﺤﻔﺻ رد ار دﻮﺧ یﺎﻫ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ و .ﺪﯾﻮﺷ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﺖﯾﺎﺳ دراو ﯽﮔدﺎﺳ ﻪﺑ . ﺪﯿﻨﮐ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ  هtinybet ﺖﯾﺎﺳ رد ﺰﯿﻧ ار ﺲﯿﻨﺗ و لﺎﺒﺘﮑﺴﺑ لﺎﺒﯿﻟاو ﻪﻠﻤﺟ زا ﺮﮕﯾد ﯽﺷزرو

slide 12:

ﻪﯿﻠﮐ یاﺮﺑ tinybet ﺖﯾﺎﺳ ، ﻊﻗاو رد ..ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﯽﻧﺎﻬﺟ و ﯽﻠﺻا ﺐﯾاﺮﺿ نﺎﻤﻫ رد و ﺖﺳا ﯽﻌﻗاو ﺖﯾﺎﺳ یﺎﻫ یزﺎﺑ و ﺎﻫ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ﻪﻤﻫ ﺐﯾاﺮﺿ یﺮﺘﺸﯿﺑ نﺎﺠﯿﻫ ﺎﺑ ار دﻮﺧ ﻪﻗﺎﻠﻋ درﻮﻣ شزرو و ﻢﯿﺗ و ﺪﻧﺮﺒﺑ تﺬﻟ دﻮﺧ ﻪﻗﺎﻠﻋ درﻮﻣ شزرو زا ﻪﮐ ﺖﺳا هداد هزﺎﺟا ﺎﻬﻧآ ﻪﺑ شزرو ﻪﺑ ناﺪﻨﻣ ﻪﻗﺎﻠﻋ .ﺪﻨﻨﮐ لﺎﺒﻧد tinybet ﺖﯾﺎﺳ رﺎﺒﺘﻋا ﺖﯿﻌﺿو و نﺎﺘﺳود ﺖﻤﻫ ﻪﺑ لوﺪﺟ ﻦﯾا ﻢﯾدﺮﮐ هدﺎﻣآ tinybet ﺖﯾﺎﺳ رﺎﺒﺘﻋا ﯽﺳرﺮﺑ یاﺮﺑ ﯽﻟوﺪﺟ ﯽﻧﺎﺸﻧ ﻪﺑ ﺖﺑ یا ﺖﯾﺎﺳ نﺎﻤﺘﻔﮔ رﺎﻟﺎﺗ ﻪﺑ ﻪﻌﺟاﺮﻣ ﺎﺑ ﺎﻣ .ﺖﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﯽﻟﻮﺒﻗ ﻞﺑﺎﻗ هﺮﻤﻧ ﺖﯾﺎﺳ یاﺮﺑ ناﻮﺘﯿﻣ و هﺪﺷ جاﺮﺨﺘﺳا ﯽﻌﻗاو ﺎﻠﻣﺎﮐ رﻮﻃ ﻪﺑ ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾا ناﺮﺑرﺎﮐ هﺪﻨﻨﮐ ﺖﮐﺮﺷ ناﺮﺑرﺎﮐ داﺪﻌﺗ ﺮﻔﻧ 557 ﺖﯾﺎﺳ یﺎﻫ ﯽﺘﺧادﺮﭘ زا ﺖﯾﺎﮑﺷ ﺮﻔﻧ 7 ﻒﯿﻌﺿ ﯽﻧﺎﺒﯿﺘﺸﭘ زا ﺖﯾﺎﮑﺷ ﺮﻔﻧ 3 ﻦﯾﺎﻠﻧآ ﻮﻨﯾزﺎﮐ ندﻮﺑ ﻞﻣﺎﮐ ﻪﻠﺑ لﺎﺒﺗﻮﻓ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ﻦﺘﺷاد ﻪﻠﺑ ﻮﻨﯾزﺎﮐ ﺶﺨﺑ رد ﮏﯿﻓ ﺮﺑرﺎﮐ دراﺪﻧ ﻪﻧازور یﺎﻫ سﻮﻧﻮﺑ ﻦﺘﺷاد ﻪﻠﺑ tinybet یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ ﻦﺸﯿﮑﯿﻠﭘا ﻦﺸﯿﮑﯿﻠﭘا و ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻪﺿﺮﻋ ﻪﺑ ماﺪﻗا یا ﻪﻓﺮﺣ ﺎﻠﻣﺎﮐ ﻢﯿﺗ ﮏﯾ یﺮﯿﮔ رﺎﮑﺑ ﺎﺑ و هﺪﺷ بﺎﺴﺣ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﮏﯾ رد tinybet ﺖﯾﺎﺳ نﺎﺴﯾﻮﻧ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﺶﯿﭘ ﯽﺗﺪﻣ ﺎﻤﺷ ناﻮﻨﻋ ﭻﯿﻫ ﻪﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا هﺪﺷ ﯽﺣاﺮﻃ و ﯽﺴﯾﻮﻧ ﺪﮐ یرﻮﻃ و هﺪﺷ ﺪﯿﯾﺎﺗ ﺎﻠﻣﺎﮐ ﯽﻠﭘ ﻞﮔﻮﮔ ﻂﺳﻮﺗ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻦﯾا ندﺮﮐ tinybet یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ بو .ﺪﯿﻨﮐ ﮏﯿﻠﮐ ﻪﺤﻔﺻ ﻦﯿﯾﺎﭘ رد ﻦﺸﯿﮑﯿﻠﭘا دﻮﻠﻧاد یور ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻦﯾا ﺖﻓﺎﯾرد یاﺮﺑ ﺪﺷ ﺪﯿﻫاﻮﺨﻧ APP ﺎﯾ ﺖﯾﺎﺳ نﺪﺷ ﺮﻠﺘﯿﻓ ﻞﮑﺸﻣ رﺎﭼد ﻢﻫ لﺎﺒﺗﻮﻓ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ صﻮﺼﺨﻟا و ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ﺶﺨﺑ رد ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ رﺎﺠﻔﻧا یزﺎﺑ ﺖﯾﺎﺳ ﮏﯾ ﻢﯿﯾﻮﮕﺑ ﺮﺘﻬﺑ ﺎﯾ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ ﮏﯾ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﺖﯾﺎﺳ ﺎﻫ ﺖﯾﺎﺳ یﺎﻫ ﺎﻋدا ﻪﺑ ﺪﯿﻧاﻮﺘﻧ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﯽﻌﯿﺒﻃ ﺎﻠﻣﺎﮐ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ یﺎﻫ ﺖﯾﺎﺳ داﺪﻌﺗ دﺎﯾدزا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﯽﻟو .دراد ﻦﺘﻔﮔ یاﺮﺑ یدﺎﯾز یﺎﻫ فﺮﺣ رد ﺎﻣا رﺎﺑ ﻦﯾا .ﻢﯿﻨﮐ ﺎﻨﺷآ ﺎﻫ ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾا درﻮﻣ رد دﻮﺟﻮﻣ یﺎﻫ ﺖﯿﻌﻗاو ﺎﺑ ار ﺎﻤﺷ ﺎﺗ ﻢﯿﺘﺴﻫ ﺎﺠﻨﯾا ﺎﻣ ﺎﻣا .ﺪﯿﻨﮐ روﺎﺑ ار ﺎﻫ نآ ﯽﻣﺎﻤﺗ و ﺪﯿﻫﺪﺑ ﻦﯿﻤﻫا ﺎﻨﺷآ نآ ﺎﺑ ﻞﻣﺎﮐ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﻤﺷ و ﻢﯾا ﻪﺘﻓر tinybet یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ ﯽﻨﻌﯾ ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾا غاﺮﺳ ﻪﺑ دﻮﺧ یﺎﻫ ﯽﺳرﺮﺑ ﻦﯾﺮﺗ یﺪﺟ زا ﯽﮑﯾ .ﺪﯿﺷﺎﺑ هاﺮﻤﻫ ﺎﻣ ﺎﺑ ﺲﭘ .ﻢﯾا هدﺮﮐ ﺎﯿﻬﻣ نﺎﺘﯾاﺮﺑ ار ﺖﯾﺎﺳ ﺮﺘﻠﯿﻓ نوﺪﺑ سردآ ﻪﺑ ﯽﺳﺮﺘﺳد هار ﻪﻣادا رد ﺎﻤﺷ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﺘﺣار یاﺮﺑ ﻦﻤﺿ رد .ﺪﯾﻮﺷ .ﺪﯿﻨﮐ ﮏﯿﻠﮐ ”ﺖﯾﺎﺳ بو ﻪﺑ دورو“ ﻪﻨﯾﺰﮔ یور ﺮﺑ ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ ﻪﺑ دورو یاﺮﺑ ﺖﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ و ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ﺖﯾﺎﺳ ﯽﻓﺮﻌﻣ

slide 13:

