METODOLOGIE Catalina Calin

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

METODOLOGIE privind organizarea si desfasurarea concursului de selectie a cadrelor didactice constituirea corpului national de experti în management educational :

METODOLOGIE privind organizarea si desfasurarea concursului de selectie a cadrelor didactice constituirea corpului national de experti în management educational

PowerPoint Presentation:

CAPITOLUL I Dispozitii generale ART. 1 Calitatea de membru al corpului national de experti în management educational se dobândeste prin înscrierea în Registrul national al expertilor în management educational, în urma promovarii concursului de selectie organizat în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. ART. 2 La concursul de selectie pentru dobândirea calitatii de membru al corpului national de experti în management educational poate participa orice cadru didactic care îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a) face dovada acumularii a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educational; b) este titular în învatamântul preuniversitar/într-o unitate de învatamânt si are cel putin gradul didactic II; c) a obtinut calificativul "foarte bine" în ultimii 4 ani si nu a fost sanctionat disciplinar în anul scolar curent; d) nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o functie de conducere sau de îndrumare si control în învatamânt prin hotarâre judecatoreasca definitiva de condamnare penala; e) nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul national al expertilor în management educational.

PowerPoint Presentation:

CAPITOLUL II Criteriile si procedura de selectie a membrilor corpului national de experti în management educational ART. 3 Portofoliul candidatilor înscrisi la selectie pentru a deveni membri în corpul national de experti în management educational se evalueaza pe baza fiselor de evaluare prevazute în anexa nr. 1, tinându-se seama de urmatoarele criterii generale: a) absolvirea unor programe de formare în domeniul managementului educational; b) experienta manageriala; c) performante deosebite în inovarea didactica/manageriala; d) participarea la proiecte.

PowerPoint Presentation:

ART. 4 Selectia candidatilor se realizeaza, în baza calendarului stabilit de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, dupa urmatoarele etape: a) completarea formularului de selectie online, în aplicatia informatica dedicata acestui scop, pentru compararea datelor înscrise de candidat cu cerintele obligatorii prevazute la art. 2; b) afisarea listelor cuprinzând candidatii admisi în aceasta etapa, în urma introducerii informatiilor în formularul de selectie online; c) depunerea dosarului cu documentele prevazute la art. 7 la inspectoratele scolare de catre candidatii declarati admisi dupa etapa de selectie online; d) evaluarea portofoliilor de catre inspectoratele scolare;

PowerPoint Presentation:

e) afisarea rezultatelor evaluarii, în ordinea descrescatoare a punctajelor; f) întocmirea de catre inspectoratele scolare a listelor cuprinzând candidatii propusi pentru a deveni membri în corpul national de experti în management educational; g) emiterea ordinului de catre ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului pentru înscrierea cadrelor didactice care au promovat concursul de selectie în Registrul national al expertilor în management educational.

PowerPoint Presentation:

CAPITOLUL III Organizarea concursului ART. 5 (1) Inspectoratul scolar afiseaza la sediul propriu si pe site-ul sau, cu cel putin 15 zile înaintea etapei de evaluare a portofoliilor, programul orar al înscrierilor, metodologia de concurs si modelele documentelor prevazute în anexele nr. 1 - 3. (2) În vederea organizarii si desfasurarii concursului, inspectorul scolar general constituie, prin decizie, potrivit legii si prezentei metodologii, comisia de înscriere si evaluare a portofoliilor candidatilor.

PowerPoint Presentation:

ART. 6 Comisia de înscriere si evaluare a portofoliilor are urmatoarea componenta: a) presedinte - inspectorul scolar general adjunct; b) membri: (i) câte 2 inspectori scolari pentru evaluarea a maximum 250 de dosare; (ii) consilierul juridic al inspectoratului scolar; c) secretar - un inspector scolar/reprezentant al compartimentului Plan scolarizare, retea scolara, normare-salarizare.

PowerPoint Presentation:

ART. 7 (1) Dosarul de înscriere cuprinde urmatoarele documente, numerotate pe fiecare fila si consemnate într-un opis: a) cerere de înscriere; b) curriculum vitae, redactat dupa modelul comun european, în conformitate cu Hotarârea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, prevazut în anexa nr. 2; c) portofoliu personal, care sa cuprinda dovezi referitoare la îndeplinirea criteriilor generale prevazute la art. 3;

PowerPoint Presentation:

c) copii legalizate la notariat sau la alte autoritati învestite cu acest drept ale actelor de studii, diplomei/diplomei de licenta si ale certificatului/adeverintei/diplomei de absolvire a unui program acreditat de formare în domeniul managementului educational, cu minimum 60 de credite transferabile; e) certificatul de nastere si, daca este cazul, certificatul de casatorie; f) actul de titularizare în învatamânt; g) adeverinte/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului stiintific de doctor;

