istorie cerc_ped 1

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

CERCUL PEDAGOGIC AL INVATATORILOR   CLASA A-IV-A , 2013-2014 22nov. Fundeni , Calarasi   INFORMARE IN SPECIALITATE :   „SUGESTII METODOLOGICE PRIVIND PROIECTAREA INVATARII LA DISCIPLINA ISTORIE” Autor: inv. BALTAC MARIANA :

CERCUL PEDAGOGIC AL INVATATORILOR   CLASA A-IV-A , 2013-2014 22nov. Fundeni , Calarasi   INFORMARE IN SPECIALITATE :   „SUGESTII METODOLOGICE PRIVIND PROIECTAREA INVATARII LA DISCIPLINA ISTORIE” Autor: inv. BALTAC MARIANA

Introducere :

Introducere În acest început de mileniu, acumularea de informaţii e foarte mare şi cere oameni capabili să se adapteze rapid la schimbări, oameni care să poată analiza si selecta orice informaţie, doritori de a învăţa continuu. Acest lucru trebuie început din primii ani de şcoală când copilul poate fi orientat spre dezvoltarea gândirii si a capacităţii de a răspunde unor situaţii problemă, spre creativitate şi eficienţă şi nu spre umplerea propriei minţi cu informaţii . Tot în această perioadă a micii şcolarităţi, elevul capătă primele deprinderi de muncă intelectuală, îşi dezvoltă abilităţi de învăţare prin descoperire, prin investigare.

PowerPoint Presentation:

A. PROGRAMA şcolară, adoptată în urma unor largi dezbateri publice în anul 2005, marchează elementele de conţinut la nivelul cărora s-au produs cele mai importante modificări, cat si elemente ce au rol instrumental în realizarea obiectivelor specifice din acest document.   B. ELEMENTELE de noutate din curriculumul şcolar sunt multiple. Ca să răspundem la întrebarea “de ce învăţăm istoria” trebuie să înţelegem că această disciplină promovează scopuri sociale , culturale si civice cum ar fi :dobândirea unei identităţi, asumarea unei moşteniri culturale, practicarea cetăţeniei active şi participarea la viaţa publică. Orice tânăr trebuie să ştie să facă , nu doar să ştie.

PowerPoint Presentation:

Elementele de noutate sunt : 1. Disciplina istorie la clasa a IV a nu trebuie să fie un curs de istorie,ci o disciplină pregătitoare care îşi propune familiarizarea elevilor cu elementele de bază ale ştiinţei «  istorie  « . 2. Se pre zintă un alt mod de abordare a istoriei , anume cel tematic , în cadrul unei discipline integrate, fapt ce va asigura o continuitate în cunoaştere ( nu se va mai remarca prapastia dintre continuturile din cls . a IV a si cele din cls . a V a. ). C onţinuturile învăţării, din perspectiva abordării tematice, sunt grupate în jurul unor domenii relevante pentru elev şi reprezentative din punct de vedere al cerinţelor societăţii contemporane . Pentru domeniul Momente ale istoriei , învăţătorul poate selecta acele conţinuturi utile pentru elevii săi .

PowerPoint Presentation:

Extinderile sunt prezentate numai la nivelul obiectivelor de referinţă nu şi la cel al conţinuturilor , pentru a se evita supraîncărcarea . Prin noua programă se încurajează conexiunile la nivelul obiectivelor de referinţă , activităţilor de învăţare şi conţinuturilor inter şi intradisciplinare . Activităţile de învăţare sunt cunstruite astfel , încât să valorifice experienţa concretă a elevului , să -i creeze motivaţie şi satisfacţie în învăţare , adică sunt flexibile . Traseul studierii istoriei porneşte de la situaţii concrete şi actuale din viaţa elevului  : familie , copilărie , istorie locală şi se face trecerea către evenimentele trecute , respectându -se particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor .

PowerPoint Presentation:

C. CONSTRUIREA demersului didactic la istorie ar putea genera unele dificultăţi determinate de : - lipsa unei formări iniţiale sau continue din perspectiva noilor abordări în domeniul istoriei ; - modul de alegere   şi folosire a manualului de istorie ; - suporturile de instruire complementare care susţin învăţarea : legende , povestiri etc ; - impactul asupra comunit ăţii ; - utilizarea tehnicilor de evaluare alternativă şi complementară ; - realizarea corela ţiilor între istorie , geografie etc;

PowerPoint Presentation:

