Raportul comisiei metodice din Scoala Curcani 2012-2013

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

  RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII COMISIEI METODI CE PROF. ÎNV. PRIMAR ANDREEA MOCANU ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, CURCANI

Slide 2:

CE NE-AM PROPUS SĂ REALIZĂM ÎN ANUL ŞCOLAR 2012 - 2013 : Remedierea aspectelor negative prezente în anul şcolar trecut, concretizat în încheierea unor parteneriate între şcoală şi grădiniţă şi desfăşurarea de activităţi în comun; Elaborarea t estelor iniţiale Analiza rezultatelor testelor iniţiale şi stabilirea măsurilor de recuperare / dezvoltare Jurizarea lucrărilor concursului artistico - plastic “Armonii de toamnă” ,din cadrul proiectului educaţional”TIMP ŞI ANOTIMP ” şi a portofoliilor şcolilor partenere în proiect -“Serbările iernii” Dezbateri :”Violenţa şi contracararea ei la micul şcolar” şi Proiectul metodic la nivelul Cercului pedagogic” Susţierea de referate : “ Educaţia civică în învăţământul primar ”, “ Criteriile de identificare a copiilor capabili de performantă”, “ Îmbunătăţirea competenţelor de lectură în învăţământul primar ” Proiecte tematice şi concursuri literare : “Eminescu- poet naţional” , “În lumea poveştilor lui Creangă” ,” Poveştile lui H.C.Andersen” Participare la cursuri de formare continuă

Slide 3:

Analiza rezultatelor testelor sumative Organizarea unor concursuri , precum : Comper, Voinicel, Canguraşul matematic şi lingvistic şi olimpiada la limba română şi matematică, faza pe şcoală. Activităţi demonstrative la educaţie plastică, matematică, lectură,educaţie civică, opţional. Expoziţie de mărţişoare, felicitări, alte lucrări - „Zâmbet de primăvară” Organizarea concursului judeţean de creaţie litera r ă şi plastică “PRIMAVARĂ – CULOARE ŞI CUVÂNT” Organizarea unei expoziţii de desene/picturi şi colaje Prezentarea portofoliilor elevilor realizate în decursul anului şcolar la diverse discipline, precum şi a portofoliilor elevilor care au participat la Proiectul “Clasa prietenă”; Masă rotundă –Activitate învăţători şi profesori ,dezbatere pe tema ” Clasa a IV a puntea dintre ciclul primar şi cel gimnazial ” Organizarea serbării de sfârşit de an „Vine vacanţa mare!” Organizarea unor activităţi extracurriculare : serbări, excursii, drumeţii.

Slide 4:

AVANTAJE: Colaborare strânsă şi fructuoasă; Receptivitate în desfăşurarea activităţilor din cadrul comisiei; Elaborarea de teste formative, sumative, dar şi de dezvoltare aplicate la clasă; Întocmirea unor programe de sprijinire a elevilor cu ritm lent de învăţare; Susţinerea de activităţi demonstrative la discipline precum: educaţie plastică,matematică,lectură,educaţie civică şi opţional; Prezentarea de referate riguros întocmite; Organizarea unor activităţi extraşcolare atractive în parteneriat cu părinţii Colaborarea cu şcoli din judeţ prin realizarea unui proiect educaţional Promovarea imaginii şcolii prin reuşita activităţilor organizate CUM NE-AM DESFĂŞURAT ACTIVITATEA ÎN ANUL ŞCOLAR 2012 – 2013

Slide 5:

DEZAVANTAJE: Neimplicarea activă a tuturor membrilor comisiei Planificarea unor teme care nu prezintă interes pentru toţi din comisie Lipsa unei colaborări strânse între grădiniţă şi şcoală; Între gimnaziu şi învăţământul primar nu există o relaţie de comunicare menită să înlesnească trecerea elevilor de clasa a IV-a la clasa a V-a.

Slide 6:

OPORTUNITĂŢI: Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice prin învăţare permanentă Ateliere de lucru prin care fiecare împărtăşeşte din experienţa proprie Promovarea propriilor idei Promovarea bunelor experiențe dobândite la clasă Preocuparea pentru munca în echipă

Slide 7:

AMENINŢĂRI: Participarea este activă doar când se urmăresc scopuri personale Evitarea responsabilităţii Absenteism Bariere din categoria perceptive ( saturaţia,stereotipism, tintă falsă) sau culturale(tabuurile, cenzura, prejudecăţile ) .

Slide 8:

CONCLUZII Promovarea exemplelor de bune practici în vederea asigurării succesului şcolar Preocuparea pentru munca în echipă, eliminarea formalismului, a superficialității Activitatea din comisia metodică trebuie să fie realizată numai în echipă pentru a fi eficientă – cu toate plusurile și minusurile sale. Diseminarea informaţiilor Analiză obiectivă asupra activităţii comisiei

Slide 9:

DIN ACTIVITĂŢILE NOASTRE :

“ARMONII DE TOAMNĂ “- JURIZAREA LUCRĂRILOR:

“ARMONII DE TOAMN Ă “- JURIZAREA LUCR Ă RILOR SECŢIUNEA DESEN / PICTURĂ

Slide 12:

SECŢIUNEA COLAJ

Concursul ”În lumea poveştilor lui Creangă” :

Concursul ”În lumea poveştilor lui Creangă”

Evaluarea lucrărilor Concursului judeţean “PRIMĂVARA- CULOARE ŞI CUVÂNT”:

Evaluarea lucrărilor Concursului judeţean “PRIMĂVARA- CULOARE ŞI CUVÂNT ”

Expoziţie cu lucrările premiate:

Expoziţie cu lucrările premiate

Slide 21:

“ Cei care educ ă copiii sunt demni de mai mult ă onoare dec â t cei care le dau via ţă ; de aceea pe l â ng ă via ţă , d ă rui ţ i copiilor ş i arta de a tr ă i bine, educ â ndu-i.” ARISTOTEL

Material realizat de Mocanu Andreea :

Material realizat de Mocanu Andreea

authorStream Live Help