دﻮﺟﻮﻣ تﺎﻧﺎﮑﻣا غاﺮﺳ ﻪﺑ ﺪﻌﺑ و ﻢﯿﻨﮐ ﺚﺤﺑ دﻮﺟﻮﻣ یﺎﻫ یزﺎﺑ درﻮﻣ رد اﺪﺘﺑا ﻪﮐ ﻢﯿﻨﮐ لﺎﺒﻧد ﻪﻧﻮﮔ ﻦﯾا ار tinybet ﺖﯾﺎﺳ ﯽﻓﺮﻌﻣ ﺪﻧور ﺪﯾراﺬﮕﺑ درﻮﻣ رد ﺪﻌﺑ و ﺪﯿﻨﮐ لﺎﺒﻧد ﺎﻬﺘﻧا ﻪﺑ ﺎﺗ ار ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻪﻠﺻﻮﺣ و ﺮﺒﺻ ﺎﺑ ﺪﯿﻨﮐ ﯽﻌﺳ ﺲﭘ .دﻮﺷ ﯽﻣ ﺖﺷادﺮﺑ ﻢﻫ یﺮﺘﻬﺑ ﻪﺠﯿﺘﻧ ﺐﺗاﺮﻣ ﻪﺑ ﻪﻧﻮﮔ ﻦﯾا .ﻢﯾوﺮﺑ .ﺪﯿﻨﮐ نﺎﯿﺑ ار دﻮﺧ ﺮﻈﻧ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ لﺎﺒﺗﻮﻓ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ﺖﯾﺎﺳ ؟ ﺖﺳا ﯽﺘﯾﺎﺳ ﻪﻧﻮﮕﭼ tinybet ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ﺖﯾﺎﺳ ﺎﺑ ﺮﺘﺸﯿﺑ ار ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾا ﻢﯿﺷﺎﺑ ﻦﯿﺑ ﻊﻗاو ﻢﯿﻫاﻮﺨﺑ ﺮﮔا ﻊﻗاو رد .ﺪﯿﻨﮐ هﺪﻫﺎﺸﻣ ار ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾا ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ﺶﺨﺑ ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﻤﺷ ﺎﻫ یزﺎﺑ ﺖﯾرﻮﺤﻣ رد ﺪﯿﻨﯿﺒﺑ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ هدﺎﻣآ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﺖﯾﺎﺳ رد ار ﯽﺷزرو ﻪﺘﺷر 27 زا ﺶﯿﺑ ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﻤﺷ ﺎﺘﺳار ﻦﯿﻤﻫ رد ﺐﺧ ﻪﮐ ﺪﻨﺳﺎﻨﺷ ﯽﻣ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ یﺎﻫ یزﺎﺑ .ﺪﯿﻨﮐ لﺎﺒﻧد یﺮﺗ ﺎﻟﺎﺑ ترﺪﻗ ﺎﺑ ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ار ﯽﻠﺣﺎﺳ لﺎﺒﺗﻮﻓ و درﺎﯿﻠﯿﺑ ،لﺎﺒﯿﻟاو ،ﺲﮐﻮﺑ ،ﺲﯿﻨﺗ ،لﺎﺒﺘﮑﺴﺑ ،لﺎﺒﺗﻮﻓ یﺎﻫ یزﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﻦﺸﯿﺑ ﻦﯾا رد ﻢﻬﻣ .ﺪﻨﮐ ﺐﻠﺟ دﻮﺧ ﻪﺑ ار یرﺎﯿﺴﺑ ﺮﻈﻧ هدﺎﻌﻟا قﻮﻓ ﯽﺘﭙﯾﺮﮑﺳا ﺎﺑ ﻪﺘﺴﻧاﻮﺗ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ لﺎﺒﺗﻮﻓ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ﺖﯾﺎﺳ ﻊﻗاو رد ﯽﻠﺻا رﺎﮑﻫﺎﺷ ﺎﻣا نآ ﻪﺑ ﺮﺘﻤﮐ ﻪﮐ ﯽﻋﻮﺿﻮﻣ ﺎﻣا .دﺮﮐ ﺮﮐذ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ یاﺮﺑ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﻂﯾاﺮﺷ ﻪﺋارا و یزﺎﺑ ﯽﻧﻮﻧﺎﻗ یراﺮﻗﺮﺑ ﺮﺑ ناﻮﺗ ﯽﻣ ار ﺖﭙﯾﺮﮑﺳا ﻦﯾا تﺎﻣاﺪﻗا ﻦﯾﺮﺗ یراﺮﻗﺮﺑ یاﺮﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ عﻮﻧ ﺪﻨﭼ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺖﭙﯾﺮﮑﺳا ﻦﯾا ﺮﺑ ﻪﯿﮑﺗ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ .ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ یﺎﻫ شور نﺪﺷ ﻪﻓﺎﺿا ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﺖﺳا هﺪﺷ هرﺎﺷا ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ ﺪﻨﻧاﻮﺗ ﯽﻣ تﺎﻧﺎﺠﯿﻫ ندﺮﮐ ناﺪﻨﭼ ود ﺮﺑ هوﺎﻠﻋ ﺎﻫ شور ﻦﯾا .ﺪﯿﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد سﺮﺘﺳد رد tinybet یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ رد دﻮﺧ یﺎﻫ طﺮﺷ ﺮﺑ ﺎﻤﺷ یﺎﻫ بﺎﺨﺘﻧا ﻪﺑ ﺮﮕﯾد ﺪﺷﺎﺑ رﺪﻘﭼ دﻮﺳ ﻦﯾا ﻪﮑﻨﯾا ﺎﻣا .ﺪﻧروﺎﯿﺑ نﺎﻐﻣرا ﻪﺑ ﺎﻤﺷ یاﺮﺑ ﻢﻫ ار یﺮﺗﺎﻟﺎﺑ یﺎﻫ ﺐﯾﺮﺿ ﺐﺗاﺮﻣ ﻪﺑ نﺎﺗدﻮﺧ ﯽﮕﺘﺴﯾﺎﺷ .ﺪﯾراد ﻪﮕﻧ ﺎﻟﺎﺑ ار دﻮﺧ ﯽﺷزرو تﺎﻋﺎﻠﻃا هراﻮﻤﻫ ﺪﯾﺎﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻦﯿﻤﻫ ﻪﺑ .ددﺮﮔ ﯽﻣ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﺖﯾﺎﺳ رد یﺪﻨﺑ طﺮﺷ یﺎﻫ شور ﻪﺑ نﺪﯿﺳر یاﺮﺑ ﻪﮐ ﻢﯿﺘﺴﻧاد مزﺎﻟ ﯽﻟو ﺪﯾﺪﺷ ﺎﻨﺷآ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ لﺎﺒﺗﻮﻓ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ﺖﯾﺎﺳ رد ﺎﻫ شور ﻦﯾا زا ﯽﻠﺻا فﺪﻫ و تﺎﯿﻠﮐ ﺎﺑ ﺖﻔﮔ ناﻮﺗ ﯽﻣ ﺐﺧ ﻦﯾا ﺮﺑ ﻪﯿﺻﻮﺗ .ﻢﯿﻫد حﺮﺷ ار دﻮﺟﻮﻣ یﺎﻫ شور ﻦﯾﺮﺗ ﯽﻠﺻا زا درﻮﻣ 3 ﯽﺻﺎﺼﺘﺧا ترﻮﺻ ﻪﺑ نﺎﺘﯾاﺮﺑ ﺎﻫ نآ زا هدﺎﻔﺘﺳا یﺎﺘﺳار رد ﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﯾﺎﻨﺷآ ﺎﻤﺷ شزﻮﻣآ رد ﯽﯾاﺰﺳ ﻪﺑ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺪﻧور ﻦﯾا .ﺪﯿﻨﮐ ﺖﺴﺗ و هﺪﻫﺎﺸﻣ ار ﺎﻫ شور ﻦﯾا ﺎﺼﺨﺷ ﺖﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﻪﺑ دورو ﺎﺑ ﺎﻣ ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ ﻪﮐ ﺖﺳا .ﻢﯿﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد یا هﮋﯾو ﻪﺟﻮﺗ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ﺶﺨﺑ ﻪﺑ رﺎﺠﻔﻧا ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ زا غرﺎﻓ ﺪﯿﯾﺎﯿﺑ ﺲﭘ .ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ﺖﯾﺎﺳ ﻪﺑ دﻮﺧ ﺮﻈﻧ درﻮﻣ لﻮﭘ ﻪﺑ ﺎﻨﺑ ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﻤﺷ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﯽﮑﺗ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﻦﯿﻤﻫ ﻊﻗاو رد نآ ﻦﯾﺮﺗ هدﺎﺳ و شور ﻦﯿﻟوا : ﯽﮑﺗ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﻪﮐ یا ﻪﺘﮑﻧ ﯽﻟو ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ هدﺎﻌﻟا قﻮﻓ و ﻦﯿﺗور ﺎﻠﻣﺎﮐ ﻪﯾور ﻦﯾا .ﺪﯾﺪﻨﺒﺑ طﺮﺷ نآ یور ﺮﺑ و بﺎﺨﺘﻧا ار ﯽﮑﯾ دﻮﺟﻮﻣ یﺎﻫ یزﺎﺑ ﻦﯿﺑ را و ﺪﯿﻨﮐ ﻪﻌﺟاﺮﻣ رد و ﻪﻧﺎﮔاﺪﺟ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺪﯾﺎﺑ ﯽﻣ ﺪﯾزاﺪﻨﺑ نﺎﯾﺮﺟ ﻪﺑ دﻮﺧ یاﺮﺑ یزﺎﺑ ﮏﯾ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ ار ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﻪﺑ دورو زا ﺪﻌﺑ ﺪﯿﻫاﻮﺨﺑ ﺮﮔا دراد دﻮﺟو طﺮﺷ یا ﻪﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ یﺎﻫ لﻮﭘ یزﺎﺑ ﺮﻫ یور ﺮﺑ ﺪﯾﺎﺑ ﻪﻨﯿﻣز ﻦﯾا رد دﻮﺳ یاﺮﺑ و ﺖﺴﯿﻧ ﻪﻧﺎﻟﻮﻘﻌﻣ دﺎﯾز ﺐﺧ ﻪﮐ ﺪﯿﻨﮑﺑ ار رﺎﮐ ﻦﯾا ﯽﮑﺗ یﺎﻫ یزﺎﺑ ﺐﻟﺎﻗ ﻪﺑ ار یزﺎﺑ ﮏﯾ ﺪﯿﻫاﻮﺧ ﯽﻣ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﯽﯾﺎﻫ ﺖﯿﻗﻮﻣ یاﺮﺑ ﺎﻓﺮﺻ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ﺖﯾﺎﺳ زا شور ﻦﯾا رد ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﺮﺗ ﻖﯿﻗد نﺎﯿﺑ ﻪﺑ .ﺪﯿﻨﮐ یﺪﻨﺑ .ﺪﯿﻨﮐ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ اﺰﺠﻣ ترﻮﺻ .ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﻦﺘﺴﺑ ﺲﮑﯿﻣ ﻦﯿﻤﻫ ﺎﻘﯿﻗد ﺖﺳا هدﺮﮐ هاﺮﻤﻫ ﯽﯾﺎﻟﺎﺑ شزرا ار ار ﺖﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ دﻮﻠﻧاد ﻪﮐ ﯽﺷور ﺎﻣا : ﺖﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ رد ﺲﮑﯿﻣ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ و ﺖﯾﺎﺳ رد ندﺮﮐ ﻪﻨﯾﺰﻫ رﺎﺑ ﮏﯾ ﺎﺑ ﻢﻫ نآ ﺪﯿﻨﮐ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ یزﺎﺑ ﺪﻨﭼ یور ﺮﺑ نﺎﻣﺰﻤﻫ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺮﮕﯾد شور ﻦﯾا رد

slide 14:

یزﺎﺑ ﻦﺘﺴﺑ ﺲﮑﯿﻣ ﯽﻨﻌﯾ ﻦﯾا ﺐﺧ ﻪﮐ .ﺪﯿﻨﮐ راﺮﻗﺮﺑ اﺮﺠﻣ طﺮﺷ ﮏﯾ ﺐﻟﺎﻗ رد ﺪﯿﻧاﻮﺘﺑ ار یزﺎﺑ 8 ﺎﺗ ناﺪﻨﻣ ﻪﻗﺎﻠﻋ ﺎﻤﺷ ﻪﮐ ﺖﺳا هﺪﺷ هداد ﯽﺳﺮﺘﺳد ﻦﯾا ﺎﻣا .ﺪﯾﺮﺒﺑ هﺮﻬﺑ ﺮﺘﺸﯿﺑ یﺎﻫ دﻮﺳ ﻪﺑ نﺪﯿﺳر یاﺮﺑ نآ زا و ﺪﯾﻮﺸﺑ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ حﺎﻠﻄﺻا ﻦﯾا ﻪﺟﻮﺘﻣ ﯽﺑﻮﺧ ﻪﺑ ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺮﮕﯾد ﺪﻌﺑ ﻪﺑ ﻦﯾا زا ﺲﭘ ﺎﻫ یﺎﻫ ﺐﯾﺮﺿ ﻪﺑ ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﯽﻨﻌﯾ ﻦﯾا و ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا یﺎﻫ یزﺎﺑ ﺐﯾﺮﺿ زا ﯽﻨﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺐﺧ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ هﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ ﺐﯾﺮﺿ رد ﯽﻠﺻا ﺖﯾﺰﻣ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ رد شور ﻦﯾا زا ﻪﻤﻫ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ ﮓﯿﻟ ﺰﻧﻮﯿﭙﻤﭼ یﺎﻫ یزﺎﺑ ﻞﺜﻣ ﯽﻟﺎﺒﺗﻮﻓ غاد یﺎﻫ ﺐﺷ رد ﺎﻟﻮﺻا .ﺪﯿﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ﯽﺳﺮﺘﺳد یﺮﺗﺎﻟﺎﺑ .دﻮﺷ ﯽﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ مﺪﻋ ﺖﻠﻋ ﻪﺑ ﮏﺷ نوﺪﺑ ناﻮﺗ ﯽﻣ ار نآ ﯽﻠﺻا ﻞﯿﻟد ﺐﺧ ﻪﮐ ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻪﺟﻮﺗ درﻮﻣ ﺮﺘﻤﮐ ﺐﺗاﺮﻣ ﻪﺑ ﺎﻣا شور ﻦﯾا : ﯽﻤﺘﺴﯿﺳ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﻞﺜﻣ ﯽﻄﯾاﺮﺷ ﻖﯿﻗد ﻪﮐ ﻢﯿﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد هرﺎﺷا ﻪﺘﮑﻧ ﻦﯾا ﻪﺑ ﺪﯾﺎﺑ ﻢﯿﻫد ﺢﯿﺿﻮﺗ نﺎﺘﯾاﺮﺑ ﻢﯿﻫاﻮﺨﺑ ﺮﮔا ﯽﻠﮐ رﻮﻃ ﻪﺑ ﺖﺴﻧاد نآ ﻂﯾاﺮﺷ درﻮﻣ رد ﯽﻫﺎﮔآ قﻮﻓ ﺎﻌﻗاو ﻦﯾا داد ﺪﯿﻫاﻮﺨﻧ ﺖﺳد زا ﻞﮐ رﻮﻃ ﻪﺑ ار طﺮﺷ یزﺎﺑ ﮏﯾ نداد ﺖﺳد زا ﺎﺑ ﺮﮕﯾد ﻪﮐ فﺎﻠﺘﺧا ﻦﯾا ﺎﺑ ﯽﻟو ﺪﯾراد سﺮﺘﺳد رد ﻦﺘﺴﺑ ﺲﮑﯿﻣ ﯽﺸﺨﺑ ﺖﺧﺎﺑ ﺮﻫ ﺎﺑ ﺐﺧ ﯽﻟو ﺪﯿﺷﺎﺑ ﻢﯿﻬﺳ طﺮﺷ رد ﻢﻫ زﺎﺑ و ﺪﯾراﺬﮕﺑ ﺮﺳ ﺖﺸﭘ ﺖﺧﺎﺑ ﺎﺑ ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﻢﻫ ار یزﺎﺑ ود ﺎﺗ ﯽﻄﯾاﺮﺷ ﺖﺤﺗ .ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ هدﺎﻌﻟا و ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻪﺑت ﻪﺘﺴﺑ ﺐﺧ ﻪﮐ ﺪﯿﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ ار ﯽﻨﯿﻤﻀﺗ یﺎﻫ دﻮﺳ ﻞﻗاﺪﺣ ﺎﻤﺷ یاﺮﺑ ﺪﻧاﻮﺘﯿﻣ ﻦﯾا ﺐﺧ ﻪﮐ دﻮﺷ ﯽﻣ ﻪﺘﺳﺎﮐ ﺎﻤﺷ ﺐﯾﺮﺿ زا .دﺮﺑ مﺎﻧ ﺎﻫ ﻦﯾﺮﺗ ﻢﻬﻣ زا ﯽﮑﯾ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ناﻮﺗ ﯽﻣ ﻢﻫ شور ﻦﯾا زا ﺎﻤﺷ یﺎﻫ ﺖﯾﻮﻟا ﺎﻨﺑ ﺎﻤﺷ ﻪﮐ ﺪﻧا هﺪﺷ راﺮﻗﺮﺑ یا ﻪﻧﻮﮔ ﻪﺑ و ﺪﻨﻨﮐ ﺮﺗ باﺬﺟ ﺎﻤﺷ یاﺮﺑ ار tinybet یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ ﻪﮐ ﺪﻨﺘﺴﻫ شﺎﻠﺗ رد دﻮﺟﻮﻣ یﺎﻫ شور ﻊﻗاو رد ﻪﺘﺷاد ﻪﺟﻮﺗ ﻪﮔا ﺎﻣا ماﺪﻗا ﻦﯾﺮﺗ ﺐﻟﺎﺟ رد .ﺪﯿﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ار هدﺎﻔﺘﺳا ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ نﺎﺗﺮﻈﻧ درﻮﻣ ﻪﮐ ﮏﯾ ﺰﻫ زا ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ دﻮﺧ ﻪﻘﯿﻠﺳ و ﻂﯾاﺮﺷ ﻪﺑ ﻦﯿﻨﭼ .ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ دﻮﺧ ناﺮﺑرﺎﮐ یﺎﻫ زﺎﯿﻧ ﻪﺑ ﺖﯾﺎﺳ بو ﻦﯾا هﮋﯾو ﻪﺟﻮﺗ زا نﺎﺸﻧ ﻦﯾا ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ دﻮﺧ ﯽﻠﺒﻗ شور هﺪﻨﻨﮐ ﻞﯿﻤﮑﺗ شور ﺮﻫ ﺪﯿﺷﺎﺑ .ﺪﺷﺎﺒﯾ م ﺎﻫ نآ زا ﯽﮑﯾ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﺖﯾﺎﺳ ﻪﮐ دراد ﻦﻫذ رد ﺮﺒﺘﻌﻣ یﺎﻫ ﺖﯾﺎﺳ ﻂﻘﻓ ار یرﻮﺼﺗ رﺎﺠﻔﻧا ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﺖﯾﺎﺳ رد ﻢﻫ ار یا ﻪﻓﺮﺣ ﻮﻨﯾزﺎﮐ ﮏﯾ ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﻤﺷ و دو ﯽﻤﻧ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ یﺎﻫ یزﺎﺑ ﻪﺑ ﻪﺻﺎﻠﺧ ﺖﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﺖﯾﺎﺳ ﻢﯾدﺮﮐ نﺎﯿﺑ ﺎﻫ رﺎﺑ ﻪﮐ رﻮﻃ نﺎﻤﻫ هداد ﺶﺷﻮﭘ ار .. و تارﺎﮐﺎﺑ ،دﺮﻧ ﻪﺘﺨﺗ ،ﮏﺟ ﮏﻠﺑ ،ﺮﮐﻮﭘ ،ﺖﻟور ،ﯽﺘﻧﻮﻣ ،رﺎﺠﻔﻧا ﻞﯿﺒﻗ زا ار یدﺎﯾز یﺎﻫ یزﺎﺑ ﻮﻨﯾزﺎﮐ ﻦﯾا .ﺪﯿﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد سﺮﺘﺳد ﯽﻨﯾﺎﺗ ﺖﯾﺎﺳ ﺪﯿﻫاﻮﺨﺑ ار ﺎﻣ ﺮﻈﻧ ﺮﮔا ﺎﻣا .ﺪﯿﻨﮐ بﺎﺨﺘﻧا یﺪﻨﺑ طﺮﺷ یاﺮﺑ ار ﺎﻫ نآ زا ﮏﯾ ﺮﻫ دﻮﺧ فاﺪﻫا و ﻖﯾﺎﻠﻋ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﻤﺷ و ﺖﺳا ﺪﯾراﺬﮕﺑ .دروﺎﯿﺑ دﻮﺟو ﻪﺑ ﺎﻤﺷ یاﺮﺑ ار یﺮﺘﻬﺑ ﻂﯾاﺮﺷ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ روآدﻮﺳ یزﺎﺑ ﻦﯾا بﺎﺨﺘﻧا و ﺖﺳا هدﺮﮐ ﻪﺋارا یﺮﺘﻬﺑ تﺎﻧﺎﮑﻣا ﺎﺑ ار رﺎﺠﻔﻧا ﺖﺑ .ﺪﯿﺷﺎﺑ هاﺮﻤﻫ ﺎﻣ ﺎﺑ .ﻢﯿﻨﮐ نﺎﯿﺑ ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻦﯾا یاﺮﺑ ار دﻮﺧ ﻞﯾﺎﻟد ﻦﯾا رد .ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ نآ ﻂﯾاﺮﺷ ﺎﺑ یدﺎﯾز دوﺪﺣ ﺎﺗ ﺮﮕﯾد ﻪﻤﻫ و ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ بﻮﺒﺤﻣ یﺎﻫ یزﺎﺑ ﺰﺟ هزوﺮﻣا رﺎﺠﻔﻧا یزﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﯿﻧاد ﯽﻣ ﻪﻤﻫ زا اﺪﺘﺑا ﺐﺧ یاﺮﺑ هزوﺮﻣا ﻪﺘﺴﻧاﻮﺗ ﻪﮐ ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ رﺎﮐ ﻪﺑ ار هﺪﺷ ﺖﯾﺪﭘآ ﻢﺘﯾرﻮﮕﻟا ﮏﯾ دﻮﺧ یزﺎﺑ ﻦﯾا یاﺮﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ ﻪﮐ ﺪﯿﻧاﺪﺑ ﺖﺴﺒﻟﺎﺟ درﻮﻣ ﯽﻣ ﻦﯿﻤﻫ ﺐﺧ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﯽﻨﯿﻤﻀﺗ ﻪﺘﺒﻟا و ﺎﻟﺎﺑ یﺎﻫ دﻮﺳ ﺎﺑ یوﺎﺴﻣ ﺮﺗﺎﻟﺎﺑ ﺐﯾاﺮﺿ .ﺪﻨﮐ ﺪﯿﻟﻮﺗ ار ار ﺮﺗ ﺎﻟﺎﺑ ﺐﺗاﺮﻣ ﻪﺑ ﯽﺒﯾاﺮﺿ ناﺪﻨﻣ ﻪﻗﺎﻠﻋ ﺎﻤﺷ .ﺪﺷﺎﺑ ﺖﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﺖﯾﺎﺳ یاﺮﭼ و نﻮﭼ ﯽﺑ رﺎﺒﺘﻋا ﻪﺑ ندﺮﺑ ﯽﭘ یاﺮﺑ ﯽﻓﺎﮐ ﻞﯿﻟد ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﺳﺮﺘﺳد ﺮﺑ هوﺎﻠﻋ ﻪﮐ ﻢﯿﯾﻮﮕﺑ ﻪﻧﻮﮔ ﻦﯾا ﺪﯾراﺬﮕﺑ .ﺪﯿﻨﮐ ﺖﻓﺎﯾرد ار یﺮﺘﻬﺑ ﻪﺠﯿﺘﻧ نﺎﺗدﻮﺧ یاﺮﺑ ﺖﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ دﻮﻠﻧاد ﺎﺑ ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﺎﻤﺷ ﺖﻋﺮﺳ ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﯿﻧاد ﯽﻣ ﻪﮐ رﻮﻃ نﺎﻤﻫ .ﺪﯾﺮﺒﺑ هﺮﻬﺑ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻦﯾا زا ﻢﻫ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﻋﺮﺳ ﺶﯾاﺰﻓا یاﺮﺑ ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﻤﺷ ﺖﯾﺎﺳ ﺮﺘﻠﯿﻓ نوﺪﺑ سردآ ﻪﺑ .ﺪﯿﻨﮑﻧ رﺬﮔ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻦﯾا رﺎﻨﮐ زا هدﺎﺳ ﺲﭘ .دﻮﺸﺑ رﺎﺠﻔﻧا یزﺎﺑ رد ﺎﻤﺷ هﺪﻧﺮﺑ گﺮﺑ ﻪﺑ ﻞﯾﺪﺒﺗ ﺖﺣار ﯽﻠﯿﺧ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ

slide 15:

.ﺪﯿﻨﮐ ﮏﯿﻠﮐ ”ﺖﯾﺎﺳ بو ﻪﺑ دورو“ ﻪﻨﯾﺰﮔ یور ﺮﺑ ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ رﺎﺠﻔﻧا ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﺖﯾﺎﺳ ﻪﺑ دورو یاﺮﺑ ﻪﺑ ﺎﻣ ﯽﻟو دﺮﮐ نﺎﯿﺑ نآ یاﺮﺑ ﻢﻫ یدﺎﯾز ﻞﯾﺎﻟد ناﻮﺗ ﯽﻣ و ﺖﺳا هداد راﺮﻗ سﺮﺘﺳد رد ﻞﺒﻗ زا ﺮﺗ باﺬﺟ ﺎﻤﺷ یاﺮﺑ ار رﺎﺠﻔﻧا ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﺖﯾﺎﺳ ﻊﻗاو رد ناﺪﻨﻣ ﻪﻗﺎﻠﻋ ﺎﻤﺷ سﺮﺘﺳد رد ار ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾا یﺪﯾورﺪﻧا ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﮏﻨﯿﻟ ﺪﯿﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ار ﺮﺘﻬﺑ ﻪﺑﺮﺠﺗ ﻪﮑﻨﯾا یاﺮﺑ و ﻢﯿﻨﮐ ﯽﻣ هﺪﻨﺴﺑ درﻮﻣ ود ﻦﯿﻤﻫ نﺎﯿﺑ .ﻢﯿﻫد ﯽﻣ راﺮﻗ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ دﻮﻠﻧاد ﮏﻨﯿﻟ نداد راﺮﻗ سﺮﺘﺳد زا ﻞﺒﻗ ﯽﻟو ﻢﯾا هدﺮﮐ ﻖﯾﻮﺸﺗ ﺖﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ دﻮﻠﻧاد ﻪﺑ ار ﺎﻤﺷ ﺎﻫ رﺎﺑ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﯿﻤﻫ ﺐﻟﺎﻗ رد ﯽﺘﺣ ﮏﺷ نوﺪﺑ ﺎﺠﻨﯾا ﻪﺑ ﺎﺗ ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﻤﺷ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﻦﯾا دﻮﻣ ﻦﯿﻟوا رد ﺐﺧ .ﻢﯿﻨﮐ نﺎﯿﺑ ار شدﻮﺟﻮﻣ تﺎﻣﺪﺧ زا یا ﻪﺷﻮﮔ نﺎﺘﯾاﺮﺑ ﻢﯿﻫاﻮﺧ ﯽﻣ ﺖﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ زا ﻦﺸﭘآ ﻦﯾا ﺖﺷادﺮﺑ ﺎﺗ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﯽﻧﺎﺒﯿﺘﺸﭘ و ﯽﮑﻧﺎﺑ هﺎﮔرد زا ﺪﯿﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد دﻮﺧ هاﺮﻤﻫ ﻦﻔﻠﺗ ﯽﺷﻮﮔ رد ﻦﺸﯿﮑﯿﻠﭘا ﺐﻟﺎﻗ رد ار ﺖﯾﺎﺳ رد دﻮﺟﻮﻣ یﺎﻫ ﻦﺸﭘآ ﯽﻣﺎﻤﺗ ﯽﻣ ﺮﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﺖﯾﺎﺳ سردآ ﻪﺑ ﺮﺘﻬﺑ ﻪﭼ ﺮﻫ ﯽﺳﺮﺘﺳد درﻮﻣ ﻦﯿﻟوا ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یرﺎﺼﺤﻧا ﺖﯾﺰﻣ ود رﺎﻨﮐ رد دراﻮﻣ ﻦﯾا ﺐﺧ ﻪﮐ … و دﻮﺳ ندز رود یاﺮﺑ دﻮﺟﻮﻣ یﺎﻫ شور ﯽﻟو ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ نآ ﺎﺑ ﻪﻤﻫ ﺮﮕﯾد ﻪﮐ اﺮﭼ ﺖﺴﯿﻧ ﯽﻧاﺮﯾا یﺎﻫ ﺖﯾﺎﺳ ﮓﻨﯾﺮﺘﻠﯿﻓ نﺎﯿﺑ ﻪﺑ زﺎﯿﻧ ﺮﮕﯾد ﻊﻗاو رد .ددﺮﮔ .ﺪﻧﺎﺳﺮﺑ ﺖﺳرد یا ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻪﺑ ار رﺎﮐ ﻦﯾا ﯽﻋﺪﻣ ﮏﯾ ﻞﺜﻣ ﻪﺘﺴﻧاﻮﺗ دراد رﺎﯿﺘﺧا رد ﻪﮐ ﯽﻤﺘﺴﯿﺳ ﺎﺑ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻦﯾا ﻪﮐ ﺪﻨﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﻢﻬﻣ ﺖﯾدوﺪﺤﻣ ﻦﯾا قﻮﻓ ﻦﯾا ﺐﺧ ﻪﮐ ﺪﯾﻮﺷ ﻞﻘﺘﻨﻣ ﺖﯾﺎﺳ زا ﺪﯾﺪﺟ ﯽﺳردآ ﻪﺑ ﮏﯿﺗﺎﻣﻮﺗا ﺎﻠﻣﺎﮐ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻪﺑ دﻮﺧ دورو رﺎﺑ ﺮﻫ ﺎﺑ ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ دﻮﻠﻧاد ﺎﺑ ﺮﮕﯾد نﺎﯿﺑ ﻪﺑ ،رﺎﺠﻔﻧا ﻞﺜﻣ ار یدﺎﯾز یﺎﻫ یزﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﻪﮐ ﯽﯾﺎﺟ .دراد ﻮﻨﯾزﺎﮐ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﻪﺑ یﺮﺗ هﮋﯾو ﻪﺟﻮﺗ یﺪﻌﺑ درﻮﻣ ﻢﯾرﺰﮕﺑ ﻪﮐ ﺖﯾﺰﻣ ﻦﯾا زا ﺎﻣا ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ هدﺎﻌﻟا ﺎﺑ ﻪﮐ ﺖﺷاد ﻢﯿﻫاﻮﺧ هرﺎﺷا ﯽﺘﻗد و ﺖﻋﺮﺳ ﻪﺑ ﺎﻣ ﺮﮕﯾد نﺎﯿﺑ ﻪﺑ .ﺪﯾراد سﺮﺘﺳد رد ار …و ﮏﺟ ﮏﻠﺑ ،تارﺎﮐﺎﺑ ،ﯽﺘﻧﻮﻣ ، ﻦﯾﺎﻠﻧآ دﺮﻧ ﻪﺘﺨﺗ ،ﺖﻟور ﺖﻘﯿﻘﺣ ﺐﺧ ﯽﻟو ﺪﺷﺎﺑ ﺖﺨﺳ ﺎﻤﺷ یاﺮﺑ ﯽﻤﮐ یﺰﯿﭼ ﻦﯿﻨﭼ رﻮﺼﺗ ﺪﯾﺎﺷ .دﺮﯿﮔ ﯽﻣ راﺮﻗ ﺎﻤﺷ سﺮﺘﺳد رد یﺪﯾورﺪﻧا ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻦﯾا رد طﺮﺷ یراﺮﻗﺮﺑ .ﺪﻨﮐ ﺮﺗ راﻮﻤﻫ ار ﺎﻟﺎﺑ یﺎﻫ دﻮﺳ ﻪﺑ نﺪﯿﺳر ﺮﯿﺴﻣ دوز ﯽﻠﯿﺧ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺪﯿﻫد ﯽﻣ نﺎﺸﻧ دﻮﺧ زا ﻪﮐ ﯽﯾﺎﻫ ﻞﻤﻌﻟا ﺲﮑﻋ و ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﻦﯿﻤﻫ ﺢﯿﺿﻮﺗ ﮏﯾ ﺮﻫ درﻮﻣ رد ﻞﺼﻔﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ ﺐﺧ ﻪﮐ ﺪﯿﻨﺒﺑ دﻮﺧ یور ﺶﯿﭘ ﺖﯾﺎﺳ زا ار یدﺎﯾز یﺎﻫ ﻦﺸﭘآ ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺖﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ دﻮﻠﻧاد زا ﺪﻌﺑ ﻪﮐ ﺪﯾراد سﺮﺘﺳد رد ار ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻦﯾا ios و ﺪﯾورﺪﻨﻧا ﻞﻣﺎﻋ ﻢﺘﺴﯿﺳ ود ﺮﻫ رد هزوﺮﻣا ﺎﻤﺷ ﻪﮐ ﻢﯿﻨﮐ دز شﻮﮔ ار درﻮﻣ ﻦﯾا ﻪﮐ ﻢﯿﺘﺴﻧاد مزﺎﻟ ﺎﻣا .ﻢﯾداد ﻪﺘﺷاد ﯽﺳﺮﺘﺳد عﻮﺿﻮﻣ ﻦﯾا ﻪﺑ tinybet یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ ﻞﺜﻣ ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺴﻧﻮﺗ ﻪﮐ دﻮﺷ ﯽﻣ اﺪﯿﭘ ﯽﺘﯾﺎﺳ ﺮﺘﻤﮐ .ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ هدﺎﻌﻟا قﻮﻓ ﺎﻌﻗاو ﻦﯾا ﺐﺧ .ﺪﯾرادﺮﺑ دﻮﺧ ﺮﺘﻬﺑ ﻪﭼ ﺮﻫ ﯽﺳﺮﺘﺳد یاﺮﺑ گرﺰﺑ ﯽﻣﺪﻗ ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾا بﺎﺨﺘﻧا ﺎﺑ ﻪﮐ ﻢﯿﻨﮐ ﯽﻣ ﻪﯿﺻﻮﺗ ﺪﯿﺘﺴﻫ نﻮﻔﯾآ ناﺮﺑرﺎﮐ زا ﺮﮔا ﺲﭘ .ﺪﺷﺎﺑ ﺖﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﺖﯾﺎﺳ ﯽﻧﺎﺒﯿﺘﺸﭘ ﻪﺘﺒﻟا .ﺪﻨﺷﺎﺑ م سﺮﺘﺳد رد یﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ هزوﺮﻣا ﯽﻧاﺮﯾا یﺎﻫ ﺖﯾﺎﺳ ﯽﻣﺎﻤﺗ رد ﻪﮑﻠﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ رد ﺎﻬﻨﺗ ﻪﻧ ﯽﻧﺎﺒﯿﺘﺸﭘ عﻮﺿﻮﻣ ﻦﯾا ﻪﺘﻋﺎﺳ 24 ترﻮﺻ ﻪﺑ هدﺎﻌﻟا قﻮﻓ ﯽﻣاﺪﻗا ﺎﺑ ﺖﺴﻧاﻮﺗ ﺖﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﺖﯾﺎﺳ ﯽﻟو ﺪﺷ ﯽﻣ هدﺎﻔﺘﺳا دﺎﻤﺘﻋا دﺎﺠﯾا یاﺮﺑ ﯽﻧﺎﺒﯿﺘﺸﭘ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ ﻦﯾا زا ﻞﺒﻗ .ﺪﻨﮐ ﺖﯾاﺪﻫ ﺖﯿﻘﻓﻮﻣ ﺮﯿﺴﻣ رد ار ﺎﻤﺷ مﺎﻤﺗ ﻪﭼ ﺮﻫ ﯽﺑﻮﺧ ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﻪﮐ ﯽﻧدز لﺎﺜﻣ ﯽﺘﯿﻔﯿﮐ ﺎﺑ ﻢﻫ نا ﺪﻫﺪﺑ راﺮﻗ سﺮﺘﺳد رد ار ﻦﺸﭘآ ﺖﺳﺎﺠﻨﯾا .ﺪﺷﺎﺑ هﺪﯿﺳﺮﻧ نﺎﺘﻨﻫذ ﻪﺑ ﯽﻠﺣ هار ﭻﯿﻫ نآ ﻞﺣ یاﺮﺑ ﯽﻟو ﺪﯾا هﺪﺷ ور ﻪﺑ ور ﻞﮑﺸﻣ ﺎﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا هداد خر ﯽﻄﯾاﺮﺷ ﻢﻫ ﺎﻤﺷ یاﺮﺑ ﮏﺷ نوﺪﺑ ﻪﯿﺻﻮﺗ ﺲﭘ .ﺪﯿﺷﺎﺑ ﺎﻫ نا ﯽﯾﻮﮔ ﺦﺳﺎﭘ ﺪﻫﺎﺷ ﻪﯿﻧﺎﺛ زا یﺮﺴﮐ رد ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ لﺎﺒﺗﻮﻓ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ﺖﯾﺎﺳ ﯽﻧﺎﺒﯿﺘﺸﭘ ﺶﺨﺑ ﻪﺑ ﻞﮑﺸﻣ شراﺰﮔ ﺎﺑ ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﻪﮐ

slide 16:

.ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ یﺮﺑرﺎﮐ ﺮﻫ زﺎﯿﻧ ﯽﻨﺸﭘآ ﻦﯿﻨﭼ دﻮﺟو ﮏﺷ نوﺪﺑ .ﺪﯿﻨﮐ ﻪﺑﺮﺠﺗ دﻮﺧ یاﺮﺑ ﺎﻤﺘﺣ ار یﺰﯿﭼ ﻦﯿﻨﭼ ﻪﮐ ﻢﯿﻨﮐ ﯽﻣ tinybet ﺖﯾﺎﺳ یﺎﻫ سﻮﻧﻮﺑ ﺎﻫ سﻮﻧﻮﺑ یراﺮﻗﺮﺑ  ﻪﺑ هﮋﯾو ﯽﻬﺟﻮﺗ هراﻮﻤﻫ ﻪﮐ ﺖﺳا هدﻮﺌﺑ شﺎﻠﺗ رد ﺪﻨﮐ دﺎﺠﯾا ناﺮﺑرﺎﮐ یاﺮﺑ هﺮﯿﮕﻧا ﮏﯾ ﻪﮐ ﻦﯾا یاﺮﺑ رﺎﺠﻔﻧا ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﺖﯾﺎﺳ ﺐﺧ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﻦﯿﻤﻫ یاﺮﺑ .ﺪﯾﻮﺷ ژرﺎﺷ یﺮﺘﺸﯿﺑ راﺪﻘﻣ ﻪﺑ ﺎﻫ نا زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﻪﮐ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻪﯾﺪﻫ ﮏﯾ ﻊﻗاو رد ﺎﻫ سﻮﻧﻮﺑ .ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد .ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﺐﺟاو ﺎﻫ نا یراﺮﻗﺮﺑ نﺪﺷ یا ﻪﻓﺮﺣ یاﺮﺑ ﺎﻤﺘﺣ ﻢﯿﻨﮐ ﯽﻣ ﻪﯿﺻﻮﺗ .ﺪﯿﻨﮐ ﮏﯿﻠﮐ ”ﺖﯾﺎﺳ بو ﻪﺑ دورو“ ﻪﻨﯾﺰﮔ یور ﺮﺑ ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺖﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﺖﯾﺎﺳ سردآ ﻪﺑ ﺮﺗ ﺖﺣار ﻪﭼ ﺮﻫ ﯽﺳﺮﺘﺳد یاﺮﺑ ﺎﻤﺷ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﯽﯾﻮﮔ ﺪﻣآ شﻮﺧ سﻮﻧﻮﺑ ﺎﻫ نا ﻦﯾﺮﺗ ﻢﻬﻣ ﺐﺧ ﻪﮐ ﺖﺳا هداد راﺮﻗ سﺮﺘﺳد رد ار ﯽﻋﻮﻨﺘﻣ یﺎﻫ سﻮﻧﻮﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾا .ﺪﯿﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد سﺮﺘﺳد رد ار ﺪﺻرد 200 سﻮﻨﺑ ﮏﯾ دﻮﺟﻮﻣ ﯽﮑﻧﺎﺑ هﺎﮔرد زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻦﯿﻟوا ﺎﺑ و ﺖﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ رد مﺎﻧ ﺖﺒﺛ زا ﺪﻌﺑ ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ رد ﺪﯿﻨﮐ ژرﺎﺷ نﺎﻣﻮﺗ راﺰﻫ 100 ﺮﮔا لﺎﺜﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ .ﺪﯿﻨﮐ ﺖﻓﺎﯾرد ﻪﯾﺪﻫ ژرﺎﺷ دﻮﺧ یدﻮﺟﻮﻣ ﺮﺑاﺮﺑ 2 نﺎﻤﻫ ﺎﯾ ﺪﺻرد 200 هزاﺪﻧا ﻪﺑ ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﯽﻨﻌﯾ سدﺎﻌﻟا قﻮﻓ ﻦﯾا .ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ نﺎﻣﻮﺗ راﺰﻫ 300 ﻎﻠﺒﻣ دﻮﺷ ﯽﻣ ﺖﺒﺛ ﺎﻤﺷ یﺮﺑرﺎﮐ بﺎﺴﺣ زرﺎﺷ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺖﯾﺎﺳ رد ﻪﮐ یﺰﯿﭼ ﻊﻗاو ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﺖﯾﺎﺳ زا ﯽﮔﺪﻨﯾﺎﻤﻧ ﺖﻓﺎﯾرد ﻦﯾا زا یا ﻪﺨﺴﻧ ﺪﯿﻧاﻮﺘﺑ دﻮﺧ ﻪﮐ ﺪﯾا هداﺪﺘﻓا ﺮﮑﻓ ﻦﯾا ﻪﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ لﺎﺒﺗﻮﻓ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ﺖﯾﺎﺳ رد هدﺎﻌﻟا قﻮﻓ ﻂﯾاﺮﺷ ﻦﯾا دﻮﺟو ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﮏﺷ نوﺪﺑ یﺎﻫ ﺖﺳﺎﯿﺳ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ هﺰﻫﺮﻣا ﯽﻟو ﺖﻓر ﯽﻣ رﺎﻤﺷ ﻪﺑ ﯽﺘﻓﺎﯿﻧ ﺖﺳد هﺪﯾا ﮏﯾ ﺪﺣ رد عﻮﺿﻮﻣ ﻦﯾا ﻪﺘﺷﺬﮔ یﺎﻫ لﺎﺳ رد ﺪﯾﺎﺷ .ﺪﯿﻨﮐ هرادا ار ﺖﯾﺎﺳ ﻪﺑ ﻪﮐ دراد دﻮﺟو شور ود عﻮﺿﻮﻣ ﻦﯾا یاﺮﺑ .ﺪﯿﻨﮐ یزﺎﺳ هدﺎﯿﭘ ار یرﺎﮐ ﻦﯿﻨﭼ ﺪﯿﻧاﻮﺘﺑ ﺎﻤﺷ ﻪﮐ ﺖﺳا هﺪﻣآ دﻮﺟو ﻪﺑ ﯽﻄﯾاﺮﺷ ﺖﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﺖﯾﺎﺳ : ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﺮﯾز حﺮﺿ ﺶﯿﭘ ﺖﯾﺎﺳ یﺎﻫ ﻪﻨﻣاد ﯽﻣﺎﻤﺗ زا ﮏﻨﯿﻟ ﻦﯾا ﺖﻓﺎﯾرد ﺐﺧ ﻪﮐ دﺮﯿﮔ ﯽﻣ ترﻮﺻ ﯽﮔﺪﻨﯾﺎﻤﻧ ﮏﻨﯿﻟ زا هدﺎﻔﺘﺳا شور ﻦﯾا رد : ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﯽﮔﺪﻨﯾﺎﻤﻧ ﺖﻓﺎﯾرد ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ هﻮﺤﻧ درﻮﻣ رد دﻮﺷ ﯽﻣ مﺎﻤﻋا ﺎﻤﺷ یﺮﺑرﺎﮐ ﻦﻠﭘ رد و دﻮﺷ ﯽﻣ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یا ﻪﻘﯿﻗد ترﻮﺻ ﻪﺑ شور ﻦﯾا دﻮﺳ .ﺖﺳا ﯽﻧﺪﺷ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﯽﻨﯿﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ زا ﯽﺘﯾﺎﺳ ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﻪﻧﻮﮕﻨﯾا .دﻮﺷ ﯽﻣ ﺎﻤﺷ نا زا ناﺮﺑرﺎﮐ ﺖﺧﺎﺑ زا ﺪﺻرد 25 ﺎﺗ10 زا ﮏﯿﺗﺎﻣﻮﺗا ترﻮﺻ ﻪﺑ ﻪﮐ ﺪﯿﻧاﺪﺑ ار عﻮﺿﻮﻣ ﻦﯾا ﺪﯾﺎﺑ .ﺪﯿﻨﮐ ﺖﺧادﺮﭘ ﻢﻫ ار یدﺎﯾز یﺎﻫ ﻪﻨﯾﺰﻫ ﺪﯾﺎﺑ نآ یاﺮﺑ ﺐﺧ ﻪﮐ ﺪﯿﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد دﻮﺧ یاﺮﺑ ار ﺖﺑ ﺖﺑ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﮏﻨﯿﻟ ﺖﺴﯿﻓﺎﮐ ﺎﻬﻨﺗ ﺎﻤﺷ .دراد زﺎﯿﻧ تﺎﻐﯿﻠﺒﺗ ﯽﻤﮐ ﻪﺑ ﺎﻬﻨﺗ ﻪﮐ ﺪﯿﺷﺎﺑ ﯽﻣ ور ﻪﺑ ور نﺎﮕﯾار ﯽﺷور ﺎﺑ ﺎﻤﺷ : ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ یﺮﯿﮔ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ﺮﯾز ﯽﻟو ﺪﯾﻮﺷ ﯽﻤﻧ ﺮﯿﮔرد ﺖﯾﺎﺳ ﯽﺘﯾﺮﯾﺪﻣ یﺎﻫ رﺎﮐ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﻊﻗاو رد .ﺪﯿﻨﮑﺑ تﺎﻐﯿﺒﯿﺗ ﻪﺑ ماﺪﻗا ﻢﻫ ﻪﻈﺤﻟ نﺎﻤﻫ زا و ﺪﯿﻨﮐ ﺖﻓﺎﯾرد یﺮﺑرﺎﮐ بﺎﺴﺣ زا ار دﻮﺧ .ﺪﯿﻧﺰﺑ ﻢﻗر یﺪﻨﺑ طﺮﺷ نوﺪﺑ ار ﯽﺑﻮﺧ یﺎﻫ دﻮﺳ دﻮﺧ یاﺮﺑ ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ هدﺎﺳ ﯽﻠﯿﺧ ﺎﺑ ﻪﻓﺮﺣ ﺮﺑرﺎﮐ قﺮﻓ ﻊﻗاو رد .ﺪﯿﻨﮐ یزﺎﺳ ﻦﺷور ﻞﻣﺎﮐ ترﻮﺻ ﻪﺑ دﻮﺧ یاﺮﺑ ار ﯽﻋﻮﺿﻮﻣ ﻦﯿﻨﭼ رﺎﺠﻔﻧا کﺎﺗ ﮏﯿﺗ ﺖﯾﺎﺳ ﻪﺑ ﻪﻌﺟاﺮﻣ ﺎﺑ ﻪﮐ ﻢﯾراوﺪﯿﻣا .ﺪﻨﻫد ﯽﻣ راﺮﻗ دﻮﺧ یور ﺶﯿﭘ ار یدﺎﯾز یﺎﻫ هار یﺪﻨﺑ طﺮﺷ زا ﺪﻣآرد ﺐﺴﮐ یاﺮﺑ ﺎﻫ یا ﻪﻓﺮﺣ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﻦﯿﻤﻫ رد ﯽﻟﻮﻤﻌﻣ

slide 17:

ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ یا ﻪﻓﺮﺣ ناﺮﺑرﺎﮐ ﯽﻤﮐ ﻮﻨﯾزﺎﮐ ﺶﺨﺑ یﺎﻫ یزﺎﺑ یاﺮﺑ ﯽﻋﻮﺿﻮﻣ ﻦﯿﻨﭼ ﺐﺧ ﯽﻟو ﺪﯾﻮﺸﻧ یا ﻪﻓﺮﺣ ناﺮﺑرﺎﮐ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﻪﺟﻮﺘﻣ دﺎﯾز ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ لﺎﺒﺗﻮﻓ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ﺖﯾﺎﺳ رد ﺪﯾﺎﺷ ار یدﺎﯾز یا ﻪﻓﺮﺣ ناﺮﺑرﺎﮐ بﻮﺧ ﻂﯾاﺮﺷ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﺐﺧ ﻪﮐ هداد راﺮﻗ دﻮﺧ یزﺎﺑ ﻦﯾﺮﺗ ﯽﻠﺻا ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ار رﺎﺠﻔﻧا ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﺖﯾﺎﺳ .ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ توﺎﻓﺎﻣ ﺎﺑ ﺮﺗ ﻖﯿﻗد نﺎﯿﺑ ﻪﺑ .ﺪﯾﺮﯿﮕﺑ یا ﻪﻓﺮﺣ ناﺮﺑرﺎﮐ یزﺎﺑ ﮏﺒﺳ زا ار ﯽﺑﻮﺧ یﺎﻫ سرد و ﺪﯿﻨﮐ ﻪﻌﺟاﺮﻣ ﺶﺨﺑ ﻦﯾا ﻪﺑ ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﻤﺷ .ﺖﺳا هﺪﯾد دﻮﺧ ﻪﺑ یﺰﯿﭘ ﻦﯿﻨﭼ .ﺪﯿﻨﮐ ﺖﺷادﺮﺑ ار ﯽﺑﻮﺧ یﺎﻫ ﺪﻨﻓﺮﺗ ﺐﺗاﺮﻣ ﻪﺑ و ﺪﯿﻨﮐ یرادﺮﺑﻮﮕﻟا ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ناﺮﺑرﺎﮐ ﻦﯾا ﺖﯿﻘﻓﻮﻣ ﻪﺑ نﺪﯿﺳر شور زا یرادﺮﺑ ﻮﮕﻟا .وﺪﯿﻨﮐ ﻪﺑﺮﺠﺗ ار نآ ﺎﻤﺘﺣ ﺪﯾﺎﺑ ﺐﺧ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﻢﻬﻣ رﺎﯿﺴﺑ عﻮﺿﻮﻣ رﺎﺠﻔﻧا یﺎﺑ رد ندﺎﺘﻓا ﺶﯿﭘ یاﺮﺑ رد دﻮﺟﻮﻣ تﺎﻧﺎﮑﻣا ﻪﺑ ﺖﺴﯾﺎﺑ ﯽﻣ ﻢﯿﻫد ﺢﯿﺿﻮﺗ ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾا درﻮﻣ رد ﺮﺗ ﻖﯿﻗد ﻢﯿﻫاﻮﺨﺑ ﺮﮔا ﺎﻣا ﺪﯾﺪﺷ ﺎﻨﺷآ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﺖﯾﺎﺳ تﺎﯿﻠﮐ ﺎﺑ ﺎﺠﻨﯾا ﺎﺗ ﺎﻣا ﺐﺧ یﺮﺑرﺎﮐ بﺎﺴﺣ ژرﺎﺷ یاﺮﺑ ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﻤﺷ تﺎﻧﺎﮑﻣا ﻦﯾا ﻦﯾﺮﺗ ﻢﻬﻣ رد .ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﻞﺼﻔﻣ ﯽﻋﻮﺿﻮﻣ دﻮﺧ ﻦﯾا ﺐﺧ ﻪﮐ ﻢﯿﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد هرﺎﺷا ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾا ﻪﺑ ﻪﮐ یا هﮋﯾو ﺖﯿﻨﻣا ﺎﺑ شور ﻦﯾا .ﺪﯾﺮﺒﺑ هﺮﻬﺑ ﻢﻫ ﺮﺒﺘﻌﻣ ﯽﮑﻧﺎﺑ هﺎﮔرد هدﺎﻌﻟا قﻮﻓ شور زا ترﺎﮐ ﻪﺑ ترﺎﮐ و ﯽﻧﺎﻣ ﺖﮑﻓﺮﭘ یﺎﻫ شور ﺮﺑ هوﺎﻠﻋ ﺮﻫ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ نوﺪﺑ ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﻤﺷ و ﺖﺳا هﺪﺷ ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾا رد یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺪﻧور درﻮﻣ رد ﺮﻃﺎﺧ نﺎﻨﯿﻤﻃا نﺪﻣآ دﻮﺟو ﻪﺑ ﺚﻋﺎﺑ دزادﺮﭘ ﯽﻣ ﺎﻫ ﺖﺧادﺮﭘ .ﺪﯿﻨﮐ بﺎﺨﺘﻧا دﻮﺧ یاﺮﺑ ار tinybet ﺖﯾﺎﺳ یﺮﮕﯾد ﻪﺘﮑﻧ ﻦﯾا ﺎﻫ ﺖﯾﺎﺳ ﺮﮕﯾد ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﺎﺑ ﺐﺧ ﻪﮐ دﻮﺷ ﯽﻣ مﺎﺠﻧا ﺖﻋﺎﺳ 3 زا ﺮﺘﻤﮐ رد ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ لﺎﺒﺗﻮﻓ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ﺖﯾﺎﺳ رد ﺎﻫ ﺰﯾراو ﻪﮐ ﺪﯿﻧاﺪﺑ ﻢﻫ ار ﻦﯾا ﻦﯾﺮﺗ ﯽﻠﺻا زا ﯽﮑﯾ ناﻮﺗ ﯽﻣ ار نآ مﺎﺠﻧا رد ﻊﯾﺮﺴﺗ و ﺖﺧادﺮﭘ یاﺮﺑ یﺪﺻرد 100 ﺪﻬﻌﺗ ﻦﯿﻤﻫ .دﻮﺷ ﯽﻣ داد ﻢﻠﻗ هدﺎﻌﻟا قﻮﻓ و ﻮﻠﺟ ﻪﺑ ور مﺪﻗ ﮏﯾ ﻪﺑ ﺎﻤﺷ یﺎﻫ دﻮﺳ .ﺪﯿﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ﺖﺑﺎﺑ ﻦﯾا زا ﯽﻧاﺮﮕﻧ ﻪﻧﻮﮔ ﭻﯿﻫ ﺖﺴﯿﻧ مزﺎﻟ ﺮﮕﯾد ﻪﮐ اﺮﭼ .ﺪﯿﻧاﺪﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ بﺎﺨﺘﻧا یاﺮﺑ دﻮﺧ ﻞﯾﺎﻟد ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﻪﻨﯿﻣز ﻦﯾا رد ﺮﺒﺘﻌﻣﺎﻧ یﺎﻫ ﺖﯾﺎﺳ ﺖﺒﻟﺎﻌﺑ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻦﯾا .ﺪﺷ ﺪﻫاﻮﺧ ﺰﯾراو ﺎﻤﺷ ﯽﮑﻧﺎﺑ بﺎﺴﺣ ﻪﺑ ﯽﺘﺳﺎﮐ و ﻢﮐ ﭻﯿﻫ نوﺪﺑ و ﻖﯿﻗد ترﻮﺻ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﺖﯾﺎﺳ رد ار ﺖﯿﻘﻓﻮﻣ ﻊﻤﻃ ﻦﮑﻤﻣ هﻮﺤﻧ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ ﻪﺑ ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﺎﻤﺷ سﺮﺘﺳد رد ﻪﮐ ﯽﻄﯾاﺮﺷ ﻦﯿﻨﭼ ﺎﺑ ﺪﯿﻧاﻮﺘﺑ ﻪﮐ ﻢﯾراوﺪﯿﻣا .ﺪﺷﺎﺑ ﺪﯿﻣا یا ﻪﻄﻘﻧ .ﺪﯿﺸﭽﺑ ﺖﺑ ﺖﺑ ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﺮﺒﺘﻌﻣ ﺖﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﺖﯾﺎﺳ ﺎﯾآ دﻮﺟﻮﻣ ﻂﯾاﺮﺷ ﯽﻣﺎﻤﺗ ﻪﺻﺎﻠﺧ ترﻮﺻ ﻪﺑ و ﺮﮕﯾد یرﺎﺑ ﻪﮐ ﻢﯿﻧاد ﯽﻣ مزﺎﻟ ﺖﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﺖﯾﺎﺳ درﻮﻣ رد ﻢﻫ نا ﻢﻬﻣ عﻮﺿﻮﻣ ﻦﯾا ﻪﺑ ندﺮﺑ ﯽﭘ یاﺮﺑ لﺎﺒﺗﻮﻓ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ﺖﯾﺎﺳ سردا ﻪﺑ ﯽﺳﺮﺘﺳد یاﺮﺑ ﻪﮐ ﺪﯿﻧاﺪﺑ ﺪﯾﺎﺑ اﺪﺘﺑا .ﻢﯿﻨﮐ روﺮﻣ ﺮﮕﯾد ﮏﯾ ﺎﺑ ار ﺖﺑ ﻚﯿﺗ كﺎﺗ رد دﻮﺧ هﺪﺷ راﺮﻗﺮﺑ طﺮﺷ نﻮﻣاﺮﯿﭘ رد دﻮﻠﻧاد ﺎﺑ ﯽﺘﺣ ﺎﯾ و ﺎﻣ ﺖﯾﺎﺳ بو ﻂﺳﻮﺗ هﺪﺷ ﻪﺋارا شور زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ و ﺖﺴﯿﻧ ﮓﻨﯾﺮﺘﻠﯿﻓ تﺎﻠﮑﺸﻣ زا یﺮﺒﺧ ﺮﮕﯾد ﺖﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ .ﺪﯿﻫد نﺎﺸﻧ دﻮﺧ زا ار دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ ﺖﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﻦﺸﯿﮑﯿﻠﭘا یﻮﻗ ﯽﺘﭙﯾﺮﮑﺳا ﺎﺑ ار ﯽﻨﺑ ﺶﯿﭘ یﺎﻫ یزﺎﺑ هﺎﮔرد زا ﺪﻌﺑ .ﺪﯾراد سﺮﺘﺳد رد ار ﯽﮑﻧﺎﺑ هﺎﮔرد ﮏﯾ یﺮﺑرﺎﮐ بﺎﺴﺣ زرﺎﺷ یاﺮﺑ ﻪﮐ ﺪﯿﻨﯿﺑ ﯽﻣ ﺮﺗ ﻮﻠﺠﯾ ﻢﮐ رﺎﺠﻔﻧا ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﺎﻫ یزﺎﺑ ﻦﯾا ﻦﯿﺑ رد .ﺪﻫد ﯽﻣ ﺶﯾاﺰﻓا یﺪﻨﺑ طﺮﺷ ﻪﺑﺮﺠﺗ یاﺮﺑ ﺎﻤﺷ هﺰﯿﮕﻧا ﺐﺗاﺮﻣ ﻪﺑ ﺐﺧ ﻪﮐ ﺪﯾراد ور ﺶﯿﭘ ار ﺐﺳﺎﻨﻣ ﯽﻄﯾاﺮﺷ و ﻦﯾا رد ﺖﺳرد یا ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻪﺑ ﺪﯾا ﻪﺘﺴﻧاﻮﺗ ﻢﻫ ﺎﻤﺷ ﮏﺷ نوﺪﺑ ﺮﺗ ﺎﻟﺎﺑ یﺎﻫ ﺐﯾﺮﺿ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺪﻧور ﻪﺑ ﯽﻫﺎﮕﻧ ﺎﺑ ﺐﺧ ﻪﮐ ﻢﯿﻧاد ﯽﻣ یﺮﺗ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻪﻨﯾﺰﮔ ار ﯽﻣ ﯽﺘﻓﺎﯾ ﺖﺳد ﺮﻣا ﮏﯾ نﺎﺘﯾاﺮﺑ ﺮﮕﯾد ﯽﻧﻮﯿﻠﯿﻣ یﺎﻫ دﻮﺳ ﻪﺑ نﺪﯿﺳر ﺪﯾزاﺪﻨﺑ نﺎﯾﺮﺟ ﻪﺑ ﺖﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ دﻮﻠﻧاد ﺎﺑ ﺮﮔا ار یزﺎﺑ ﻦﯾا .ﺪﯿﺳﺮﺑ درﻮﻣ .ﺪﺷﺎﺑ