În construirea demersului didactic , învăţătorul trebuie să ţintească spre un echilibru între predarea trecutului şi oferirea prilejului de a gândi istoric . El va urmări : - valorificarea experien ţei elevilor prin propunerea cunoaşterii spaţiului istoric dinspre cel personal , familial - privat , comunitar , de vecinătate , spre acte si evenimente istorice desfasurate mai îndepărtat spatial si temporal . - formarea deprinderii de rememorare a unor fapte şi evenimente dinspre trecutul apropiat , al istoriei recente , spre cel îndepărtat. - r econstituirea trecutului exclusiv pe baza unor surse scrise , vizuale , de istorie orală ; încurajarea în emiterea unor ipoteze pe care să le verifice, să le susţină sau să le respingă pe baza unor dovezi. - i ncurajarea în a construi sau a accepta unele perspective asupra istoriei; - o ferirea unei largi deschideri către multiculturalitate;

PowerPoint Presentation:

D. PROIECTAREA instruirii oferă învăţătorului posibilitatea să opteze , în funcţie de resursele de timp alocate (1-2 ore) şi de colectivul de elevi , pentru un curriculum nucleu sau unul extins. Prin faptul că, în noul curriculum, sunt prezentate extinderi numai la nivelul obiectivelor de referinţă nu şi la nivelul conţinuturilor, se susţine ideea că educaţia istorică, la nivelul ciclului primar, promovează noul sens al învăţării, respectiv, trecerea de la „ ce învăţăm „ la „ cum învăţăm”.

PowerPoint Presentation:

Proiectarea demersului didactic este activitatea desfăşurată de învăţător ce constă în anticiparea etapelor şi a acţiunilor concrete de realizare a predării-învăţării. Aplicarea programei trebuie să aibă un caracter personalizat şi să ia în calcul următoarele aspecte: structura anului şcolar; denumirea şi conturarea unităţilor de învăţare; selectarea obiectivelor de referinţă asumate; formularea sau selectarea conţinuturilor învăţării; mediul educaţional ; nivelul de pregătire al elevilor; specificul local ; experienţa şi receptivitatea cadrului didactic .

PowerPoint Presentation:

Etapele pe care le parcurge învăţătorul în proiectarea instruirii sunt : lectura personalizată a programei ; planificarea calendaristică anuală ; proiectarea secvenţială. Programa este un element reglator ce stabileşte ţintele care trebuie atinse prin activităţile didactice . Elementul central al programei îl constituie obiectivele de referinţă asumate , nu conţinuturile , oricât de familiară este partea informativă pentru învăţător.

PowerPoint Presentation:

Lectura personalizată a programei este acel demers asumat individual de către învăţător de a lua decizii cu privire la: - selectarea conţinuturilor indicate de programă; - la modul de relaţionare şi abordare a acestora; -la expresia didactică a unităţilor de învăţare; - la alocarea resurselor ( temporale, spatiale, procedurale ,materiale); - la stabilirea eventualelor parcursuri individuale de învăţare ale elevilor .

PowerPoint Presentation:

Învăţătorul are libertatea alegerii conţinutu - rilor pe care le consideră utile pentru elevii săi , scopul declarat fiind realizarea obiectivelor asumate . Parcurgerea programei , a manualelor nu se mai face obligatoriu liniar ,deoarece modelul nu mai e cronologic,ci unul tematic . Asta nu înseamnă că învăţătorul nu poate opta pentru o abordare cronologică a elementelor de conţinut,dar acest lucru trebuie făcut respectând cerinţele psihologice ce ţin de formarea reprezentărilor de timp şi spaţiu istoric la această vârstă.

PowerPoint Presentation:

Programa trebuie parcursă de toţi, dar se pliază unei citiri personale şi unei adaptari corespunzatoare. Cadrul didactic poate interveni în diverse moduri: prin adaptare, înlocuire omitere, adăugare si regrupare a conţinuturilor,toate asezate sub temele unităţilor de învăţare pe care şi le-a propus.Planificarea calendaristică este un document administrativ care asociază, în mod personalizat, elemente ale programei cu alocarea de timp considerată optimă pentru colectivul său de elevi. Acest document se realizează pornind de la analiza şi lectura atentă a programei , urmată de asocierea obiectivelor de referinţă cu conţinuturile selectate şi considerate relevante pentru elevi .

PowerPoint Presentation:

Împărţirea conţinuturilor pe unităţi de învăţare înseamnă identificarea acelora care, sub forma unor ansambluri de conţinuturi, sa - tisfac următoarele cerinţe: să fie supraordonate lecţiilor. să aibă coerenţă interioară. să fie uşor şi simplu de denumit . să vizeze realizarea aceloraşi obiective de referinţă. să se finalizeze printr - o evaluare. să acopere unităţi de timp de minim 3 şi maxim 5-6 ore , la un program de o oră pe săptămână.