PowerPoint Presentation:

h) documentul, carnetul de munca/documentul echivalent, conform prevederilor art. 34 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, eliberat de unitatea de învatamânt/institutia de la care provine candidatul, completat la zi; i) hotarâri judecatoresti, pentru persoanele care si-au schimbat numele din diferite motive; j) adeverinta cu calificativele din ultimii 4 ani, în original; k) cazier judiciar în original; l) declaratie pe propria raspundere prin care sa confirme ca documentele depuse la dosar apartin candidatului si ca prin acestea sunt certificate activitatile desfasurate, conform modelului prevazut în anexa nr. 3; m) opisul dosarului, în doua exemplare, pe care se va consemna numarul total de file; un exemplar se restituie, cu semnatura persoanei care a depus dosarul si a presedintelui comisiei de înscriere.

PowerPoint Presentation:

(2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. e) - i) vor fi prezentate în copie certificata "conform cu originalul" de catre conducerea unitatii de învatamânt de la care provine candidatul. ART. 8 Dosarul de înscriere la etapa de evaluare a portofoliilor se depune la comisia de înscriere si evaluare a portofoliilor, conform programului orar al înscrierilor afisat la inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti, si este înregistrat. Dupa înregistrare nu se admite completarea cu documente a dosarului.

PowerPoint Presentation:

CAPITOLUL IV Evaluarea portofoliilor candidatilor. Afisarea rezultatelor ART. 9 (1) Etapa de evaluare a portofoliilor candidatilor se desfasoara la sediul inspectoratului scolar si consta în: a) verificarea datelor înregistrate în aplicatia online; b) stabilirea punctajului conform fisei de evaluare. (2) Lipsa documentelor justificative ale datelor înregistrate în aplicatia online conduce la eliminarea candidatului de la evaluarea portofoliului.

PowerPoint Presentation:

ART. 10 (1) Stabilirea punctajului se face, în plenul comisiei, prin acordarea de puncte, potrivit itemilor mentionati în anexa nr. 1. (2) Punctajul minim de promovare este de 70 de puncte din maximum 100 de puncte. (3) Rezultatul evaluarii portofoliului fiecarui candidat va fi consemnat în borderoul de notare prevazut în anexa nr. 4. (4) Candidatul care a realizat punctajul minim de promovare prevazut la alin. (2) este declarat "promovat".

PowerPoint Presentation:

ART. 11 Secretarul comisiei întocmeste, în doua exemplare, procesul-verbal în care consemneaza desfasurarea si rezultatele evaluarii. Cele doua exemplare sunt semnate de catre presedintele comisiei si de catre membrii acesteia. ART. 12 (1) Consiliul de administratie al inspectoratului scolar valideaza rezultatele selectiei. (2) Rezultatele evaluarii se afiseaza, conform anexei nr. 5, în ordinea descrescatoare a punctajelor, la sediul inspectoratului scolar, conform calendarului. (3) Inspectoratul scolar încarca aplicatia online cu punctajele obtinute de catre candidati.

PowerPoint Presentation:

CAPITOLUL V Depunerea si rezolvarea contestatiilor ART. 13 (1) Eventualele contestatii cu privire la hotarârile comisiei de evaluare a dosarelor candidatilor se adreseaza, în scris, inspectorului scolar general si se depun la registratura inspectoratului scolar, în termen de 5 zile lucratoare de la afisarea rezultatelor concursului. (2) Nu se pot contesta rezultatele concursului altui candidat.

PowerPoint Presentation:

ART. 14 (1) Decizia inspectorului scolar general, luata în baza hotarârii consiliului de administratie al inspectoratului, este definitiva si este transmisa în scris contestatarului. Aceasta poate fi atacata numai prin procedura contenciosului administrativ. (2) Rezultatele finale ale concursului se afiseaza în ordine alfabetica la sediul inspectoratului scolar si sunt introduse în aplicatia online.

PowerPoint Presentation:

CAPITOLUL VI Dispozitii finale ART. 15 Inspectoratul scolar înainteaza lista candidatilor promovati Directiei generale management, resurse umane si retea scolara din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pentru emiterea ordinului ministrului si înscrierea în Registrul national al expertilor în management educational. Lista, în format letric si electronic, transmisa cu adresa de înaintare Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, contine tabelul nominal si punctajul candidatilor promovati, conform anexei nr. 6, si este însotita de câte un exemplar al proceselor-verbale încheiate conform prevederilor art. 11.