slide 18:

ﯽﻣﺎﻤﺗ .ﺪﺷﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺮﻈﻧ درﻮﻣ یﺎﻫ رﻮﺘﮐﺎﻓ ﺮﮕﯾد ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﻊﯾﺮﺳ و ﯽﻟﺎﯾر یﺎﻫ ﺰﯾراو ﯽﺘﺣ ﺎﯾ و ﻪﺘﻋﺎﺳ 22 ﯽﻧﺎﯿﺘﺸﭘ ﻞﺜﻣ ﯽﯾﺎﻫ ﻦﺸﭘآ دﻮﺟو ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﺮﮔا .ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﺋارا یﺪﻨﺑ طﺮﺷ یﺎﻫ ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ رد ﻂﻘﻓ ﯽﻄﯾاﺮﺷ ﻦﯿﻨﭼ ﻪﮐ اﺮﭼ .ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﺖﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﺖﯾﺎﺳ یﺎﻟﺎﺑ رﺎﺒﺘﻋا ﺮﺑ هاﻮﮔ دراﻮﻣ ﻦﯾا ﯽﺳﺮﺘﺳد یاﺮﺑ ﻢﯿﻨﮐ ﯽﻣ ﻪﯿﺻﻮﺗ ﻦﯿﻤﻫ یاﺮﺑ .ﺪﯿﻨﮐ کرد ار هﺪﺷ نﺎﯿﺑ یﺎﻫ رﻮﺘﮐﺎﻓ ﻦﯾا ﺮﯿﺛﺎﺗ ﯽﺑﻮﺧ ﻪﺑ ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺪﯿﺷﺎﺑ ﺖﻌﻨﺻ ﻦﯾا یﺎﻫ یا ﻪﻓﺮﺣ ﺰﺟ .ﺪﯾرادﺮﺑ یﺪﺟ یﺮﮑﻓ ﺖﺑ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ ﺖﯾﺎﺳ ﻪﺑ ”ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ لﺎﺒﺗﻮﻓ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ“ ﻪﺑ ﺦﺳﺎﭘ 11 ظ.ب 11:09 رد 2020 9 ﯽﻣ ﻢﻫ ور طﺮﺷ ﺎﻗﺎﻔﺗا و دﻮﺑ بﻮﺧ ﯽﻠﯿﺧ مدﺮﮐ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ لﺎﺒﺗﻮﻓ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ اﺮﺑ مدﺮﮐ یزﺎﺑ ﺎﺠﻨﯾا ﯽﻨﯾ مدﺮﮐ ﺶﻧﺎﺤﺘﻣا ﻦﻣ ﺶﺘﺴﻫ ﯽﻟﺎﻋ ﯽﻠﯿﺧ ﺖﯾﺎﺳ ﺎﻌﻗاو رﻮﻄﻨﯿﻤﻫ ﻢﻨﻣ و ﻦﻨﮑﯿﻣ ﻒﯾﺮﻌﺗ شزا ﺎﯿﻠﯿﺧ هراد راﺪﻓﺮﻃ ﻢﯿﻠﯿﺧ و هراد ﻪﺑﻮﺧ ﯽﻠﯿﺧ دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﺖﺴﻫ ﯽﺘﯿﻔﯿﮐﺎﺑ ﺖﯾﺎﺳ ﺎﻠﮐ ﺎﻣا مدﺮﺑ مدﺮﮐ ﺶﻧﺎﺤﺘﻣا مدﻮﺧ ﻪﮐ ﻪﯾﺰﯿﭼ ﻢﻨﮑﯿﻣ ﻒﯾﺮﻌﺗ شزا ﻪﮐ ﺖﺴﻫ ﯽﺑﻮﺧ ﺖﯾﺎﺳ ﺦﺳﺎﭘ ردﺎﻧ ظ.ب 7:21 رد 2020 11 ﯽﻣ طﺮﺷ یﺎﻫ ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾا یﻮﺗ یرﻮﺒﺠﻣ ﻢﻨﻣ ﻢﯿﻨﮐ یزﺎﺑ نوﺮﯿﺑ ﻢﯾﺮﺑ ﺖﺷاﺬﻧ ﺎﻧوﺮﮐ ﻦﯾا و ﻢﯾﺪﺷ رﺎﮔﺪﻧﻮﻣ ﻪﻧﻮﺧ یﻮﺗ ﯽﺘﻗو زا ﻦﻣ ﻪﺑ ﻢﻧﻮﺘﯿﻤﻧ ﻦﯿﻤﻫ اﺮﺑ رﺎﻨﮐ نﻮﺸﻤﺘﺷاﺬﮔ و مﺪﺷ نﻮﻤﯿﺸﭘ ﺎﻠﮐ ﻪﮕﯾد مداد ﺖﺳد زا لﻮﭘ و مدﺮﮐ رﺮﺿ ﺲﺑزا ﺎﻣا مدﺮﮑﯿﻣ یزﺎﺑ یﺪﻨﺑ ﻪﺷﺎﺑ ﻪﯿﻘﺑ ﻞﺜﻣ ﻢﻨﯾا ﺪﯾﺎﺷ هراد ﮏﺴﯾر ﯽﻠﯿﺧ ﻢﻨﮐ دﺎﻤﺘﻋا ﻢﻫ ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾا ﺦﺳﺎﭘ دارآ ظ.ب 11:11 رد 2020 9 ﯽﻣ ﻪﺸﯿﻤﻧ ﺖﺷاﺪﻧ ﻪﻘﺑﺎﺳ دﺎﯾز ﺐﺧ ﯽﻟو ﻪﺷﺎﺑ یﺮﺒﺘﻌﻣ ﺖﯾﺎﺳ ﻢﻨﮑﻓ ﺖﺴﯿﻧ ﻢﻫ یﺪﺑ ﺖﯾﺎﺳ ﯽﻟو ﺖﺴﯿﻧ یرﻮﻄﻧوا ن ﻪﯿﻟﺎﻋ ﯽﻠﯿﺧ ﺶﺘﯾﺎﺳ ﺖﻔﮔ ﻪﺸﯿﻤﻧ ﻪﮔا ﯽﻨﯾ دﻮﺑ بﻮﺧ ﻢﯾراد ﻪﻘﺑﺎﺴﻣ ﺎﺠﻨﯾا یرﺎﺑﺪﻨﭼ مﺎﺘﺳود ﺎﺑ و دﻮﺑ بﻮﺧ دﻮﺒﻧ ﺪﺑ مدﺮﮐ یزﺎﺑ ﺎﺠﻨﯾا ﻦﻣ ﯽﻟو ﺖﺴﻫ ﯽﺘﯾﺎﺳ رﻮﺠﭼ دﺮﮐ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ﺎﻤﺘﺣ ﻪﺸﯿﻣ ﺮﺘﻬﺑ ﯽﻠﯿﺧ هﺮﺒﺑ ﺮﺗﺎﻟﺎﺑ ور ﺶﺘﯿﻔﯿﮐ ﻢﮑﯾ ماﺮﻬﺷ

slide 19:

ﺦﺳﺎﭘ ظ.ب 7:22 رد 2020 11 ﯽﻣ ﺎﺑﺎﺑ ﻪﺧآ ﻦﺳﺮﺘﯿﻣ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ یﺎﻫ ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾا زا ﯽﮑﻟا ﺪﻘﻨﯾا ﺎﯿﻀﻌﺑ اﺮﭼ مﺪﻧﻮﻣ ﻦﻣ ﯽﻨﻌﯾ نﺮﯿﮕﯿﻣ ﺖﺨﺳ ﺪﻘﻨﯾا اﺮﭼ ﺎﻓﺎﺼﻧا ﺎﻬﭽﺑ ﺮﺳدرد ﭻﯿﻫ نوﺪﺑ ﺖﻓر و ﺪﺷ مﺎﻤﺗ ﻦﯿﻤﻫ ﻦﮑﻧ یزﺎﺑ ﻪﮕﯾد ﺪﻣﻮﯿﻧ ﺖﺷﻮﺧ ﻦﮐ یزﺎﺑ ﻦﮐ ﺖﮐﺮﺷ ﻪﻌﻓﺪﯾ ﻦﺘﺴﯿﻧ ﻪﮐ هرﻮﺧرﻮﺧ ﻮﻟﻮﻟ ؟؟ﻦﯾﺪﯿﻣ هﻮﻠﺟ ﺖﺨﺳ و گرﺰﺑ ﻮﯿﭼ ﻪﻤﻫ و ﻦﯾﺪﯿﻣ ﻮﺟ دﻮﺨﯿﺑ اﺮﭼ ﯽﺳﺮﺗ و ﺦﺳﺎﭘ زارآ ظ.ب 7:20 رد 2020 11 ﯽﻣ ﺖﻓﺮﮔ لﻮﭘ و دﺮﮐ یزﺎﺑ ﻪﻧﻮﺧ یﻮﺗ ﺖﺴﺸﻧ ﻪﺸﯿﻣ ﺖﺣار ﯽﻠﯿﺧ ﻦﺘﺴﻫ بﻮﺧ ﻪﻨﯿﻄﻧﺮﻗ یازور ﻦﯾا ﻪﺳاو یﺪﻨﺑ طﺮﺷ یﺎﻫ ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾا ﯽﻠﯿﺧ ﺎﻌﻗاو ﺎﺠﻨﯾا ﺎﻤﺘﺣ مﺪﯿﻣ دﺎﻬﻨﺸﯿﭘ ﻢﻫ نﺎﺘﺳود ﻪﻤﻫ ﻪﺑ دروآرد لﻮﭘ ﻪﺸﯿﻣ ﻢﻧدﺮﮐ یزﺎﺑ ﺎﺑ مدﺮﮑﯿﻤﻧ ﺮﮑﻓ ﺎﻠﺻا دﻮﺑ ﺖﺣار ﯽﻠﯿﺧ مدﻮﺑ ﯽﺿار ﯽﻠﯿﺧ ﻪﮑﻨﻣ ﺖﺳا ﻪﻓﺮﺻ ﻪﺑ ﯽﻠﯿﺧ ﺎﻌﻗاو ﻦﻨﮐ یزﺎﺑ ﺦﺳﺎﭘ رﻮﭘﺪﺳا ظ.ب 7:41 رد 2020 11 ﯽﻣ یﺎﻫ یزﺎﺑ ﺎﯾ ﻪﺷﺎﺑ ﺪﻠﺑ ور ﻦﯾﺎﻠﻧآ یﺎﻫ یزﺎﺑ ﻪﻤﻫ لاور و ﻪﻨﮐ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ بﻮﺧ و ﻪﻨﮐ یزﺎﺑ بﻮﺧ ﻪﺷﺎﺑ ﺪﻠﺑ شدﻮﺧ ﻪﮐ ﯽﺴﮐﺮﻫ هراﺪﻧ قﺮﻓ ﯽﮑﯾ نوا ﺎﺑ ﻢﻫ ﯽﺘﯾﺎﺳ ﭻﯿﻫ و هرﺎﯿﺑرد لﻮﭘ ﺎﻫ ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾا زا ﻪﻧﻮﺘﯿﻣ ﺎﻤﺘﺣ ﻪﻨﮑﺑ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ﻪﻧﻮﺘﺑ بﻮﺧ ور ﯽﺷزرو … و هﺪﺑ ﯽﮑﯾ نوا ﻪﺑﻮﺧ ﯽﮑﯾ ﻦﯾا ﻪﮐ ﻦﻨﮑﯿﻣ ﻪﻌﯾﺎﺷ و نﺪﯿﻣ ﻮﺟ مدﺮﻣ دﻮﺨﯿﺑ ﺦﺳﺎﭘ ﺎﻤﯿﻧ ظ.ب 7:40 رد 2020 11 ﯽﻣ ﺮﯿﺒﮐﺮﯿﻣا