PowerPoint Presentation:

Parcurgerea unităţilor de învăţare poate sau nu poate să fie cronologică , cu condiţia respectării logicii instruirii şi asigurării accesibilizării realizării obiectivelor de referinţă. Ideile centrale în jurul cărora ar putea gravita unităţile de învăţare sunt : cronologie la nivel de obiective ; corelaţii între elementele de conţinut ( popoare - conducatori - cetati ); cuvinte cheie ; exemplu: Roma, Stefan cel Mare etc; Planificarea calendaristica anuala trebuie realizata obligatoriu la inceput de an.    

PowerPoint Presentation:

E. PROIECTAREA unităţilor de învăţare trebuie să conţină suficiente elemente pentru a oferi o imagine clară a fiecărei ore : conţinut, obiective vizate la care se raportează anumite activităţi de învăţare , indicarea resurselor materiale , organizatorice etc. Nucleul funcţional al unei unităţi îl reprezintă corelarea dintre obiectivele de referinţă şi conţinuturi.

PowerPoint Presentation:

Ceea ce defineşte o unitate de învăţare este “ coerenţa “ internă care e dată de următoarele repere: 1. numărul de ore alocate săptămânal ; 2. integrarea tuturor elementelor din programa  ; 3. proiectarea activit ăţilor de învăţare într -o succesiune adecvata parcursului învăţării ; 4. precizarea pasilor pentru strategii didactice complexe( dezbaterea , investigatia , jocul de rol etc ); 5. identificarea metodelor si tehnicilor de evaluare care au cea mai buna relevanta raportat la obiective si competente vizate ; 6. indicarea instrumentelor de evaluare  ;

PowerPoint Presentation:

Evaluarea ar trebui să asigure evidenţierea progresului elevilor în raport cu ei înşişi pe drumul realizării obiectivelor, să vizeze ceea ce ştiu elevii să facă şi nu cantitatea de informaţii. Aspecte ce trebuie avute în vedere în privinţa evaluării: a) Deplasarea accentului dinspre evaluarea sumativa catre cea formativa care valorifica potentialul elevilor si perfectioneaza stilul si metodele proprii de invatare. b) Realizarea unui echilibru între evaluarea orală şi cea scrisă. Evaluarea orală necesită un timp îndelungat pentru aprecierea elevilor , apar blocaje datorită emoţiilor şi timidităţii, dar are şi avantaje deosebite , cum ar fi : realizarea interacţiunii elev- elev, elev-învăţător, precum şi demonstrarea unui comportament comunicativ şi de interrelaţionare al elevului.

PowerPoint Presentation:

c) Folosirea metodelor de evaluare alternativă : observarea sistematica, autoevaluarea , coevaluarea sau a celor de evaluare prin consultare in grupuri mici , pentru a verifica modul cum elevii îşi exprimă liber ideile , cum acceptă cu toleranţă opiniile altora ori dacă au capacitatea de a-şi susţine şi motiva performanţa. Acolo unde e cazul , învăţătorii vor folosi acele tehnici de evaluare prin care elevii ce stăpânesc bine informaţia pot să aplice intuitiv elemente ale gândirii critice , ale gândirii prin analogie , ale cercetării sau dezbaterii.

PowerPoint Presentation:

F. ORICE DEMERS DIDACTIC se sprijină şi pe suporturi de instruire variate : -documente istorice autentice din arhive ; - filme de fictiune sau documentare ; - documente obtinute gratie tehnologiei avansate ce trebuie studiate in grup; - muzee locale, judetene, nationale; - istoria orala ce poate scoate din uitare puncte de vedere uitate , neindicate in „izvoarele istorice”; - fise de lucru; - texte narative; - atlase istorice; - minienciclopedii ;  

PowerPoint Presentation:

  INVATATORII sunt puşi în faţa unei programe ce le oferă libertate multă în conceperea şi construcţia demersului didactic. Ei trebuie să realizeze o lectură reflexivă a acesteia , să identifice metode de învăţare pro-activă , integrativă care să-l conducă pe elev spre o înţelegere reală a timpului şi spaţiului istoric, să valorifice experienţa concretă a elevului, să încurajeze acceptarea deschiderii istoriei spre multiculturalitate, să abordeze timpul din trei perspective : timpul trăit, cel rememorat, timpul istoric.

PowerPoint Presentation:

În înţelegerea celei din urmă să pornească de la timpul personal până la cel social ( timp petrecut in trecutul apropiat sau cel indepartat si care are un caracter liniar) .       Noua programă este considerată un mijloc ce dă şansa opţiunii învăţătorului către calea cea mai adevărată de cunoaştere , cea mai adecvată şcolarilor mici pe care , aşa cum spunea marele savant şi istoric , NICOLAE IORGA , „ Şcoala trebuie să-i înveţe ,înainte de toate, a învăţa .”

authorStream Live Help