PowerPoint Presentation:

ART. 16 Directia generala management, resurse umane si retea scolara din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului verifica respectarea prevederilor prezentei metodologii si elaboreaza ordinul ministrului privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul national al expertilor în management educational, conform anexei nr. 7. ART. 17 Registrul national al expertilor în management educational se publica pe site-ul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. ART. 18 (1) Evaluarea dosarelor candidatilor care, la data înscrierii la selectie, ocupa o functie de conducere sau de îndrumare si control din inspectoratul scolar va avea loc la sediul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

PowerPoint Presentation:

(2) În termen de 3 zile de la data încheierii perioadei de înscriere la concurs, un reprezentant al inspectoratului scolar, desemnat de catre inspectorul scolar general prin decizie scrisa, depune, la Directia generala management, resurse umane si retea scolara din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, lista candidatilor mentionati anterior si dosarele acestora, vizate de consilierul juridic al inspectoratului scolar. (3) Comisia de evaluare a portofoliilor candidatilor este constituita, prin ordin de serviciu, de catre secretarul de stat care coordoneaza activitatea din învatamântul preuniversitar si are urmatoarea componenta:

PowerPoint Presentation:

a) presedinte - directorul general al Directiei generale management, resurse umane si retea scolara din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului; b) membri - câte 2 inspectori/consilieri din Directia generala management, resurse umane si retea scolara din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, pentru evaluarea a maximum 250 de dosare; c) secretar - un inspector de specialitate/consilier din Directia generala management, resurse umane si retea scolara din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. (4) Rezultatele selectiei se transmit inspectoratului scolar. (5) Inspectoratul scolar afiseaza rezultatele, conform anexei nr. 5, la sediul propriu si încarca aplicatia online cu rezultatele candidatilor.

PowerPoint Presentation:

(6) Eventualele contestatii la hotarârile comisiei se adreseaza ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului si se depun, în termen de 5 zile lucratoare de la afisarea rezultatelor concursului, la registratura Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. Hotarârea ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului este definitiva si se comunica, în termen de 7 zile lucratoare, inspectoratului scolar si contestatarului. ART. 19 (1) Începând cu anul scolar 2012 - 2013, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti pot/poate scoate anual la concursul de selectie pentru dobândirea calitatii de membru al corpului national de experti în management educational un numar de locuri de cel mult 5% din totalul posturilor didactice existente în judetul/municipiul Bucuresti, pentru care se organizeaza concursul.

PowerPoint Presentation:

2) În judetele în care functioneaza unitati, structuri, sectii în limbile minoritatilor nationale sau în limbi materne diferite, din totalul numarului de locuri la nivel judetean se înscriu cadre didactice conform cu ponderea minoritatii din judetul respectiv. (3) Ocuparea locurilor scoase la concurs se face de catre candidatii declarati "promovat", în ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute la evaluarea portofoliilor. (4) La punctaj egal se vor compara în ordine rezultatele obtinute la criteriile:

PowerPoint Presentation:

a) absolvirea unor programe de formare în domeniul managementului educational; b) experienta manageriala; c) performante deosebite în inovarea didactica/manageriala; d) participarea la proiecte. (5) Candidatul care a obtinut la unul dintre criteriile prezentate anterior un punctaj mai mare este declarat reusit. ART. 20 Membrii comisiilor de evaluare, înainte de desfasurarea concursului, vor declara pe propria raspundere ca nu au în rândul candidatilor sot/sotie, rude sau afini pâna la gradul al IV-lea inclusiv ori relatii conflictuale cu vreun candidat.

PowerPoint Presentation:

ART. 21 (1) În situatia în care se constata existenta unei situatii de incompatibilitate prevazute la art. 2 si nedeclarate cu ocazia depunerii dosarului de înscriere la concurs, persoana respectiva va fi exclusa din Registrul national al expertilor în management educational, fara drept de reînscriere. (2) Persoana care a fost condamnata pentru savârsirea unei infractiuni sau a fost lipsita de dreptul de a ocupa un post didactic prin hotarâre judecatoreasca definitiva de condamnare penala va fi exclusa din Registrul national al expertilor în management educational, fara drept de reînscriere.

PowerPoint Presentation:

ART. 22 În vederea reactualizarii Registrului national al expertilor în management educational, inspectoratul scolar va transmite, anual, în perioada 1 - 30 septembrie, Directiei generale management, resurse umane si retea scolara din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului modificarile survenite în datele/statutul cadrelor didactice din judet/municipiul Bucuresti, membre ale corpului national de experti în management educational. ART. 23 Anexele nr. 1 - 7 fac parte integranta din prezenta metodologie. ART. 24 Prezenta metodologie intra în vigoare la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

authorStream Live Help