slide 20:

ﺖﺳﺎﻟﺎﺑ ﯽﻠﯿﺧ ﻢﺷدﻮﺳ ﺲﮑﻋﺮﺑ هﺪﯿﻤﻧ ﺎﻠﺻا ﻢﻫ نﺎﮕﯾار سﻮﻧﻮﺑ هزﺎﺗ هراﺪﻧ تﺎﻣﺪﺧ ﺮﺗﺮﺑ یﺎﻫ ﺖﯾﺎﺳ ﻪﯿﻘﺑ ﻞﺜﻣ ﺖﺴﯿﻧ بﻮﺧ ﺶﺘﯾﺎﺳ ﻢﻫ ﺎﻠﺻا مدﻮﺧ ﻦﻣ ﻪﮕﯾد ﻦﯿﺸﯿﻣ نﻮﻤﯿﺸﭘ ﺎﻤﺘﺣ ﻦﯿﻨﮑﻧ ﻒﻠﺗ ﺖﻗو ﺎﺠﻨﯾا دﻮﺨﯿﺑ ﻦﻨﮑﯿﻣ موﺮﺣ ﻮﻧﻮﺘﻟﻮﭘ ﻂﻘﻓ ﺎﻬﭽﺑ ﻦﯿﻨﮐ یزﺎﺑ ﺎﺠﻨﯾا عراﺪﻧ شزرا ﭻﯿﻫ ﺎﻌﻗاو ﻢﮕﯿﻣ مراد ﺎﻫﺎﻤﺷ ﻪﺑ ﻪﮐ مدﺮﮐ یزﺎﺑ ﺎﺠﻨﯾا ﺦﺳﺎﭘ ظ.ب 7:41 رد 2020 11 ﯽﻣ ﻢﺘﺷاد ﻞﮑﺸﻣ مدﺎﺘﻔﯿﻧ هار زﻮﻨﻫ و ﻢﺘﺴﻫ یﺪﺘﺒﻣ نﻮﭼ ﻦﻣ ﯽﻟو ﻪﯿﺑﻮﺧ ﺖﯾﺎﺳ مدﻮﺑ ﯽﺿار ﺶﺘﯾﺎﺳ زا ﺎﻣا ﻢﻨﮐ یزﺎﺑ بﻮﺧ ﯽﻠﯿﺧ ﻢﺘﺴﻧﻮﺘﻧ ﻪﮑﻨﯾاﺎﺑ و ﺪﻣﻮﯿﻧ ﺶﯿﭘ ﺖﯾﺎﺳ فﺮﻃ زا ﯽﻠﮑﺸﻣ ﺎﻠﺻا ﯽﻨﻌﯾ ﻪﯿﺑﻮﺧ ﺖﯾﺎﺳ ﻢﻨﯾا ﯽﻟو مدﺮﮑﻧ یزﺎﺑ ﺎﻟﺎﺣﺎﺗ ﻢﻫ یدﺎﯾز یﺎﻫ ﺖﯾﺎﺳ ﻪﺘﺒﻟا ﻢﻨﮐ یزﺎﺑ بﻮﺧ ﻢﺘﺴﻧﻮﺘﻧ دﻮﺑ ﺎﻟﺎﺑ ﺶﺘﯿﻔﯿﮐ ﻢﯿﻠﯿﺧ ﺦﺳﺎﭘ ﯽﺳﻮﻣ ظ.ب 7:50 رد 2020 11 ﯽﻣ ندﺮﮐ یزﺎﺑ ﺎﺑ ﺖﺣار ﯽﻠﯿﺧ ﯽﻨﯾ نرﺎﯿﻣرد لﻮﭘ ﻦﻨﮑﯿﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ﻦﯾا زا نراد ﺎﯿﻧد یﺎﻫرﻮﺸﮐ ﻪﻤﻫ ﻦﻨﮑﯿﻣ رﺎﮐ نراد بﻮﺧ ﯽﻠﯿﺧ ﺎﻫ ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾا ﺎﻗﺎﻔﺗا ﯽﮐﺮﻫ ﺎﻌﻗاو یرﺎﯿﺑ ﺖﺳﺪﺑ ﻢﻟﻮﭘ و ﯽﻧورﺬﮕﺑ شﻮﺧ ﯽﻨﮐ یزﺎﺑ ﻪﮐ ﺖﺴﻫ ﯽﻨﻔﺧ رﺎﮐ ﯽﻠﯿﺧ دﻮﺑ ﺎﺠﻨﯾا ﺮﺸﺑ ﺖﻓﺮﺸﺴﭘ ﺖﯾﺎﻬﻧ ﯽﻨﯾ دروآرد لﻮﭘ ﻪﺸﯿﻣ هﺮﺧ ﯽﻠﯿﺧ ﻪﻨﮑﻧ هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﻫ ﺖﺻﺮﻓ ﻦﯾا زا ﺦﺳﺎﭘ شورﻮﮐ ظ.ب 7:50 رد 2020 11 ﯽﻣ دﺎﻤﺘﻋا ﺎﻨﯾا ﻪﺑ ﺎﻫﺎﻤﺷ ﻪﯾرﻮﺠﭼ ﺪﻌﺑ ﺖﺳﺎﻣ ﻦﯿﻧاﻮﻗ فﺎﻠﺧﺮﺑ ﻦﯾا و ﻦﻨﮑﯿﻣ یﺪﻨﺑ طﺮﺷ نراد نﻮﭼ ﻦﺘﺴﻫ ماﺮﺣ نﺪﯿﻣ مﺎﺠﻧا ﺎﻫ ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾا ﻪﮐ یارﺎﮐ ﻦﯾرﻮﺨﻧ ﻮﻧﻮﺸﻟﻮﮔ نراﺪﻧ ﯽﺘﯿﻤﺳر ﭻﯿﻫ ﺎﻠﺻا ﻦﺘﺴﻫ ﯽﻧﻮﻧﺎﻗﺮﯿﻏ ﺎﻫ ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾا ﻦﯿﺸﯿﻣ نﻮﻤﯿﺸﭘ اﺪﻌﺑ ﺎﻤﺘﺣ ﻦﯿﻨﮑﯿﻣ هﺎﺒﺘﺷا ﯽﻠﯿﺧ ﯽﻠﯿﺧ ؟؟ﻦﯿﻨﮑﯿﻣ هﺪﺷ ﺖﯾﺎﮑﺷ نﻮﺷزا ﺪﻘﭼ ﻦﯿﻨﯿﺒﯿﻤﻧ ﻪﮕﻣ ﺦﺳﺎﭘ ﺎﻤﯿﺳ ظ.ب 7:51 رد 2020 11 ﯽﻣ ﺎﺘﯿﻣرآ

slide 21:

مﺎﻧ ﻞﯿﻤﯾا ﺖﯾﺎﺳ بو ﺪﯿﺴﯾﻮﻨﺑ ار نﺎﺘﻫﺎﮔﺪﯾد ﺪﻧا هﺪﺷ یراﺬﮔ ﺖﻣﺎﻠﻋ زﺎﯿﻧدرﻮﻣ یﺎﻫ ﺶﺨﺑ .ﺪﺷ ﺪﻫاﻮﺨﻧ ﺮﺸﺘﻨﻣ ﺎﻤﺷ ﻞﯿﻤﯾا ﯽﻧﺎﺸﻧ هﺎﮔﺪﯾد .ﻢﺴﯾﻮﻧ ﯽﻣ ﯽﻫﺎﮔﺪﯾد هرﺎﺑود ﻪﮐ ﯽﻧﺎﻣز یاﺮﺑ ﺮﮔروﺮﻣ رد ﻦﻣ ﺖﯾﺎﺴﺑو و ﻞﯿﻤﯾا ،مﺎﻧ هﺮﯿﺧذ هﺎﮔﺪﯾد ندﺎﺘﺳﺮﻓ شزرا نﻮﭼ مدﺮﮑﻧ ﺖﮐﺮﺷ ﯽﺘﯾﺎﺳ ﭻﯿﻫ یﻮﺗ ﻪﺸﯿﻤﻧ مﺎﺠﻧا ﺎﻫ یزﺎﺑ ﺎﻠﺻا ﯽﻨﯾ ﻪﻨﮑﯿﻤﻧ رﺎﮐ لﺎﺒﺗﻮﻓ ﻦﯾﺎﻠﻧآ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ﺖﻤﺴﻗ ﻪﮕﯾد ﻪﮐ ﯽﺘﻗو زا ﺖﯾﺎﺳ مﺪﻌﺑ نراﺪﻧ ﻞﻫ یزﺎﺑ ﻦﯾا ﺖﺴﻫ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ﻪﺳاو ﻪﮐ ﯽﻧﺎﺠﯿﻫ نوا ﺎﻠﺻا و ﻦﺘﺴﻫ هﺮﺨﺴﻣ و یزﺎﺑ ﻪﭽﺑ ﯽﻠﯿﺧ ﻦﯾﺎﻠﻧآ یﺎﻫ یزﺎﺑ ﻪﯿﻘﺑ هراﺪﻧ نراﺪﻧ ﯽﺑﻮﺧ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﻞﺒﻗ ﻞﺜﻣ ﻪﮕﯾد ﺎﻫ ﺦﺳﺎﭘ

slide 22:

PDFmyURL.com - convert URLs web pages or even full websites to PDF online. Easy API for developers ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ظﻮﻔﺤﻣ tinybet _ ﺖﺑ ﯽﻨﯾﺎﺗ یاﺮﺑ قﻮﻘﺣ ﯽﻣﺎﻤﺗ

authorStream Live Help